Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен
ИмеМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер138.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pleven.mvr.bg/NR/rdonlyres/4248356A-F5B4-49C0-A093-75DA9F0AE5A9/0/Zadaniezaproektiran
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПЛЕВЕН

Гр.Плевен, ул.”Сан Стефано” №3


Рег. № ………….., екз. №……


…………………………2012 г.


УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


/Цветан Цветанов/


…………………….2012 г.


ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ


ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, УЛ.”КНЯЗ БОРИС” №25, ЗА НУЖДИТЕ НА РУП – ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОДМВР – ПЛЕВЕН”


ФАЗА: Работен проект


Плевен, м. март 2012 г.


ОБЕКТ:„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, УЛ.”КНЯЗ БОРИС” №25,ЗА НУЖДИТЕ НА РУП – ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОДМВР – ПЛЕВЕН.


ФАЗА: РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ


ОБЩА ЧАСТ

1.Съществуващо положение

Сградата е дарена на МВР с Договор за дарение от 07.04.2011 г.Същата е административна делова сграда с административен адрес гр.Червен бряг, ул.”Княз Борис I” №25, представляваща масивна конструкция на два етажа със застроена площ от 470 кв.м. и гаражи - 8 бр.гаражни клетки, полумасивна конструкция на един етаж със застроена площ от 96 кв.м. Сградата е в много лошо състояние и се нуждае от цялостен ремонт по всички части.

2.Цел на проекта

Цялостен основен ремонт и преустройство на сградата с цел смяна на предназначението на същата, като специализирана, административна, съобразно структурата и нуждите на РУП – Червен бряг при ОДМВР – Плевен при отчитане на функционалните изисквания за съответния тип обекти.

3.Обхват на проекта

Изготвяне на технически и работен инвестиционен проект за цялостния ремонт и преустройството на сградата по всички части.

Вертикална планировка, външни инфраструктурни връзки и благоустрояване на прилежащия терен към сградата – около 350 кв.м.


I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА


1.Архитектурно–планировъчни изисквания. Разпределение по нива.

1.1. Сутерен

- В разпределението да се предвидят:

- Зала за фитнес със съблекални и санитарни възли

- Арестни помещения – 5 бр. и санитарен възел към същите, съгласно Инструкция I-1711/2009 г. за оборудване на помещенията за задържане. От тях - 2 бр. помещения за пълнолетни лица, 2 бр. помещения за непълнолетни лица и 1 пом. за изолатор.

- Помещение за свиждане

- Помещение за водене на разпит – съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Инструкция I-1711/2009 г. за оборудване на помещенията за задържане.

- Помещение за свиждане и среща с адвокат

- Помещение за дежурен служител, приемно помещение за обработка на лицата за настаняване, съхранение на лични вещи на задържаните.

- Нафтово стопанство

- Помещение за дизелов генератор

- Котелно

- Помещение за веществени доказателства

- Архив

- Складови помещения

- Помещение с кухненско оборудване


1.2.Партер

На етажа да се предвидят:

- Кабинка за пропускар

- Стая за ОДЧ

- Стая за сървър + телефонна централа

- 5 бр. стаи за дознатели

- Стая за Икономическа полиция

- Стая за ДПС


- 3 бр.стаи за КАТ

- 2 бр.стаи за полицейски инспектори

- Стая за домакин

- Вход от към сградата на пожарната, към който да се развият

помещения за прием и обслужване на граждани с пропуск на входа –

съгласно Инструкция Iз-507/26.03.2008 год. (обн., ДВ, бр.

38/11.04.2008 год.):

- помещение за конфендинциален прием на граждани за сигнали и

жалби към предверието

- помещение за изчакване на посетители - чл. 6, ал.1, т. 1 от Инструкция Iз-507/2008 г. за прием на граждани

- Оперативен салон с гишета и работни помещения към тях:

- 2 бр.стаи за КОС с едно гише

- 2 бр.стаи за БДС

- 2 бр.фоайета – за изчакване на посетители

- Санитарни възли, включително един за лица в неравностойно положение


1.3. Втори етаж

- Кабинет - Началник РУП – 2 бр.помещения – обединени

- Кабинет - Началник КП – 2 бр.помещения – обединени

- Кабинет – Началник ОП – 1 бр.помещение

- 4 бр.стаи за оперативни работници

- 2 бр.стаи за полицейски инспектори

- Салон

- Стая за деловодство – явно с гише

- Стая за деловодство – секретно с гише

- Лаборатория БНТЛ

- Стая - СОД


II.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТАП „ГРУБ СТРОЕЖ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО”

- да се предвиди демонтаж на съществуващи зидове и направа на нови, съгласно предвижданията на архитектурните разпределения.

- да се изработи конструктивно становище за състоянието на сградата, като в него се прецени устойчивостта на сградата при земетръс съгласно действащия в момента правилник. При необходимост да се изготвят и представят работни проекти за усилване на конструкцията и такива, обезпечаващи изпълнението на новите конструктивни елементи, укрепване на отворите и др.

- да се предвиди ремонт на покрив с дървена конструкция и в подпокривното пространство се обособят нови 2-3 помещения.


III.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ. МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ

1.1.Стени и тавани - на всички помещения - гипсова шпакловка и боядисване с латекс.

1.2.Стени санитарни възли и мокри помещения - стени фаянс, под – теракот

1.3.Фасадни спени:

- топлоизолация на фасадите от XPS по топлотехнически разчет

- към фасадата - подмяна на водосточни тръби, улуци, дъсчена обшивка

1.4.Настилки

- коридори и фоайета – гранитогрес

- работни помещения - кабинети - ламиниран паркет

- санитарни възли – теракотни плочки

- складовете и архивните помещения – линолеум

1.5.Врати - платна MDF.Врати към помещенията за задържане - стоманени, плътни, отваряеми навън (към коридора), с касова брава и отвор за наблюдение (широкоъгълна шпионка). Врати на санитарните възли алуминиев студен профил, плътни, с термопанел.


Преградни врати на 1 и 2 етаж - алуминиеви с автомат за самозатваряне.

За външни входни врати и тамбури да бъде предвидена алуминиева дограма с профил с прекъснат термостат и термопакет. Вътрешните витрини, гишета и други остъклени прегради да се изпълнят от алуминиева дограма с профил с термостат и единично остъкляване.

1.6.Прозорци - PVC, петкамерен профил със стъклопакет.

За всички врати и прозорци на първия етаж да се предвидят решетки.

1.7.Стая за деловодство на втори етаж – секретно с гише – решетките да се предвидят от стоманен затворен и студеноогънат профил със стъпка на елементите и сечение според изискванията на зоните на сигурност съгласно „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация” – зона за сигурност – клас II, тип 3. Същото се отнася за всички други помещения, за които се изискват съответната зона за сигурност, уточнено с Ползвателя.

1.8.Четирите входа на сградата се запазват, като на същите да се предвидят козирки от река метална конструкция с прозрачно покритие от рода на поликарбонат. Подходите към сградата и в нея да се предвидят така,че да не се допускат пресичане на движението на служителите от РУП, гражданите към оперативния салон за обслужване и лица за полицейско задържане.

Входът за обслужване на граждани, да се съобрази с изискванията на Наредба №6 за:„Достъпна среда за граждани с увреждания”,обн.,ДВ бр.109/16.12.2003 год.

1.9.Да бъдат спазени всички изисквания при проектирането на административни сгради (публ.,БСА,кн.8 от 1981 г., посл.изм.БСА,кн.6 от 1986г.) и Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти – глава Шеста,Седма и следващите от Наредбата

1.10.Проектирането се възлага като еднофазно,съгласно горната наредба

1.11.Да се представи проект за обзавеждането на помещенията със спецификация.


IV.ИНСТАЛАЦИИ

1.1.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ.

1.1.ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И ЕЛ.ТАБЛА.

Външното електрозахранване да се проектира в зависимост от становището на ЧЕЗ АД.

Да се предвиди дизел - генератор със съответната мощност, с табло АВР, съобразно Приложение №2 – „Технически изисквания при доставка на дизелгенератори за МВР”.

Да се предвиди изграждането на ново ел.главно табло. Етажни табла с две полета - основно + дизел.


1.2.ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се предвиди нова осветителна инсталация с проводник ПВВМ - 3х1.25 мм2 - скрита под мазилката. Осветителните тела да бъдат луминисцентни - 4х18W с електронно запалване - открит монтаж за стаите и луминисцентни осветителни тела - 4х18W за коридорите.

Ключове и контакти - съгласно изискванията за отделните помещения. В санитарните възли - противовлажни осветителни тела.В сутерена инсталациите да бъдат изпълнени съгласно изискванията за отделните помещения.

Електроинсталациите в арестните помещения да се рзработят съгласно Инструкция I -1711/2009 г.


1.3.КОНТАКТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се изгради нова контактна инсталация с проводник - ПВВ - 3х2.5мм2, скрита под мазилката. Контактите да са тип „Шуко” - 16-А, като броят им да бъде в зависимост от предназначението на помещението и предвидените работни места.


1.4.СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА

Да се предвиди нова СКС за всички помещения, като броят на точките се съобрази с броя на работните места в помещенията. Силовата част да се изпълни с кабел СВТ 3х2.5 мм2 скрита под мазилката и се изведе в помещенията. Захранването на СКС да бъде на отделен предпазител в ГРТ – поле дизел.

Компютърната инсталация да се изгради с проводник FTP – 6-та категория, като розетките бъдат RG -45.

Монтираните ел.контакти да са с три гнезда.

Проектът за СКС да бъде съобразен с Прилжение № 3 – „Задание за изграждани на структурни кабелни системи и електроинсталации в служби на МВР”, като се предвиди подсигуряване с UPS с необходимата мощност.


1.5.ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се предвиди до всяко работно помещение с капацитет съгласно броя на работните места. Да се предвиди телефонна централа, еквивалентна на типа „Астра” или друго комуникационно оборудване за РУП в съответствие с предписанията на Дирекция „КИС”.

1.6.ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се предвиди в цялата сграда, като централата да бъде монтирана в ОДЧ и да бъде адресируема.

1.7.РАДИООЗВУЧИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се предвиди за цялата сграда.

1.8.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Да се предвиди в коридорите на сградата, секретно деловодство и двора, като мониторите се предвидят в ОДЧ.

1.9.СИГНАЛНО –ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА (СОД) – съгласно изискванията на ползвателя.

1.10.КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Да се предвиди контрол на достъпа на служебния вход, секретна секция и ОДЧ, с магнитни карти.


1.11.ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се предвидят три независими заземителни инсталации:

- Главно табло

- АТЦ и компютри

- Да се изгради нова грмоотводна инсталация, като спусъците да минават през ревизионни кутии.


1.12.РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

Да се предвиди изграждане на районно осветление.

Да се предвиди бариера с автоматично задвижване на входа от към двора.


V.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1.1.ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ

Да се представят в отделен проект, след получаване разрешително писмо с изходни данни от фирма „ВиК”.

Външна канализация – за изпълнението да се предвидят тръби PVC – дебелостенни до УРШ.

Външен водопровод - да се предвиди с тръби ПЕВП и монтаж на ПХ 50/70 на подходящо място.

1.2.ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

1. За питейно – битови нужди – да се проектира съгласно „Норми

за проектиране на ВиК мрежи в сгради”. Пълна подмяна на цялата

инсталация.

2. За противопожарен вдопровод – да псе проектира съгласно

действащите противопожарни строително – технически норми. Да

се предвиди от подцинковани тръби, разделени с клапа с клапа с ел.

задвижка, свързана с пожароизвестителната инсталация от

вътрешния водопровод при водомерния възел.

3. Водопроводите да бъдат от полиетиленови и полипропиленови

тръби за външно и вътрешно водоснабдяване.

4. Тоалетни чинии – с нископромивни казанчета - моноблок


5. Батериите на мивките и душовете – с керамични глави, стенни, с

една ръкохватка.

6. Тоалетни мивки – среден формат, в комплект със стенен

Полуботуш.


1.3.ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

Да се предвиди с тръби PVC – дебелостенни за хоризонталния канал и PVC – обикновенни за вертикалния канал.


VI.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Да се предвиди пълна подмяна на съществуващата отоплителна система в сградата по колекторно – лъчева схема с полиетиленови тръби с алуминиева вложка. Отоплителните тела да се предвидят алуминиеви, окомплектовани с термостатични вентили, със секретни и обикновени, или сферични кранове на изхода.

Да се предвидят климатизатори – конвекторни по изискване на експлоатацията (за кабинетите на началник РУП, началник група „ОП”, началник група „КП”, ОДЧ и сървърно помещение).

Да се предвиди изграждането на котелно помещение с комбинирана горелка - газ/промишлено гориво с подходящ котел и пластинчат нагревател за БГВ

Да се осигури принудителна вентилация на фитнес залата, складовите помещения и санитарните възли без прозорци. Да се предвиди котелно помещение.

Да се предвиди ел. бойлер - комбиниран – комбиниран, с неръждаем водосъдържател, съобразен с нуждата от БГВ на сградата.


VII.ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Да се предвиди подмяната на асфалтовата настилка и предвидят оттоци за повърхностните води.

Да се предвиди маркировка за паркирането.

Да са предвиди изграждането на рампа за хора с увреждания.


Да се предвиди изграждането на частична ограда - метална ограда на стоманени колове.

Да се предвиди автоматична бариера със командване от ОДЧ, чрез видео камери.

Да се предвиди дъждовна канализация на двора.


VIII.ГАРАЖИ

Да се предвиди ремонт на гаражните клетки – боядисване с латекс, изкърпване вътрешна мазилка, външно боядисване с фасадна боя.

Да се предвиди подмяна на покривната хидроизолация на 8 бр. гаражни клетки.

Подмяна на гаражните врати - ролетни - ръчно и автоматично отваряне.

Да се предвидят - осветителна инсталация и контакти в гаражните клетки.

Да се предвиди захранването от главното табло до гаражите в табло -гаражи.


IX.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

При изготвянето на Работните проекти задължително да се спазват изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. и Наредба №7/04.01.2004 г. относно техническите изисквания и пълнотата на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни документи в отрасъла строителство, касаещи проектирания обект.

Да се изготвят следните части:

- „План за здраве и безопасност” с ПОИС

-„Топлотехническа ефективност”

-„Противопожарна безопасност” - съгласно Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. по НСТНОБП.


При изготвяне на проектите да се отчетат и специфичните изисквания към помещенията и инсталациите на различните служби в МВР в съответните инструкции, цитирани в настоящето задание.

Архитектурните разпределения да се представят за одобрение от Възложителя и Ползвателя преди да започне изготвяне на инсталационните части на проекта. Работните проекти да се представят в 6 екземпляра с количествени сметки на хартия по отделните специалности.

Количествените сметки по всички части да се представят и на магнитен носител в Excell с предвидени колони за единични и общи цени.


ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Виза за проектиране - Приложение 1

2.”Задание за изграждане на структурни кабелни

системи и електроинсталации в служби в МВР.

3.”Технически изисквания при доставка на

дизегенератори за МВР”.


ИЗГОТВИЛИ:

Заданието за:„ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, УЛ.”КНЯЗ БОРИС” №25, ЗА НУЖДИТЕ НА РУП – ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОДМВР – ПЛЕВЕН”.


ГР. ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР

март.2012г. ОДМВР - ПЛЕВЕН

КОМИСАР: …………………………

/ СВ. ИЛИЕВ /


НАЧАЛНИК УССД

ОДМВР - ПЛЕВЕН

СТ. ИНСПЕКТОР: ………………

/ ЕМ. ХРИСТОВ /


СЪГЛАСУВАЛИ:

Заданието за:„ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, УЛ.”КНЯЗ БОРИС” №25, ЗА НУЖДИТЕ НА РУП – ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОДМВР – ПЛЕВЕН”.


1…………………………. 2………………………………

/ арх.Н.Стоянов / / техн.И.Пехливанов /


3………………………….. 4……………………………….

/ инж.Вл.Василев / / Й.Мравов /


Н-К СЕКТОР „КСР”


……………………………..

/ инж.В.Васев /


В.Н.Д. НАЧАЛНИК ИНСПЕКЦИЯ „ТК”


………………………………….

/ арх. В.Гаджовски /


ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ УССД – МВР


………………………………….

/ Иван Иванов /

Свързани:

Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМ министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
За обект:”доизграждане на сграда и съоръжения, необходими за осигуряване дейността на рс пбзн левски при оу пбзн – плевен”
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 14. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 01. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 22. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 29. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана
Заповед рег. № К-6713/18. 06. 2012 година на Министъра на вътрешните работи по конкурс за постъпване на държавна служба в мвр на...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМ инистерство на вътрешните работи
Днес 27. 11. 2007 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-7089/13. 11. 2007г на...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Относно: Определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба в Областна дирекция на мвр-плевен,...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи главна дирекция
Ученическото състезание "Защита при бедствия и аварии" се организира от Главна дирекция „Гражданска защита” към Министерство на вътрешните...
Министерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 180, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 8 и чл. 21 от Наредба № Із-1009/2006 г., за условията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом