Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
ИмеОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер43.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(OUh6VOZRzQEkAAAANTJmOGE2ZmYtNDc4Ni00NTJjLWI3ZDktMzM3NGEzOTYxMDRhayLS
ОБЕКТ : СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

от км 52+157 до км 53+900

ЧАСТ: Ел. снабдителна мрежа

ФАЗА: Идеен проект


О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. № 70.00.184 от 14.03.2011г. третира реконструкцията на съществуващи ел. съоръжения при изграждане на СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от км 52+157 до км 53+900.

На приложената ситуация М 1:1000 - Съществуващо положение /черт.1/ са нанесени съществуващите трафопостове, въздушни мрежи 1кV и кабели СрН 10 и 20кV, както и въздушен ел. провод 110кV, съгласно изходните данни от картотеката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД .

Реконструкцията по част ЕЛЕКТРО изцяло е съобразена с решението на технически съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД от 26.07.2011г., Протокол №15 и Указания за изместване на електрически съоръжения с изх. №1200366049 от 26.07.2011г.

За да се изгради Софийски околовръстен път е необходимо преди започване на строителните работи, да се оформят в груб вид новите тротоари и в тях да бъдат изместени всички засягащи се ел. съоръжения.


Засегнатите съоръжения за изместване са както следва, описани по продължение на трасето:

1. Кабели СрН 10 кV, захранващи трансформаторен пост /ТП/ „бул. Цар Борис ІІІ 257” / Д№ 41-195, включващи:

- Кабелна линия СрН 10 кV към ТП „Ветрушка 14” – засяга се в участъка на разширението на СОП и пресичавено му в северна посока по локалното платно на бул. „Цар Борис ІІІ”.

- Кабелна линия СрН 10 кV към ТП „бул. Ал. Пушкин < Купените” – засяга се в участъка на разширението на СОП и пресичането му в северна посока по локалното платно на бул. „Цар Борис ІІІ”.

- Кабелни линии НН 1 кV – кабелни линии НН 1 кV от РУ НН 1 кV на ТП „бул. Цар Борис ІІІ 257” / Д№ 41-195 в участъка на разширението на СОП и пресичането му в северна посока по локалното платно на бул. „Цар Борис ІІІ”.

2. Кабели НН 1 кV и кабели СрН 10 кV и 20 кV, захранващи трансформаторени постове в района на СОП от страна на м. „Карпузица” / южния тротоар на СОП /, включващи:

- Кабелни линии СрН 10кV – кабели СрН по южния тротоар на СОП или пресичащи СОП в северна посока. Участъкът описан по-горе с множество кабели СрН – южния тротоар на СОП от бул. „Цар Борис ІІІ” до кръстовището на бул. „Никола Петков”.

- Кабели НН 1кV по южния тротоар на СОП или пресичащи СОП в северна посока. Участъкът описан по-горе с множество кабели НН – южния тротоар на СОП от бул. „Цар Борис ІІІ” до кръстовището на бул. „Никола Петков”.

Изместването на засегнатите съоръжения ще се осъществи по следния начин:

1. За кабели СрН 10 кV, захранващи трансформаторен пост /ТП/ „бул. Цар Борис ІІІ 257” /Д№ 41-195/:

1.1. Кабелни линии СрН 10кV към ТП „Ветрушка 14” – засяга се в участъка на разширението на СОП и пресичането му в северна посока по локалното платно на бул. „Цар Борис ІІІ”. Необходимо е да се положи нов кабел тип Al 10кV 3х1х185мм2 до муфа към ТП „Ветрушка 14”.

1.2. Кабелни линии СрН 10кV към ТП „бул. Ал. Пушкин < Купените” – засяга се в участъка на разширението на СОП и пресичането му в северна посока по локалното платно на бул. „Цар Борис ІІІ”. Необходимо е да се положи нов кабел тип Al 10кV 3х1х185мм2 до муфа към ТП „бул. Ал. Пушкин < Купените” .

- за изпълнение на горното е необходимо да се изгради нова тръбна мрежа с минимум 4бр. РVС тръби Ф 110/3,2мм и минимум 6 бр. РVС тръби Ф 140/4,1мм по нова регулация, в участъка на пресичането на бул. „Цар Борис ІІІ”, като кабелите се муфират след пресичането на СОП в северна посока.

2. За кабели НН 1 кV и кабели СрН 10 кV и 20 кV, захранващи трансформаторени постове в района на СОП от страната на м. „Карпузица” / южния тротоар на СОП /:

2.1. За изпълнение на изместването на всички засегнати кабели СрН 10кV, 20кV и НН 1кV и поради големият им брой в участъка от кръстовището на бул. „Цар Борис ІІІ” със СОП до кръстовището на СОП с бул. „Никола Петков” се предвижда да се изгради нова тръбна мрежа от посочените на ситуацията брой РVС тръби и в двете тротоарни ивици. Предписанието да се изгради нов проходим инсталационен колектор ПИК от южната страна на СОП до достигане на гореописаните две кръстовища е невъзможно, поради наличието на множество подземни комуникации, заемащи както платното, така и тротоарите.

2.2. Новата тръбна мрежа от съответния брой РVС тръби, достигаща до кръстовището на ул. „Евлия Челеби” и СОП се предвижда да се свърже със съществуващия кабелен колектор, като по този начин се реализира връзка с п/ст „Княжево”.

2.3. Необходимо е да се предвиди и изгради нова тръбна мрежа с 4бр. РVС тръби Ф 110/3,2мм/за кабели НН 1кV/ и 6бр. РVС тръби Ф 140/4,1мм/за кабели СрН 10 и 20кV/ по нова улична регулация, по цялото продължение на разглеждания участък по южния и северния тротоари, както и нови пресичания на всяка пряка на СОП. Необходимо е новите пресичания на СОП да бъдат реализирани с минимум 6 бр. РVС тръби Ф 140/4,1мм.

Новите пресичания на СОП са съобразени с устоите на естакадата, които са нанесени на приложените чертежи.

За закабеляването на въздушните мрежи по новия Околовръстен път са предвидени 10 броя нови разпределителни шкафа, за чието захранване и връзки към абонати „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД трябва да даде допълнителни указания в работна фаза.

За преминаването през р. Владайска и Домуз дере са предвидени 4 броя кабелни пасарелки от двете страни на Околовръстен път, със съответно 8 броя нови шахти тип ШКСП-3, които ще обслужват всички тръби, които преминават през пасарелките.

Изместването на всички ел. съоръжения ще се осъществи след изготвяне и одобрение на работен проект за изместването на засегнатите електрически съоръжения и сключване на договор за възлагане изместването на електрическите съоръжения, засегнати от новото строителство по реда на чл.73, ал.1 от ЗУТ.

При полагането и изтеглянето на кабелите трябва да се спазят:

1. Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и от 2004г.

2. Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи от 22 март 2004г.

3.Наредба № Із-1971 от 29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар.

Новите кабели ще се изтеглят в нови тръбни РVС мрежи. Минималното земно покритие върху новата канална кабелна система трябва да бъде 0,6 м по тротоарите . Пресичането на пътните платна се изпълнява най-малко на 1м под повърхността на платната.

Новата тръбна мрежа, която е предвидена да се изгради за засегнатите кабели СрН и НН е от посочена на чертежа брой РVС тръби Ф110/3,2мм (за кабелите НН 1кV) и Ф140/4,1мм (за кабелите СрН), по нова регулация, включително и нови пресичания на СОП .

Точността на връзките и конфигурацията на схемите предложени

в Становището на ЧЕЗ са коректни към момента на неговото издаване.

Приложена е и количествена сметка за кабелните пасарелки и новите шахти към тях, които са разработени от конструктор.


СЪСТАВИЛ:

/инж. Д. Димитрова/

Свързани:

Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
Столична община с писмо №70-00-184/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
Предмет на разработката е реконструкция на Софийски околовръстен път /път іі-18/ от км. 50+620, на около 500м след възела на соп...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 55+660 до км. 58+923 ч аст
Столична община с писмо №70-00-186/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconI. обяснителна записка
Настоящият идеен проект представя проектно решение за изграждане на тунелен участък, представляващ част от основното трасе на южната...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconИдеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
Овос) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconНационален музей на българското изобразително изкуство
Проектиране на обект „реконструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата «софийски...
Обект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconЗавърши изграждането на обект
Дублиращ водосток на отливен канал след преливника на канализационна мрежа на гр. Пловдив под двойната ж п линия Пловдив-Бургас и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом