І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
ИмеІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер115.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/08061211.doc

Доставки
 Номер 8 от 06.12.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Северозападно държавно предприятие - Враца, ТП "Държавно горско стопанство - Борима"

 Пощенски код: 5672

 Място/места за контакт:: СЗДП ТП "Държавно горско стопанство Борима"

 E-mail:: dgsborima@abv.bg

 Факс: 0670 62298

 Пощенски адрес: ул."Девети септември"№14

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: с.Борима

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: инж.Мариана Иванова Терзиева - заместник директор

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя

 Телефон: 0670 62298; 0886 435976

 Адрес на профила на купувача

 Страна: Р България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост.

 Вид на възложителя: публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG

 Място на изпълнение: с.Борима

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима със следните прогнозни количества: 1/ горива – 3200 литра /дизел/, 3950 литра /бензин А95/, 1450 литра /бензин А98/; 4300 литра /газ пропан бутан/; 2/ смазочни материали 148,5 литра.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 09132100: Безоловен бензин

 Доп. предмети: 09134200: Дизелово гориво

 Доп. предмети: 09211000: Смазочни масла и препарати

 Доп. предмети: 09122000: Пропан и бутан

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима със следните прогнозни количества: 1/ горива – 3200 литра /дизел/, 3950 литра /бензин А95/, 1450 литра /бензин А98/; 4300 литра /газ пропан бутан/; 2/ смазочни материали 148,5 литра.

 Прогнозна стойност: 23858

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: 1.Размера на гаранцията за участие е 200.00 лв. Гаранцията за участие е парична сума внесена по банкова сметка на ДГС – Борима: IBAN – BG 64RZ BB91 5510 2403 4710, BIK код RZBB BGSF, при Райфайзен банк – клон Троян или банкова гаранция- чл. 60 от ЗОП.2.При подписване на договора избрания за изпълнител участник внася гаранция за изпълнение в 1.00 % от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: Плащанията ще се извършат съгласно условията на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: Изпълнителят трябва да има изградена търговска мрежа до 25 км от седалищито на ДГС Борима - с.Борима, където може да се зарежда безкасово.Заплащането на дължимите суми ще става до 30 (тридесет) календарни дни от датата на фактурирането.Декларации удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1 и 3, чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Декларация, че фирмата няма да използува или че фирмата ще използва подизпълнители при изпълнение на доставките по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП.Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата - минимум 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс за предходната финансова година/заверено копие от участника/.2. Отчет за приходи и разходи /за доходите/ за предходната финансова година /заверено копие от кандидата/.

 Минимални изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: - сертификати от съответните компетентни органи, удостоверяващи съответствието на ГСМ със съответните стандарти/качество/; - списък с обектите /бензиностанциите/, разположени на територията на страната с техните адреси /следва да има съответствие с изискването от настоящите условия;- търговските обекти на участника да разполагат с необходимата система за безналично плащане – декларация /включен текст в Приложение № 2/, подписана от участника или еквивалентен документ

 Минимални изисквания

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

 Показател: Най-висок процент на отстъпка от цената на дребно на бензин А95(тежест : 30)

 Показател: Най-висок процент на отстъпка от цената на дребно на дизела(тежест : 25)

 Показател: процент на отстъпка от цената на дребно на газ пропан бутан(тежест : 25)

 Показател: Най-висок процент на отстъпка от цената на дребно на бензин А98(тежест : 15)

 Показател: Най-висок процент на отстъпка от цената на дребно на смазочните материали(тежест : 5)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в OВ: /S-

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 60

 Условия: Цената е с ДДС.Заплаща се в касата на ДГС Борима

 Дата: 20/01/2012

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 16:00

 Дата: 30/01/2012

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: СЗДП-ТП ДГС Борима, с.Борима,ул."Девети септември"14

 Време: 10:00

 Лица: Участниците в процедурата или техните уполномощени предстнавители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 34 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.

 Дата: 31/01/2012

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 02.12.2011 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: В 14 дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати за решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 02/12/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

Свързани:

І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст. 2
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: д-ция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом