Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на
ИмеГ-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер36.3 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Г-н Л. Д. Х., ЕГН , съдебен адрес Б., НТС, ет. , обжалва решение № 545/17.12.2008 г. (изх. № 08-653/17.12.2008 г.) на О.та С. З. Б., с което на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху следните имоти в землището на с. Д., а именно:

1 - Нива от 0.500 дка, девета категория, местността Бачиново - Р;

2 - Ливада от 0.500 дка, девета категория, местността Бачиново - Р;

3 - Ливада от 1.000 дка, девета категория, местността Бачиново;

4 - Нива от 2.000 дка, девета категория, местността Бачиново - Р, поради проведени мероприятия, които не позволявали реституция на тези имоти - чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ.

Жалбоподателят твърди, че атакуваният от него отказ е незаконосъобразен. Иска отменяване на акта на ПК (ОСЗ) Б. и реституиране на имотите в съществуващи (възстановими) стари реални граници.

Ответникът не е оспорил жалбата.

Жалбата е допустима. Липсват данни относно това, кога на жалбоподателя е било съобщено за постановяването на оспорения от негова страна административен акт, поради което следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок.

Жалбата се явява частично основателна.

Производството по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ е от административен характер и има за предмет установяване на законосъобразността, респ. - незаконосъобразността на атакуваното решение на съответната О. С. З.. С оглед на това, съдът не следва да се занимава с въпроса, дали наследодателят на жалбоподателя е бил собственик (и на какво правно основание) на процесните имоти преди образуването на ТКЗС. В рамките на съдебния процес по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ е необходимо да се изследва само това, налице ли са основанията, поради които ОСЗ е отказала да признае или възстанови имотите (така и решение № 394 от 13 юли 2004 г. по к. адм. д. № 166/2004 г. на Окръжен съд Б., докладчик съдията Величка Борилова).

В случая отказът е за възстановяване, като ОСЗ Б. се е позовала на разпоредбата на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ - проведени върху имотите мероприятия. От страна на жалбоподателя е оспорена верността на този мотив за отказа. Неговата позиция намира частична опора в приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза. Според вещото лице, само първият имот - нивата от 0.500 дка, попада в обсега на частичния регулационен план за парк Бачиново, одобрен през 1965 г. Мероприятието парк е изпълнено върху него. Останалите три имота, посочени в точки 2-4 от решението на ОСЗ, не са включени във въпросната частична регулация, за тях няма отреждане, свободни са и няма пречки да се реституират. Съдът кредитира тези изводи на вещото лице. Няма основания за недаване вяра на същите. Заключението е компетентно и пълно. То следва да застане в основата на настоящия съдебен акт, като на наследниците на Д. Х. М. се възстановят ливадата от 0.500 дка, ливадата от 1.000 дка и нивата от 2.000 дка, така, както са отразени от експерта в скиците към неговото заключение. За нивата от 0.500 дка жалбата трябва да се отхвърли.

Мотивиран по този начин, Районен съд Б.


РЕШИ:


ОТМЕНЯВА решение № 545/17.12.2008 г. (изх. № 08-653/17.12.2008 г.) на О.та С. З. Б., с което на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху следните имоти в землището на с. Д., а именно:

1 - Нива от 0.500 дка, девета категория, местността Бачиново - Р;

2 - Ливада от 0.500 дка, девета категория, местността Бачиново - Р;

3 - Ливада от 1.000 дка, девета категория, местността Бачиново;

4 - Нива от 2.000 дка, девета категория, местността Бачиново - Р, поради проведени мероприятия, които не позволявали реституция на тези имоти - чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, в частите му, касаещи двете ливади и нивата от 2.000 дка, които на скиците към заключението на вещото лице инж. А.Д. А., намиращи се на листи 48, 49 и 55 от настоящото административно дело, приподписани от съда и съставляващи неразделни части от настоящото съдебно решение, са очертани със зелен цвят (без тонираното в жълто на скицата на лист 49).

ВЪЗСТАНОВЯВА на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху следните имоти, посочени в точки 2-4 на решение № 545/17.12.2008 г. (изх. № 08-653/17.12.2008 г.) на О.та С. З. Б., а именно:

Ливада от 0.500 дка, девета категория, местността Бачиново - Р;

Ливада от 1.000 дка, девета категория, местността Бачиново;

Нива от 2.000 дка, девета категория, местността Бачиново - Р,

които на скиците към заключението на вещото лице инж. А.Д. А., намиращи се на листи 48, 49 и 55 от настоящото административно дело, приподписани от съда и съставляващи неразделни части от настоящото съдебно решение, са очертани със зелен цвят (без тонираното в жълто на скицата на лист 49).

ОТХВЪРЛЯ жалбата на г-н Л. Д. Х., ЕГН , съдебен адрес Б., НТС, . подадена срещу решение № 545/17.12.2008 г. (изх. № 08-653/17.12.2008 г.) на О.та С. З. Б., в останалата й част (за нивата от 0.500 дка, девета категория, местността Бачиново - Р, посочена в точка 1 на въпросното решение на ОСЗ).

На страните по делото да се връчат копия от решението, като те могат да го обжалват пред Административен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок от връчването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Свързани:

Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconГ-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconИнж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М
Под къщи-Р, землище на с. Логодаж, общ. Б., заявена с пореден №6 и установена с емлячен регистър 1952-1955 г., поради непредставяне...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconГ-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на
Общинска служба Земеделие Б., с което на наследниците на И. С. В., бивш жител на с. Л., общ. Б., роден на 06. 09. 1903 г и починал...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconГ-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн
Фильовото, землище на с. С., общ. С., обл. Б., заявена с пореден №9 и установена с данъчен регистър, или общо пет имота с обща площ...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconРежим на контакти на бащата с малолетното дете
Прекратява гражданският брак между Г. Н. Ш., Егн с адрес: гр. Б. и В. А. Ш., Егн с адрес: гр. Б. сключен на 11. 05. 2008 г., за което...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconПроизводството е образувано по частна жалба от А. Г. В. Ц., пълномощник на К. Д. С., Егн *, с постоянен адрес: град С, ул. "Г д." 19 и съдебен адрес: гр. С, ул
К. Д. С., Егн *, с постоянен адрес: град С, ул. “Г д.” 19 и съдебен адрес: гр. С, ул. “С” 4 срещу определение №2309/27. 07. 2012...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconИ за да се произнесе взе предвид следното
И., всички със съдебен адрес Г. С., У. „. №. 2, офис 11, Ч. А. Терзиева против Решение №5708/28. 11. 2008 г на рс б., постановено...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconБрезнишки районен съд
Пароавас, вр чл. 91 и сл от кт,вр писмо изх. №11 – 07 – 951/25. 11. 2008 г на Висш съдебен съвет – град София, извлечение от кратък...
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconЗа признаване за установено по отношение на ищците, че ответниците З. П. А., с Егн *, А. Е. М., с Егн 740829140 и М. Е. М., с Егн *, не са собственици
Производството е образувано по искова молба от Й. Г. Х., с Егн *, Л. Г. Ц., с Егн *, Ф. С. Ц., с Егн *, М. И. К., с Егн *, К. И....
Г-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на iconА. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен
Бресто, Г. Б., пл.№1660 и по кадастралния план на града, одобрен със заповед № рд-02-14-1549/16. 08. 2000 г на кмета, при съседи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом