Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М
ИмеИнж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер28.33 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Инж.А. М. М., ЕГН *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение № 2627/06.08.2009 г. (изх.№ 08-1397/06.08.2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М.А. М., негов баща, бивш жител на Б., починал на 29.11.1973 г., се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива с площ от 2.024 дка, седма категория, намираща се в местността Под къщи-Р, землище на с.Логодаж, общ.Б., заявена с пореден № 6 и установена с емлячен регистър 1952-1955 г., поради непредставяне на удостоверение по чл.13, ал.4 ППЗСПЗЗ.

Жалбоподателят твърди, че атакуваният от него отказ е незаконосъобразен. Иска отменяване на акта на О. С. З. Б. и реституиране на имота в съществуващи (възстановими) стари реални граници.

Жалбата е допустима. Същата е подадена в срок и от лице, имащо правен интерес, поради което следва да се разгледа по същество.

Жалбата се явява основателна.

Съдебното производство по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е с административноправен характер и има за предмет установяване на законосъобразността/незаконосъобразността на атакуваното решение на съответната О. С. З.. С оглед на това, съдът не следва да се занимава с въпроса, дали наследодателят на жалбоподателя е бил собственик (и на какво правно основание) на процесния имот преди образуването на ТКЗС. В рамките на съдебния процес по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е необходимо да се изследва само това, налице ли е основанието, поради което общинската С. З. е отказала да възстанови имота (така и решение № 394/13.07.2004 г. по касационно административно дело № 166/2004 г. на Окръжен съд Б., докладчик съдията Величка Борилова).

В случая, за да откаже възстановяване, О. С. З. Б. се е позовала на това, че липсва удостоверение по чл.13, ал.4 ППЗСПЗЗ. По същество това означава, че няма данни дали върху имота има построени сгради или реализирани мероприятия от обществен интерес.

За изясняването на горните обстоятелства, по делото е назначена техническа експертиза. В заключението си вещото лице инж.А. Д. А., след като е направило необходимите справки в О. С. З. Б. и техническата С. на Община Б., както и оглед и измервания на място, е констатирало, че върху имота има изградени второстепенни стопански постройки, за които няма строителни книжа, построени са без спазване на нормативните изисквания и по същество не съставляват сгради по смисъла на §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота, както и за тези около него, не са изработвани и приемани кадастрални, застроителни и регулационни планове, не са предвиждани и реализирани обществени мероприятия, не са изпълнени строителни дейности по смисъла на §1в, ал.1 от ДР на ППЗСПЗЗ, както и не са изградени съоръжения по смисъла на §1в, ал.2 от ДР на ППЗСПЗЗ, т.е. не са налице пречки за възстановяването на имота в стари реални граници.

Съдът споделя изводите, направени от вещото лице. Същите не се опровергават от другите доказателства, събрани по делото. Заключението следва да бъде определено като пълно и компетентно. То трябва да застане в основата на настоящия съдебен акт. Атакуваното решение на О. С. З. Б. следва да бъде отменено, като вместо това имотът се възстанови на наследниците на М.А. М..

Ръководейки се от изложеното, Районен съд Б.


РЕШИ:


ОТМЕНЯВА решение № 2627/06.08.2009 г. (изх.№ 08-1397/06.08.2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М., бивш жител на Б., починал на 29.11.1973 г., баща на жалбоподателя инж.А. М. М., ЕГН *, адрес Б., У. М. 2, се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива с площ от 2.024 дка, седма категория, намираща се в местността Под къщи-Р, землище на с.Логодаж, общ.Б., заявена с пореден № 6 и установена с емлячен регистър 1952-1955 г., поради непредставяне на удостоверение по чл.13, ал.4 ППЗСПЗЗ.

ВЪЗСТАНОВЯВА на наследниците на М. А. М., бивш жител на Б., починал на 29.11.1973 г., правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива с площ от 2.024 дка, седма категория, намираща се в местността Под къщи-Р, землище на с.Логодаж, общ.Б., заявена с пореден № 6 и установена с емлячен регистър 1952-1955 г., заснета в картата на възстановената собственост с № 291.1 и оградена с черно на скицата към заключението на вещото лице инж.А. Д. А., намираща се на лист 11 от настоящото административно дело, приподписана от съда и съставляваща неразделна част от настоящото съдебно решение.

На страните по делото да се връчат копия от решението, като те могат да го обжалват пред Административен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок от връчването.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconГ-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на
Общинска служба Земеделие Б., с което на наследниците на И. С. В., бивш жител на с. Л., общ. Б., роден на 06. 09. 1903 г и починал...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconГ-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на
О. та С. З. Б., с което на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., се отказва възстановяване на правото на собственост...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconГ-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconГ-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн
Фильовото, землище на с. С., общ. С., обл. Б., заявена с пореден №9 и установена с данъчен регистър, или общо пет имота с обща площ...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconС решение №3772 от 06. 11. 2009г по гр д. №265/2009г. Районен съд гр. Р. е осъдил
М. И. Р., с адрес с. Б., О. Р., У. „ С. №4, егн срещу Т. И. А., Егн *, с адрес гр. Б., Ж. „ С.", У. " Б." №. 2, А. 5 и Д. И. А.,...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconИзх. №4185/ 09. 02. 2010 г. Решение № пн 005-п /2009 г
ДВ. бр. 73/2007 г и във връзка с Уведомление вх. №4185/29. 10. 2009 год и внесена към него документация с вх. №4185/30. 10. 2009...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. Г. Х. с Егн *, надя Г. Х. с Егн и К. С. П. с Егн *, всички с адрес: гр. Б., ул.”С. с която се обжалва Решение №2810/12. 11. 2010г...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconС решение №66/08. 10. 2009 г., постановено по нахд №531 по описа за 2009 г., Кърджалийският районен съд е признал Х. С. М., роден на ХХ хх ХХХХ г в с. Б
С. 1” – Г. К., с Егн *, за невиновен в това, че на 07. 01. 2009 г в Г. К., предал по телефон “112” в рц “112” Г. К. невярно повикване...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Егн *, в качеството им на наследници на Х. И. С., с адрес за трите: гр. Б., ул. „Х., против решение № fo04V от 25. 03. 2008г на Обсз...
Инж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М iconНаредба за пенсиите и осигурителния стаж
Изм. Дв, бр. 84 от 2009 г. Общо заявление за отпускане на наследствена пенсия от наследници с различен адрес от един наследодател...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом