Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ИмеМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
страница1/8
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер358.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cadastre.bg/sites/default/files/naredba_aerozasnemane_0.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

Проект, 26 юли 2010
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОНАРЕДБА № .......

от ................ 2010 г.

за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕГлава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................... 2


Глава втора. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА АЕРОЗАСНЕМАНЕ .......................................................... 2

Раздел І. Лицензирани авиокомпании ........................................................................ 2

Раздел ІІ. Разрешение за аерозаснемане ..................................................................... 3

Раздел ІІІ. Документи за издаване на разрешение за аерозаснемане ....................... 3


Глава трета. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА АЕРОЗАСНЕМАНЕ ....... 5

Раздел І. Технически средства за аерозаснемане ....................................................... 5

Раздел ІІ. Материали за аерозаснемане ....................................................................... 8


Глава четвърта. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ВЪЗЛАГАНЕ НА

АЕРОЗАСНЕМАНЕТО .................................................................................................. 8

Раздел І Планиране на аерозаснемането ..................................................................... 8

Раздел ІІ. Подготовка на аерозаснемането .................................................................. 9

Раздел ІІІ. Възлагане на аерозаснемането ................................................................. 11


Глава пета. ИЗПЪЛНЕНИЕ И МАТЕРИАЛИ ОТ АЕРОЗАСНЕМАНЕТО ....................... 11

Раздел І. Изпълнение на аерозаснемането ................................................................. 11

Раздел ІІ. Материали от аерозаснемането .................................................................. 12

Раздел ІІІ. Изисквания към качеството ....................................................................... 15


Глава шеста. ПРИЕМАНЕ НА АЕРОЗАСНЕМАНЕТО ........................................................ 15


Глава седма. ПЛАНИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДИСТАНЦИОННИТЕ МЕТОДИ ЗА СКАНИРАНЕ

И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НАЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ………………………......... 16


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ........................................................................................... 16


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ................................................................ 18
Г л а в а п ъ р в а


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Наредбата съдържа основните изисквания за планиране, изпълнение, контролиране и приемане на предназначеното за граждански цели аерозаснемане и на резултатите от различните дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.

(2) В наредбата се определят и:

 1. условията и редът за получаване на разрешение за аерозаснемане от въздушното пространство над територията на България;

2. критериите, които влияят върху качеството на аерозаснемането;

 1. основните изисквания към използваните технически средства и материали;

 2. изискванията към прилаганите процеси и дейности, които имат пряка връзка с аерозаснемането.Г л а в а в т о р а

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА АЕРОЗАСНЕМАНЕ


Раздел І

Лицензирани авиокомпанииЧл. 2. (1) Аерозаснемането се извършва от специализирана авиокомпания, която е лицензирана (сертифицирана) в България или в чужбина за извършване на такава дейност.

(2) Лицензираната в България авиокомпания може да бъде българска, чуждестранна или българска с чуждестранно участие, или чуждестранна с българско участие.

(3) Лицензираната в чужбина авиокомпания трябва да отговаря и на българските изисквания.


Чл. 3. (1) Лицензирането (сертифицирането) на авиокомпаниите за изпълнение на аерозаснемане от въздушното пространство над територията на България се извършва от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта.


(2) Чуждестранният лиценз (сертификат) на авиокомпаниите трябва да бъде потвърден от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”.


Раздел ІІ

Разрешение за аерозаснемане


Чл. 4. (1) Разрешението за аерозаснемане на всеки обект се издава от Военногеографската служба към Министерство на отбраната и Държавната агенция “Национална сигурност”.

(2) Авиокомпаниите, лицензирани в България, получават разрешение за аерозаснемане само от Военногеографската служба към МО.

(3) Авиокомпаниите, лицензирани в чужбина, получават разрешение за аерозаснемане от Военногеографската служба към МО и Държавната агенция “Национална сигурност”.


Чл. 5. Искането за получаване на разрешение за аерозаснемане пред органите по чл. 4 се прави от възложителя на аерозаснемането. Към искането се прилагат документите по чл. 7.


Чл. 6. (1) Искането се разглежда в едномесечен срок от постъпването му.

(2) Органите по чл. 4 информират писмено възложителя на аерозаснемането за решението си относно разрешението за аерозаснемане на обекта, като съобщават за ограниченията, ако има такива.

(3) С уведомителното писмо връщат техническото задание за аерозаснемане и схемата на обекта или топографската карта, изпратени от възложителя на аерозаснемането, съгласно чл. 7, с нанесени върху схемата ограничения, ако има такива.

(4) Отказът за издаване на разрешение за аерозаснемане се прави в случай, че в документите по чл. 7 има неверни или непълни данни, или ако за целия обект има ограничение за аерозаснемане.

(5) Отказът подлежи на съдебно обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Раздел ІІІ

Документи за издаване на разрешение за аерозаснемане


Чл. 7. Към искането за издаване на разрешение за аерозаснемане за всеки обект се прилагат следните документи:

1. техническо задание за аерозаснемане;

 1. схема на обекта или топографска карта.


Чл. 8. (1) Техническото задание за аерозаснемане е основен технологичен документ, който съдържа:

 1. технически и организационни изисквания към аерозаснемането – възложител и авиокомпания - изпълнител на аерозаснемането, име на обекта, предназначение, вид на крайния продукт, мащаб, площ на обекта и други данни;

2. номенклатура на картните листове в мащаб 1:25 000, в които попада обектът;

3. характеристика на терена;

 1. параметри на аерозаснемането – вид на аерокамерата, фокусно разстояние на обектива (за аналогова аерокамера), размер на пиксела върху терена (при заснемане с дигитална аерокамера) мащаб на снимките (при заснемане с аналогова аерокамера), надлъжно и напречно препокриване между съседните снимки;

 2. нормативният документ, в съответствие с който се извършва аерозаснемането;

 3. забележки - специфични изисквания към организирането и изпълнението на аерозаснемането.

(2) В зависимост от това дали българска или чужда авиокомпания ще изпълнява аерозаснемането техническото задание се съставя на български или на български и английски език. На органите по чл. 4 се изпраща българският текст, а на чуждестранната авиокомпания – английският текст.

(3) Техническото задание за аерозаснемане на български или английски език се съставя по образците в приложения №№ 1 и 2. Означава се датата и се подписва от специалиста, който го е съставил и от неговия ръководител.


Чл. 9. (1) Схемата на обекта или топографската карта е в мащаб

1:25 000 или 1:50 000, зависещ предимно от неговата големина. В приложение № 3 се намира примерна схема на обект.

(2) Схемата на обекта съдържа:

1. възложител на аерозаснемането;

2. авиокомпания - изпълнител на аерозаснемането;

3. наименование на обекта;

4. мащаб на схемата;

5. границите на обекта;


6. очертанията и номенклатурата на картните листове в мащаб 1:25 000, в които попада обекта;

 1. очертанията и наименованията на населените места, които попадат в обекта;

 2. схематично представяне на главните пътища и по-големите водни площи и течения, попадащи в обекта;

 3. хоризонтали с оглед обобщеното характеризиране на теренните форми;

10. легенда;

11. дата и подпис на специалиста, съставил схемата.

(3) Когато към техническото задание за аерозаснемане вместо схема на обекта се прилага топографска карта, на подходящо място върху нея се записва съдържанието по т.т. 1, 2, 3, 5, 10 и 11 от ал. 2.

(4) В зависимост от това дали българска или чужда авиокомпания ще изпълнява аерозаснемането текстовете върху схемата на обекта се съставя на български или английски език.

(5) Органите по чл. 4 означават върху съгласуваната схема на обекта или върху топографската карта районите, за които не разрешават аерозаснемане, ако има такива.


Чл. 10. Възложителят на аерозаснемането изпраща на авиокомпанията - изпълнител на аерозаснемането, копие от одобреното от органите по чл. 4 техническо задание и схема на обекта (или топографска карта), въз основа на които авиокомпанията съставя плана за летене съгласно чл. 25.


Г л а в а т р е т а

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА АЕРОЗАСНЕМАНЕ


Раздел І
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството заверявам...
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
Заповед № рд-02-14-2017/04. 10. 2011 г., изменена със заповед рд-02-14-2341/14. 11. 11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconПриложение 1 техническаспецификаци я
...
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Основни документи на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие 5 стр
Министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом