Наредб а
ИмеНаредб а
страница1/2
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер238.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.obstinaruen.com/media/naredbi/2/proektogf.doc
  1   2
Проект !

Н А Р Е Д Б А

за управление на горските територии на община РУЕН


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Тази наредба се създава на основание чл.181, ал.6 от Закона за горите и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА

Чл.2. Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност.

Чл.3. Организацията по управлението на горски територии се осъществява от Кмета на общината.

Чл.4. Гори и Горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на Чл.2 от Закона за горите.

Чл.5. Горските територии на общината изпълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи за обществото;

4. защита на природното и културното наследство;

5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;

6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.


Раздел І

СОБСТВЕНОСТ


Чл.6 Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна /собственост на физически или юридически лица/.

Чл.7(1) Горите и земите от общинските горски територии са общинска собственост.

(2) Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на Страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4. включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за културното наследство.

(3). Частна общинска собственост са всички останали горски територии на общината.


Раздел ІІ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА


Чл.8. Разпореждането с горските територии-собственост на общината се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел 2-ри на Глава трета от Закона за горите и на Глава четвърта от Закона за общинската собственост.

Чл.9 Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.

Чл.10 За нуждите на горското си стопанство и с цел увеличаване лесистността на землището, общината може да закупува горски и земеделски територии - собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата.

Чл.11(1) Закупуването от общината на горски и земеделски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след решение на общинския съвет.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет по ал. 1 Кмета на Общината приема решение за откриване на процедурата, в което се посочват:

1. Общините и землищата, в които Общината желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите - предмет на сделката;

3. датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;

4. начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5. специални изисквания към участниците;

6. други условия.

(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин в срок, не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.

(4) Заинтересуваните лица правят писмено предложение до Кмета на Общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:

1. документ за собственост;

2. скица на имота;

3. данъчна оценка на имота;

4. извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, Кметът на Общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.

(6) Въз основа на протокола по ал. 5 Кметът на Общината сключва договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

(7) Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в службата по вписванията по местонахождението на имота.

Чл.12(1) Общината може да продава или заменя горски територии - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

(2) Продажба по ал. 1 се извършва:

1. за прекратяване на съсобственост върху горски територии между Общината и други съсобственици;

2. когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.

(4) Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.

(5) Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай че тя е:

1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

2. начин за изпълнение на задължения на Общината, произтичащи от договор с държавата;

3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, Общината, държавата и горски сдружения.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от Общината поземлени имоти вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.

(7) Не се допуска замяна, когато:

1. върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;

2. разликата в стойността на имотите - предмет на замяна, определени по реда на наредбата и по чл. 86, ал. 2,от Закона за горите, е по-голяма от 5 на сто;

3. имотите - предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

4. в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

(8) В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора Кметът на Общината разваля договора по съдебен ред.

Чл.13(1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл.81 от Закона за горите.

(2) Влязлото в сила решение по алинея 1 се изпраща на съответната Дирекция по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Чл.14 (1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии – собственост на общината при условията на Закона за горите за:

1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;

2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;

5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерски съвет.

(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:

1 отбраната или сигурността на страната;

2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;

3. изграждане на обекти по ал. 1, т. 1 и 2.


Раздел ІІІ

СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ


Чл.15. Стопанисването на горските територии на Общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

Чл.16.(1) Дейностите залесяване на горски територии; определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ; ; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени с Наредбата на Министерския съвет по чл.95, ал.1 от Закона за горите.

(2) Залесяването включва дейности по създаване на гори:

1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали;

2. почистване и подготовка на почвата в площта за засаждане/залесяване с горски репродуктивни материали;

3. залесяване, презалесяване, попълване, отглеждане и инвентаризация на култури.

4. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

5. подпомагане на естественото възобновяване;

6. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

7. поливане и торене на горски култури;

8. кастрене на дървета в горски култури;

Чл.17(1) Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща дейности свързани предпазване повърхностния почвения слой и осигуряване на възможност за развитие на растителност, включително и чрез строеж на укрепителни технически съоръжения.

(2) Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се извършва в съответствие с утвърдени горскостопански планове и програми.

(3) Залесяването и строежа на укрепителни противоерозионни съоръжения се извършва въз основа на утвърдени проекти и технологични планове.

(4) Общината възлага изпълнението на дейностите по чл. 17.ал.1 чрез открит конкурс, пряко договаряне или други, при условия и ред определени в Закона за горите и Закона за обществени поръчки.

(5) Дейностите по ал. 4 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности, в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването.

(6) Дейността “създаване на горски култури“ се възлага в комплекс с другите лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.

Чл.18(1) Дейностите по чл. 16.ал.1 могат да се извършват от Общината с наети по трудов договор работници.

(2) Общината може да извършва дейностите по чл. 16, ал. 1 въз основа на одобрена от Общинския съвет или Кмета на Общината план-сметка, в рамките на утвърдения бюджет за съответната бюджетна година.

Чл.19(1) Сечите в горите на Общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл.101, ал.3 от ЗГ.

(2) За извършването на сечта е необходимо:

1. насаждението да е маркирано;

2. да има одобрен технологичен план;

3. да е издадено позволително за сеч;

(3) При годишното планиране на насажденията за сеч приоритет имат насаждения, които:

1. сечта от преходната година не е приключила;

2. с влошено санитарно състояние;

3. с напреднал възобновителен процес;

4. с пълнота над 0.8 за провеждане на отгледни сечи;

5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;

(5) Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по определяне на дърветата са сеч и се превежда съгласно Наредбата за сечите.

(6) Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, може да се извършва при условията и по реда на Наредбата по чл.101, ал. 3 от лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

(7) Общината може да възлага извършването на дейностите по чл.19 ал.(5) на лицензирани за тази дейност физически и юридически лица чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и ред определени в Закона за горите и Закона за обществени поръчки.


Раздел ІV

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКИ


Чл.20(1) Ползвания от горските територии на общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

(2) Ползванията от горските територии на общината са възмездни.

(3) Размерът на таксите за ползвания от горските територии на общината се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.21(1) Ползването на дървесина от горските територии на общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета, Раздел 1 от ЗГ, при условия и по ред, определени с Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона.

(2) Ползването на дървесина от горските територии на общината се осъществява по два начина:

1. чрез продажба на стоящи дървета на корен;

2. чрез добив и продажба на добитата дървесина;

Чл.22(1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от отдел „Горско и селско стопанство и екология” към Дирекция УТИДЕ в Община Руен по Закона за общинската собственост, одобрен от Общинския съвет и в съответствие със Закона за горите.

(2) В случаите, когато Общината е възложила управлението на горските територии – общинска собственост по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за горите, планът по ал. 1 се изготвя от лицето, с което е сключен договора.

(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на Община Руен.

(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 1 октомври на предходната година и се публикува на интернет страницата на Община Руен.

(5) Процедурите за възлагане на добива и за продажба на дървесина се провеждат при наличие на изготвен годишен план на Община Руен.

(6) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии общинска собственост се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината.

Чл.23(1) Общината, може да сключва с търговци дългосрочни договори за срок до 10 години за:

1. добив на дървесина;

2. продажба на дървесина.

(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.от ЗГ.

(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 1, е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на Община Руен.

(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата по чл. 95, ал. 1. от ЗГ.

Чл.24(1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на Общината, което представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 2 на ЗГ, при условията и по ред, определени с наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите.

(2) Ползвания на недървесни горски продукти, когато представляват стопанска дейност, се извършва само, ако това е предвидено в утвърден горскостопански план и се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително, издадено след заплащане по одобрен от Общинския съвет ценоразпис.

(3) Размерът на цените за недървесни горски продукти, добити от гори общинска собственост, се определят с решение на Общинския съвет.


  1   2

Свързани:

Наредб а iconНаредб а
За устройство и управление на гробищните паркове на територията на община асеновград
Наредб а iconНаредб а
Пожарната безопасност се организира от кметствата на Общината по териториален принцип
Наредб а iconНаредб а
За условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община ивайловград
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Наредба №11 е в сила от м октомври 2011-та година и е с неопределен срок на действие
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за 64 държавно първенство за жени и
Право на участие
Наредб а iconНаредб а
Ред за владение и управление на безстопанствените имоти на територията на община варна
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за
Управление на национална баскетболна лига за мъже (нбл)
Наредб а iconОбщинатърговищ е наредб а
За реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община търговище
Наредб а iconНаредб а
Наредбата е приета с Решение 173 по Протокол №22 от 30. 10. 2008г на общински съвет Балчик
Наредб а iconНаредб а
За стопанисване, управление, възпроизводство, ползване и опазване на общинските гори в община – стражица
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом