Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с
ИмеОбществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер81.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://youthforumbg.files.wordpress.com/2010/09/forum_resume_final_10-12_09_2010_smilian1.doc
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот” 2010 - 2014г.


Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, НФ «Култура в сътрудничество с Международен съвет на франкофонската младеж и Франкофонски клуб за развитие

за

открита гражданска платформа „Европейска перспектива за местно, междурегионално и трансгранично културно - образователно сътрудничество в България” 2014- 2020г.


Проблематизирано резюме


I. Контекстът - Глобалният 21 век промени отношението на хората към пространството. В него, нашите често единствени средства за успех са творчество, познание, умение. Културата и образованието са две страни на една монета, нов стратегически ресурс за бъдещето на обществото и неговия социален интегритет.


2010 година е обявена от Юнеско за “Международна година на сближаване на културите” /разработване на местни, регионални, национални, трансгранични и интернационални политики/ и „Международна година на младежта” /диалог и взаимно разбирателство между поколенията/.1През 2010г. е първото издание на Младежки олимпийски игри”2, /олимпийски ценности, социална ангажираност, култура, образование, мултимедии/. 2010г. е „Европейска година за борба с бедността и социалното изключване”, а 2011г. е посветена на „Доброволчеството.”


Изграждането на европейски ценности е задължителен елемент във всяка културно-образователна дейност и професионален сектор. Днес, тяхното развитие преминава през разработване на политики, близки до общности и територии, до местни институции и граждански оператори за образование, младеж и култура, двигател на социално-икономически трансформации.


За България политиките за култура, образование и младеж, на общината или региона, на училището, читалището или музея все още не са социално явление, ресурс за регионално развитие и национален приоритет с ясен публичен, управленски характер.


Въпроси за дискусия: Как да се мотивират и научат младите да бъдат полезни на себе си, на общността и региона в който живеят ? Как младежките общности от малкото, изолирано или крайгранично пространство да се включат с творческа динамика и експерименталност в социалния диалог за регионално развитие ? Какви инструменти, каква подкрепа, какво управление да се изградят на място ?.....


Ключови думи – От диалог към работа в мрежа, от партньорство към политики.


II. Възможни решения - Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони- Начин на живот” 2010- 2014г., ще се реализира чрез следните дейности:

1) Уводен семинар на тема: „Образователни и културни политики на регионите в България - село Смилян, община Смолян, 10-12.09.2010г. - за представители на местната власт, културно- образователни институции ( училища, читалища, музеи, галерии, библиотеки ), НПО сектор (МИКЦ- младежки информационно- консултантски центрове и други младежки структури и общностни лидери) и на общини от заинтересованите малки, изолирани и погранични населени места. В реална форумна среда, участниците ще се запознаят с идейния проект и ще придобият практически умения за медиация, провеждане и модериране на публични форуми, като обсъдят и гласуват проект на Декларация за разработване на открита гражданска платформа „Европейска перспектива за местно, междурегионално и трансгранично културно- образователно сътрудничество в България” 2014- 2020г., в рамките на пилотна инициатива: „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на живот 2010- 2014г.”, която включва процес на:

2) Организиране и провеждане на публични тематични форуми2 в две/три области на България на ротационен принцип на домакинство за интегриране на политики за младежта в процесите на децентрализирано планиране и управление;


3) Разработване на пилотни модели на образователни и културни политики, като хоризонтален ресурс за младежта в малките, изолирани и погранични населени места;

4) Подкрепа за разработване и финансиране на демонстрационни проекти за младежко развитие - класирани и одобрени от участниците в рамките на Форума;


5) Създаване на експериментална среда за интегриране на неформалното обучение като перспектива за образователния процес и иновация на социалната политика за младежта, включваща:

  • Разработване на модел на проект: „Модернизиране без изключване” в рамките на няколко години в ограничен териториален мащаб. При успех, инициативата може да прерасне в два иновативни за младежкото неформалното обучение модула.

  • Разработване на „Регионална лаборатория за младежта”, с цел - предоставяне на качествени услуги за неформално образование: професионално ориентиране, социално включване на младите с ограничени финансови възможности, развитие на доброволчество и гражданско образование, междукултурен обмен, образователна мобилност, професионални стажове, мобилна класна стая, културен туризъм, творчески проекти.

  • Създаване на „Експериментален фонд - младежта в действие”- като публичен териториален инструмент за младежко включване и развитие;


6)Обсъждане, иницииране, подготовка и кандидатстване с иновативна за европейската практика инициатива- „Европейска столица на младежта” 2014г., като проект на малките, изолирани и крайгранични райони и подготовка за предстоящата кандидатура на България за „Европейска столица на културата” - 2019г.;


7)Анализ и систематизиране на опита. Трансфер на знания и популяризиране на добрите практики чрез формиране на регионални младежки коалиции за гражданско представителство наПлатформата” в процеса на вземане на управленски решения на всички нива, във всеки от шестте планови региона за периода 2014- 2020г.;


8)Изработване и включване на гражданска културно - образователна визия за младежта в процеса на програмиране на предстоящия европейски програмен период 2014- 2020г.;

Непосредствена възможна перспектива за Проектната инициатива е включването и като предложение към трети „стълб"- социално-икономическо развитие на Дунавската стратегия, която предвижда изпълнение на проекти до 2013г. България декларира воля да изпълнява ролята на / координатор в областта на политиките за туризъм и междукултурен диалог /.


9)Мултиплициране на резултатите в крайграничните райони като иновативен за трансгранично сътрудничество ресурс в рамките на ЕС и модел за развитие за процесите на предприсъединяване и разширяване на външните граници на ЕС;

10) Изготвяне на ръководство за прилагане на политиките за младежта като инструмент за местно, междурегионално и трансгранично културно- образователно сътрудничество.


Вместо заключение- предвидими резултати и потенциални ефекти:

Социален аспект 

Политиките за култура и образование представляват важен елемент на териториалното развитие и в същото време са инструмент за консолидиране на младежка идентичност ;

Икономически аспект

Интегрирането на съвременна визия за младежта в плановете за регионално развитие трансформират икономически пазара на труда в реален ресурс за местното развитие и перспективата на публично-частното партньорство;

Политически аспект

Културните и образователни политики, развити на основата на публичен консенсус, допринасят за подобряване на териториалния маркетинг и инвестиционен климат;

Обществен аспект

Развитие на гражданското общество чрез младежкото включване на местно, регионално и национално ниво;

Трансграничен аспект

Трансграничното и транснационално сътрудничество изграждат съвременния ЕС, на който девиза е „Обединен в многообразието“, защото- „ Заедно можем повече ! ”.


Обществен форум процес


Методология


Какво е Форумът ?

- Активна форма за структуриране на дискусия между равноправни партньори. Неговата демократичност подсилва « процеса на участие ». Форумът се случва пред очите на хората и е отворен за всеки. Той работи с информацията открито и гарантира отчетност на резултатите;

- За първи път този швейцарски подход на пряката демокрация се реализира от 2000г., до 2010г. в над 50 български общини;

- За първи път се реализира и в сферата на управление на КИН / 2005-2008г.;

- За първи път Форум процесът за КИН се реализира на регионално ниво.


Особеност : За разлика от други процеси, участниците се включват във Форума не като индивиди а като представители на тяхната специфична група.


Обща цел: Намиране на решение на общ проблем, на мерки и проекти в подкрепа на тези решения. Той допринася за формиране на обществени политики а в политическа перспектива подобрява управлението.


Конкретни цели:

- Насърчаване на ефективен диалог между различни заинтересовани страни;

- Намиране на решение на даден проблем;

-Повишаване на социалните умения на участващите групи и подобряване взаимодействието между тях.


Процес:


- Обхват: Форумът винаги свързва два аспекта по един хармоничен начин: географската област и специфичното социално ниво;


- Подбор на региони за реализация на процеса : Съвместна комисия за подбор и предварителна оценка на потенциала на региона и готовност за приложение на процеса;


- Форум: Провежда се на ротационен принцип с основен критерий - участниците да принадлежат към някоя от онези социално - професионални групи, за които темата е важна, / 5 - 7 сесии годишно /;


- Дискусии: Фокусирани върху обсъждане на значими местни проблеми и набелязване на конкретни проектни предложения, / 4 - 6 часа на сесия /;


- Участници: Определяне на участието не като индивиди а като групи хора със сходна социално- икономическа среда- така наречените заинтересовани страни. Техният брой е различен в зависимост от типа на форума, / обикновено 40- 80 участника на сесия /.

- Мерки и инструментариум

1. Модериране на процеса на обсъждане- външно:


- Коректив за туширане на конфликти на интереси, вътрешно присъщи при всеки процес и неутрализиране на възможно напрежение между различните тематични групи;


2. Предоставяне на специализирана експертна помощ:

- в процеса на идентифициране на проблемните области на региона;

- по време на подготвителната работа между сесиите;

- в процеса на формулиране на обществените политики;

- при разработване и реализиране на проекти.


3. Мониторинг на процеса на изпълнение на одобрените от форума проекти:

- за развитие на познание за целия проект;

- за придружаване на трансфера на компетентности;

- за осигуряване на контрол и прозрачност по напредъка на проектите и усвояването на средствата;


4. Подкрепа- Общ индикативен бюджет- 1 000 000 евро.

Резултати


Конкретните резултати са измеримото отражение на целите на един форум, превърнати в действия. Техният ефект се усеща на различни нива на социалният икономически, политически и обществен живот.


1 Проведен: „Пети световен конгрес на младежта” в Истанбул и предстояща „Световната конференция на младежта” в Мексико;

2. Сингапур 2010(първите летни МОИ) и Инсбрук 2012 (първите зимни МОИ).

2Принос на Форума за КИН 2005-2008г.: Методическото ръководство: „Нов подход за разработване на регионални културни политики и превръщането на КИН във фактор за развитие”;Българският опит е включен като добра практика в международното издание на Контактно Звено Култура на Румъния: “Европейски културни клъстери”,2008г.Букурещ; в специализирано издание: „Междукултурни диалози в Европа” в рамките на Европейската година на междукултурния диалог 2008г.;Практиката е селекционирана е като модел в предстоящата публикация на « Бяла книга за културни дейности на местните общности в Европа », 2010


Комуникация на стратегическо проектопредложение:Обществен форум процес „Култура, Образование, :Младеж, Региони: Начин на живот” 2010- 2014г.; Емил Върбанов, Национален Фонд „Култура” – София 1040 ,бул.”Александър Стамболийски „ №17, тел : ++359 2 988 58 26 ; ++359 2 981 08 13 ; Факс : ++359 2 980 61 90 ; e-mail : emilevarbanov@hotmail.com


Свързани:

Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с icon4. Биография 1313г роден Джовани Бокачо в Черталдо,близо до Флоренция
Ренесансовата култура е култура на свободния град и свободния човек,на личната инициатива. Ренесансовата култура възприема и езика...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconРешение №1295 По протокол №32/20. 05. 2010 г на заседанието си на 20. 05. 2010 г. Общински съвет-Самоков, по предложение вх.№67-00-69/14. 05. 2010 г от колектива на одз «Зорница»
Ден на славянската писменост и култура, на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от змсма и във връзка с чл. 13 т. 2 от Наредбата за символиката...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconКонцепция за ролята и дейността на обществен посредник в община Пазарджик за периода 2010-2014г. Изработил: Мария Колева Гюлеметова
Хората са богатството на България” и че спазването на правата на човека е основен критерий за демократичност и правов ред на държавата...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги; обществен ред и безопасност; околна среда; икономически и финансови дейности;...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconУчебна програма по здравно образование и култура на центъра за работа с деца на улицата видин 2012г
Цел: Създаване на благоприятни условия за правилно развитие, изграждане на навици за здравословен начин на живот и запазване на репродуктивното...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconПроект гд "Образование и култура"
Мониторинг и оценяване на състоянието на правата за европейско активно гражданство – Европейски проект гд “Образование и култура”...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с icon"Влиянието на електронните медии върху българската култура"
Иначе казано – обществото, в своята съвкупност, се е нуждаело от нова култура, такава, която да бъде достъпна за всеки, да бъде лесна...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconКонспект за изпит по Философия на културата и религията
Култура и цивилизация. Произход на понятието за култура. Контексти на оформянето му. Типове понятия за култура. Култура и цивилизация...
Обществен форум процес „Култура, Образование, Младеж, Региони: Начин на Живот 2010 2014г. Пилотна инициатива на село Смилян, община Смолян, нф култура в сътрудничество с iconКонфликтология и конфликтологична култура проф д. ик н. Д. Й. Димитров Българска асоциация на конфликтолозите
Предлага се насочване на усилията към разработване на синергетична конфликтологична парадигма. Защитава се тезата, че конфликтологичната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом