Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г
ИмеMemo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер49.48 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-153_bg.doc


MEMO/09/153

Брюксел, 6 април 2009 г.

Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г.

1. Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“ на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)2. Обща информация за програмата

На 25 март 2008 г. Европейската комисия одобри Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за периода 2007—2013 г., приета и съвместно финансирана по раздел „Трансгранично сътрудничество“ на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Програмата включва подкрепа на Общността за дванадесет български и сръбски региона, които са разположени по протежение на общата граница: българските региони Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София-град и сръбските региони Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Общностното финансиране за програмата през периода 2007—2009 г. е на стойност от около 11,6 млн. EUR, към което на свой ред се прибавя национално финансиране от двете участващи страни в размер на близо 2 млн. EUR. Следователно общият бюджет на програмата е приблизително 13,6 млн. EUR.

3. Цел и предназначение на програмата

Общата цел на програмата е, чрез сътрудничество в икономическата и социалната сфера и в сферата на околната среда и независимо от административните граници, да способства за териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район и за развитието му, което да се отличава се с конкурентоспособност и устойчивост.

Страните участнички са разделили основната цел на 3 специфични цели. Това са:

  • Да се модернизира инфраструктурата и да се положат усилия за околната среда от двете страни на границата чрез повишен достъп до транспорт, информация и комуникационни услуги, както и до трансгранични системи за комунални услуги и за опазване на околната среда.

  • Да се увеличи броят на икономическите взаимодействия в региона и да се подобри капацитетът за съвместното използване на общия регионален потенциал с цел повишаването на регионалния просперитет чрез разработването на мрежи от контакти в социалната сфера и за отделните политики. Това ще послужи като надеждна рамка за (трансгранична) подкрепа за бизнеса, партньорства (особено в такива сектори като култура, туризъм, развойна и изследователска дейност, опазване на околната среда и образование), интензивен обмен на най-добри практики и съвместно регионално планиране и подготвяне на икономическия сектор в района за участие в пазара на ЕС.

  • Да се утвърждават принципите на устойчивото развитие в трансграничния район чрез разработването на успешни модели за сътрудничество между бизнеса и местните заинтересовани лица в основни приоритетни области.

4. Очакван ефект от инвестициите

За да е възможно оценяването на напредъка по всеки приоритет на програмата, ще бъдат разработени набор от индикатори за измерване на въздействието на програмата. Резултатите ще бъдат измервани по отношение на малки инфраструктурни инициативи (в областта на транспорта и околната среда), намаляване на замърсяването, трансгранично движение на хора и стоки, нови трансгранични партньорства, финансиране на проекти, степен на загриженост за околната среда и др.

5. Приоритети

Програмата ще бъде осъществена на базата на два основни приоритета, допълвани от приоритета за „техническа помощ”. Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по линията на ИПП за периода 2007—2013 г. се подразделя на следните приоритети:

Приоритет 1: Осъществяване на малки инфраструктурни инициативи [приблизително 55 % от общото финансиране]

Този първи приоритет има за цел установяването на партньорства за подобряването на трансграничната инфраструктура, особено по отношение на териториалната интеграция, околната среда, бизнес средата за нови икономически дейности и степента на привлекателност на региона за обитатели и инвеститори. Модернизацията на стратегическата инфраструктура, комуникациите и взаимосвързаните услуги в граничната зона ще позволят оптималното използване на ресурсите на региона, ще насърчи растежа в ключови сектори като бизнеса и търговията, транспорта и логистиката, услугите и туризма и ще допринесе за по-гъвкави пазари на труда и на образованието.

В рамките на този първи приоритет се предвижда предприемането на действия по отношение както на физическа инфраструктура, така и на инфраструктура, свързана с околната среда и с информацията. Предвижда се и предоставянето на съдействие при подготовката на проектите.

Приоритет 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие [приблизително 35 % от общото финансиране]

Този втори приоритет има за цел да бъде подобрен капацитетът в програмния район за дейности като формулирането на проблеми и решения за тях, установяването на партньорства, успешното приспособяване на институционалните и бизнес структури към пазарните изисквания и установяването на модели за сътрудничество, които се основават на най-добри практики и общи нужди. Този приоритет ще наблегне на подобряването на качеството и броя на бизнес единиците, както и на подобряването на способността на заинтересованите лица от региона да работят по общи проблеми. В рамките на този приоритет се предвижда да бъдат предприети следните мерки: създаване на връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно равнище, устойчиво развитие чрез ефикасно използване на регионални ресурси и действия, свързани с непосредствен контакт между хората.

Приоритет 3: Техническа помощ [приблизително 10% oт общото финансиране]

Техническата помощ цели да предостави ефективно и ефикасно администриране и изпълнение на програмата. В рамките на този трети приоритет се предвиждат следните мерки: администриране и оценка на програмата, действия за публичност и комуникация.

6. Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството – София, България

Информация за контакт:

Г-жа Димана Садонкова

Сектор „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 17-19

София 1202

България

Ел. адрес: dsadonkova@mrrb.bg

7. Наименование: „Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия“

Вид намеса: Програма за трансгранично сътрудничество

CCI №: 2007CB16IPO006

на решението: C/2008/1058

Дата на окончателното одобрение: 25/03/2008 г.

8. Разбивка на финансирането по приоритетни области (в евро)

Приоритет

Финансово участие на ЕС

Национално публично участие

Общо публично участие

1. Осъществяване на малки инфраструктурни инициативи

6 353 206

1 121 154

7 474 360

2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

4 042 949

713 462

4 756 411

3. Техническа помощ

1 155 128

203 846

1 358 975

Общо

11 551 284

2 038 462

13 589 746
Свързани:

Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconMemo/09/39 Брюксел, 28 януари 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество ипп българия—Турция 2007—2013 г
Трансгранична програма България—Турция“, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“ на Инструмента за...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconОперативна програма Гърция-България за периода 2007—2013 г.: програма за трансгранично сътрудничество между двете страни
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България за периода 2007—2013 г.“ — Оперативна програма по цел европейско териториално...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconТехническо задание оп 1
Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconПрограма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 2
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт” и „Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации” изпълняват проект „Информационни центрове...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconПроект: "Трансгранично сътрудничество в сферата на веи и енергийната ефективност"
ЕЕ. Срещата се организира в рамките на проект ”Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconПрограма за трансгранично сътрудничество Гърция—бивша югославска република Македония за периода 2007—2013 г
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция—бивша югославска република Македония, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconMemo/07/512 Брюксел, 27 ноември 2007 г. България – Oперативна програма 2007-13 г.: Транспорт
Оперативна програма за транспорт в България през 2007 – 2013 г., програма по цел „Сближаване“, съфинансирана от Европейския фонд...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconПрограма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconПокана за участие в трансграничен панаир в туризма
Ви покани да участвате като изложител в първото за град Враца мобилно изложение в сферата на Туризма, което се организира в рамките...
Memo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г iconПокана за участие в строително изложение 22-24 юни 2012 Г
Ви покани да се включите като изложител в първото за град Русе мобилно строително изложение, което се организира в рамките на проект...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом