Институционалното право на ес
ИмеИнституционалното право на ес
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер17.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/15573/coursecat/description/Institucionalnoto-pravo-na

Код. Наименование на учебната дисциплина: ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕС

Титуляри на курса: д–р ЕМИЛ МИНЧЕВ ДААД ЛЕКТОР, БОНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Вид на дисциплината в МПОС: ИЗБИРАЕМ

Кредити: 3

Форма на обучение: РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

Часове: 30л.+0у.

Език на обучение: български
Методи на оценяване: Контролът при усвояването на материала и крайната оценка се формират въз основа на оценката на курсовия проект, степента на активност при устните събеседвания и оценката от изпита върху материала


Предложеният курс включва лекции по институционалната архитектура, функциите и компетенциите на отделните институционални структури, както и юридическата основа в рамките на която те функционират и взаимодействат помежду си. Ето накратко основните институции на ЕС, така както те са посочени в Лисабонския договор и които ще бъдат предмет на лекционния курс:


Политически

 1. Европейски парламент

 2. Европейски съвет

 3. Съвет на министрите

 4. Европейска комисия

Неполитически

 1. Европейска централна банка

 2. Европейски съд

 3. Европейска сметна палата

Други институции

 1. Икономически и социален комитет

 2. Комитет на регионите

 3. Европейска инвестиционна банка

Специализирани агенции

 1. Европейска агенция по околната среда

 2. Европол

 3. ОЛАФ

 4. Европейски омбудсман

 5. Европейски контрол за защита на личните данни


В рамките на курса ще бъде разгледан и договорният механизъм, който определя компетенциите на отделните институциир т.е. договорите от Маастрихт до Лисабон, както и наднационалните и национални компетенции в рамките на отделните политики на ЕС.


Литература:

 1. McCormick, John . The European Union: Politics and Policies. Westview Press 2007.

 2. Pinder, John, and Simon Usherwood. The European Union: A Very Short Introduction Oxford University Press 2010-10-20

 3. Staab, Andreas. The European Union Explained: Institutions, Actors, Global Impact .Indiana University Press.2008

 4. Steiner, Josephine; Woods, Lorna; Twigg-Flesner, Christian. EU Law (9th ed.). Oxford: Oxford University Press.2006. 

 5. Bindi, Federiga, ed. The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World Brookings Institution Press; 2010

 6. Yesilada, Birol A. and David M. Wood. The Emerging European Union (5th ed. 2009)

 7. Piris, Jean-Claude . Lisbon Treaty. Cambridge:2010

Свързани:

Институционалното право на ес iconИнституционалното право на ес
Методи на преподаване: теоретични лекции, презентации, семинари, дискусии, учебни филми
Институционалното право на ес iconДоклад по дейност 9 /работна среща/ подобряване на институционалното сътрудничество и координация на всс с други институции в рамките на съдебната система заседание на 02. 2010
Подобряване на институционалното сътрудничество и координация на всс с други институции в рамките на съдебната система
Институционалното право на ес iconI въпрос №1 понятие и система на гражданското право
Частното право има три правни отрасъла: гражданско право, търговско право и трудово право. Основен отрасъл е гп. От него се отделят...
Институционалното право на ес iconХарактеристика на търговското право. Субекти на частното търговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частно право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Институционалното право на ес iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Институционалното право на ес iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Институционалното право на ес iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Институционалното право на ес iconТърговско право към въпрос 1
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Институционалното право на ес icon1. Понятие за гражданско право. Частно и публично, частно и гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Съпоставка на гражданското с търговското, трудовото, международното частно и гражданскопроцесуалното право
Терминът “гражданско право” води началото си от Римското право и е буквален превод на ius civile. Още в Римското право се е очертала...
Институционалното право на ес iconПрограмма дисциплины «английский язык» для аспирантов 1-го года обучения (очная форма) по специальности 12. 00. 03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 12.
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом