Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации
ИмеДекларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер57.4 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://publications.europa.eu/tenders/our/privacy_statement_bg.doc
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при обработката на лични данни във връзка с
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В СЛУЖБАТА ЗА ПУБЛИКАЦИИ


1. Контекст и контролиращ орган


Предвид това че Службата за публикации събира и впоследствие обработва лични данни, за нея важат изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Отговорност за извършваните действия по обработка носи ръководителят на отдел „Обществени поръчки и договори“, който действа в качеството на контролиращ орган, посочен в поканата за заявяване на интерес или в поканата за представяне на оферти, що се отнася до събирането и обработката на лични данни.

2. Каква лична информация събираме, за каква цел, на какво правно основание и чрез какви технически средства?

Видове лични данни


Личните данни, които събираме и впоследствие обработваме, засягат кандидатите или оферентите и техния персонал или подизпълнители (физически лица). Информацията може да е свързана със следните данни:

 • име, пол, университетски дипломи и професионални звания, длъжност, националност, възраст, място и дата на раждане;

 • координати за връзка (електронен адрес, служебен телефон, мобилен телефон, номер на факс, пощенски адрес, дружество и отдел, страна по местоживеене, интернет адрес);

 • удостоверения за платени вноски за социално осигуряване и платени данъци, свидетелства за съдимост;

 • данни за банковата сметка (кодове IBAN и BIC), идентификационен номер по ДДС, номер на паспорта, номер на личната карта, национален осигурителен номер;

 • информация, използвана при оценката на критериите за подбор или на критериите за допустимост: професионална квалификация, технически умения и езикови познания, образование, професионален опит, включително подробни данни за заеманите в момента и в миналото длъжности;

 • клетвена декларация, че кандидатите или оферентите не попадат в някоя от категориите по членове 93 и 94 от Финансовия регламент, които могат да послужат като основание за изключване.

Цел


При получаване на Вашето заявление за интерес или оферта в отдел „Обществени поръчки и договори“, Службата за публикации събира и впоследствие обработва личните Ви данни за целите на управлението и администрирането на подбора на кандидатите или на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Правно основание


За правно основание за действията по обработка на лични данни служат:

 • Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансовият регламент“);

 • Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „правилата за прилагане“).

Технически средства


Предоставянето на личните Ви данни става чрез попълването на регистрационен формуляр на уебсайта „Европа“ и чрез подаването на Вашето заявление за интерес или оферта.

Информацията се събира във файлове, които се съхраняват в изолирана защитена система. Информацията се обработва от служителите на Службата за публикации и се прехвърля в системите на Службата за публикации (съгласно описанието в раздел 4 по-долу), под ръководството на контролиращия орган, посочен в поканата за заявяване на интерес или в поканата за представяне на оферти.

3. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предоставят?


За изложените по-горе цели, достъп до Вашите лични данни се предоставя на следните лица, като това не изключва евентуалното им предоставяне на органите, натоварени с функции по наблюдение или инспектиране в съответствие с правото на Европейския съюз:

 • служителите, както и външните експерти и изпълнители по договори, които работят от името на европейските институции по управлението на процедурата за възлагане на обществени поръчки, по оценката на офертите и по изпълнението на договора, и органите, натоварени с функции по наблюдение или инспектиране във връзка с прилагането на правото на ЕС (например вътрешни одити, специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, Европейската служба за борба с измамите — OLAF);

 • отделните граждани: в случай че Ви бъде възложена обществена поръчка от Комисията, Вашите личните данни ще станат общодостъпни в съответствие със задължението на Комисията да публикува информация за резултата от процедурата по възлагане на обществена поръчка (член 90 от Финансовия регламент). Тази информация се отнася по специално до Вашето име и адрес, стойността на възложената обществена поръчка и названието на проекта, във връзка с който Ви е възложена обществената поръчка. Информацията се публикува в притурка S към Официален вестник на Европейския съюз и/или на уебсайта на Комисията.

4. Как се защитават и съхраняват Вашите данни?


Събраните лични данни и всичката свързана с тях информация се съхраняват след приключването на процедурата за възлагане на обществената поръчка в помещенията и на сървърите на Службата за публикация и другите институции, служби или органи на Европейския съюз. Помещенията на Службата за публикации и операциите на всички нейни сървъри са съобразени с решенията на Комисията по въпросите на сигурността и с предписанията на Дирекция „Сигурност“ към Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“.

5. Как можете да проверите, промените или заличите Вашите данни?


Ако желаете да проверите какви точно Ваши лични данни се съхраняват от отговорния контролиращ орган, или те да бъдат променени, поправени или заличени, моля, използвайте информацията за връзка, посочена в поканата за заявяване на интерес или в поканата за представяне на оферти, като ясно изложите искането си. Всяка поправка в личните Ви данни ще бъде разгледана от гледна точка на защитата на данните.

Специално внимание искаме да обърнем на последствията от евентуално искане за заличаване, предвид опасността това да доведе до промяна в условията на офертата и до изключване в съответствие с предвиденото в член 148 от правилата за прилагане (вж. правното основание в раздел 2 по-горе).

6. Какъв е срокът на съхранение на личните Ви данни?


 • Файловете, свързани с процедурите по възлагане, в т.ч. личните данни, се съхраняват в отдел „Обществени поръчки и договори“ до приключването на процедурата, след което се запазват в архивите за срок от 10 години след подписването на договора. Отхвърлените оферти се съхраняват в течение на 5 години след подписването на договора. Координатите за връзка (в електронен формат) на оферентите, които редовно участват в процедури за представяне на оферти, се съхраняват за улеснение. Координатите за връзка, които не са били използвани в продължение на 5 години, се заличават от системата.

 • Личните Ви данни се съхраняват до приключването на евентуален одит, ако същият е предприет преди изтичането на споменатия по горе период.

 • След изтичането на споменатия по-горе период се прави подборка от файлове, свързани с процедурата по покана за представяне на оферти и съдържащи лични данни, като подбраните файлове се изпращат за съхранение в историческия архив на Комисията. Невключените в подборката файлове се унищожават.

7. Информация за връзка


По всякакви въпроси, касаещи Вашите права, не се колебайте да се свържете с контролиращия орган, чиито координати са посочени в поканата за заявяване на интерес или в поканата за представяне на оферти, като ясно изложите искането си.

Изчерпателна информация във връзка с обработката на личните Ви данни се съдържа в регистъра на длъжностното лице за защита на данните в Комисията:

http://ec.europa.eu/dpo-register/search.htm

8. Обжалване


В случай на спор можете да отнасяте жалбите си до Eвропейския надзорен орган по защита на данните:

http://www.edps.europa.eu
Свързани:

Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconДоклад №0022702810
Спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и Наредбата за...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconКметовете на общини изх. №И-779(3)/25. 06. 2010г. Уважаеми дами и господа
На обществени поръчки” във връзка с приетите от Комисия за защита на конкуренцията на 20. 05. 2010 г. Насоки за противодействие срещу...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconВ контекста на европейските директиви
Въз основа на критичен анализ на действащия Закон за обществените поръчки се правят изводи за неправилен законодателен подход, пропуски...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconДекларация За предоставяне и ползване на лични данни
Декларирам, че доброволно предоставям всички мои лични данни по настоящото заявление и съпътстващи документи във връзка с участието...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconБългарска-търговско промишлена палата семинар разясняване на процедурите за възлагане на обществени поръчки към оон, вкл. Заоперациите по поддържане на мира
Разясняване на процедурите за възлагане на обществени поръчки към оон, вкл. Заоперациите по поддържане на мира
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconСтолична община областен диспансер за онкологични заболявания
София, бул. „Андрей Сахаров” №1, на основание Чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с Чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconСпециализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – кремиковци еоод
Ж к. Ботунец, ул. „Васил Левски”№2, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconЗапове д №45-15-8 гр. София, 23. 04. 2010 г
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп) във връзка с чл. 7, т. 1,...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconОсми национален двудневен семинар
Практически проблеми на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки финансирани от европейските фондове. Методология...
Декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки в службата за публикации iconДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Директора на дпблна, Ви кани да представите оферта при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом