Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
ИмеУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
страница1/3
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер303.37 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://1sou-tg.com/documents/godishen_kompleksen_plan.doc
  1   2   3


гр. Търговище


ул. ”Кап. Данаджиев” 22 e-mail: sou1_tg@abv.bg

тел. 0601 6-30-70 - директор 6-23-92 - пом.-директор

http://1sou-tg.com/
Утвърждавам:........................

Севдалина Зафирова,

Директор на Първо СОУ


ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

НА I СОУ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012ГОД.


Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол № 18 /13.09.2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:  1. Анализ на състоянието на училището през учебната 2010 / 2011 година-стр. 3

  2. Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6

  3. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите-стр. 8

3.1.Дейности за постигане на реални резултати в учебно-възпитателния процес-стр. 8

3.1.1. Оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на учебния процес-стр. 8

3.1.2.Провеждане на олимпиади и спортни състезания – стр.9

3.1.3. Социализация и гражданско образование и възпитание на учениците-стр. 10

3.1.4. Здравно образование и възпитание-стр. 12

3.2. Квалификационна дейност-стр. 12

3.3. Работа по проекти-стр. 13

3.4. Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет-стр. 14

3.5. Основни приоритети във взаимодействието със социалната среда – стр.14

3.6. Цели и задачи на училищната КБППМН-стр. 15

3.7. Задачи и форми на работа на комисията по безопасност на движението, комитета по охрана на труда и кризисния щаб за защита при природни и други бедствия-стр. 15  1. Анализ на състоянието на училището през учебната 2010 / 2011 година

Цялостната дейност на Първо СОУ “ Свети Седмочисленици“ през учебната 2010/2011 г. бе насочена към изпълнение на годишния план на училището и залегналите в него мисия, визия, цели, стратегии и приоритети, към създаване на оптимални условия за ефективен учебновъзпитателен процес.

В началото на учебната година в училището се обучаваха 784 ученици , а в края-770. 26 ученици са преместени в други училища в града, страната и чужбина, придошли са 12.

Средният процент успяващи за прогимназиален етап е 99,1; в гимназиален етап-97,7. На юнска поправителна сесия всички ученици взеха успешно изпитите.

Средният успех за училището е Много добър 5,29 (5.30 за 2009/2010 г).

За поредна учебна година отчитаме голям брой отсъствия -54011,2 или по 72,8 средно на ученик от училището(65 за 2009/2010 г.), като от тях 5,92 са неизвинени. Усилията на класните ръководители и ръководството за намаляване на броя на неизвинените отсъствия бяха безрезултатни.Общият брой на наложените наказания е 174 , като болшинството от тях са за допуснати неизвинени отсъствия. За следващата учебна година са необходими допълнителни мерки за намаляваме на отсъствията на учениците.

Средният успех на І СОУ „Свети Седмочисленици” на проведените държавни зрелостни изпити е Много добър 4,65, който нарежда Първо СОУ на четвърто място в областта. Тези резултати не са достатъчно удовлетворяващи е необходимо повишаването на резултатите от ДЗИ да е една от основните цели.


УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

за І СОУ среден успех

за 2008г.

за І СОУ среден успех

за 2009г.

За І СОУ, среден успех за 2010 г.

За І СОУ, среден успех за 2011 г.

БЕЛ

4,85

4,67

4,45

4,62

АЕ

4,67

4,50

4,81

5,19

МАТЕМАТИКА

4,67

4,43

5,40

4,51

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

5,44

5,12

4,48

5,23

ФИЛОСОФСКИ ДИСЦИПЛИНИ

3,64

4,63

4,92

2,93

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

4,93

3,74

3,73

4,82

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

3,14

-

-

4,31

ХИМИЯ И ООС

5,65

5,06

-

-

БИОЛОГИЯ И ЗО

5,21

5,59

5,32

4,59


Средният бал на четвъртокласниците при НВО е отличен 17,54 точки при среден бал за областта 13,7 т. Балът за училището е с 1,06 т. по-висок от този за предходната година.

Учебен предмет

За І СОУ, точки за 2009

За І СОУ, точки за 2010

За І СОУ, точки за 2011

БЕЛ

17.15

16.72

17,68

МАТЕМАТИКА

16.93

16.31

16,11

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

19.19

16.98

18,48

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

19.09

15.89

17,89

ОБЩО

18.09

 16,48

17,54


НВО СЕДМИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

За І СОУ, точки за 2010

За І СОУ, точки за 2011

БЕЛ

39,05/65

39,27/65

МАТЕМАТИКА

30,75/65

33,36/65

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

23,25/35

26,24/35

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

12,06/18

11,86/18

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

13,21/18

14,14/18

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

8,35/15

10,14/15

ХИМИЯ И ООС

8,09/15

9,20/15

БИОЛОГИЯ И ЗО

9,18/15

10,56/15

СРЕДЕН БАЛ ЗА УЧИЛИЩЕТО

17,99

19,35


Средният успех на учениците от седми клас, показан на НВО по БЕЛ е добър 4,42, което поставя училището на трето място в областта със значително по-висок от средия успех. Средният успех от първи и втори модул е най-високият в област Търговище – 4,45, значително по-висок от средния за страната и областта.

Средният успех за училището на НВО по математика е Добър /4,04/ при 3,69 за областта. Средният успех от приемния изпит е Добър /3,90/ при 3,65 за страната.

По останалите предмети на НВО седми клас имаме най-високи или едни от най-високите резултати в област Търговище.

Въпреки по-високите от средните за областта и страната резултати, не са достигнато максималко възможните резултати, поради което следва да се планират дейности за повишаването им.

Много разнообразна, ситемна и целенасочена работа за участия и класирания в олимпиади и състезания беше проведена в начален етап – общинското състезание „България в картини и слово”градски рецитал, посветен на 3 март; състезание „Знам и мога” на СБНУ- областен и национален етап;математически турнир „Иван Салабашев” и др.

Не беше задоволително представянето като цяло на учениците от прогимназиален етап на олимпиадите и конкурсите през годината. С най-висок брой точки на областен кръг на олимпиадите по биология и ЗО,английски език и химия и ООС в гимназиален етап бяха ученици от нашето училище, но те не бяха класирани за национален кръг. До национален кръг на математическото състезание «Кенгуру» стигна Тодор Христов от десети клас. Добре се предствиха ученици от прогимназиален етап на олимпиадата по география и икономика, но отново нямаше класирани. Имаше участници и класирани и на общински конкурси, организирани от Регионалната библиотека, Регионалния исторически Само 1 ученичка участва в олимпиадата по ГО и зае второ място в областта. Останаха без отклик многото покани за литературни и др. конкурси на национално ниво. Само отделни ученици се включиха в някои от тях. Необходимо е през следващата учебна година да се планират и реализират дейности за повишаване на мотивацията на учениците за участие в олимпиади и състезания, както и за повишаването на нивото на подготовката им.

Връх в спортните постижения на училището беше шампионската титла на отбора по тенис на маса юноши на Ученическите игри и шампионската титла на георги.... в индивидуалното класиране.

Продължи тенденцията за утвърждаване добрия имидж на I СОУ като училище с високи изисквания и задълбочена подготовка в паралелките с интензивно и профилирано обучение по английски език. За новата учебна година са сформира две паралелки с интензивно изучаване на английски език и засиления интерес към това обучение, в съчетание с отлична подготовка и по другите учебни дисциплини, е залог за висока атестационна оценка и добрия имидж на училището.

Продължава използването на ИКТ и прилагането на интерактивни методи на преподаване в обучението по всички учебни предмети. Мултимедийното представяне на учебното съдържание и допълнителния материал определено повишават интереса към предмета и мотивацията на учениците за учебна дейност. Всички учители подобриха уменията си за използване на новите технологии.

През изтеклата учебна година беше обзаведен мултимедиен кабинет по английски език в начален етап. За първа учебна година под формата на кръжок беше проведено обучение по английски език за II клас в две групи.

В училището активно се работеше по проекти:

Приключи успешно първата година на проекта по секторна програма Коменски на Програмата за учене през целия живот на Европейската Комисия със заглавие Our TREASURES”, свързан с гражданското образование на учениците.Училището беше домакин на първата работна среща, а ученици и учители участваха в работните срещи в Португалия и Хърватска.

Училището беше партньор по следните опроекти: Екологичен проект „MAKE THE LINK-CLIMATE EXCHANGE”, финансиран от Европейския съюз, който у нас се изпълнява от фондация „Партньори – България”,Начално обучение по тенис на маса, МФВС, програма "Спорт за децата в свободното време",Спортни занимания през ваканцията, МФВС, програма "Спорт за децата в свободното време",Спортно ориентиране, МФВС, програма "Спорт за децата в свободното време","Моето училище - работилница по толерантност",фондация "Образователно сътрудничество" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Да направим училището привлекателно за младите хора" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Работа по програма “Junior Achievement”. Учениците от II клас работиха по програма „Нашето семейство”. В рамките на същата програма, ученици от IVклас бяха включени в дейности на тема «Моят град».

И през миналата учена година продължи работата по национални програми: Оптимизиране на вътрешната структура на училищата - мярка "Без свободен час" Оптимизиране на вътрешната структура на училищата - мярка "Изплащане на обезщетения на персонала"; С грижа за всеки ученик - модул " Осигуряване на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" и модул " Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване на виното на постиженията им по общообразователнна подготовка" ;Национална програма за по - пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - мярка „Подпомагане храненето на децата от подготвителни групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас"

Беше създадена добра организация за целодневно обучение на учениците от начален етап -3 групи ПИГ – начален етап, поевтиняване на обядите в училищния стол, безплатни закуски, създаване на кътове за отдих и игротеки в занималните.

Беше издигнато нивото на извънкласната дейност и процентът на обхванатите ученици: Форми за извънкласна дейност: Мажоретен състав – 3 групи

Кръжик „Човекът и обществото” – 4 клас – 3 групи

Кръжок „Информационни технологии” – начален етап -4 групи

Кръжок „Джуниър Ачийвмънт” –начален етап – 2 групи

Кръжок „Джуниър Ачийвмънт – Бизнес етика” –гимназиален етап – 2 групи

Кръжок „Английски език” – начален етап- 3 групи

Кръжок СРЗО – 2 групи в прогимназиален етао и 2 групи в гимназиален етап

Кръжок „Млад редактор” – прогимназиален етап

Вокална група,Екоклубове в прогимназиален и гимназиален етап.

Създадени условия и осигурена подкрепа за извънкласни дейности като:

Ден на таланта – май, Ден на Земята (конкурски, изложби. екоакции), акция „Разумни потребители”, отбелязване на 50 години от първия полет на човека в Космоса, съвместни дейности с родителите по паралелки („Традиции и обичаи” – 6а клас, „Прошката”„ – 5а клас и др.), литературни четения съвместно с РБ и пенсионерски клубове, проведени 2 хепънинга в актовата зала, включващи и театрална постановка от клуба по здравно образование в гимназиален етап по повод 1 декември и 14 февруари и др.Интересът към тези дейности нараства, което води до необходимостта от продължаването им и организирането на нови такива.

Изпълнен бе план-приемът за осми и двети клас за настоящата учебна година. В профил „Природоматематически” след основно образование бяха приети 26 ученици. В профилирани паралелки след седми клас в профил „Природоматематически” с разширено изучаване на английски език бяха приети 24 ученици, а в профил „Хуманитарен”-22 ученици. За първи клас бяха реализирани три паралелки в резултат от успешно планираната и осъществена рекламна дейност.

Беше обновена и ремонтирана голяма част от материалната база – ремонтирани стаи, окачени тавани, нови чинове за начален етап, нови мултимедийни кабинети с безжична Интернет връзка.

  1   2   3

Свързани:

Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconАнтикорупционна програма утвърждавам: С. Зафирова директор на І соу „ свети седмочисленици гр. Търговище
Привеждането в действие на ефикасни правни и институционални механизми, за нейното ограничаване, съдействат за създаването на модерен...
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconПриложение към Годишен план за учебната 2012/2013 година, Утвърден със Заповед №147/14. 09. 2012 г на директора
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №11/14. 09. 2012 г
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconРешение на Педагогическия съвет на 119 соу
Обсъждане на организацията на образователно-възпитателния процес за учебната 2011-2011 година
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconГодишен план за дейностите на соу"отец паисий" с природо- математическа насоченост
Годишният план е разработен в съответствие с изискванията на Указанието за организиране на дейностите на соу през учебната 2011/2012...
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconПравилник за устройството и дейността
Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на 138 соу „ Проф. Васил Златарски ” – Протокол №1 от 17. 09. 2012...
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2010-2011 година
Увп – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да...
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание icon119 соу"Академик Михаил Арнаудов" София, ул."Латинка" 11
Настоящият план е предложен на вниманието на Педагогическия съвет на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов” на 14. 09. 2009година и е...
Утвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу \"свети седмочисленици\" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание iconОсновно училище „свети климент охридски „
На основание Заповед № рд – 09- 1038 / 27. 07. 2004 год на министъра на мон и Протокол № рд – 04 – 1 / 17. 09. 2012год от заседание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом