Договор
ИмеДоговор
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер74.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/bcf31dd0c07cc89eee1cac0702ab3e96.doc

ДОГОВОРДнес, _____ 2012 г., в гр. Бургас, между:


ОБЩИНА БУРГАС, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, ЕИК 000056814, представлявана от Заместник-кмета „БФИСД“ при Община Бургас Красимир Стойчев, упълномощен със Заповед № 2859/02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

_______________, ЕИК _______________, със седалище и адрес на управление: ________________________ и адрес за кореспонденция: _________________, тел.: ________________ и факс: _________________, представлявано от ________________ с ЕГН _______________, в качеството на ___________________, наричано по-долу – ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 101e, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), утвърден протокол за разглеждане на офертите от _____________ и Заповед № 2859/02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас, се подписа настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следната услуга: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на назначените 111 /сто и единадесет/ работници: работник озеленяване и работник поддръжка пътища в териториалните дирекции и съставните селища на Община Бургас по Проект „Нов избор – развитие и реализация" но Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както следва:

Осигуряване на работно облекло за:

1. Работник поддръжка пътища – 27 работника

• Боти тип кубинка със стоманено бомбе - 27 чифта

• Ръкавици от плат или кожа - 54 бр.

• Дъждобран - 40 бр.

• Сигнален елек - 27 бр.

• Защитни очила открит тип - 40 бр.


2. Работник озеленяване - 84 работника

• Защитни очила открит тип - 126 бр.

• Дъждобран - 126 бр.

• Сигнален елек - 84 бр.

• Ръкавици от плат - 126 бр.

• Гумени ботуши - 84 бр.

• Гумени обувки тип галоши или цървули - 84 бр., съгласно офертата и Ценовото предложение на Изпълнителя – неразделна част от настоящия договор.


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

2. Срокът за изпълнение на изработката и доставката е ____ (____________________) календарни дни, считано от датата на подписването му.

3. Място на изпълнение на поръчката – Изпълнението на възложената обществена поръчка ще се осъществява на територията на Община Бургас – териториални дирекции и съставни селища.


ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на договора е в размер на _______________ лв. (__________________) с включен ДДС.

2. Плащането на сумата, ще се извърши в български лева, по банков път, в срок от 20 (двадесет) работни дни след извършване на доставката, въз основа на представена фактура в оригинал и представен приемо-предавателен протокол – оригинал, подписан между Община Бургас и Изпълнителя, по посочената от последния банкова сметка, както следва:


БАНКА

КЛОН

СМЕТКА

ВАЛУТА

ВИД СМЕТКА

СУИФТ КОД
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

2. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените и отговарящи на изискванията, посочени в Техническото задание към договора, количества.

3. Възложителят има право да изиска и получава информация за извършване на доставката.

4. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответната стойност на изпълнената доставка, съгласно т. ІІІ.1. от настоящия договор.

5. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения.

6. Възложителят има право, когато изпълнителят се е отклонил от изискванията на доставката да откаже приемането и заплащането на част или цялата стойност, докато изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора.

7. Възложителят има право да извършва при производителя текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложени материали при запускане на производството и по време на производствения процес.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя с приемо – предавателен протокол изделията, отговарящи на изискванията, посочени в Техническото задание към договора.

2. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

3. Изпълнителят се задължава да предаде и има право да иска приемане на доставката чрез определено от Възложителя лице.

4. Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя в писмена форма за извършването на доставката най-малко три дни предварително.

5. Изпълнителят има право да получи от Възложителя стойността на извършената доставка, съгласно т. ІІІ.1. от настоящия договор.

6. Изпълнителят се задължава да отстранява дефектите по изделието или да го подменя с ново изделие в рамките на гаранционния срок – ______________ (_____________) календарни месецa.

7. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на представителите на Възложителя по контрола на качеството до всички свои производствени помещения и мощности и до документите, свързани с изпълнението на договора, без това да пречи на дейността им.


VI. ПРИЕМАНЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

1. Приемат се изделия, които отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация към договора и утвърдените образци. При установяване на несъответствие, партидата се отказва.

2. Приемането се удостоверява с приемо – предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

3. Възложителят има право по своя преценка да проверява периодично качеството на готовото изделие и на вложените материали в него чрез текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложени материали при запускане на производството и по време на производствения процес.

4. Гаранционният срок е ________ (______________) календарни месеца от датата на получаване на доставката и подписване на приемо-предавателен протокол.

5. Установяването на отклонения и недостатъци по количествата на доставените изделия може да се прави само в момента на получаването им.

6. Установяването на отклонения и скрити недостатъци относно качеството се прави в гаранционния срок и се извършва в 15 (петнадесет) дневен срок от откриването им.

7. В случай на установяване на отклонения и скрити недостатъци и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

8. Изпълнителят възстановява изпратената за проверка от оторизирана контролна организация стока при следващата доставка или в пет дневен срок при установени несъответствия в последната доставка.


. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на изправната страна по настоящия договор да предяви иск за претърпени щети и пропуснати ползи срещу неизправната страна, съгласно действащото законодателство в Република България.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изтичане срока на договора и изпълнение на всички задължения по него от всяка от страните;

1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

1.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор или при неизпълнение от него на две заявки, дадени от Възложителя.

2. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред компетентния съд в гр. Бургас.

3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената процедура по реда на Глава 8а от ЗОП.

4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

4.1. ОБЩИНА БУРГАС – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,

4.2. __________________________________________________

5. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.


Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БУРГАС ________________________


ЗАМЕСТНИК – КМЕТ: УПРАВИТЕЛ:

/____________________/ /_________________________/


ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ БФ:

/МАЛИНА ПОПОВСКА/


Страница от


Свързани:

Договор iconПроект! Договор № Договор № bg161РО001 1-11/2011/007 – u
Днес, г в гр. Враца, се сключи настоящият договор между
Договор iconПроекто-договор договор за доставки за външни дейности на европейската общност
Предмет на настоящия договор е доставка, инсталиране, пускане в експлоатация, на следните артикули
Договор iconВ 1856 году? В 1860 году?
Нейтрализация Черного моря; Парижский договор; Берлинский договор; Сан-Стефанский договор; Маньчжурия; квжд; Пекинский договор; Антанта;...
Договор iconДоговор за взаимно свързване на мрежите между
Интеруут и навсякъде в този договор и в приложенията към него се наричат “Страни”, а поотделно, който и да е от тях “Страна”, се...
Договор iconДоговор за издаване и ползване на банкова дебитна карта „борика на корпоративен клиент
Рамков договор за предоставяне на платежни услуги на корпоративни клиенти чрез банкови карти, сключен между банката и ползвателя...
Договор iconI. предмет на договора
Директора на Дирекция на Природен парк „Сини камъни” гр. Сливен, и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова...
Договор iconГлобален договор на ООН регионална среща на местните мрежи на Глобален Договор за Източна Европа и Централна Азия
Васил Мирчев, Председател на Борда на директорите на вм финанс Груп и Председател на българската мрежа на Глобален договор
Договор iconИзменения на договорите [редактиране]
Договорът от Лисабон (известен като Лисабонския договор, Договор за реформи) е международен договор между 27-те държави-членки на...
Договор iconПрограма „Право", Нов български университет гл ас д-р Ивайло Стайков програма „Право"
Кт имат отношение към трудовия договор. Наричаният в практиката „граждански договор” за полагане на труд по правна същност е облигационният...
Договор iconИщецът О. гр. Л. посочва в исковата си молба, че на 30. 03. 2007год е сключил с ответника Е. Б. К. от гр. Г. О. ул. „М., № егн договор за приватизация на
Твърди, че ответникът не е изпълнил нито едно от тези поети с приватизационния договор задължения. Моли съда да постанови съдебно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом