Регламент на съвета (ЕС) №1/2003
ИмеРегламент на съвета (ЕС) №1/2003
страница1/11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.cpc.bg/storage/file/32003R0001BG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
I


(Актове, чието публикуване е задължително)


РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 1/2003


От 16 декември 2002г.

относно изпълнението на правилата за защита на конкуренцията предвидени в Членове 81 и 82 от Договора


(Текст от значение за ЕЕА)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално Член 83 от него,


Като взе предвид предложението на Комисията (1),


Като взе предвид становището на Европейския парламент (2),


Като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),


Като има предвид че:


 1. За да се изгради система, която гарантира, че конкуренцията в общия пазар не се нарушава, Членове 81 и 82 от Договора трябва да се прилагат ефективно и еднакво в Общността. Регламент на Съвета №17 от 6 февруари 1962г., първият регламент в изпълнение на Членове 81 и 82 (*) от Договора (4), предостави възможност за развитие на политика на Общността по защита на конкуренцията, което спомогна за разпространение на разбиране за защитата на конкуренцията в рамките на Общността. В светлината на опита обаче, сега този регламент трябва да се замени с нормативна уредба, която е предназначена да посрещне предизвикателствата на един интегриран пазар и на бъдещото разширяване на Общността.

 2. По-специално, необходимо е да се преосмислят механизмите за прилагане на изключението от забраната за споразумения, които ограничават конкуренцията, постановено в Член 81(3) от Договора. В това отношение съгласно Член 83(2)(б) от Договора трябва да се вземе предвид необходимостта от гарантиране на ефективен контрол от една страна, а от друга, максимално да се опрости администрирането.
 1. Централизираната схема, въведена с Регламент №17, вече не осигурява баланса между тези две цели. Тя затруднява прилагането на правилата на Общността за защита на конкуренцията от страна на съдилищата и органите, регулиращи конкуренцията в държавите-членки, а системата за уведомления, която тя налага, не позволява на Комисията да съсредоточи своите ресурси върху спиране на най-тежките нарушения. Освен това, тя налага значителни разходи за предприятията.
 1. Ето защо сегашната система следва да бъде заменена със система на пряко прилагане на изключението, при която органите за защита на конкуренцията и съдилищата на държавите-членки разполагат с правомощия да прилагат не само Член 81(1) и Член 82 от Договора, които са с пряка приложимост по силата на съдебната практика на Съда на Европейските общности, но и Член 81(3) от Договора.
 1. С цел да се осигури ефективно изпълнение на правилата на Общността за защита на конкуренцията, като в същото време се съблюдава основното право на адвокатска защита, настоящият Регламент следва да уреди въпроса за тежестта на доказването по Членове 81 и 82 от Договора. Страната или органът, който предявява нарушение на Член 81 (1) и Член 82 от Договора, следва да докаже неговото наличие при необходимия правен стандарт. Предприятието или сдружението на предприятия, което ще се възползва от правото на защита срещу констатиране на нарушение, следва да покаже при необходимия правен стандарт, че са удовлетворени изискванията за прилагане на такава защита. Настоящият регламент не влияе нито върху националните правила за критерия за доказаност, нито върху задълженията на органите за защита на конкуренцията и съдилищата на държавите-членки да установят съответните факти по случая, при условие че тези правила и задължения са съвместими с общите принципи на правото на Общността.
 1. С цел да се гарантира, че правилата на Общността за защита на конкуренцията действително се прилагат, органите за защита на конкуренцията на държавите-членки трябва да се свържат по-тясно с тяхното прилагане. За тази цел на тях трябва да се предоставят правомощия за прилагане на правото на Общността.
 1. Националните съдилища имат основна роля при прилагането на правилата на Общността за защита на конкуренцията. Когато решават спорове между частни лица, те охраняват субективните права по правото на Общността - например чрез присъждане на обезщетения за вреди на потърпевшите от нарушенията. Тук ролята на националните съдилища допълва тази на органите за защита на конкуренцията на държавите-членки. Ето защо на тях следва да се позволи да прилагат в пълнота Членове 81 и 82 от Договора.
 1. С цел да се осигури ефективно изпълнение на правилата на Общността за защита на конкуренцията и правилното функциониране на механизмите за сътрудничество, съдържащи се в настоящия регламент, е необходимо да се задължат органите за защита на конкуренцията и съдилищата на държавите-членки да прилагат и Членове 81 и 82 от Договора, когато прилагат националното конкурентно право за споразумения и практика, които могат да повлияят на търговията между държавите-членки. С цел да се създаде среда с еднакви правила за споразуменията, решенията, взети от сдружения на предприятия и за съгласуваната практика във вътрешния пазар, е необходимо също така, съгласно Член 83(2)(е) от Договора, да се определят отношенията между националните закони и конкурентното право на Общността. За тази цел е необходимо да се предвиди, че прилагането на националните закони за защита на конкуренцията към споразумения, решения или съгласувана практика по смисъла на Член 81(1) от Договора не може води до забрана на тези споразумения, решения и съгласувана практика, ако те не са забранени и по силата на конкурентното право на Общността. Понятията за споразумения, решения и съгласувана практика са независими понятия на конкурентното право на Общността и обхващат координирането на поведението на предприятия на пазара, както това се тълкува от съдилищата на Общността. С настоящия Регламент държавите-членки не следва да бъдат възпирани срещу приемане и прилагане на тяхна територия на по-строги национални закони в областта на защитата на конкуренцията, които забраняват или налагат санкции върху едностранни действия, с които са се ангажирали предприятия. Тези по-строги национални закони могат да включват разпоредби, които забраняват или налагат санкции върху поведение на злоупотреба с икономически зависими предприятия. Освен това, настоящият регламент не се прилага за националните закони, с които се налагат санкции за престъпления на физически лица, освен до степента, да която тези санкции са средство, чрез което се привеждат в изпълнение правилата за защита на конкуренцията, приложими за предприятия.
 1. Членове 81 и 82 от Договора имат за своя цел защитата на конкуренцията на пазара. Настоящият регламент, който се приема в изпълнение на тези разпоредби от Договора, не пречи на държавите-членки да въведат на своя територия национално законодателство, което охранява други законни интереси, при условие че това законодателство е съвместимо с общите принципи и другите разпоредби от правото на Общността. Доколкото такова национално законодателство преследва предимно цел различна от защитата на конкуренцията на пазара, органите за защита на конкуренцията и съдилищата на държавите-членки могат да прилагат това законодателство на своя територия. Съответно, държавите-членки могат по силата на настоящия регламент да въведат на своя територия национално законодателство, което забранява или налага санкции върху актове на нелоялна търговска практика, били те едностранни или договорни. С такова законодателство се преследва конкретна цел, без оглед на фактическия или предполагаем ефект от такива актове върху конкуренцията на пазара. По-специално, това се отнася до законодателство, с което на предприятията се забранява да налагат на свои търговски контрагенти да получават или да се опитват да получат от тях ред и условия, които са неоправдани, несъразмерни или безвъзмездни.
 1. Регламенти като 19/65ЕЕС (1), (ЕЕС) №2821/71(2), (ЕЕС) №3976/87(3), (ЕЕС) №1534/91 (4) или (ЕЕС) №479/92 (5) дават правомощия на Комисията да прилага Член 81(3) от Договора чрез регламент за определени категории споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика. В областите, дефинирани от такива регламенти, Комисията е приела, и може да продължи да приема, регламенти за т.нар. “групово” освобождаване от забрана, с които тя обявява Член 81(1) от Договора за неприложим по отношение на дадени категории споразумения, решения и съгласувана практика. Когато, независимо от това, споразумения, решения и съгласувана практика, за които се прилагат такива регламенти пораждат действие, което е несъвместимо с Член 81(3) от Договора, Комисията и органите за защита на конкуренцията на държавите-членки трябва да разполагат с правомощия да оттеглят в конкретен случай правото да се ползва регламента за групово освобождаване от забрана.
 1. За да може да гарантира, че разпоредбите на Договора се прилагат, Комисията трябва да има възможност да отправя решения към предприятия или сдружения на предприятия с цел да прекрати нарушенията на Членове 81 и 82 от Договора. При условие че в това има законен интерес, Комисията трябва също така да има възможност да приема решения, с които установява, че в миналото е извършено нарушение, дори и да не налага глоба. В настоящия регламент трябва да се предвидят изрични разпоредби за правомощията на Комисията да взема решения за постановяване на временни мерки, което е признато от Съда на Европейските общности.
 1. В настоящия Регламент трябва да се предвидят изрични разпоредби за правомощията на Комисията да налага всякакви мерки за принудително осъществяване на защита, без значение дали са поведенчески или структурни, които са необходими за действително прекратяване на нарушението, като се взима предвид принципа за съразмерност. Структурни мерки се налагат само когато няма равностойно ефективни поведенчески мерки, или когато всякакви равностойно ефективни поведенчески мерки биха били в по-голяма тежест за засегнатото предприятие отколкото структурните мерки. Промени в структурата на предприятие, каквато е съществувала преди извършване на нарушението, биха били съразмерни само когато има съществен риск от трайно или многократно нарушение, което произтича от самата структура на фирмата.
 1. Когато в хода на производство, което може да доведе до забрана на споразумение или практика, предприятията предложат на Комисията да поемат ангажименти, с които да отговорят на нейната загриженост, Комисията трябва да има възможност да приема решения, с които тези ангажименти стават задължителни за съответните предприятия. С решенията за поемане на ангажименти трябва да се констатира, че вече не съществуват основания за предприемане на действия от Комисията, без да се прави заключение дали е имало или още е налице нарушение. Решенията за поемане на ангажименти не влияят на правомощията на органите за защита на конкуренцията и съдилищата на държавите-членки за извършване на такава констатация и решаване на случая. Решенията за поемане на ангажименти не са подходящи в случаите, когато Комисията възнамерява да наложи глоба.
 1. В изключителни случаи, когато общественият интерес в Общността налага това, за Комисията може да е уместно също така да вземе решение от декларативен характер, с което да констатира, че забраната от Член 81 или Член 82 от Договора не се прилага с оглед на поясняване на законодателството и гарантиране на неговото непротиворечиво прилагане в рамките на Общността, по-специално във връзка с нови видове споразумения или практика, които не са уредени в съществуващата съдебна и административна практика.
 1. Комисията и органите за защита на конкуренцията на държавите-членки трябва заедно да формират мрежа от обществени органи, като прилагат правилата на Общността за защита на конкуренцията при условия на тясно сътрудничество. За тази цел е необходимо да се изградят механизми за обмен на информация и консултации. Допълнителните условия за сътрудничеството в рамките на мрежата ще бъдат постановени и преработени от Комисията при тясно сътрудничество с държавите-членки.
 1. Независимо от всички национални разпоредби с обратен смисъл, между членовете на мрежата трябва да се разреши обмен на информация и ползването на тази информация като доказателство, дори и когато информацията е поверителна. Тази информация може да се използва за прилагане на Членове 81 и 82 от Договора, както и за успоредното прилагане на националното конкурентно право, при условие че последното прилагане е свързано със същия казус и не води до различен резултат. Когато обменената информация се използва от получаващия орган за налагане на санкции върху предприятия, не може да съществува друго ограничение за използването на информацията освен задължението тя да се използва за целта, за която е събрана, при положение че санкциите, наложени на предприятията са от един и същи вид във всички системи. Правата на защита, предоставени на предприятията в различните системи, могат да се смятат за достатъчно равностойни. По отношение обаче на физическите лица – те могат да са обект на твърде различни видове санкции при различните системи. В такъв случай е необходимо да се гарантира, че информацията може да се използва само ако е била събрана по начин, с който се съблюдава същото равнище на закрила на правата на защита за физическите лица, както е предвидено в националните разпоредби на получаващия орган.
 1. При положение че правилата за защита на конкуренцията ще се прилагат непротиворечиво, и същевременно мрежата трябва да се управлява по възможно най-добрия начин, от съществено значение е да се запази правилото, че органите за защита на конкуренцията на държавите-членки автоматично се освобождават от своите компетенции, в случай че Комисията образува свое производство. Когато органът за защита на конкуренцията на държава-членка вече е предприел действия по определен казус и Комисията възнамерява да образува производство, тя трябва да се постарае да направи това възможно най-скоро. Преди да образува производство Комисията трябва да се допита до съответния национален орган.
 1. За да се гарантира, че по казусите работят най-подходящите за това органи в мрежата, трябва да се предвиди една обща разпоредба, с която на орган за защита на конкуренцията се разрешава да преустанови или приключи работата по казус на основание на това, че с него се занимава друг орган, или вече се е занимал, като целта е по всеки казус да работи само един орган. Тази разпоредба не бива да пречи на Комисията да отхвърля искове поради липса на интерес за Общността, както в съдебната практика на Съда се признава, че тя може да прави, дори ако никой друг орган за защита на конкуренцията не е показал намерение да се заеме със съответния казус.
 1. Консултативният комитет по ограничителната практика и господстващото положение, създаден с Регламент №17, работи по много удовлетворителен начин. Той ще намери подходящо място в новата система на децентрализирано прилагане на разпоредбите. Ето защо е необходимо да се опрем на правилата, постановени с Регламент №17, като същевременно се повиши ефективността на организационната уредба. За тази цел е уместно да се разреши становищата да се дават посредством писмена процедура. Консултативният комитет трябва също така да има възможност да работи като форум за обсъждане на казуси, с които се занимават органи за защита на конкуренцията на държавите-членки, за да се подпомогне и гарантира последователното прилагане на правилата на Общността в областта на конкуренцията.
 1. Консултативният комитет трябва да се състои от представители на органите за защита на конкуренцията на държавите-членки. За заседанията, на които се обсъждат въпроси от общ характер държавите-членки трябва да имат възможност да назначават допълнителен представител. Това не накърнява правата на членовете на Комитета да получават съдействие от други експерти от държавите-членки.
 1. Последователността в прилагането на правилата на Общността за защита на конкуренцията изисква също така да се изградят механизми за сътрудничество между съдилищата на държавите-членки и Комисията. Това се отнася за всички съдилища на държавите-членки, които прилагат Членове 81 и 82 от Договора, независимо дали прилагат тези правила при съдебни процеси между частни лица, в качеството им на държавни органи по правоприлагане, или като съдилища, сезирани за съдебен контрол. По-специално, националните съдилища трябва да имат възможност да се обръщат към Комисията за информация или за нейното становище по въпроси, свързани с прилагането на правилата на Общността за защита на конкуренцията. Комисията и органите за защита на конкуренцията на държавите-членки трябва също да имат възможност да внасят писмено или устно мнение в съдилищата, сезирани за прилагане на Член 81 или 82 от Договора. Това мнение трябва да се подава в рамките на националните процесуални правила и практика, включително онези, които охраняват правата на страните. Ето защо трябва да се предприемат стъпки, с които да се гарантира, че Комисията и органите за защита на конкуренцията на държавите-членки са достатъчно добре информирани за производствата пред националните съдилища.
 1. За да се осигури съответствие с принципите на правната сигурност и еднаквото прилагане на правилата на Общността за защита на конкуренцията при система на успоредни правомощия, трябва да се избягват решения водещи до стълкновение. Ето защо е необходимо да се изяснят, в съответствие със съдебната практика на Съда, действието на решенията и производствата пред Комисията върху съдилищата и органите за защита на конкуренцията на държавите-членки. Решенията за поемане на ангажименти, приети от Комисията не влияят върху правомощията на съдилищата и на органите за защита на конкуренцията на държавите-членки за прилагане на Членове 81 и 82 от Договора.
 1. Комисията трябва да разполага с правомощия по отношение на цялата Общност да изисква предоставяне на информацията, необходима за откриване на всички споразумения, решения или съгласувана практика, забранени от Член 81 от Договора, или всички злоупотреби с господстващо положение, забранени от Член 82 от Договора. Когато изпълняват решение на Комисията, предприятията не могат да бъдат принуждавани да признаят, че са извършили нарушение, но във всеки случай те са длъжни да отговорят на фактически въпроси и да предоставят документи, дори ако тази информация може да бъде използвана за установяване по отношение на тях или на друго предприятие наличието на нарушение.
 1. Комисията трябва също така да разполага с правомощия за извършване на необходимите проверки за откриване на всички споразумения, решения или съгласувана практика, забранени от Член 81 от Договора, или всички злоупотреби с господстващо положение, забранени от Член 82 от Договора. Органите за защита на конкуренцията на държавите-членки трябва да оказват активно сътрудничество при упражняване на тези правомощия.
 1. Разкриването на нарушения на правилата за защита на конкуренцията става все по-трудно, и, с цел ефективно да се защити конкуренцията, трябва да се допълнят правомощията на Комисията за извършване на проучване. По-специално, Комисията трябва да разполага с правомощия да разпитва всички лица, за които е възможно да разполагат с полезна информация и да записва дадените обяснения. В хода на определена проверка, длъжностните лица, упълномощени от Комисията, трябва да разполагат с правомощия да запечатват помещения за срока от време, необходим за провеждане на проверката. Запечатването обикновено не може да се прави за повече от 72 часа. Длъжностните лица, упълномощени от Комисията, трябва също така да разполагат с правомощия да искат всякаква информация, която има отношение към темата и целта на проверката.
 1. Практиката показва, че има случаи, при които стопанската документация се съхранява в домовете на директорите или на други хора, работещи за предприятието. Ето защо длъжностните лица и другите представители, упълномощени от Комисията, трябва да разполагат с правомощия да влизат в помещенията, където може да се съхранява стопанска документация, включително частни домове. Упражняването на последното правомощие обаче следва да е обект на разрешение от съдебните органи.
 1. Без да се накърнява съдебната практика на Съда, полезно е да се очертае полето на контрола, който националните съдебни органи могат да провеждат, когато разрешават, както е предвидено по националното законодателство, включително като предпазна мярка, съдействие от правоохранителни органи с цел да се преодолее възможна съпротива от страна на предприятието или при изпълнението на решението за извършване на проверки в помещения, които нямат стопанско предназначение. От съдебната практика следва, че националният съдебен орган може, по-специално, да поиска от Комисията предоставяне на допълнителна информация, от която той се нуждае за провеждане на своя контрол, а при отсъствието на такава той може да откаже разрешение. Съдебната практика също така потвърждава компетентността на националните съдилища да контролират прилагането на националните правила, с които се урежда изпълнението на принудителни мерки.
 1. С цел да се подпомогнат органите за защита на конкуренцията на държавите-членки за ефективно прилагане на Членове 81 и 82 от Договора, е уместно те да получат възможност да си оказват взаимно съдействие чрез извършване на проверки и други мерки за установяване на факти.
 1. Съответствието с Членове 81 и 82 от Договора и изпълнението на задълженията, наложени на предприятия и на сдружения на предприятия по реда на настоящия регламент, трябва да подлежат на принудително изпълнение посредством глоби и периодични имуществени санкции. За тази цел, трябва също така да се предвидят подходящи размери на глобите за нарушаване на процесуалните правила.
 1. За да се гарантира действително събиране на глобите, наложени на сдружения на предприятия за нарушения, които са извършили, е необходимо да се постановят условията, при които Комисията може да изиска плащане на глобата от членовете на сдружението, когато сдружението е неплатежоспособно. Извършвайки това, Комисията следва да има предвид относителния размер на предприятията, които са част от сдружението, и по-специално, положението на малките и средни предприятия. Плащането на глобата от един или няколко члена на сдружението не влияе върху правилата на националното законодателство, които предвиждат събиране на платената сума от останалите членове на сдружението.
 1. Правилата за давността при налагането на глоби и на периодични имуществени санкции са постановени в Регламент на Съвета (ЕЕС) № 2988/74(1), който се отнася също така и до наказателни мерки в областта на транспорта. При система на успоредни правомощия, актовете с които може да се прекъсне давността трябва да включват процесуални стъпки, отделно предприети от органа за защита на конкуренцията на Държавата-членка. За да се поясни нормативната уредба, следователно трябва да се внесат изменения в Регламент (ЕЕС) №2988/74, за да се предотврати неговото прилагане за въпроси, обхванати от настоящия регламент, като в настоящия регламент се включат разпоредби за давностните срокове.
 1. На съответните предприятия трябва да се предостави правото да бъдат изслушани от Комисията. Третите страни, чиито интереси биха били засегнати от решението трябва да получат възможността да внесат своето мнение предварително, а решенията, които са взимат, трябва да бъдат широко огласявани. В процеса на гарантиране на правата на защита на съответните предприятия, по-специално правото на достъп до преписката, от съществено значение е да се охраняват търговските тайни. Поверителността на информацията, обменена в мрежата, следва също да се пази.
 1. Тъй като всички решения, взети от Комисията по настоящия регламент, подлежат на контрол от Съда в съответствие с Договора, съгласно Член 229 от него на Съда трябва да се предостави неограничена юрисдикция по отношение на решения, с които Комисията налага глоби или периодични имуществени санкции.
 1. Принципите, залегнали в Членове 81 и 82 от Договора, както се прилагат от Регламент №17, предоставиха централна роля на органите на Общността. Тази централна роля трябва да се запази, като държавите-членки се приобщят по-тясно към прилагането на правилата на Общността за защита на конкуренцията. В съответствие с принципа за субсидиарност и съразмерност, както са предвидени в Член 5 от Договора, настоящият регламент не прехвърля границите на необходимото, за да постигне целта си, която се състои в даване на възможност за ефективно прилагане на правилата на Общността за защита на конкуренцията.
 1. С цел да се запазят подходящи механизми за изпълнение на конкурентното право на Общността, държавите-членки трябва да определят и оправомощят органите, които ще прилагат Членове 81 и 82 от Договора като обществени органи за правоприлагане. Те трябва да имат възможност да определят административните, а също и съдебните органи, които ще изпълняват различните функции, поверени на органите за защита на конкуренцията с настоящия регламент. В настоящия регламент се отчитат големите различия, които съществуват в системите на обществените органи за правоприлагане на държавите-членки. Действието на Член 11(6) от настоящия регламент трябва да се прилага за всички органи за защита на конкуренцията. Като изключение от това общо правило, когато орган за наказателно преследване отнася казус за гледане пред отделен съдебен орган, Член 11(6) трябва да се прилага за органа на наказателно преследване, при условията в Член 35(4) от настоящия регламент. Когато тези условия не са изпълнени, се прилага общото правило. Във всеки случай, Член 11(6) не трябва да се прилага за съдилища, доколкото те действат в качеството на съдилища за съдебен контрол.
 1. Тъй като от съдебната практика става ясно, че правилата за защита на конкуренцията се прилагат и за транспорта, този отрасъл следва да бъде обект на процесуалните разпоредби на настоящия регламент. Регламент на Съвета №141 от 26 ноември 1962г. освобождаващ транспорта от прилагане на Регламент №17(1) следователно трябва да се отмени, а в Регламенти (ЕЕС) № 1017/68 (2), (ЕЕС) № 4056/86(3) и (ЕЕС) № 3975/87 (4) трябва да се внесат изменения, за да се зачеркнат конкретните процесуални разпоредби, които се съдържат в тях.
 1. С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, провъзгласени, по-специално, с Хартата на Европейския съюз за основните права. Съответно настоящият регламент трябва да се тълкува и прилага при зачитане на тези права и принципи.
 1. Правната сигурност за предприятията, които развиват своята дейност по правилата на Общността за защита на конкуренцията, допринася за насърчаване на изобретенията и инвестициите. Когато определени казуси водят до действителна несигурност, поради това че с тях се поставят нови или нерешени въпроси по прилагането на тези правила, отделните предприятия могат да се обърнат към Комисията за неофициални указания. Настоящият Регламент не ограничава възможността на Комисията да излиза с такива неофициални указания.ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ГЛАВА I

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconРегламент (EO) №1782/2003 на съвета
Регламент (eиo) №2019/93, Регламент (EO) №1452/2001, Регламент (EO) №1453/2001, Регламент (EO) №1454/2001, Регламент (EO) №1251/1999,...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconКъм ес българия
Член 5 и Приложение II на Регламент на Съвета No 1251/1999, (изменен от Регламент на Съвета (EC) No 1782/2003, член 72, член 74 и...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconРегламент (ЕО) №1702/2003 на комисията
Съвета от 15 юли 2002 г относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейската агенция за...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I, II и IV към него...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconРегламент (ЕО) №1157/2003 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета относно режима...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconНа комисията до европейския парламент и до съвета
Настоящият доклад се изисква съгласно член 8 от Регламент (ЕО) №1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г относно...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconСъвет на европейския съюз
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006...
Регламент на съвета (ЕС) №1/2003 iconРегламент (ЕО) №1560/2003 на комисията
Регламент (ЕО) №343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом