Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
ИмеРегламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
страница1/28
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.54 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://gabrovo.bg/files/Prilojenie_A_Formuliar_14_05.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Приложение Aкъм покана за кандидатстване по

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”


Оперативна програма

Околна среда 2007-2013 г.”

Приоритетна ос 2


Европейски фонд за регионално развитие 2007-2013 г.


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


Регламент (EО) N º 1083/2006 oт 11 юли 2006

Регламент (EО) N º 1080/2006 oт 5 юни 2006Наименование на проекта:

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово

Регистрационен №

(попълва се служебно)
СЪДЪРЖАНИЕ


А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 3

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 8

В. ГРАФИК 82

Г. ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ 90

Д. ДРУГА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 99

Е. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 102

Ж. СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА 114

З. Списък на документите представени от кандидата в проектното предложение 115

И. ЗАВЕРКА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА 125

Съкращения: 126


Полета, които са неприложими за проектното предложение се попълват с „Неприложимо”.


А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

A.1.Организация/институция, отговаряща за изпълнението на проекта

Пълно наименование на кандидата

Община Габрово

Абревиатура (ако е приложимо)

неприложимо

Правен статут

Юридическо лице - орган на местно самоуправление

Дата на регистрация

Указ No. 2295 за определяне селищата и състава на общините на Република България, обнародван ДВ 101/26.12.1978 г.

ЕИК (код по БУЛСТАТ)

000215630

Регистрация по ЗДДС

BG000215630

Седалище и адрес на управление

5300 Габрово, пл. “Възраждане” № 3

Адрес за кореспонденция

5300 Габрово, пл. “Възраждане” № 3

е-mail: gabrovo@gabrovo.bg

Предмет на дейност

Съгласно действащия в Република България Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общините са натоварени с дейности и отговорности, свързани с постигане на устойчиво местно социално-икономическо развитие в рамките на своята територия, както и предоставяне на качествено административно обслужване за гражданите и бизнеса. Неразделна част от тези ангажименти са дейности, които целят предотвратяване на рисковете, както и повишаване на екологичните условия, като част от по-широко обхватна стратегия за социално и екологично възстановяване.


Име и длъжност на управляващ/представляващ

Таня Христова - Кмет на Община Габрово

Телефонен номер

066 / 81 83 03

Номер на факс

066 / 80 93 71

Електронен адрес

thristova@gabrovo.bg

Интернет страница

http://www.gabrovo.bg/

Лице за контакти

инж. Ренета Кънчева

Позиция на лицето за контакти

Началник отдел „Озеленяване, околна среда и чистота”

Телефон на лицето за контакти

066 / 81 84 37

Факс на лицето за контакти

066 / 80 93 71

Електронен адрес на лицето за контакти

reni@gabrovo.bg


Единствено кандидатът носи отговорност за точността на представените данни и своевременното информиране в писмена форма на договарящият орган относно настъпили промени. Договарящият орган не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с организацията на посочените по надлежния ред координати.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Свързани:

Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconРегламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) №1260/1999, ов L 210, 31 2006 г
Определянето на разпределението съгласно кохезионната политика за всяка страна е посочено в приложение II към Регламент (ЕО) №1083/20061,...
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconРегламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
...
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconРегламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
Процедура с референтен №: bg161PO005/10 11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации...
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconЛитература за самоподготовка
Регламент (EO) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд,...
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconГолеми проекти заявление за потвърждаване на помощта съгласно членове 39—41 от регламент (ЕО) №1083/2006 европейски фонд за регионално развитие / кохезионен фонд инфрастуктурни инвестиции
Заявление за потвърждаване на помощта съгласно членове 39—41 от регламент (ЕО) №1083/2006
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconОбявление за процедура по подбор на координатори (5 бр.) по проект „подкрепа предварителна информация
Ефрр), Европейския социален фонд (есф) и Кохезионния фонд (регламент на съвета (EC) №1083/2006 от 11 юли 2006). Оптп е в съответствие...
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconРегламент (EO) №1828/2006 на комисията
Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален...
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconГолеми проекти
Заявление за потвърждаване на помощта по силата на членове 39 41 от регламент (ЕО) №1083/2006
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconРегламент (ЕО) №1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година

Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006 iconРегламент (EО) n º 1080/2006 oт 5 юли 2006
Наименование на процедурата за набиране на проектни предложения: Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом