До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно
ИмеДо Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер17.5 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.avren.bg/assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/turg Bolqrci.docДо

Председателя

на Общински съвет – Аврен

Област Варна


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


ОТ КРАСИМИР ХРИСТОВ ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, притежаван с АчОС №1854/08.03.2011г., находящ се в УПИ Х, кв.2, с площ 710.7 кв.м., отреден за „Комплексно обществено обслужване” и сграда за обществено обслужване със застроена площ -70 кв.м., по регулационния план на с. Болярци, община Аврен, област Варна.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Във връзка с необходимостта от задоволяване на населението на с. Болярци, община Аврен с хранителни продукти от първа необходимост, предлагам сградата от 70 кв.м. отредена за обществено обслужване, находяща се в УПИ Х, кв.2, по регулационния план на с. Болярци да се отдаде под наем за магазин - хранителни стоки.

Начална тръжна цена да бъде 126.00лв. /сто двадесет и шест/, без ДДС, съгласно Приложение №3 /Базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост/, прието с Решение №55/05.03.2004 г. на Общински съвет – Аврен.

На основание чл.21 ,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1и ал.2 от ЗОС и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам Общински съвет – Аврен да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е:


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.14, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Аврен дава съгласие:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда за обществено обслужване със застроена площ -70 кв.м., притежаван с АчОС №1854/08.03.2011г., находящ се в УПИ Х, кв.2,, за магазин-хранителни стоки, по регулационния план на с.Болярци, община Аврен, област Варна.

2. Срока на наема да бъде 5/пет/ години.

3. Началната тръжна цена да бъде 126.00 лв. /сто двадесет и шест/, без ДДС, съгласно Приложение №3 /Базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост/, прието с Решение №55/05.03.2004 г. на ОбС – Аврен.

Приложение: - АОС №1854/2011 г.-копие.

- Скица на имота – копие .


ВНОСИТЕЛ:


КРАСИМИР ТОДОРОВ

Кмет на община Аврен


Съгласувал:

ТОДОРКА КАРАТОДОРОВА

Секретар на община Аврен


Съгласувал:

Адвокат


Изготвил:

Стефан Атанасов – Нач.отдел „ОСЗГ”

Свързани:

До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Старите лозя” в землището на с. Близнаци, Община Аврен, Област Варна, притежаван с Ачос №1690/09. 12. 2009 г
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Узун алан” в землището на с. Близнаци, Община Аврен, Област Варна, притежаван с Ачос №1689/09. 12. 2009 г
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписка от емануил младенов манолов – кмет на община аврен относно
Аврен и Кмета на община Аврен да отправят искане до Областния управител на Варненска област за придобиване на имот „Туристическа...
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Председателя на Общински съвет- аврен Област Варна докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Относно: Продажба на общински имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя -нива с площ- 711кв м., съставляващ...
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Училище” със зп – 108 кв м., както и мс с площ 14 кв м и пмс с площ 37 кв м съставляващ упи VІІІ в кв. 40 по регулационния план на...
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Председателя на Общински съвет – Аврен Варненска област докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Носно: Предоставяне под наем чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, частна общинска собственост а именно: имот №030069,...
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо председателя на общински съвет аврен докладназаписк а
От боян владимиров георгиев – за изпълняващ длъжността кмет на община аврен съгласно заповед №213/27. 02. 2012г
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Общински съвет-Аврен докладна записка
Относно : отпускане на помощ на лицето: Емил Ангелов Христов, живущ в с. Аврен, обл. Варна, общ. Аврен
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от eмануил младенов манолов – кмет на община аврен
Административна сграда /Информационен център/, със застроена площ 280 кв м., находяща се в упи ІV, кв. 72 по регулационния план на...
До Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно iconДокладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом