Програма
ИмеПрограма
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер228.5 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.unwe.bg/archive/docs/doktoranti/14.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО


КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"ПРОГРАМА

за провеждане на

конкурсен изпит за докторанти по специалност

ПЛАНИРАНЕ” 1. Прогнозирането и планирането като процес на приложение на системния подход в управлението на икономическите системи.

 2. Националното стопанство като сложна икономическа система.

 3. Мястото на националното планиране в типологията на модерната пазарна икономика.

 4. Методология на разработване на макроикономическа стратегия.

 5. Системата на националните сметки – като информационна база за очертаване “образа” на съществуващата икономика в стартовия момент и за извеждане “образа” на бъдещата икономика. Показатели, чрез които се очертава еволюцията в развитието на едно национално стопанство. Системата показатели за оценка на продуктивността, с която е протекло едно развитие на икономиката, и показателите за оценка на технико-технологичното ниво на стопанската дейност.

 6. Леонтиевата система като инструмент за изследване и проектиране бъдещето на националната икономическа система.

 7. Динамичният модел на Фон Нойман като инструмент за изследване възможностите за развитие на едно национално стопанство.

 8. Оптимизационен модел за разработка на стратегическото бъдеще на една икономическа система.

 9. Производствените функции като инструмент за изследване и за проектиране на икономическото развитие.

 10. Типология на икономическия растеж.

 11. Платежен баланс, външен дълг и икономически растеж.

 12. Външноикономическите връзки и стратегията за икономическо развитие.

 13. Функционални стратегии за развитие.

 14. Финансово прогнозиране и програмиране (прогнозиране на бюджета и платежния баланс), и на паричните агрегати.

 15. Необходимата икономическа политика за реализация на националната стратегия за развитие и на функционалните стратегии.

 16. Специфика на прогнозирането и планирането на развитието на териториалните (регионалните) икономически системи в сравнение с прогнозирането и планирането на националното стопанство.

 17. Архитектура на стратегията за регионално развитие. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие.

 18. Методология на разработка на стратегическите аспекти на развитието на регионалната икономика на национално ниво.

 19. Снемане статуса на икономиката на регионално ниво през филтъра на най-добрите световни практики в тази област, през филтъра на обективните тенденции на развитие на икономиката, през призмата на сравнителния анализ на икономиките на районите за планиране.

 20. Очертаване стратегическото бъдеще на регионалната икономика в България.

 21. Архитектура на стратегията за развитие на даден район. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие.

 22. Методология на разработка на стратегията за развитие на даден район.

 23. Снемане статуса на социално-икономическото развитие на съответния район през Индекса на човешкото развитие, през призмата на състоянието на демографската система, през призмата на състоянието на структурата на икономиката на района.

 24. Формиране на стратегическото бъдеще на района.

 25. Различието в прогнозирането и планирането на фирмено равнище в сравнение с прогнозирането и планирането на национално и регионално равнища.

 26. Нарастващата нестабилност на екзогенната среда и смяната на управленските парадигми на фирмено равнище.

 27. Единство и различие между стратегическо, тактическо и календарно планиране на фирмата.

 28. Архитектура и методология на разработка на глобалната стратегия за оцеляване, развитие и просперитет на фирмата.

 29. Трите кръга от проблеми, които се разрешават във връзка с формирането на стратегическото бъдеще на фирмата при парадигмата “фирмата е отворена система”.

 30. Стратегическата сегментация на фирменото обкръжение в процеса на разработка на стратегическото бъдеще на фирмата.

 31. Определяне на стратегическата позиция на фирмата в бизнеса по отношение на стратегическите бизнес зони, зоните на стратегически ресурси, зоните на стратегически технологии и групите на обществено влияние.

 32. Формиране на портфейл от стратегически бизнес зони (преход от поединично изследване на стратегическите бизнес зони към формиране, т.е. към селекциониране на портфейл от зони).

 33. Стратегически аспекти на избора на направленията за формиране на капитал за финансиране на избраните позиции на фирмата в СБЗ.

 34. Формирането на портфейл от стратегически бизнес зони.

 35. Функционалните фирмени стратегии като доразвитие на глобалната стратегия.

 36. Тактическото планиране като средство за реализация на фирмените стратегии.

 37. Архитектура на тактическия план на фирмата.

 38. Методология на разработка на тактическия план на фирмата.

 39. Календарното планиране като развитие на тактическите планове в ширина и като конкретизация и координация на стопанската дейност на фирмата във времето.

 40. Архитектура на календарния план на фирмата.

 41. Методология на разработка на календарните планове.

 42. Вътрешноцехово и междуцехово календарно планиране. Построяване на своден календарен план на бизнес дейността на фирмата.

 43. Система на оперативен контрол (диспечиране) на стопанската дейност на фирмата.

 44. Възможностите на система ПЕРТ за единно календарно построяване на плановете за печалба, реклама, продажби, иновации, инвестиции, производство, подготовка на кадри, материално-техническо снабдяване, вземанията и плащанията.

 45. Типология на прогнозирането и планирането във фирми със специфичен (спрямо индустриалната фирма) предмет на дейност.П Р И Л О Ж Е Н И Е

относно обхвата на съдържанието на всеки един въпрос от

програмата за провеждане на конкурсен изпит за докторанти по специалност „ПЛАНИРАНЕ”


I.

Връзката икономическа система, системен подход, прогнозиране и планиране


 1. Обхват на съдържанието на 1-ви въпрос: “Прогнозирането и планирането като процес на приложение на системния подход в управлението на икономическите системи” {Преходът към епохата на сложните системи и необходимостта от системно мислене и системен подход; еволюцията на развитието и процесът на трансформация на стопанството и неговите елементи в икономически системи; прогнозирането и планирането на икономическите системи като приложение на системния подход в тяхното изследване и управление; прогнозирането и планирането в системата на икономическото управление; структурният анализ на икономическите системи и разграничителната линия между прогнозиране и планиране; връзката прогнозиране, планиране (програмиране), моделиране; типологията на икономическите системи и спецификата на прогнозиране и планиране на тяхното функциониране и развитие; понятията планиране, бизнес планиране, инвестиционен бизнес проект }.


II.

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на националната икономическа система


 1. Обхват на съдържанието на 2-ри въпрос: “Националното стопанство като сложна икономическа система” {Критерии за обособяване на демографската система и на националната икономическа система и на нейните подсистеми; характеристика на отношенията на обуславяне между демографската система и подсистемите на националната икономическа система; характеристика на отношенията на обуславяне между подсистемите на националната икономическа система; особеният род причинно-следствена връзка по линия елемент-елемент в системата и по линия на елемент-системата в цялост; изискванията на трите плоскости на отношенията на обуславяне в икономическата система към нейното управление; свойства на националната икономическа система и техните изисквания към системата на прогнозиране и планиране}

 2. Обхват на съдържанието на 3-ти въпрос: Мястото на националното планиране в типологията на модерната пазарна икономика” {Типология на модерната пазарна икономика; трансформирането на командните стопанства в пазарни и необходимостта от прогнозиране и планиране; еволюцията на националното планиране в страните с пазарна икономика; предразсъдъците относно мястото и ролята на националното планиране; какво е и какво не е националното планиране; планирането като процес на правене възможно невъзможното; планирането като процес на развитие на възможностите за развитие; планирането като научно-изследователски процес; планирането като социологически процес – като процес на генериране на идеи, интереси и инициативи за творчество, като процес на координация на идеи, интереси и инициативи за творчество}

 3. Обхват на съдържанието на 4-ти въпрос: “Методология на разработване на макроикономическа стратегия” {[Същност и съдържание на макроикономическата стратегия за развитие и преструктуриране; опорни точки на методологията за разработване на макроикономическа стратегия; прогнозиране на измененията в екзогенната за националната икономика среда (разработка на икономически, социално-демографски, екологически и технически прогнози); извеждане на въздействията на измененията в елементите на обкръжението върху националното стопанство (и на допълнителните благоприятни възможности за развитие на националното стопанство, и на допълнителните заплахи и трудности пред това развитие); методология на очертаване на статуса (“образа”) на икономиката в стартовия момент на стратегията; оценка на инерционността на икономическата система и на възможностите за развитие, съдържащи се в унаследения икономически пиедестал; методология на извеждане на бъдещия “образ” на икономиката, който тя трябва да получи в резултат на изпълнението на стратегията; методология на извеждане на кривата на прехода от съществуващия “образ” на икономиката в стартовия момент към нейния бъдещ “образ”; целеполагането като процес на “измисляне” на бъдещето на националното стопанство; развитието на възможностите за развитие – като процес на превръщане на необходимото и желано бъдеще и във възможно за реализация бъдеще; извеждане и обосновка на стратегическия курс и стратегическите приоритети на развитие; итеративност на процедурата по формиране на макростратегия за развитие и преструктуриране; място и роля на различните типове методи и модели в процеса на разработка на макростратегия за икономическо развитие – методи и модели за изследване типологията на потреблението, методи и модели за изследване на факторната обусловеност на растежа, методи и модели за постигане на “физическо”, “финансово”, и “общоикономическо” равновесие, модели за постигане на глобално равновесие и равновесие по отрасли, методи и модели за изследване и проектиране на взаимодействието между икономическо, екологическо и социално равновесие, модели за неравновесен икономически растеж, оптимизационни модели]}

 4. Обхват на съдържанието на 5-ти въпрос: “Системата на националните сметки – като информационна база за очертаване “образа” на съществуващата икономика в стартовия момент и за извеждане “образа” на бъдещата икономика.” Показатели, чрез които се очертава еволюцията в развитието на едно национално стопанство. Системата показатели за оценка на продуктивността, с която е протекло едно развитие на икономиката, и показателите за оценка на технико-технологичното ниво на стопанската дейност.

 5. Обхват на съдържанието на 6-ти въпрос: “Леонтиевата система като инструмент за изследване и проектиране бъдещето на националната икономическа система”{Леонтиевата система – адекватен инструмент за отразяване състоянието на националната икономическа система; характеристика на националната икономика, давана от всеки вектор-ред и от всяка вектор-колона на Леонтиевата система; матрица на преките и матрица на пълните разходи; матрицата на пълните разходи като инструмент за прилагане на системния подход в анализа и управлението на икономическата система; прогнозиране на вектора на крайната продукция; прогнозиране на технологичната матрица}.

 6. Обхват на съдържанието на 7-ми въпрос: “Динамичният модел на Фон Нойман като инструмент за изследване възможностите за развитие на едно национално стопанство” {Архитектура на модела; направления на използване на модела}

 7. Обхват на съдържанието на 8-ми въпрос: “Оптимизационен модел за разработка на стратегическото бъдеще на една икономическа система” {Архитектура на модела, икономическа интерпретация на модела; макроструктурното съотношение натрупване-потребление и оптималния режим на функциониране на икономическата система}.

 8. Обхват на съдържанието на 9-ти въпрос: “Производствените функции като инструмент за изследване и за проектиране на икономическото развитие” {Методологическа основа на производствените функции; направления на използване на производствените функции}

 9. Обхват на съдържанието на 10-ти въпрос: “Типология на икономическия растеж” {Типология на растежа спрямо фактора работна сила; типология на растежа спрямо фактора капитал; типология на растежа спрямо първичните природни ресурси; типология на растежа спрямо опазването, рехабилитацията и подобряването на природата среда; типология на научно-техническия прогрес и типология на икономическия растеж}

 10. Обхват на съдържанието на 11-ти въпрос: “Платежен баланс, външен дълг и икономически растеж” {Защо и кога възниква потребност от чуждестранни инвестиции в една страна; чуждестранните инвестиции – и абсолютно благо, но и коварен капан за икономиката; условията, при които необходимия обем чуждестранни инвестиции се превръща във фактор на растежа; методиката на Швейцарската конфедерация на банките – като инструмент за оценка на кредитния рейтинг на една страна; стратегия за приспособяване}

 11. Обхват на съдържанието на 12-ти въпрос: “Външноикономическите връзки и стратегията за икономическо развитие” {Икономическа изгода и еквивалентност на външнотърговския обмен; ефективност на външната търговия; разработване на стратегия за ефективен износ; разработване на стратегия за ефективен внос; разработване на стратегия за ефективен външнотърговски стокообмен в цялост; валутният курс като стратегическа макропроменлива; промяната в политическото приятелство и покровителство и стратегията за външноикономически връзки на страната}

 12. Обхват на съдържанието на 13-ти въпрос: “Функционални стратегии за развитие” {Стратегия за жизнено равнище и социално развитие; стратегия за развитие на научно-техническия прогрес и за структурно обновление на икономиката; стратегия за опазване, рехабилитация, възпроизводство и подобряване на природната среда; стратегия за регионално развитие}

 13. Обхват на съдържанието на 14-ти въпрос: “Финансово прогнозиране и програмиране (прогнозиране на бюджета и платежния баланс), и на паричните агрегати.”

 14. Обхват на съдържанието на 15-ти въпрос: “Необходимата икономическа политика за реализация на националната стратегия за развитие и на функционалните стратегии” {Координираност между елементите на икономическата политика и координираност на политиката с целите и задачите на стратегиите; координираност на научно-техническата и инвестиционна политика, на ценовата политика, на фискалната политика, на паричната политика, на валутната политика, на социалната политика на държавата с целите на националната стратегия за развитие и на функционалните стратегии}III.

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на териториалните (регионалните) икономически системи


 1. Обхват на съдържанието на 16-ти въпрос: Специфика на прогнозирането и планирането на развитието на териториалните (регионалните) икономически системи в сравнение с прогнозирането и планирането на националното стопанство” {Териториалните единици като икономическа система; териториалната инфраструктура като система; нестопанските дейности като елемент на териториалните системи}

 2. Обхват на съдържанието на 17-ти въпрос: Архитектура на стратегията за регионално развитие. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие” {Стратегически аспекти на развитието на регионалната икономика на национално ниво; стратегии за развитие на районите за планиране, на областите от даден район за планиране, на селищата от дадена област}.

 3. Обхват на съдържанието на 18-ти въпрос: Методология на разработка на стратегическите аспекти на развитието на регионалната икономика на национално ниво” {Очертаване “образа” на съществуващата регионална икономика; очертаване бъдещия “образ” на регионалната икономика; извеждане на кривата на прехода от съществуващия “образ” на регионалната икономика до нейния необходим бъдещ “образ”}

 4. Обхват на съдържанието на 19-ти въпрос: Снемане статуса на икономиката на регионално ниво през филтъра на най-добрите световни практики в тази област, през филтъра на обективните тенденции на развитие на икономиката, през призмата на сравнителния анализ на икономиките на районите за планиране” {[Сравнителен анализ на социално-икономическото развитие по райони на база Индекс на човешкото развитие (ИЧР); сравнителен анализ на база принос на районите в създаването и потреблението на Брутен вътрешен продукт (БВП).]} Извеждане на възловите проблеми на регионалното развитие. Разкриване на конкурентните предимства на регионите. Разкриване на изискванията на присъединителния и интеграционен процес на България в Европейския съюз към развитието на икономиката й по региони. Разкриване на основните ограничения пред развитието на регионалната икономика.

 5. Обхват на съдържанието на 20-ти въпрос: Очертаване стратегическото бъдеще на регионалната икономика в България” {Относно парадигмата на разработка на стратегическото бъдеще на регионалната икономика; разработка на възможните сценарии на бъдещи изменения в екзогенната за националното стопанство и регионалната икономика среда; разработка на възможните сценарии на развитие на вътрешната обстановка в България и на варианти на тяхното въздействие върху развитието на националното стопанство и икономиката на регионите; извеждане на стратегическата цел и подцели на регионалното развитие в България; извеждане и обосновка на приоритетите на развитие на регионалната икономика; извеждане на необходимите мероприятия и действия на национално ниво за реализиране на стратегията за регионално развитие; разработка на въпросите на организацията и контрола по реализацията на стратегията за регионално развитие; уточняване реда за актуализация на стратегията за регионално развитие}

 6. Обхват на съдържанието на 21-ви въпрос:Архитектура на стратегията за развитие на даден район. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие” {Стратегия за развитие на икономиката на района; градоустройствен план за развитие на района; стратегия за социално развитие на района; стратегия за екологическо равновесие в района; стратегия за научно-техническо развитие на района}

 7. Обхват на съдържанието на 22-ри въпрос:Методология на разработка на стратегията за развитие на даден район” {Очертаване “образа” на съществуващата икономика на района; очертаване “образа” на бъдещата икономика на района; очертаване кривата на прехода от съществуващата икономика на района към “образа” на неговата бъдеща икономика}

 8. Обхват на съдържанието на 23-ти въпрос: Снемане статуса на социално-икономическото развитие на съответния район през Индекса на човешкото развитие, през призмата на състоянието на демографската система, през призмата на състоянието на структурата на икономиката на района” {През статуса на аграрния сектор; през статуса на индустрията; през призмата на сектора на услугите; през екологическия статус на района} Разкриване възловите проблеми на социално-икономическото развитие на района. Разкриване на силните и слабите страни на района, на възможностите за развитие, както и на заплахите пред това развитие. Очертаване на конкурентните предимства на района. Разкриване и изследване на потенциала за развитие на района. Разкриване на ограниченията, при които ще протича развитието на района в бъдеще.}

 9. Обхват на съдържанието на 24-ти въпрос: Формиране на стратегическото бъдеще на района”. Разкриване на възможните сценарии на бъдещо развитие. Извеждане на стратегическата цел и подцели на икономиката на района. Извеждане и обосновка на приоритетите на развитие на икономиката на района. Извеждане на необходимите ресурси за реализацията на стратегията (определяне на размера на ресурсите, които може да мобилизира самия район, определяне обема на ресурсите, които трябва да бъдат привлечени отвън – от републиканския бюджет, от предприсъединителните фондове, от сътрудничество (колаборация) с други райони от страната и чужбина и т.н.). Извеждане на необходимите мероприятия и действия за реализиране стратегията за развитие на района. Извеждане на въпросите на координацията между необходимите мероприятия и действия на местно ниво и необходимите мероприятия и действия на национално ниво за реализацията на стратегията за развитие на района. Разработка на въпросите по организацията и контрола на стратегията за развитие и уточняване реда за актуализация.IV.

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на фирмената икономическа система


 1. Обхват на съдържанието на 25-ти въпрос: Различието в прогнозирането и планирането на фирмено равнище в сравнение с прогнозирането и планирането на национално и регионално равнища” {Фирмата в качеството й на сложна икономическа система. Еволюцията във взаимоотношенията фирма-екзогенна среда и измененията в задачите, ролята и ендогенната структура на фирмата.}

 2. Обхват на съдържанието на 26-ти въпрос: Нарастващата нестабилност на екзогенната среда и смяната на управленските парадигми на фирмено равнище” {[Еволюцията в развитието на фирмените системи на прогнозиране и планиране. Преходът от парадигмата "фирмата е затворена система" към парадигмата "фирмата е отворена система" - най-същественото в еволюцията на фирмените управленски системи (в т. ч. на фирмените системи на прогнозиране и планиране)]}

 3. Обхват на съдържанието на 27-ми въпрос: Единство и различие между стратегическо, тактическо и календарно планиране на фирмата.”

 4. Обхват на съдържанието на 28-ми въпрос: Архитектура и методология на разработка на глобалната стратегия за оцеляване, развитие и просперитет на фирмата {[Мястото на мисията, идеалите, целите и задачите в процеса на разработка на глобална стратегия за развитие на фирмата. Взаимоотношението цели - предпоставки (фирмен потенциал) при разработката на фирмена стратегия в рамките на парадигмата "фирмата е затворена система". Взаимоотношението цели - фирмен потенциал при разработката на фирмена стратегия в рамките на парадигмата "фирмата е отворена система". ]}

 5. Обхват на съдържанието на 29-ти въпрос: Трите кръга от проблеми, които се разрешават във връзка с формирането на стратегическото бъдеще на фирмата при парадигмата “фирмата е отворена система”.

 6. Обхват на съдържанието на 30-ти въпрос: Стратегическата сегментация на фирменото обкръжение в процеса на разработка на стратегическото бъдеще на фирмата.{Стратегическите стопански зони и стратегическите стопански центрове в процеса на разработка на фирмени стратегии. Идентификация на стратегическите бизнес зони. Определяне атрактивността на стратегическите бизнес зони. Идентификация на зоните на стратегически ресурси. Идентификация на зоните на стратегически технологии. Идентификация на обществените групи със силно влияние върху стратегическото бъдеще на фирмата.}

 7. Обхват на съдържанието на 31-ви въпрос: Определяне на стратегическата позиция на фирмата в бизнеса по отношение на стратегическите бизнес зони, зоните на стратегически ресурси, зоните на стратегически технологии и групите на обществено влияние.”{Портфолио анализът като инструмент за определяне на стратегическата позиция на фирмата в бизнеса. Поле на приложение на Матрицата на Бостънската консултантска група. Пътища за разширяване полето на приложение на матрицата. Определяне на бъдещия конкурентен статус на фирмата в стратегическите бизнес зони.}

 8. Обхват на съдържанието на 32-ри въпрос: Формиране на портфейл от стратегически бизнес зони (преход от поединично изследване на стратегическите бизнес зони към формиране, т.е. към селекциониране на портфейл от зони)” {[Направления на алтернативността, с които трябва да се справи процесът на формиране на портфейл от стратегически бизнес зони. Експлоатационните разходи и разходът на ресурси (в т. ч. и особено на стратегически ресурси) като ос на селекцията и формирането на портфейл от зони. Алтернативността по линия на пазарите и формирането на портфейл от стратегически бизнес зони. Алтернативността по линия на капитала и рентабилността и формирането на портфейл от стратегически бизнес зони.]}

 9. Обхват на съдържанието на 33-ти въпрос: Стратегически аспекти на избора на направленията за формиране на капитал за финансиране на избраните позиции на фирмата в СБЗ” {[Оценката на финансово-икономическия статус на фирмата и нейната жизнеспособност - като първо (т. е. като необходимо) условие за достъп до чужд капитал. Инвестиционният бизнес проект - като второ непременно (т.е. като достатъчно) условие за достъп до/и за привличане на чужд капитал. Алтернативността по линия на източниците за финансиране на фирмения бизнес и формирането на портфейл от СБЗ. Оптимизирането на капиталовата структура на фирмата и формирането на портфейл от СБЗ. Минималната цена на финансиране на фирмения бизнес и максималната пазарна цена на фирмата като израз на оптимизацията на капиталовата структура на фирмата]}

 10. Обхват на съдържанието на 34-ти въпрос: Формирането на портфейл от стратегически бизнес зони” {Като процес на балансиране на набора от СБЗ по фази на жизнения цикъл на търсенето и технологията, като процес на оценка на набора през филтъра на синергизма, като процес на предпазване на набора от уязвимостта на екзогенната среда, като процес на селекциониране на СБЗ в условията на многокритериалност на фирмения бизнес.}

 11. Обхват на съдържанието на 35-ти въпрос: Функционалните фирмени стратегии като доразвитие на глобалната стратегия” {[Функционални фирмени стратегии, обезпечаващи стратегическото настъпление на фирмата в бизнеса. Системи на фирмено планиране и управление, обезпечаващи стратегическата отбрана на фирмата от “агресията” на екзогенната среда. Пазарно-продуктовите стратегии на фирмата (в т.ч. външнотърговските стратегии на фирмата). Ресурсните стратегии на фирмата. Технологичните и иновационните стратегии. Стратегия за отношението на фирмата към обществото и обществените групи.]}

 12. Обхват на съдържанието на 36-ти въпрос: Тактическото планиране като средство за реализация на фирмените стратегии” {Тактическото планиране като първа стъпка на развитие на стратегиите в ширина.}

 13. Обхват на съдържанието на 37-ми въпрос: Архитектура на тактическия план на фирмата”{[Елементи и взаимодействие между структурните елементи на тактическия план. План за ръста на капитала (собствеността) на фирмата. (План за оптимизиране на капиталовата структура на фирмата). План за ръста на печалбата и рентабилността на фирмения бизнес. План за продажбите (реализацията) и приходите. План за снижение на производствените разходи и разходите по реализацията. План за производството на продукция и услуги (производствена програма). План за материално-техническото осигуряване на производствената дейност. План за осигуряване на производствената дейност с необходимата по професия и квалификация работна сила. (План за квалификацията и производителността на труда на персонала). План за технологичната и продуктова иновация във фирмата. Инвестиционна програма на фирмата. Екологическа програма на фирмата. Социална програма на фирмата. Финансова програма на фирмата.]}

 14. Обхват на съдържанието на 38-ми въпрос: Методология на разработка на тактическия план на фирмата” {[Етапи и итеративност на процедурата по разработка на тактическия план на фирмата. Анализ и оценка на входа на фирмата. Анализ и оценка на ендогенната среда (структура) на фирмата. Анализ и оценка на изхода на фирмата. Финансово-икономическото състояние на фирмата като синтезиран израз на състоянието на входа, ендогенната среда и изхода на фирмата. Анализ и оценка на жизнеспособността на фирмата. Анализ и оценка на степента на реализация на глобалната фирмена стратегия и на функционалните стратегии. Разработка на целите и задачите на тактическия план и неговата обосновка с необходимите условия за изпълнение – обосновка с необходимите производствени мощности, с необходимите суровини, материали, гориво, енергия, с необходимата по професия и квалификация работна сила, с необходимите технологии, с необходимите инвестиции и финансови средства]}

 15. Обхват на съдържанието на 39-ти въпрос: Календарното планиране като развитие на тактическите планове в ширина и като конкретизация и координация на стопанската дейност на фирмата във времето” {[Текущата координация по място и време между ресурси от всякакъв вид (материални, човешки, финансови, технически и т.н.) и мероприятия и действия от всякакъв род (икономически, социални, технически, психологически и т.н.), необходими за постигане (или решаване) на дадена цел или задача - основно съдържание на календарното планиране.]}

 16. Обхват на съдържанието на 40-ти въпрос: Архитектура на календарния план на фирмата”{Елементи и взаимодействие между структурните елементи на календарния план. Календарен план за печалбата и рентабилността. Календарен план на продажбите и приходите. Календарен план на технологичната и продуктова иновация. Календарен план на инвестиционната дейност на фирмата. Календарен план на вземанията и плащанията.}

 17. Обхват на съдържанието на 41-ви въпрос: Методология на разработка на календарните планове”{[Последователност на разработката на календарните планове и на тяхната обвързаност във времето. Показатели и нормативи, необходими за разработката на календарните планове - серия, партида и ритъм на производство; продължителност на производствения цикъл; календарни изпреварвания; запаси (складови, оперативни и гаранционни, линейни и междулинейни).]}

 18. Обхват на съдържанието на 42-ри въпрос: Вътрешноцехово и междуцехово календарно планиране. Построяване на своден календарен план на бизнес дейността на фирмата” {[Текуща координация на потоците унифицирани (нормализирани) елементи. Системи на текуща координация на потоците оригинални елементи, участващи в дадено финално изделие - система "циклови комплекти", система "комплектовъчни номера", система на непрекъснатото календарно планиране. Особености на построяването на сводния календарен план при различните типове производства (единичен и дребносериен, сериен, масов) и при различните типове организация на производствената дейност – производствени участъци или клетъчна организация на производството. Календарно сменно-денонощно планиране на стопанската дейност на фирмата.]}

 19. Обхват на съдържанието на 43-ти въпрос: Система на оперативен контрол (диспечиране) на стопанската дейност на фирмата”.

 20. Обхват на съдържанието на 44-ти въпрос: “Възможностите на система ПЕРТ за единно календарно построяване на плановете за печалба, реклама, продажби, иновации, инвестиции, производство, подготовка на кадри, материално-техническо снабдяване, вземанията и плащанията”.

 21. Обхват на съдържанието на 45-ти въпрос: “Типология на прогнозирането и планирането във фирми със специфичен (спрямо индустриалната фирма) предмет на дейност”{[Специфика на прогнозирането и планирането на дейностите на банка. Прогнозиране и планиране дейността на финансова къща. Прогнозиране и планиране дейността на застрахователна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на консултантска фирма. Прогнозиране и планиране дейността на посредническа фирма. Прогнозиране и планиране дейността на дистрибуторска фирма. Прогнозиране и планиране дейността на аграрна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на транспортна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на строителна фирма. Прогнозиране и планиране дейността на търговска фирма. Прогнозиране и планиране дейността на здравна фирма (здравно или профилактично заведение). Прогнозиране и планиране дейността на образователна фирма (образователна организация). Прогнозиране и планиране дейността на театър. Прогнозиране и планиране дейността на спортен клуб. Прогнозиране и планиране дейността на фирма от медийния бранш. Прогнозиране и планиране дейността на рекламна агенция.Л И Т Е Р А Т У Р А


ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Манов В., Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи, УИ “Стопанство”, С., 2001

 2. Манов В., Уроците от прехода към пазарна икономика (за стратегията на бъдещи реформи, развитие и преструктуриране), Сиела, С., 2001

 3. Манов В. и колектив., Стратегически аспекти на регионалното развитие на България, УИ “Стопанство”, С., 2004

 4. Манов В. и колектив, Анатомия на икономическата криза в България, УНСС, С., 1991

 5. Манов В. и колектив, Икономиката на кръстопът, изд. “Хр. Ботев”, С., 1990

 6. Найденов Н., Прогнозиране и планиране, УИ ”Стопанство”, С., 2002

 7. Балева В., Иванов П., Междуотраслов баланс. С., ИК "Люрен", 1998 г.

 8. Балева В., Иванов П., Система на националните сметки, УИ “Стопанство”, С., 2003

 9. Габровски К., К. Владимирова, Г. Киранчев, Изследване на операциите, УИ “Стопанство”, С., 1999

 10. Василева Л., Регионално планиране и прогнозиране (Структурна политика и регионална икономика), изд. Тракия – М, С., 2001

 11. Геров А., Фирмено планиране; ANG, 1999

 12. Славова И., Бизнес план, УИ “Стопанство”, С., 2000

 13. Славова И., Планиране на малкия бизнес и устойчиво развитие, УИ “Стопанство”, С., 1998

 14. Младенова Г., Стратегическо маркетингово планиране; УИ ”Стопанство”, С., 1998

 15. Класова Св., Цени – теория и практика, Сиела, С., 2001Свързани:

Програма iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта
Програма iconПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка
Програма iconПрограма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
Програма „Учебни визити” е част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия живот”, дейност „Политически развития...
Програма iconПрограма на семинар на тема
Запознаване с програма “Леонардо да Винчи”, мерките и сроковете за подаване на предложения и програма “Мобилност”
Програма iconДоклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
Относно: Акредитиране на курсове на ф.№ студент в програма реализирал студентска мобилност по програма еразъм в университета в италия,...
Програма iconПрограма „глобални библиотеки българия" 2009 2013г. Програма „Глобални библиотеки България"
Програма „Програма „Глоб@лни библиотеки България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие....
Програма iconПриложение II план-програма
Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена...
Програма iconИнституционална програма за действие по секторна програма „еразъм" на шуменския университет „епископ константин преславски" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм" (Програма)
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм” на шуменския университет „епископ константин преславски”
Програма iconПрограма на предприятието
Изпълнението на производствената програма и произведената продукция рефлектира върху продажбите на предприятието. На база на производствената...
Програма iconПрограма за развитие мандат 2011-2015 година
Строителната програма/ на Община Поморие е приоритет в програмата за управление. Предвижда се тази програма да се реализира не само...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом