Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер58.46 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.iag.bg/data/docs/Godishen_otchet2009.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

София, бул.”Хр. Ботев” №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Отчет

за дейността на „Инспекторат” при ДАГ

от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.


Във връзка с изискванията на чл. 11, ал.3, т. 10 от УП и чл. 9, т.6 от Методическите указания за контролните функции на инспекторатите и за тяхното взаимодействие – утвърдена със заповед № Р-93/13.12.2006 г. на г-н Сергей Станишев – министър – председател на Република България, представяме информация за дейността на „Инспектората” при ДАГ през периода 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.

Изготвен и утвърден е годишен план за контролна дейност на Инспектората в ДАГ за 2009 г.

В изпълнение на Годишния план през 2009 г. служителите на „Инспектората” при Държавна агенция по горите, съгласно чл. 11, ал. 2 от УПДАГ са извършили следните планови проверки и проверки по изпратени сигнали до ДАГ, Министерски съвет, Главен инспекторат при Министерски съвет и др.:


В Държавна агенция по горите:

 • Проверка по изработване и въвеждане на „Електронен превозен билет”;


Комплексна проверка на дейността на Дирекция Природен парк „Врачански Балкан”;

Комплексна проверка на дейността на Дирекция Природен парк „Странджа”;


В Регионална дирекция по горите Варна:

 • 1 проверка по сигнал на служител на ДГС Варна;

В Регионална дирекция по горите Сливен:

 • 2 проверки по сигнали за нарушения в ДГС Сливен и ДЛС Котел;

 • комплексна проверка на ДЛС „Котел”;

В Регионална дирекция по горите Стара Загора:

 • комплексна проверка на ДГС „Стара Загора”;

В Регионална дирекция по горите Пловдив:

 • 2 комплексни проверки на ДГС „Карлово” и ДГС „Клисура”;

В Регионална дирекция по горите Велико Търново:

 • Проверка в териториалния обхват на РДГ, с проверени поделения - на ДЛС „Болярка”, ДГС „Горна Оряховица”, ДГС „Севлиево” и ДЛС „Росица”;

 • проверка по сигнал за нарушения на територията на ДЛС „Болярка”;

В Регионална дирекция по горите Кюстендил:

 • комплексна проверка и проверка по сигнал на ДЛС „Витошко - Студена”;


В резултат на извършените проверки писмено са дадени 214 бр. препоръки.

В заключителната част на представените доклади, поради наличие на данни за извършени престъпления, е предложено и одобрено сезирането на Районна прокуратура и Икономическа полиция по 3 бр. проверки.

Предложено е на ръководството на ДАГ да бъде потърсена отговорност от 18 служители на РДГ/ДЛС/ДГС и ДПП вкл. да бъде потърсена имуществена отговорност от двама директори на ДГС и ДЛС.


По – съществени пропуски и нарушения, установени при извършените комплексни проверки:

 1. Конфликт на интереси при изпълняване на служебните задължения.

 2. Некоректно или непопълнени декларации по чл. 107 „а”, ал. 1 от КТ.

 3. Неспазване на Указанията за организацията и дейността на горската и ловната стража, охраната и контрола в горският фонд (УОДГЛСОКГФ):

  • Не са извършвани контролни ревизии от директор или зам. директор, както и от експерти на РУГ (т. 63 и 63 от УОДГЛСОКГФ).

  • Не е извършено годишно оценяване на работата на горските стражари и/или същите не са приложени в трудовите им досиета (т. 89 от УОДГЛСОКГФ).

  • Не се планира дейността на горските стражари (т.36 от УОДГЛСОКГФ).

  • Горските стражари не попълват дневниците си редовно и обходения маршрут не се описва достатъчно подробно (т. 48 от УОДГЛСОКГФ).

  • Горските стражари не са оборудвани съгласно изискванията - не носят констативни протоколи и разписки за отговорно пазене (т. 69 от УОДГЛСОКГФ).

 4. Нарушаване на сключените договори и неосъществен достатъчен контрол, относно изпълнението им.

 5. Изготвени и одобрени план-извлечения за промяна вида и интензивността на сечта, без обяснителна записка и скица (за части от подотдели).

 6. Досиета на сечища от ДГФ и за гори собственост на частни физически лица, не съдържат всички документи упоменати в чл. 97, ал. 6 и ал. 7 от ППЗГ.

 7. Допуска се включването в КЛФ на насаждения, маркирани преди повече от 2 години, в нарушение на чл. 87, ал. 16 от ППЗГ.

 8. За осъществени замени на подотдели, в които е извършена ЛКД, няма одобрени спецификации от директора на РДГ.

 9. За проведени процедури за възлагане на услугата сеч и извоз до временен склад, няма утвърден от директора на РДГ график за провеждане.

 10. Личните досиета на служителите не се водят съгласно изискванията на КТ, Наредба № 4 на МТСГ, Наредба № 3 / 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и Указанията за организацията и дейността на горската и ловната стража, охраната и контрола в горския фонд (УОДГЛСОКГФ):

- длъжностните характеристики се връчват в нарушение на разпоредбите на чл. 127, ал.1, т. 4 от КТ;

- инструктажът по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана се провежда в нарушение на разпоредбите на Наредба № 3 / 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- при назначаване на служители не се изискват всички необходими документи в нарушение на т. 10 от УОДГЛСОКГФ;

- при назначаване на горски стражари не се провеждат предвидените в т. 10 от УОДГЛСОКГФ тест и събеседване с кандидатите;

- в трудовите договори и допълнителните споразумения към тях не се определя размера на основния и допълнителния платен годишен отпуск в нарушение на чл. 66, ал. 1, т. 5 от КТ;

- разрешава се допълнителен платен годишен отпуск на служители, които не отговарят на условията предвидени в чл. 156 от КТ;

- в личните досиета на горските стражари не се прилагат протоколите от годишните оценки на работата им в нарушение на т. 89 от УОДГЛСОКГФ;

- не се спазват процедурните правила предвидени в чл. 193, ал. 1 от КТ, при налагане на дисциплинарни наказания на служителите;

- трудовите книжки на служителите се съхраняват в личните досиета в нарушение на чл. 348, ал. 3 от КТ;

 1. В административно-наказателното производство са допускани следните нарушения:

 • при съставяне на актовете за установяване на административни нарушения (АУАН) не се спазват Указания № 3600-244 / 22.12.2006 год. на Началника на НУГ във връзка с измененията на чл. 235 и сл. от НК, като при констатирани нарушения на чл. 80, ал. 13 и чл. 80, ал. 14 се съставя само един АУАН;

 • неправилно се определят законовите разпоредби, които се нарушават с деянията;

 • в нарушение на чл. 18 от ЗАНН при констатирани и описани в АУАН две нарушения, в наказателното постановление се определя санкция само за едното нарушение;

 • в нарушение на чл. 55, ал. 3 от ЗАНН при определяне на размера на обезщетението в НП не се посочва реда, по който е определен размерът му;

 • в нарушение на чл. 112, ал. 2 от ЗГ, при съставяне на АУАН не се задържат вещите - предмет и средство за извършване на нарушението;

 • В нарушение на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, при установяване на нарушение извършено от служител на юридическо лице (ЮЛ) - търговец по смисъла на Търговски закон не се съставя АУАН на управителя на ЮЛ съгласно цитираната по-горе разпоредба;

 1. Не са изпълнени някои предписания , направени от експертите на РУГ при извършени проверки през 2007 г.

 2. Гаранциите за изпълнение по проведени процедури по ЗОП, НВМОП и ППЗГ не се внасят в срок.

 3. Изплащат се трудови възнаграждения на трети лице, без да се упълномощени по законов ред.

 4. Сключени са граждански договори, без да са съобразени с изискванията на ЗЗД, като по тях се изплащат суми, без да има изготвен отчет за приемане на работата.

 5. Не се води регистър на договорите.

 6. Сключват се неизгодни договори за юридически услуги, вместо да се използват услугите на юристите от РДГ/ДГС/ДЛС.

 7. Отдава се недвижимо имущество под наем без разрешение от НУГ/ДАГ, в нарушение на разпоредбите на ЗДС.

 8. При извършени инвентаризации, установените липси и излишъци не се осчетоводяват своевременно.

 9. Нецелесъобразно използване на МПС. Допускат се неоправдано високи разходи за ремонти, без прилагане на обяснителни протоколи. Не са попълнени изискуемите се реквизити по пътни листа. Използване на служебните МПС в почивни дни и официални празници без писмена заповед на директор, и без съгласуване с РДГ.

 10. Пътуванията извън района на дейност на ДЛС/ДГС – без уведомление и разрешение от РДГ.

 11. Средствата за социални мероприятия се изразходват в нарушение на разпоредбите на ЗКПО и чл. 293 от КТ.

 12. Нарушения при провеждането на процедура за възлагане извършването на услугата „сеч и извоз до временен склад” по реда на ЗОП и НВМОП.

 13. Издаване на позволителни за сеч за имоти собственост на физически лица с площ над 20 дка., без за същите да има разработени и утвърдени лесоустройствени програми.Ръководител „Инспекторат” на ДАГ: .../п/.

/Т. Говедарова/

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Методическите указания за контролните функции на Инспекторатите и за тяхното взаимодействие – утвърдена със заповед № р-93/13. 12....
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconИзпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconИзпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconИзпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconИзпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconИзпълнителна агенция по горите
София, бул. „Христо Ботев” №55, п к. 1040, тел централа 985 111 99, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconМинистерство на земеделието и храните
София, бул. "Христо Ботев" №55, п код 1040, тел централа 985 U199, факс 981 37 36
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул.\"Хр. Ботев\" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36 iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом