Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
ИмеУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
страница1/5
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер0.69 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://scdp.bg/assets/Документация-открит-конкурс-19.07.2012-обекти-1227_1228_-ДГС-Болярка.doc
  1   2   3   4   5С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


1. Копие от Заповед № 126/02.07.2012г. на Директора на ТП ДГС „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на маркирана дървесина.

2. Условия за провеждане на открития конкурс.

3. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата.

4.Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите.

5. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в конкурса.

6. Критерии за оценка на офертата

7. Разноски по процедурата

8. Откриване на процедурата

9. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

10. Прекратяване на процедурата

11. Сключване на договор за възлагане на добива

12. Други условия и изисквания

13. Образец на заявление – приложение №1

14. Образец на ценово предложение – приложение №2

15. 6 (шест) броя образци на декларации от списъка на необходимите документи, а именно: за обстоятелствата по чл. 18, ал.3 от НУРВИДГТ; за неизползването на подизпълнители; за наличната собствена и/или наета техника; за направата на извозни пътища в обект №1227

16. Проект на договор

17. Копия от технологични планове за добив на дървесина в подотделите, включени в процедурата

18. Копие на Заповед № 375/11.06.2012г. на Изпълнителния директор на ИАГ

19. Образец на табела по чл. 29, ал. 1 от НКОГТ, утвърден със Заповед №375/11.06.2012г. на Изпълнителния директор на ИАГ.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. ГАБРОВО

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БОЛЯРКА” – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново, ул. „България” № 23, ЕИК 2016168050117, тел.: 062-639940, fax: 062-610712, bolqrka@scdp.bg


З А П О В Е Д


126/02.07.2012 г.


На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 и чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 2, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и т.2 от Заповед № 126/06.12.2011г. на СЦДП-ДП-Габрово


Н А Р Е Ж Д А М :


1.Откривам процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина за следните обекти с начални цени без ДДС и с размер на гаранциите за участие, както следва:


на обекта

място на извършване на дейността отд/ подотд

категория дървесина

размер и качество на сортиментите

дърве-сен вид

количе-ство, пл. м3

цена на 1 пл.м3 , лв. без ДДС

общо разходи на 1 пл.м3, лв. без ДДС

стойност, лв. без ДДС

гаранция за участие, лв.

сеч / извоз

направа на пътища

1227

23н

едра

трупи за бичене над 30

бб

38

22,00

0,94

22,94

871,72

1993,00

едра

трупи за бичене 18-29

бб

326

22,00

0,94

22,94

7478,44

средна

тънки трупи

бб

298

21,00

0,94

21,94

6538,12

средна

обли греди

бб

45

21,00

0,94

21,94

987,30

средна

технологична дървесина

бб

112

19,00

0,94

19,94

2233,28

дребна

ритловици

бб

3

20,00

0,94

20,94

62,82

дърва

технологична дървесина

бб

2331

19,00

0,94

19,94

46480,14

дърва

дърва за огрев

дрш

51

20,00

0,94

20,94

1067,94

Общо за подотдела

3204

 

 

20,51

65719,76

23п

дърва

дърва за огрев

здб

24

20,00

 

20,00

480,00

дърва

дърва за огрев

дрш

13

20,00

 

20,00

260,00

Общо за подотдела

37

 

 

20,00

740,00

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1227

3241

 

 

20,51

66459,76


Забележка: За подотдел 23 "н" са предвидени и одобрени средства в годишния разчет за направа на извозни пътища, както следва:
1. Подотдел 23 "н" - 1800 м., 3600 лв. с ДДС
Поради тази причина е завишена началната цена за добив на дървесина в план-сметката за обект 1227.

на обекта

място на извършване на дейността / отдел, подотдел

категория дървесина

размер и качество на сортиментите

дърве-сен вид

коли-чество, пл.м3

цена на 1 пл.м3 / лв. без ДДС

стойност, лв. без ДДС

Гаранция за участие, лв.1228

102б

дърва

дърва за огрев

гбр

50

20,00

1000,00

243,00Общо за подотдела

50

20,00

1000,00273г-част

дърва

дърва за огрев

цр

24

20,00

480,00дърва

дърва за огрев

бл

11

20,00

220,00Общо за подотдела

35

20,00

700,00292 т

дърва

дърва за огрев

цр

65

20,00

1300,00дърва

дърва за огрев

бл

38

20,00

760,00Общо за подотдела

103

20,00

2060,00292ш

дърва

дърва за огрев

цр

108

20,00

2160,00дърва

дърва за огрев

бл

24

20,00

480,00Общо за подотдела

132

20,00

2640,00292 е1

дърва

дърва за огрев

цр

69

20,00

1380,00дърва

дърва за огрев

бл

17

20,00

340,00Общо за подотдела

86

20,00

1720,00общо за обект № 1228

406

20,00

8120,00
Забележка: За обект №1227 е заложено направата на извозни пътища. Изграждането им ще залегне като задължение на Изпълнителя при сключване на договора за добив на дървесина.

Посоченото количество дървесина е прогнозно. Със сключване на договора, Изпълнителят се задължава да добие и извози до временен склад цялото реално количество дървесина от обекта, предмет на договора – по-голямо или по - малко от прогнозното количество дървесина, при условията на договора.

2. Вид на процедурата – открит конкурс.

3. Определената гаранция за участие за всеки конкретен обект, предмет на конкурса се внася по сметка на ТП Държавно горско стопанство „Болярка”, гр. Велико Търново (BG17KORP92201007614101, в Корпоративна търговска банка АД – гр. Велико Търново, с BIC:KORPBGSF)

4. Срок за изпълнение на дейностите за обектите, посочени в т.1 от Заповедта е тридесет календарни дни след изтичане на срока по последното издадено позволително за сеч и извоз за конкретния обект.

5. Изисквания към кандидатите - до участие в процедурата се допуска кандидат – търговец по смисъла на Търговския закон, който:

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново;

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж)няма парични задължения към държавата и към СЦДП-ДП-гр.Габрово, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

з) е регистриран в публичния регистър по чл. 235 или чл. 241 ЗГ за съответната дейност.

и) има минималния брой собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на добива от конкретния обект, съгласно изискванията посочени в конкурсната документация;

к) декларира, възможността си със собствени сили и средства да извърши направата на извозните пътища, посочени в т.1 от настоящата Заповед. (Изискването се отнася за кандидати, които желаят да участват за обект №1227).

л) представи всички изискуеми документи, съгласно документацията.

Забележка: Изискванията на т.5 от а) до ж) включително се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата и на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива. Изискванията по т.5 подточка з) се отнасят и за подизпълнителите.

6. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от стойността на достигнатата цена за всеки конкретен обект, внесена по сметка на ТП Държавно горско стопанство „Болярка”, гр. Велико Търново: BG17KORP92201007614101, в Корпоративна търговска банка АД – гр. Велико Търново, с BIC:KORPBGSF или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В срок от седем дни от влизането в сила на заповедта за класирането, спечелилият конкурса представя гаранцията в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. Задържането и освобождаването на гаранциите се извършва съгласно клаузите на договора.

7. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите на кандидатите.

8. Определям критерий за класиране на офертите: „най – ниска цена”.

9. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават оферти за един или за няколко обекта, посочени в т. 1.

10. Дървесината на корен в стоящо състояние може да се оглежда всеки работен ден от публикуването на заповедта на интернет страницата на „СЦДП” ДП - Габрово до 16.00 часа на 17.07.2012 г., в присъствието на служител на ТП ДГС „Болярка”, след направена предварителна заявка в ТП ДГС „Болярка” и след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

11. Получаване на документацията за участие в открития конкурс: Документацията се получава всеки работен ден, в касата на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново, бул. «България» № 23, след пубикуването ú на интернет страницата на СЦДП в срок до 14:00 часа на 17.07.2012 г. срещу документ за платена цена в размер на 70.00 /седемдесет/ лева без ДДС, вносими в касата или по сметка на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново. Когато кандидат желае да участва за повече от един обект, е достатъчно да закупи само 1 (един) брой документация.

12. Офертите се подават от кандидатите за участие в открития конкурс в срок до 14:00 часа на 18.07.2012г. в деловодството на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново.

13. Откритият конкурс ще се проведе на 19.07.2012г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново, бул. «България» №23.

14. Определям втора дата на конкурса - 25.07.2012г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново.

15.Получаване на документация за участие и оглед на обектите за втората дата на конкурса: Кандидатите незакупили конкурсна документация, могат да я получат от ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново, в срок до 12.00 часа на 24.07.2012г. в касата на ДГС, срещу документ за платена цена в размер на 70.00 /седемдесет/ лева без ДДС, вносими в касата или по сметка на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново, както и да направят оглед на обектите при условията на т.10 от Заповедта, в срок до 14.00 часа на 24.07.2012г.

16. Офертите на кандидатите за втората дата на конкурса се подават в срок до 16:00 ч. на 24.07.2012г. включително в деловодството на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново.

17. Други условия:

Освен регламентираните в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, общи условия, определям други допълнителни условия, които изчерпателно са посочени в конкурсната документация. Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при уреждане на взаимоотношенията с кандидатите и при сключване на конкретния договор за възлагане добива на дървесина.

18. С настоящата заповед утвърждавам документация за провеждане на открития конкурс за обекти с №№1227 и 1228. Цялата документация по провеждането на процедурата да се съхранява 3 (три) години след приключване изпълнението на договорите или след прекратяване на процедурата. На кандидатите за участие в открития конкурс да се продават копия от утвърдената документация.

19. Лице за контакти - инж. Надко Найденов - зам.-директор при ТП ДГС ”Болярка” гр. В. Търново, тел. 062/61 07 15.

Заповедта и документацията за участие в конкурса да се публикува на интернет страницата на „СЦДП” ДП гр. Габрово, най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново.

Копие от Заповедта да се връчи на главния счетоводител при ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново - за сведение и на инж. Мартина Чанева - лесничей при ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново – за отразяване в www.system.iag.bg.

Настоящата Заповед се изготви в два еднообразни екземпляра – един за прилагане към документацията и един за деловодството.


ДИРЕКТОР:

/инж. Йордан Бобонков/


  1   2   3   4   5

Свързани:

Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №196 / 22. 10. 2012 г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconЦентър за европейски програми организират второ лятно бизнес-училище на тема
Юкономикс оод и ауб обявяват конкурс за 15 стипендии (покриващи таксата за участие) за студенти, които ще могат да участват в бизнес-училището....
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconІіі. Условия за участие и условия за отстраняване
В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconУказания към кандидатите
Всеки от кандидатите в настоящата обществена поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconСъобщени е
Ръководството на “вмз” еад – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Началник противопожарна охрана” в дружеството. Кандидатите...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconПрезентация на събитието
Заявките, които не отговарят на следните технически изисквания, няма да се допускат до състезателната програма. За всяка рекламна...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconНаредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане
Условия, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и ред за тяхното разглеждане
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconС удоволствие каним Ваши представители да участват в Открития танцов турнир „Изгряващи звезди 2012
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом