Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
ИмеУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
страница1/5
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер0.57 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://scdp.bg/assets/ДГС-Болярка-Документация-конкурс-дърводобив-обекти-1235-1236.doc
  1   2   3   4   5С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


1. Копие от Заповед № 196 / 22.10.2012 г. на Директора на ТП ДГС „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на маркирана дървесина.

2. Условия за провеждане на открития конкурс.

3. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата.

4. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите.

5. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в конкурса.

6. Критерии за оценка на офертата

7. Разноски по процедурата

8. Откриване на процедурата

9. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

10. Прекратяване на процедурата

11. Сключване на договор за възлагане на добива

12. Други условия и изисквания

13. Образец на заявление – приложение №1

14. Образец на ценово предложение – приложение №2

15. 5 (пет) броя образци на декларации от списъка на необходимите документи, а именно: за обстоятелствата по чл. 18, ал.3 от НУРВИДГТ; за неизползването на подизпълнители; за наличната собствена и/или наета техника;

16. Проект на договор

17. Копия от технологични планове за добив на дървесина в подотделите, включени в процедурата

18. Копие на Заповед № 375/11.06.2012г. на Изпълнителния директор на ИАГ

19. Образец на табела по чл. 29, ал. 1 от НКОГТ, утвърден със Заповед №375/11.06.2012г. на Изпълнителния директор на ИАГ.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. ГАБРОВО

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БОЛЯРКА”

гр. Велико Търново, ул. „България” № 23, ЕИК 2016168050117, тел.: 062-639940, fax: 062-610712, bolqrka@scdp.bg


З А П О В Е Д

196

22.10.2012 г.


На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 и чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 2, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и т.2 от Заповед № 126/06.12.2011г. на СЦДП-ДП-Габрово


Н А Р Е Ж Д А М :


1.Откривам процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, за следните обекти на територията на ТП Държавно горско стопанство „Болярка”, гр. Велико Търново с начални цени без ДДС и с размер на гаранцията за участие, както следва:


на обекта

място на извършване на дейността / отдел, подотдел

категория дървесина

размер и качество на сортиментите

дърве-сен вид

коли-чество, пл.м3

цена на 1 пл.м3 / лв. без ДДС

стойност, лв. без ДДС

гаранция за участие, лв.

1235

599 я

дърва

дърва за огрев

ак

135

19,00

2565,00

156,00

Общо за подотдела

135

19,00

2565,00

376 ж

дърва

дърва за огрев

цр

26

19,00

494,00

дърва

дърва за огрев

дрш

114

19,00

2166,00

Общо за подотдела

140

19,00

2660,00

общо за обект № 1235

275

19,00

5225,00

1236

283 ж

дърва

дърва за огрев

цр

48

19,00

912,00

68,00

дърва

дърва за огрев

дрш

33

19,00

627,00

Общо за подотдела

81

19,00

1539,00

321 ю

дърва

дърва за огрев

цр

30

19,00

570,00

дърва

дърва за огрев

дрш

9

19,00

171,00

Общо за подотдела

39

19,00

741,00

общо за обект № 1236

120

19,00

2280,00


Посоченото количество дървесина е прогнозно. Със сключване на договора, Изпълнителят се задължава да добие и извози до временен склад цялото реално количество дървесина от обекта, предмет на договора – по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина, при условията на договора.

2. Вид на процедурата – открит конкурс.

3. Определената гаранция за участие за всеки конкретен обект, предмет на конкурса се внася по сметка на ТП Държавно горско стопанство „Болярка”, гр. Велико Търново (BG17KORP92201007614101, в Корпоративна търговска банка АД – гр. Велико Търново, с BIC:KORPBGSF)

4. Срок за изпълнение на дейностите за обекта, посочен в т.1 от Заповедта e 30.04.2013 г. При обективна необходимост от удължаване сроковете за сеч и извоз, съответно се удължава срока и на договорa.

5. Изисквания към кандидатите - до участие в процедурата се допуска кандидат – търговец по смисъла на Търговския закон, който:

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново;

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж)няма парични задължения към държавата и към СЦДП-ДП-гр.Габрово, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

з) е регистриран в публичния регистър по чл. 235 или чл. 241 ЗГ за съответната дейност.

и) има минималния брой собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на добива от конкретния обект, съгласно изискванията посочени в конкурсната документация;

к) представи всички изискуеми документи, съгласно документацията.

Забележка: Изискванията на т.5 от а) до ж) включително се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата и на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива. Изискванията по т.5 подточка з) се отнасят и за подизпълнителите.

6. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от стойността на достигнатата цена за всеки конкретен обект, внесена по сметка на ТП Държавно горско стопанство „Болярка”, гр. Велико Търново: BG17KORP92201007614101, в Корпоративна търговска банка АД – гр. Велико Търново, с BIC:KORPBGSF или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В срок от седем дни от влизането в сила на заповедта за класирането, спечелилият конкурса представя гаранцията в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. Задържането и освобождаването на гаранциите се извършва съгласно клаузите на договора.

7. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите на кандидатите.

8. Определям критерий за класиране на офертите: „най-ниска цена”.

9. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават оферти за един или за няколко обекта, посочени в т. 1.

10. Дървесината на корен в стоящо състояние може да се оглежда всеки работен ден от публикуването на заповедта на интернет страницата на „СЦДП” ДП - Габрово до 16.00 часа на 01.11.2012 г., в присъствието на служител на ТП ДГС „Болярка”, след направена предварителна заявка в ТП ДГС „Болярка” и след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

11. Получаване на документацията за участие в открития конкурс: Документацията се получава всеки работен ден, в касата на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново, бул. «България» № 23, след пубикуването ú на интернет страницата на СЦДП в срок до 14:00 часа на 01.11.2012 г. срещу документ за платена цена в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС, вносими в касата или по сметка на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново. Когато кандидат желае да участва за повече от един обект, е достатъчно да закупи само 1 (един) брой документация.

12. Офертите се подават от кандидатите за участие в открития конкурс в срок до 14:00 часа на 02.11.2012г. в деловодството на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново.

13. Откритият конкурс ще се проведе на 05.11.2012 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Болярка” – гр. Велико Търново, бул. «България» №23.

14. Определям втора дата на конкурса – 09.11.2012 г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново.

15.Получаване на документация за участие и оглед на обектите за втората дата на конкурса: Кандидатите незакупили конкурсна документация, могат да я получат от ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново, в срок до 12.00 часа на 08.11.2012г. в касата на ДГС, срещу документ за платена цена в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС, вносими в касата или по сметка на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново, както и да направят оглед на обектите при условията на т.10 от Заповедта, в срок до 14.00 часа на 08.11.2012г.

16. Офертите на кандидатите за втората дата на конкурса се подават в срок до 16:00 ч. на 08.11.2012г. включително в деловодството на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново.

17. Други условия:

Освен регламентираните в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, общи условия, определям други допълнителни условия, които изчерпателно са посочени в конкурсната документация. Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при уреждане на взаимоотношенията с кандидатите и при сключване на конкретния договор за възлагане добива на дървесина.

18. С настоящата заповед утвърждавам документациите за провеждане на открития конкурс за обекти с №1235 и № 1236. Цялата документация по провеждането на процедурата да се съхранява 3 (три) години след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на процедурата. На кандидатите за участие в открития конкурс да се продават копия от утвърдената документация.

19. Лице за контакти - инж. Надко Найденов - зам.-директор при ТП ДГС ”Болярка” гр. В. Търново, тел. 062/61 07 15.

Заповедта и документацията за участие в конкурса да се публикуват на интернет страницата на „СЦДП” ДП гр. Габрово, най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново.

Копие от Заповедта да се връчи на главния счетоводител при ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново - за сведение и на инж. Мартина Чанева - лесничей при ТП ДГС „Болярка” гр. Велико Търново – за отразяване в www.system.iag.bg.

Настоящата Заповед се изготви в два еднообразни екземпляра – един за прилагане към документацията и един за деловодството.


ДИРЕКТОР:

/инж. Йордан Бобонков/


  1   2   3   4   5

Свързани:

Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №126/02. 07. 2012г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на маркирана...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconЦентър за европейски програми организират второ лятно бизнес-училище на тема
Юкономикс оод и ауб обявяват конкурс за 15 стипендии (покриващи таксата за участие) за студенти, които ще могат да участват в бизнес-училището....
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconІіі. Условия за участие и условия за отстраняване
В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconУказания към кандидатите
Всеки от кандидатите в настоящата обществена поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconСъобщени е
Ръководството на “вмз” еад – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Началник противопожарна охрана” в дружеството. Кандидатите...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconПрезентация на събитието
Заявките, които не отговарят на следните технически изисквания, няма да се допускат до състезателната програма. За всяка рекламна...
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconНаредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане
Условия, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и ред за тяхното разглеждане
Условия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите iconС удоволствие каним Ваши представители да участват в Открития танцов турнир „Изгряващи звезди 2012
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом