Медицински университет плевен
ИмеМедицински университет плевен
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер146.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/pravilnik kachestvo korigiran.doc

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

___________________________________________________________


Утвърждавам: ...........................................

Ректор: проф. д-р Г. Горчев, дмн/
П р а в и л н и к

за

устройството и дейността на вътрешната система

за оценяване и поддържане на качеството в

медицински университет

плевен


Плевен, юни, 2006Раздел I

Основно предназначение на правилника


Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството (СОПК) в Медицински университет –Плевен.

(2) Той е съставна част от Наръчника по качеството* * и заедно с останалата – включена в него задължителна (съгласно изискванията на EN ISO 9001:2000) документация, регламентират функционирането на СОПК.


Раздел II

общи положения – нормативна база


Чл. 2. (1) Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството в МУ – Плевен е създадена съгл. изискването на чл.6. ал.4 от ЗВО.

(2) Тя е изградена в съответствие с целите и стратегическите насоки за развитие на висшето образование, определени от Болонския процес (Болоня, 1999; Саламанка, 2001; Берлин, 2003;) и със стандартите и ръководните принципи за осигуряване на качество в Единното европейско пространство за висше образование на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA) (Берген, 2005).

(3) Сопко е съобразена с вътрешната нормативна база на МУ – Плевен (Мандатна програма, Стратегия за развитие на висшето училище, Правилник за устройството и дейността ва МУ – Плевен и др.), с изискванията на ISO 9001:2000, с критериите и показателите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), което я прави реално приложима и позволява да бъде използвана при програмната и институционална акредитация на висшето училище (ВУ).


Раздел III

Предназначение, характеристики, Цели, задачи и принципи на сопк


Чл.3 (1) СОПК е съвместима със системата за управление на МУ – Плевен и е органична част от нея.

(2) Тя е въведена с цел осигуряване, поддържане, управление и подобряване качеството на всички университетски дейности, определени в предмета на дейност на МУ – Плевен.

*Настоящият Правилник представя коригирания и актуализиран модел на “Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучение” в Медицивски университет – Плевен, обсъден и утвърден на заседание на Академичния съвет от 26.06.2006 г.

(3) СОПК е основен механизъм за реализация на мисията и целите на ВУ.

(4) Функциите на СОПК се разпростират върху всички факултети и основни звена на ВУ и обхващат всички аспекти на дейността им:

1. Обхватът на действие на СОПК включва образователната и научно-изследователската дейности на МУ – Плевен, включително разработването на нови образователни продукти и услуги, осигуряването на обратна връзка за мнението на заинтересованите страни относно качеството на образователния и научен продукт, както и всички дейности по административното управление и обслужване на студентите, академичния и помощния персонал на ВУ.

2. СОПК използва регламентирани механизми и процедури (вътрешен одит) за контрол и оценяване на всички фактори, влияещи върху качеството – материална и информационна база, учебно съдържание, академичен състав, мениджмънт на висшето училище, финансови и материални ресурси.

Чл. 4 (1) СОПК е функционална, динамична и отворена за промени система, приоритетно насочена към качеството на обучение в МУ – Плевен.

(2) Тя е обект-центрирана, като създава условия за постигане, контрол и поддържане на високо качество в учебния процес и на двете страни, участващи в него – обучаеми и обучаващи.

(3) СОПК е процесно-фокусирана, като в нея се открояват три групи процеси:

1. Основни процеси, включващи всички процеси, формиращи качеството на учебната и научно-изследователската дейности (планиране на учебната дейност, разработване на учебни планове и програми, кандидат-студентски прием, организация на учебния процес, контрол и оценяване на студентите, дипломиране, СДО, повишаване квалификацията на завършилите ВУ, планиране на научно-изследователската дейност, участие на студентите в провеждането на научни изследвания, прием на докторанти и др.)

2.Организационно-управленски процеси, свързани с отговорността на ръководството при реализиране мисията и стратегията на ВУ, при формиране, поддържане и управление на СОПК, при вземане и реализиране на управленски решения, при разработване, оценяване и анализ на нови специалности и учебни дисциплини, при управление на несъответстващ продукт и др.

3. Спомагателни процеси, към които се включват дейностите, свързани с осигуряване и управление на ресурсите – финансиране, назначаване на преподаватели и служители, обучение на персонала, атестация на преподавателския състав, материална база, инфраструктура, работна среда, закупуване и др.

(4) СОПК е клиент-ориентирана, осигуряваща условия за постигане качество на образователния и научен продукт, удовлетворяващо потребностите на външните (МОН, обществото, държавата, БЛС, здравеопазването и др.) и вътрешните клиенти (студентите и преподавателите, в качеството им на обекти на някои процеси в институцията).

Чл. 5 (1) Глобална цел на СОПК е да подпомогне МУ – Плевен в реализирането на неговата образователна и научна политика и на политиката по качеството.

(2)Основна цел на СОПК е постигане и поддържане на качество във всички дейности на МУ – Плевен, съответно на университетските, националните и европейски стандарти.

(3) Чрез създадените условия, стандарти, процедури, механизми и критерии за качество, СОПК изпълнява следните, произтичащи от ал. (1) и ал. (2) задачи:

1. да стимулира основните звена на университета към състезателност и постоянно развитие;

2. да повишава отговорността на всеки, работещ в университета за постигане високо качество на собствения труд;

3. да подпомага и насърчава вземането на обективни управленчески решения от ръководството, чрез системно предоставяне на достатъчно обхватна и достоверна перманентно актуализирана информация за състоянието и дейността на всяка структурна единица на университета;

4. да осигурява условия за постигане на прозрачност и публичност по отношение качеството на дейността на университета и всяко негово звено – както за работещите и обучаваните в него, така и за обществото.

(4) Дейностите по осигуряване на качеството във ВУ са регламентирани с чл. 136 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен.

Чл. 6 (1) Основни принципи на СОПК при оценяване и контрол на качеството на обучение са:

1. Всеобхватност;

2. Системност;

3. Перманентност;

4. Превантивност;

5. Обективност (безпристрастност);

6. Справедливост;

7. Ефективност.

(2) За реализирането на тези принципи СОПК:

1. Създава, въвежда и непрекъснато актуализира академичните стандарти;

2. Разработва процедури, регламентиращи администрирането, финансирането, учебната и научно-изследователската дейност, създаването на нормативна база и на документацията на висшето училище;

3. Провежда системно и регулярно оценяване (вътрешни одити) на специалностите, учебните дисциплини и преподавателите;

4. Изготвя инструментариум, регламентиращ методите, процедурите и критериите за оценяване на студентите и академичния състав;

5. При провеждане на вътрешен одит в отделните факултети и катедри включва в екипите студенти и независими одитори (от друг факултет или катедра);

6. Изисква и организира провеждането на външен одит, осигуряващ обективност, безпристрастност, безкомпромисност и справедливост при оценяването;

7. Осъществява системна обратна връзка между потребителите на кадрите на МУ – Плевен и академичното ръководство, както и между студентите и преподавателите;

8. Осигурява условия за постигане на равнопоставеност на студентите в диалога с преподавателите и академичното ръководство;

9. Съблюдава изпълнението на предписаните след вътрешен одит корекции, коригиращи и превантивни действия;

10. Осъществява контрол върху ефективността на процедурите за управление на несъответстващ продукт.


Раздел IV

Организационна структура на СОПК, отговорности и пълномощия

Чл. 7 По предложение на Ректора на МУ – Плевен, АС утвърждава структурата на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството.

(1) Организационната структура на СОПК се базира върху общата организационна структура на МУ – Плевен.

(2) СОПК включва вече съществуващи академични органи на управление и нови, допълващи (без да ги дублират) структурни единици – специализирани органи за оценяване и управление на качеството.

(3) Те се изграждат на трите йерархични нива – университетско, факултетно/колежанско и катедрено.

Органиграма 1

организационно-административна структура на сопк

в Медицински Университет – Плевен


Университетска комисия

по качество на обучението и акредитация (УК-КОА)Академичен съвет

Факултетна комисия

по качество на обучението и акредитация (ФК-КОА)

Колежанска комисия


по качество на обучението и акредитация (КК-КОА)
Ректор
Експерт по КОА

Зам. Ректор по КОАФакултетен съвет

ДеканКатедрен съвет

Катедрено звено по КОА (КЗ-КОА) с Катедрен отговорник по КОА

(КО-КОА)Ръководител катедра


Секторен съвет


Секторен отговорник по КОА (СО-КОА)

Ръководител сектор
ФК-КОА – състав:

Председател: Зам. Декан

Членове: 1 Отговорници по КОА на клиничните катедри/сектори

2. Отговорник по КОА на предклиничните катедри/сектори
УК-КОА – състав:


Председател: Зам.Ректор по качество на обучението и акредитация

Членове: 1. Председателите на ФК-КОА

2. Секретар

3. Началник УО

4. Инспектор от Центъра за СДО

5. Докторант, специализант, студент
КЗ-КОА – състав:

Председател: Катедрен отговорник по коа

Членове: Секторните отговорници по КОА(4) Структурни единици на СОПК са (вж. органиграмата):

1. Университетска комисия по качество на обучението и акредитация (УК-КОА);

2. Факултетна комисия по качество на обучението и акредитация (ФК-КОА);

3. Колежанска комисия по качество на обучението и акредитация (КК-КОА);

4. Катедрено звено за качество на обучението и акредитация (КЗ-КОА);

5. Катедрен/секторен отговорник за качество на обучението и акредитация (КО-КОА/СО-КОА);

(5) Структурните единици на СОПК и техния състав се предлагат от Ректора и се утвърждават от АС за срок от 4 години.

Чл. 8 (1) На университетско ниво за координация на цялостната дейност по осигуряване и управление на качеството на обучението и акредитацията се създава постоянен Кабинет по качество на обучението и акредитация (ККОА), ръководен от Зам. Ректора по качество на обучението и акредитацията и с двама сътрудници – инспектор по качеството и технически сътрудник.

(2) Функциите, отговорностите и правомощията на ККОА са регламентирани в Правилник за дейността на Кабинета по качество на обучението и акредитация.

Чл. 9 (1) Университетската комисия по качество на обучението и акредитация (УК-КОА) е със състав: Председател – Зам. Ректора по качество на обучението и акредитацията, Секретар и членове – председателите на ФК-КОА, Началник Учебен отдел, инспектор от Центъра за СДО, един докторант, един специализант и представител на студентите, предложен от Студентския съвет. При необходимост към УК-КОА по предложение на Зам. Ректора по качеството на обучението и акредитацията могат да бъдат привличани и други сътрудници и преподаватели.

(2) АС определя статута, целите и задачите на УК – КОА и й предоставя съответните административно-властови функции.

(3) Ректорът упражнява контрол върху дейността на УК-КОА, възлага й да следи, в рамките на нейните пълномощия, изпълнението на поставените задачи във връзка с подобряване качеството на обучението в МУ – Плевен, санкционира по административен път членовете й и прави предложения за промени в състава й, които се утвърждават от АС.

(4) Отговорностите, функциите и правомощията на Председателя на УК-КОА са регламентирани с чл. 131 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен. Освен това Председателят на УК-КОА:

1. Осигурява цялостната организация за функциониране и вътрешна координация на системата за оценяване и поддържане на качеството в МУ – Плевен;

2. Организира разработването на процедурите и критериите за контрол на качеството на обучението и НИД в МУ – Плевен и контролира изпълнението на дейностите по осигуряване качество на обучението и НИД на различни нива (факултет, колеж, катедра, сектор);

3. Разработва Програма за провеждане на вътрешен одит на основните звена в структурата на МУ – Плевен;

4. Организира и съблюдава провеждането по предварително изготвен от него и утвърден от АС график, на вътрешения одит на основните звена в структурата на МУ – Плевен;

5. Изисква два пъти годишно от деканите на факултетите обобщена информация и доказателствена документация (записи) за дейността на ФК по управление качеството на обучението и НИД в съответния факултет и за ефективността на мерките, предприети с цел неговото подобряване и усъвършенстване.

6. Депозира два пъти (в началото и в края на учебната година) при Ректора обобщен доклад за резултатите, изводите и препоръките от вътрешния одит на СОПК в отделните структурни звена на МУ – Плевен, който Ректорът внася за разглеждане и утвърждаване от АС.

Чл. 10 (1) По предложение на Декана на съответния факултет, Факултетният съвет избира Факултетна комисия по качество на обучението и акредитация (ФК-КОА) в състав: Председател – Зам. Декана по учебната дейност и членове – катедрените отговорници по качеството на обучение в клиничните и предклиничните катедри.

ФК-КОА е субординирана на УК-КОА.

(2) ФС на базата на университетската стратегия за осигуряване и управление на качеството на обучение определя статута, целите, задачите и правомощията на ФК–КОА и й предоставя съответните административно-властови функции.

(3) Деканът упражнява контрол върху дейността на ФК-КОА, възлага й да следи, в рамките на нейните пълномощия, изпълнението на поставените задачи във връзка с подобряване качеството на обучението и НИД в съответния факултет на МУ – Плевен, санкционира по административен път членовете й и прави предложения за промени в състава й, които се утвърждават от ФС.

(4) Председателят на ФК-КОА:

1. Осигурява цялостната организация за функциониране и вътрешна координация на системата за оценяване и поддържане на качеството в съответния факултет;

2. Организира и следи за изпълнението на дейностите по осигуряване качество на обучението и НИД в отделните структурни единици на факултета (катедри, сектори) и на процедурите и критериите за контрол върху качеството на обучение;

3. Организира и ръководи провеждането по предварително изготвен от него и утвърден от ФС график, вътрешен одит на основните звена в структурата на съответния факултет

4. Като член на УК-КОА участва в провеждането на вътрешния одит на структурните звена от другия факултет;

5. Изисква два пъти годишно от ръководителите на катедри и звена в съответния факултет обобщена информация и доказателствена документация за дейността по управление качеството на обучението и НИД, и за ефективността на мерките, предприети с цел неговото подобряване и усъвършенстване;

6. Депозира два пъти (в началото и в края на учебната година) при Декана на факултета обобщен доклад за резултатите, изводите и препоръките от вътрешния одит на основните структурни звена на факултета, който Деканът внася за разглеждане и утвърждаване от ФС.

Чл.11. (1) По предложение на Директора на съответния колеж, Колежанският съвет (КС) избира Колежанска комисия по качество на обучението и акредитация (КК-КОА), в състав: Председател – Зам. Директорът и членове – преподаватели и студенти.

(2) КС на базата на единната университетска стратегия за осигуряване и управление на качеството на обучение определя нейният статут, задачи и правомощия. КК-КОА е субординирана на УК-КОА.

(3) Директорът упражнява контрол върху дейността на КК-КОА, възлага й да следи, в рамките на нейните пълномощия, изпълнението на поставените задачи във връзка с подобряване качеството на обучението в съответния колеж на МУ – Плевен, санкционира по административен път членовете й и прави предложения за промени в състава й, които се утвърждават от КС.

(3) Председателят на КК-КОА:

1. Осигурява цялостната организация за функциониране и вътрешна координация на системата за оценяване и поддържане на качеството в съответния колеж.

2. Организира разработването на специфичните за дейността на колежа процедури и критерии за оценяване на качеството на обучението и контролира изпълнението на дейностите по осигуряване качество на обучението в съответния колеж.

3. Организира и ръководи провеждането по предварително утвърден от КС график вътрешен одит на основните звена в структурата на съответния колеж.

4. Изисква два пъти годишно от КК-КОА обобщена информация и доказателствена документация за дейността по управление качеството на обучението в съответния колеж и за ефективността на мерките, предприети с цел неговото подобряване и усъвършенстване

5. Депозира два пъти (в началото и в края на учебната година) при Директора на колежа обобщен доклад за резултатите, изводите и препоръките от вътрешния одит в колежа, който Директорът внася за разглеждане и утвърждаване от КС.

Чл.12 (1) По предложение на Ръководителя на катедрата, Катедреният съвет избира катедрен отговорник по качество на обучението и акредитация (КО-КОА) и определя неговия статут, задачи и правомощия.

(2) В катедрите, в структурата на които има повече основни звена (клиники, сектори) се избират секторни отговорници по качество на обучението и акредитация (СО-КОА), които формират Катедрено звено по качество на обучението и акредитация (КЗ-КОА). СО-КОА са субординирани на КО-КОА, а той на ФК-КОА.

(2) Ръководител катедра/сектор упражнява контрол върху дейността на ръководеното от него звено, възлага на КЗ/КО/СО-КОА да следи, в рамките на пълномощията си изпълнението на поставените задачи във връзка с подобряване качеството на обучението и НИД в съответнита катедра/сектор, както и да подготвя и актуализира необходимата доказателствена документация.

(4) Ръководителят на катедра/сектор, подпомаган от КЗ/КО/СО-КОА:

1. Осигурява цялостната организация за функциониране и вътрешна координация на системата за оценяване и поддържане на качеството в съответната катедра/сектор;

2. Разработва специфичните (ако има такива) за дейността на катедрата/сектора процедури и критерии за оценяване на качеството на обучението и НИД, и контролира изпълнението на дейностите по осигуряване качество на обучението и НИД в катедрата/сектора;

3. Организира провеждането на вътрешен одит на практическите занятия на асистентите и контролира изготвянето на цялостната документация в катедрата/сектора;

4. Ежемесечно изисква от КО/СО-КОА информация за хода на учебния процес и за изпълнението на учебните програми, а два пъти на семестър (преди началото и след края му) обощен доклад за изпълнението и трудностите по оценка и поддържане на качеството, който внася за разглеждане на Катедрен съвет.

5. Изисква два пъти годишно от КО/СО–КОА обобщена информация и доказателствена документация за дейността на катедрата/сектора по управление качеството на обучението и НИД и за ефективността на мерките, предприети с цел неговото подобряване и усъвършенстване;

6. Депозира два пъти (в началото и в края на учебната година) при Председателя на ФК-КОА обобщен доклад за резултатите, изводите и препоръките от вътрешния одит.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


** “Наръчник по качеството” е основен и задължителен, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2000, набор от документи, включващ:

  • нормативни документи (вътрешни и външни);

  • действащите стратегия и политика по качеството на МУ – Плевен;

  • документи, регламентиращи отговорностите на ръководството и управлението на ресурсите във връзка с осигуряване на качество на обучението;

  • основните документирани процедури (вътрешен одит, управление на несъответстващ продукт, коригиращи действия, превантивни действия, управление на записите по качеството, управление на документацията и др.);

  • инструментариум за оценяване на качеството и др.

В него се поясняват използваната терминология и основните понятия, регламентирани са нормативните изисквания, механизмите, дейностите и отговорностите за постигане, поддържане и управление на качеството, основните процедури и инструментариум за оценяването му, както и необходимите превантивни и коригиращи действия за управление на несъответстващ продукт.


---------------------------------------------------------------------------------


Документът “Правилник за устройството и дейността на СОПК в МУ – Плевен” е изготвен от комисия в състав:

1. доц. д-р Георги Николов, дм – Зам. Декан на ФМ

2. доц. Атанас Димитров, дп - Р-л Център по физ. възпитание и спорт

3. доц. Емил Рачин, кат. “Химия и биохимия & Физика и биофизика”

4. д-р Магдалена Балашкова, гл.асистент в сектор “Обща медицина”

5. Росица Колева, асистент ФОЗ

(Заповед № 472 / 22. 05. 2006 г на Ректора на МУ – Плевен)


Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет от 26.06.2006 г (Протокол №15)


Свързани:

Медицински университет плевен iconПравилни к за прием на студенти в медицински университет-плевен
Му – Плевен, Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Плевен – pl 10 – V01 – 25. 09. 06, стр от
Медицински университет плевен iconРецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в
Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в Държавен вестник брой 91 от 18. 11. 2011...
Медицински университет плевен iconМедицински университет плевен медицински колеж учебенпла н
Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за еди за образователно-квалификационна...
Медицински университет плевен iconОтносно конкурс
Охридски”, избрана за член на Научно жури на заседание на Академичния съвет на му-плевен (Протокол №20/30. 05. 2011 г.) и със Заповед...
Медицински университет плевен iconМедицински университет плевен медицински колеж учебенпла н
Обща характеристика на професията,, социален работник “ с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално...
Медицински университет плевен iconМедицински университет – плевен

Медицински университет плевен iconМедицински университет-плевен факултет "здравни грижи" Утвърждавам

Медицински университет плевен iconСъдържание на Наръчника по качеството
Съответствие на Медицински университет – Плевен с изискванията на Закона за висшето образование
Медицински университет плевен iconМедицински университет плевен
На основание § 31, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование и проведен конкурс
Медицински университет плевен iconМедицински университет плевен
На основание § 31, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование и проведен конкурс
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом