И за да се произнесе взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер107.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 226, ал. 1 от АПК, след връщането му

за ново разглеждане от друг състав на съда и е с правно основание чл. 11, ал. 4

от ППЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба на М. П. З. от гр. С. против заповед N АБ-102/23.04.2008

г. на К. на О. С., с която на основание чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ е определена

застроената площ за поземлени имоти № 3291 и № 3292 от кадастралния план на

“Воден синдикат” (1937 г.), попадащи в ПИ с пл. № 2891 по кадастралния план на

гр. С..

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения

административен акт с доводи за неправилност поради допуснати нарушения на

материалния закон и на административнопроизводствените правила.

Жалбоподателката счита, че застроената площ на сградата и прилежащия й терен обхващат площ от 4 600 кв.м., като свободна от застрояване е площ от имота й в

размер на 2 886, кв.м. Като е приел, че от имотите на жалбоподателката, за

които правото й на собственост е признато с решение на ОСЗ няма свободна от

застрояване площ административния орган е постановил незаконосъобразен

административен акт, който моли да бъде отменен.

В съдебно заседание по разглеждане на делото, чрез процесуалния си

представител, жалбоподателката поддържа жалбата.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и изразява

становище за нейната неоснователност.

По делото са представени и приети писмени доказателства. С оглед указанията на ВАС, които на основание чл. 224 от АПК са задължителни за съда при по-

нататъшното разглеждане на делото е допуснатата и назначена от съда съдебно – техническа експертиза, като заключението на вещото лице е приобщено към

доказателствения материал по делото.

Административен съд – Б. след преценка на доказателствата и доводите на

страните намира за установена от фактическа страна следното:

От приетите при първоначалното разглеждане на делото писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал в настоящото производство е видно, че

административното производство по издаване на оспорената заповед е започнало по

искане на жалбоподателката З. В. № 94-00-1638/07.11.2005 г. до К. на общината

за издаване на скица по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за имоти № 3291 и №

3292, в м. “С.”, землището на гр. С.. Искането е обусловено от

постановения в производство по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ съдебен акт на РС – С. по

а.д. № 708/2000 г. по описа на съда, с който е отменен отказа на ПК (ОСЗ) – С.,

обективиран в Решение № 01А/О от 24.10.1995 г. в частта за имоти: нива от 6

дка, находяща се в м. “С.” и овощна градина в размер на 7 дка, находяща се

в м. “ С.”. Отмененото решение на ОСЗ е постановено по заявление В. №

1551/11.11.1991 г. от М. П. З., в качеството й на наследник на К.

П. К. за възстановяване правото на собственост върху притежавани от

наследодателката й земеделски земи, една от които е прецесната такава, находяща се в м. “С.”. След отмяна на постановения отказ районният съд е върнал

преписката на административния орган за произнасяне след изпълнение на

процедурата по чл. 11, ал. 4, чл. 13, ал. ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ.

Въз основа на съдебното решение и по искане от М. З. е процедиран помощен

план, от който се установява, че заявените за възстановяване имоти с пл. № 3291

и № 3292, с обща площ от 7486 кв.м. по плана на “Водния синдикат” от 1937 г.,

попадат в границите на имот № 2891 по действащия кадастрален план на гр. С.,

отреден за “Детски санаториум”, факт по който страните не спорят. Имот № 2891,

целият с площ от 24 790 кв.м. е допълнен в кадастралния план на гр. С. със

Заповед № 6/04.02.2000 г. на К. на общината. С Решение № К33-6/16.10.1999 г. на

МЗГАР – Комисия за земеделски земи е променила предназначението на имота с площ от 24 600 кв.м. от поливна земеделска земя в м. “М. - С.”, в

земя за неземеделски нужди, отреден за изграждане на “Детски санаториум”.

С Решение N 12, по Протокол N 1, назначената със Заповед N 137/31.03.2008г. на

К. на общината комисия е определила цялата площ на процесните имоти, попадащи в

ПИ с пл.N 2891 по действащия КП на града за застроена /л. 30/. С така

посоченото решение комисията не се е произнесла по внесените за разглеждане

Помощен план и План на новообразуваните имоти, приложени към молбата. Кметът на

О. С. на основание чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ е одобрил цитираното решение, като

е издал Заповед N АБ-102/23.04.2008г., с която са определени застроените части

от бивши имоти - ниви в м. ”С.”, представляващи ПИ N 3291 и № 3292 по КП

на Воден синдикат, с обща площ от 7 486кв.м. Кметът е приел, че от имотите на

жалбоподателката не остава свободна от застрояване площ.

Заповедта е съобщена на жалбоподателката на 07.05.2008г., която е подала жалба против нея, чрез административния орган до съда на 16.05.2008г.

От заключението на изслушаната по делото нова съдебно – техническа експертиза, съобразно указанията дадени от ВАС, заключението на която е приобщено към

доказателствения материал е видно, че за “Детски балнеосанаториум” със

застроена площ от 5500 кв.м. е издадено Разрешение за строеж № 4/04.07.1986 г.

по одобрени на 30.10.1984 г. проекти. От проверката извършена в архива на МЗ

експерта е установил, че за изграждането на балнеосанаториума е предвидено

изграждането на блокове от А до Ж, представляващи подобекти, посочени като

първи етап от разрешеното строителство. Предвидено е изграждането на трафопост и други блокове, отразени като втори етА. Съгласно Акт обр. 10 от 18.08.1999 г.

и Приложение № 1 към него е подробно описано етапа на изграждането на блокове А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и трафопост – изцяло завършен с издаден Акт обр. 16,

изпълнена е вертикална планировка и всички външни комуникации. Съгласно

представеното по делото при първоначалното му разглеждане (л. 111) писмо изх. № Х-796/25.10.1983 г. на Дирекция “Капитално строителство” при МНЗ до Държавния комитет по планиране е описана общата мощност на “Детския санаториум”, която е

580 легла, изграждането на който е предвидено да бъде изпълнено на два етапа – първия етап с мощност 320 легла, а втория – с мощност 260 легла. Като е

съобразил разпоредбата на чл. 43 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ експерта е

определил, че за крайната мощност на санаториума от 580 легла, необходимия

прилежащ терен е в размер на 46 400 кв.м. (580 х 80 = 46 400). При мощност на

обекта само за изградения първи етап с 320 легла експерта е установил, че

необходимата прилежаща площ е в размер на 28 800 кв.м. (320 х 90 = 28 800). Въз

основа на така определената площ експерта е констатирал, че дори и само за

изградения първи етап, за мощност от 320 легла необходимата прилежаща площ е в

размер на 28 800 кв., при площ на имот № 2891 кв.м. 24 790 кв.м., поради което

няма свободна от застрояване площ. Изводите на експерта са въз основа на

откритите в МНЗ останали документи. До този извод за липса на свободна площ е

достигнал и експерта при първоначалното разглеждане на делото.

Експертизата е оспорена от пълномощника на жалбоподателката, с твърдения, че площта е неправилно определена, тъй като в случая е неприложима разпоредбата на

чл. 43 от Наредба № 7, а прилежащата площ следва да бъде определена на

основание показателите, визирани в разпоредбата на чл. 28 от същата наредба,

както и на Нормите за проектиране на балнеосанаториални комплекси и

балнеосанаториуми, утвърдени със Заповед № РД-02-14-259/30.12.1986 г. на

председателя на Комитета по ТСУ и Министъра на НЗ, в сила от 01.07.1987 г.,

представени по делото за справка на съда.

Въз основа на така установената фактическа обстановка и в рамките на съдебната проверка по чл. 168, във вр. с чл. 146 от АПК съдът намира от правна страна следното:

Жалбата като подадена в преклузивния 14 дневен срок по чл. 11, ал. 4 от

ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 149, ал. 1 от АПК и от надлежна страна, срещу подлежащ

на обжалване административен акт е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ППЗСПЗЗ предвижда, че ОСЗ постановява решение за възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на

урбанизирани територии въз основа на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5

и 6. За да бъде постановено това решение следва да бъде определена застроената част от имота, която се определя служебно от техническата служба на общината

съгласно чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ с решение от нея, което се одобрява със

заповед на К. на общината.

В производството по обжалване на заповедта на К., издадена на основание чл.

11, ал. 4 ППЗСПЗЗ съдът проверява решението на помощния, технически орган, а

това е назначената от К. комисия, да определи застроената или свободна от

застрояване част от имота. В това производство съдът проверява правилно ли е

определена застроената част от имота с оглед съществуващото фактическо

строителство и прилежащия му терен, според Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обн. в ДВ, бр. 3/2004 г. и в сила от 13.01.2004 г. След влизането в сила

на заповедта на К. по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ се издава скица и удостоверение със

съдържанието, предписано в чл. 13, ал. 4, 5 и 6 ППЗСПЗЗ. Въз основа на тях

общинската служба по земеделие и гори постановява решението си по чл. 14, ал.

1, т. 1 ЗСПЗЗ, респективно по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Отрицателното решение, с

което се отказва реалното възстановяване на собствеността върху имота, включен в урбанизираната част на града, подлежи на съдебен контрол, по реда на чл. 14,

ал. 3 ЗСПЗЗ.

В това производство не се изследват въпроси свързани със законността на

строителството, статута на сградите и възможността за възстановяването на

земята. Възстановяването на земеделската земя съгласно разпоредбата на чл.

33, ал. 2 от ЗСПЗЗ е от компетентността на общинска служба по земеделие, която

преценява това, включително и дали са налице условията на чл. 10, ал. 7 от

ЗСПЗЗ, независимо, че върху имота има изградени постройки. Следователно

основният въпрос в производството по оспорване на заповед издадена на основание чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ, който следва да изясни съда касае площта от имота, която

е заета от застрояване, включително и прилежащия терен към постройките,

определен при спазване на нормативите за устройство на територията.

В настоящия случай безспорно се установи, че имоти № 3291 и № 3292 попадат в

границите на ПИ № 2891 по кадастралния план на гр. С., одобрен със Заповед №

6/04.02.2000 г. на К. на общината за попълване на КП с нов имот, целият с площ

от 24 790 кв.м. Върху така допълнения имот след надлежно издадено разрешение за строеж и одобрени строителни книжа е изграден първия етап от строителен обект “Детски санаториум” с мощност от 320 легла, при проектна мощност общо от 580 легла, включваща І и ІІ етап от строителство.

Съгласно заключението на експерта, което съдът намира за компетентно,

обективно и пълно и в изпълнение указанията на ВАС за преценка прилежаща площ с

оглед разпоредбата на чл. 43 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ,

необходимата прилежаща площ за общата мощност на балнеосанаториума е 46 400 кв.

м., като за първия етап от 320 легла тази площ е в размер на 28 800 кв.м. При

това положение обоснован е извода на експерта, че няма свободна от застрояване площ. Имотите на жалбоподателката, нанесени на помощния кадастрален план, макар

и неодобрен, безспорно попадат в границите на имот № 2891 и представляват

прилежащ терен към балнеосанаториума, поради което правилно административният орган е приел, че е застроен. От заключението на експерта, дадено в съдебно

заседание при съобразяване на прилежащия терен с оглед броя легла в

разпоредбата на чл. 43 от Наредба № 7, показателите за плътност, интензивност и озеленяване в чл. 28, ал. 2 от Наредба № 7/2003 г. ще бъдат спазени.

Съдът намира за неоснователни доводите на пълномощника на жалбаподателката, че

прилежащата земя, с оглед характера на строителния обект, който не е болнично

заведение, а е балнеосанаториум следва да бъдат определени съгласно Нормите за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми, утвърдени 1986

г. В чл. 17, ал. 2 от Нормите е посочено, че големината на терена на

балнеосанаториума се определя съгласно чл. 24, т. 4 и т. 8 от Наредбата за

размера на необходимата земя при изграждане на строителните обекти (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Тази наредба обаче е с отпаднало основание от ДВ, бр. 35 от

24.04.1996 г., поради което в настоящия случай е неприложима.

Като е постановил обжалвания административен акт, с който е приел, че от

имотите на жалбоподателката няма свободна площ, която да подлежи на

възстановяване кметът на О. С. е постановил законосъобразен акт, който следва

да бъде оставен в сила. Материалния закон е правилно приложен, като не са

допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, визирани в

специалния закон.

По изложените съображения жалбата на М. З. е неоснователна, поради което

следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 4 от АПК,

Административен съд – Б.


Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. П. З. от гр. С. против Заповед № АБ-102/23.04.2008 г.

на К. на О. С..

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на

страните, чрез връчване на препис от него.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Илонка Рашкова


Вярно с оригинала!

О.М

Свързани:

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом