Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер49.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/20120124035231Doklad ZID ZLZ MC_dec. 2011-purvo glasuvane.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г.


На свое редовно заседание, проведено на 19 януари 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г.

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, председателят на Националната асоциация на частните болници доц. д-р Стайко Спиридонов, представители на други заинтересовани министерства и ведомства, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Стефан Константинов. Той посочи, че предлаганите изменения и допълнения имат за цел продължаване на реформата в областта на здравеопазването, които са свързани с оптимизиране на съществуващите в страната лечебни заведения и тяхното планиране на национално ниво, и предвиждат:

 • Създаване на възможност за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от сега съществуващите лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ – диагностично-консултативни центрове, медицински и медико-дентални центрове с цел осигуряване на навременен и улеснен достъп на пациента до извънболнична помощ и на комплексност при оказването на медицинска помощ.

 • Закриване на центровете за кожно-венерически заболявания поради липса на необходимост от съществуване на такъв вид лечебни заведения и поради голямото им сходство с дейността на съществуващите медицински центрове.

 • Законодателно регламентиране на дейността „дневен стационар”, която да включва дейности по прием, диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, които не изискват пренощуване в лечебното заведение. Предвижда се възможността тази дейност да бъде осъществявана в различни видове лечебни заведения, като в диагностично-консултативния център, медицинския и медико-денталния център, дневният стационар ще замени досега съществуващата възможност за разкриване на до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

 • Въвеждане на нов начин на планиране на лечебните заведения в страната, което да се извършва само на национално ниво чрез националната здравна карта. Предлага се промяна и в същността и значението на областната здравна карта, която следва да отразява конкретното състояние на медицинската помощ в областта.

 • Промяна в съдържанието на националната здравна карта, която да включва: обобщена информация от областните здравни карти; необходимият брой и разположението по области на лечебните заведения, които се планират на национално ниво; максималният брой лечебни заведения за болнична помощ по видове, с които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да сключи договор за всяка област; максималният брой лечебни заведения за болнична помощ, прилагащи високотехнологични методи на диагностика и лечение, с които НЗОК може да сключи договор и/или които се финансират от републиканския бюджет, и тяхното географско разпределение по региони; средната осигуреност с болнични легла общо и по видове на 1000 души население за страната.

 • Въвеждане на нов механизъм за сключване на договори между НЗОК и лечебните заведения за болнична помощ, като в случите, когато общата осигуреност с болнични легла в областта е по-голяма от средната за страната и осигуреността с болнични легла по отделните видове е по-висока от средната за страната, НЗОК ще провежда избор на лечебните заведения, с които да сключи договор, по критерии, определени от Надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя.

Със законопроекта се предвиждат и промени, свързани с дейността на лечебните заведения по отношение на:

 • намаляване броят на ликвидаторите на лечебните заведения – търговски дружества;

 • въвеждане на задължение за предоставяне на информация за дейността на лечебните заведения, които разходват публични средства;

 • въвеждане на ограничение за едновременно заемане на длъжността „началник на лаборатория” в лечебно заведение за болнична помощ и ръководител на самостоятелна медико-диагностична лаборатория;

 • осигуряване на възможност за служебна промяна на нивото на компетентност на болничните структури;

 • въвеждане на изискване предоставянето на удостоверението за вписване в регистъра на съответната съсловна организация в процедурите по чл. 40 и 47 да се осъществява по служебен път;

 • осигуряване на възможност за отнемане на разрешението за лечебна дейност по молба на лечебното заведение.

Предлага се промяна и в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, която има за цел да се създаде възможност медицинските изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки, необходими за центровете за трансфузионна хематология и многопрофилните болници за активно лечение, в чиято структура има отделение по трансфузионна хематология, да се осигуряват и предоставят безвъзмездно на посочените лечебни заведения от Националния център за трансфузионна хематология, а не от Министерство на здравеопазването. По този начин ще се подобри организацията на работа на структурите от системата по трансфузионна хематология в страната и взаимодействието между центровете по трансфузионна хематология.

Със законопроекта се изпълняват и две от мерките, предвидени в Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, свързани с облекчаване на административните режими по Закона за храните.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси по предвидените в законопроекта промени във връзка със закриването на съществуващите към момента центрове за кожно-венерически заболявания, промяната на съдържанието на областните здравни карти и Националната здравна карта, въвеждането на изискване за минимален брой легла и на максимален брой лечебни заведения, с които НЗОК може да сключва договор и ограничаване правото за едновременно заемане на длъжността „началник на лаборатория” в лечебно заведение за болнична помощ и ръководител на самостоятелна медико-диагностична лаборатория.

Представителите на съсловните организации в сферата на здравеопазването, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и представителите на Националната асоциация на частните болници единодушно заявиха, че подкрепят необходимостта от реформиране на системата на здравеопазването в България, но възразиха срещу подхода, с който тази реформа се осъществява чрез предлаганите изменения и допълнения на закона.

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 9, „Против” - 4, „Въздържал се” - 5, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г.


Председател НА

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:


дEСИСЛАВА АТАНАСОВА
Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом