Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество»
ИмеРешение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество»
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер113.26 Kb.
ТипРешение
източникhttp://fsk.bvu-bg.eu/uploaded_files/20090220145337_Recenzia_Prof_Pavlov.doc
До

Специализирания научен съвет

по фининси, счетовдство и контрол

при ВАК

София


На Ваш № ФСК – 18 / 03. 07. 2008 г.


Относно : Рецензия

на дисертационен труд «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» за присъждане на образоветилна и научна степен «доктор» по научната специалност 05. 02. 07. «Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност /контролинг/»


Докторант : Мина Иванова Кирова

Рецензент : проф. д-р ик. н. Нено Павлов

шифър : 05. 02. 05. Протокол № 1 / 14. 01. 1988 г.

шифър : 05. 02. 24. Протокол № 11 / 05. 06. 2007 г.

Адрес : 5250 Свищов, ул. «Ем. Чакъров» № 2

Стопонска Академия «Д. А. Ценов»

тел. : 0631 / 60856

0631 / 66252


Рецензията е съставена според

Изискванията на Президиума на ВАК

/Решение от 29. 06. 1995г./ , относно

рецензенската дейност по конкурси

за научни звания /


І. Описание на представените материали по процедурата

1. Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» е в обем на 213 компютърни страници. В структурно отношение работата включва пет части : увод – 6 страници, основен текст в три глави – 177 страници, заключение – 2 страници, осем приложения в обем на 18 страници и списък на ползваната литература – 6 страници. Списъкът включва 186 заглавия, от които 140 на кирилица и 3 на латиница, периодика и други източници на информация – 42 заглавия и 38 интернет ресурса.

2. Авторефератът на същата тема е в обем на 30 страници. Той възпроизвежда съдържанието и изследователските резултати на докторския труд. В него е приложена справка за основните приноси и списък на публикациите на дисертацията.

3. Докторския труд е получил публично достояние чрез публикации под формата 1 монография, 2 статии и 5 научни доклади.

4. Информационната карта “АИС – Сирена” е попълнена според изискванията.


ІІ . Кратки биографични данни за докторантката

Докторант Мина Иванова Кирова е родена на 11.07.1974 г. в гр. София. Средно образование придобива в 128 СОУ “Алберт Айнщайн” – София с отличен успех, а степента “Магистър” по специалността “Социално и застрахователно дело” в УНСС. Понастоящем работи като специалист в дирекция “Планиране и анализ” към Управление “Планиране и контролинг” при “България Нет” АД – София. Участва в редица международни и национални научни конференции и форуми.

Владее английски и руски език.


ІІІ . Обща характеристика и оценка на докторския труд

Поставеният проблем за идентифицирането на методологическите и методическите основи на разработването, внедряването и оценката на функционирането на системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество в контекста на членството на България в ЕС и глобализацията на застрахователния бизнес, респ. свободното движение на застрахователни услуги е със значими научно познавателни и практико-приложни интердисциплинарни измерения, което придава особена актуалност на дисертацията.

Основанията за подобно твърдение са няколко причини :

Първо, с влизането в действие на Кодекса по застраховане /2006 г./ и транспонирането на европейските директиви възникват нови предизвикателства пред изискванията за повишаване качеството на корпоративния мениджмънт в застраховането, за усъвършенстване системата на планирането, актюерските разчети, вътрешния контрол и управлението на разходите /резултатите от дейността/, поддържането на адекватна информационна система, обслужваща вземането на управленски решения, смяна на подхода в мениджмънта на застрахователно - техническите резерви и др.

Второ, нарастващата зависимост на резултатите от дейността на застрахователните дружества от динамиката на външната среда (на национално и глобално ниво), от задълбочаващите се консолидационни процеси в застраховането и навлизането на чуждестранни компании на българския застрахователен пазар, от нарастващата конкуренция и адекватните промени в регулаторната рамка безусловно налагат бързо и без загуба на ефективност преодоляване на дефицитите в управлението на застрахователната защита, вкл. чрез т. нар. концепция на контролинга.

Трето, качеството, потенциала и жизнеспособността на съвременното застраховане в голяма степен се определят от това, как се задоволяват и осигуряват информационните потребности на специалистите, вземащи решения на различните йерархични нива, посредством информационните потоци за оперативната застрахователна защита, за планирането, за счетовдната отчетност, за актюерските разчети, прогнози и калкулации.

Четвърто, прилагането на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление все повече се свързва с проактивните коригиращи въздействия върху контролируемите параметри на застрахователната дейност, базирани на експертно – аналитичната работа както върху икономическите резултати, така и върху отклоненията от планираните показатели в застрахователното дружество.

Пето, в новата пазарна среда идентифицирането на цялостен подход за проектирането и внедряването на функционираща система за оперативен контролинг в застрахователното дружество е недостатъчно комплексно третиран проблем в икономическата теория и в корпоративното управление на застрахователната защита, макар като обект на изследване да датира от началото на миналия век.

Докторант Кирова успешно обосновава научно – познавателната и приложната значимост на изследването чрез имплицитното представяне на методическия и технологичния инструментариум при използването на контролинговата концепция в управлението на застрахователното дружество, явяващо се специфичен и важен субект на съвременната икономика.

Основната изследователска теза е, че прилагането на системите за оперативен контролинг в застраховането е насочен към преодоляване на недостатъците в корпоративното управление чрез усъвършенстването на планово-контролния процес, отчитането и анализа на разходите и резултатите от застрахователната дейност, на информационното осигуряване на мениджмънта при вземането на управленски решения.

Визията на докторантката се съдържа в конкретизацията на спецификата на обекта, предмета, целите , параметрите, ограниченията и научните решения за приспособяване на технологията на оперативния контролинг към спецификата на застрахователната дейност и нейното управление по примера на най-големия и сегмент – общото застраховане.

Главната цел е да се дефинират и обосноват възможните решения за внедряването на адекватен модел на система за оперативен контролинг, разпознавайки я като фактор за повишаване на конкурентноспособността, финансовата стабилизация и устойчивото развитие на застрахователното дружество, за поддържането на високо доверие към качеството на предлаганата застрахователна защита.

Обектът и предметът са поотделно дефинирани в изследването. Това са начините, подходите и информационно - аналитичния инструментариум за промяна на мениджмънта на застрахователните компании, в посока на икономичността, ефикасността и ефективността.

Реализацията на целта се съдържа в конкретизацията на изследователската теза в “пакет” от задачи, чието решаване определя логическата структура на дисертацията.

В хода на изложението докторантката използва сравнителния и историческия метод, индукцията и дедукцията, метода на аналогията и наблюдението, теоретичния, финансово – счетоводния и застрахователно – техническия анализ.

От приложената библиографска справка се установява информираност и умения за работа с литературни източници в проучваната област.

Използван е значим емпиричен материал, както от престижни източници, така и от самостоятелно проведено проучване в шест общозастрахователни компании на българския пазар, чрез дълбочинни интервюта на мениджъри от различни управленски нива.

Констатацията от предварителната оценка на съдържателно – структурните характеристики на дисертацията е, че е налице труд, отговарящ на императивите за “доктор по икономика”. Тя е завършено цяло с постигнат баланс между теоретичните обобщения и приложните им проекции в застрахователния мениджмънт с ясно дефинирани изводи, препоръки и предложения от научно – теоретично, методологическо и практика приложно естество.


ІV . Основни научни постижения на докторанта

Първо, опитът за теоретично, системно осмисляне от различни гледни точки на същността (обект, субект, цел, предметна област, факторна обусловеност, методи, подходи) и основните характеристики на контролинга като качествено нова философия и концепция за организацията на корпоративното стратегическо и оперативното управление на застрахователната дейност. Задълбоченият анализ на еволюцията в нейното приложение в практиките на някои централно европейски страни, САЩ и Русия, последователното и утвърждаване в бизнес стратегиите и управленските политики при условията на висока конкуренция и пазарна неопределеност. Касае се не за еклектично представяне и механично свързване на съставните части на контролинг – системата, а оценъчно – аналитично изследване на ефектите й като цяло от дългосрочната ориентация на приеманите и реализираните управленски решения на основата на адекватен информационно – аналитичен и методически инструментариум.

Новото и главното в докторския труд е идентифицирането на профила и рамката на оперативния контролинг в съдържателно – организационен и технологичен аспект, приложим в пазарно ориентираното застрахователно дружество.

Изведените тенденции в развитието на застрахователния пазар в България през 2002 – 2006 година и авторовото емпирично проучване на съществуващите дефицити в управлението на дружествата са основа за обосноваването на необходимостта от внедряването на функционираща система за оперативен контролинг в застраховането, отчитайки регулативните механизми на ЕС, добрите контролингови практики и изискванията на Европейската стратегия за повишаване качеството на застрахователната дейност.

Второ, аргументирано обоснованият подход за теоретичен анализ на същностните особености и начина на проявление в икономиката и управлението на застрахователното дружество на структурните елементи на контролинг-системата през призмата на нейната цялостност и синергитичност, хетерогенност, делимост и устойчивост, активиращи действеността на управленските функции на корпоративно ниво. По този начин докторантката доразвива и обогатява теоретичните основи и концептуалната рамка на застрахователния мениджмънт с нови изводи, емпирични доказателства и предложения за по-голяма адаптивност, гъвкавост и ефективност.

С по - частен характер е защитаваната теза за промяна в начина на калкулиране на брутната застрахователна премия и в съставянето на годишния финансов отчет с цел по-точното определяне на фактически извършените разходи, за по-широко участие на щатния персонал на дружествата в продуктовите продажби на дружествата поради постоянното нарастване на аквизационните разходи и др.

Трето, разработената методическа схема за проектирането и поетапното внедряване и оценката на функционирането на оперативния контролинг в застрахователните дружества, допълвайки застрахователния мениджмънт с нови законодателни и системно – информационни решения /най-вече във финансово – счетоводен, застрахователно – технически и организационно - управленски аспект/. Предложеният алгоритъм за последователното технологичнопроявление на структурните елементи на контролинг – системата в застраховането.

Потвърждаването на необходимостта от изграждането и от избора на вариант за позициирането и структурирането на специализирано корпоративно звено с адекватен обхват на функции по оперативен контролинг в застрахователното дружество, съобразна практиките в някои страни – членки на ЕС, САЩ и Русия. Споделянето на схващането, че решението за институционализирането на отделът по контролинг на корпоративно ниво (с конкретно разделение на труда, специализация, кадрова осигуреност, административна и функционална подчиненост, с оптимизирани връзки с другите организационно – обособени звена в дружеството) се вписва в стратегията за информационно – аналитично и методическо осигуряване процеса на вземане на решения. Хипотезата е, че той повишава ефективността, ефикасността и икономичността на управленския процес, експертността, отговорността и интегративността в областта на контролинга в застраховането.

Четвърто, научно-аргументираните референции за прегрупирането на счетоводните данни и изграждането на центрове за отговорност (респ. на разходите, приходите, печалбата и инвестициите на функционален и териториален признак, на принципа на сходство на разходите). Въвеждането на второ и трето ниво на отчетност (по квалификационни признаци), предлагащо нов тип информационно осигуряване на оперативното управление на застрахователното дружество.

Принос на докторантката е адаптирането на съдържанието , обхвата и технологията на прилагане на метода “Разчет за сумата на покритие” към особеностите на анализа на резултатите от застрахователна дейност, вкл. по отношение на моностепенния и мултистепенния разчет на сумата на покритието. Идеята е чрез него да се подобри системата на планиране, отчитане, анализа и контрола на разходите и финансовия резултат.

Предложените опорни точки на систематизацията на контролинговата информация, обслужваща застрахователния мениджмънт са : сигналите от външната среда, в която застрахователното дружество функционира и развива своята дейност, (макроикономическа политика, държавно регулиране и надзор, застрахователен пазар, демографски и социални фактори), белезите за пазарните позиции на дружеството, показателите за неговата финансова стабилност (платежоспособност и ликвидност), конкурентноспособност и устойчиво развитие.

Пето, адресираните препоръки и решения към корпоративния мениджмънт и специализираните звена по контролинг в застрахователните дружества, Комисията за финансов надзор и изпълнителната власт по отношение на избора на законодателни инциативи и политики за модернизация на застрахователния мениджмънт, за подобряването на качеството и повишаването на ефективността на застрахователната защита.


V . Критични бележки, въпроси и препоръки


Първо, някои от изследваните въпроси в дисертацията нямат достатъчна насоченост към дефинираните цели и изследователската теза. На определени места се открива гравитиране към други по-периферни проблеми на контролинга в застраховането. Ползването на литературни източници в някои случаи е по-скоро информативно, без да бъдат използвани като основа за идеи, отразяващи и подкрепящи авторовата позиция.

Второ, би могло теоретичните основи на поставените проблеми да се разгледат по-обхватно, по-дискусионно, алтернативно и в непосредствена връзка с цялото изследване. Някои от използваните понятия съдържателно се препокриват, други са спорни, а трети изискват прецизиране : “елементи” на контролинга и системата на контролинг ; “елементи”, “етапи” на процеса и “фази” на реализирането на контролинга; “методи”, “подходи” и “инструментариум” на контролинг – системата и др.

Трето, позицията на докторантката не винаги е достатъчно ясно откроена за убедителното обосноваване на важни предложения за практиката във финансово – счетоводен и организационно управленски аспект. От допълнително пояснение се нуждае твърдението за намаляване ефективността от дейността на застрахователните дружества, въпреки ежегодното увеличаване на брутния премиен приход и растежа на БВП. Нужно е по-ясно и конкретизирано представяне на мотивацията и мотивационния процес като важна функция на управлението на застрахователното дружество, както и професионалния профил на експерта по контролинг в застраховането.

Четвърто, принципни са въпросите : Кое прави контролинга реално целево – адаптивно управление и дългосрочна инвестиция за бъдещото развитие на застрахователното дружество? Въпреки хипотезата за позитивното влияние на контролинг-системата за достатъчно покритие на риска със застрахователно – технически резерви, за поевтиняване цената на продуктите и осигуряване дивиденти на акционерите, възможно ли е нейните индикатори да са неутрални спрямо резултатите от дейността на дружествата и при какви условия? Може ли да се говори за национални особености в прегрупирането на счетоводните данни на фона на европейските практики?


Считам, че направените бележки и поставените въпроси са неизбежни за подобно пространствено изложение. Те следва да се възприемат за незнечителни детайли към докторския труд и неговото оформление.


VІ . Лични впечатления на рецензента за кандидата

Нямам общи публикации, познания и лични впечатления за професионалната кариера и публичната ангажираност на докторантката.


VІІ . Заключение


Като имам предвид актуалността и обхватността на добросъвестно изпълненото научно изследване, потвърдената изследователска теза, обобщениете крайни изводи и визираните приносни моменти, отговарящи на научните критерии на ВАК, в качеството си на рецензент предлагам на Уважаемите членове на СНС по финанси, счетоводство и контрол при ВАК да подкрепят присъждането на образователната и научна степен “доктор” на Мина Иванова Кирова по научната специалност 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контролинг).


23. 12. 2008 г.

проф. д-р ик. н. Нено Павлов

Свързани:

Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconОтчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Президиума на Висшата атестационна комисия (Решение от 29. 06. 1995 г.) относно рецензентската дейност при конкурси за научни звания...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconРецензи я
Мина иванова кирова по научна специалност 05. 02. 07 " Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Контролинг)"...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconДипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество
Теоретико-методически основи на комуникационната политика на застрахователното дружество-стр. 6
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconЗастрахователи и презастрахователи
Търговския закон. Застрахователното акционерно дружество може да открива повече от един клон в едно населено място, включително в...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconОбща характеристика на счетоводството на застрахователното дружество
Застрахователно акционерно дружество (зад) – създава се с капиталите на акционерите като самостоятелна юридическа личност. Органи...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconСледвайки традицията за присъждане на научни степени и звания на изтъкнати учени с доказан международен принос в хуманитарните и технически науки с решение на
Следвайки традицията за присъждане на научни степени и звания на изтъкнати учени с доказан международен принос в хуманитарните и...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconПроект утвърждавам зам ректор по нид
Мгу за обявяване на конкурси за финансиране на научни проекти № съгласно Наредба №09/03 на момн /актуализирана за 2010 г./, единните...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconДо специализирания научен
Настоящата рецензия е съставена според изискванията на Президиума на вак от 29. 06. 1995 г и съгласно Препоръчителните научни и наукометрични...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconРецензия
Председател с Из. № Нс-43 от 20. 04. 2010 г., представям настоящата рецензия, разработена в съответствие с препоръчителните научни...
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» iconДисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ
Исертационния труд ще се състои на 21. 01. 2010 г от 15 часа в зала 2032 а на унсс на заседание на снс по финанси, счетоводство и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом