Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер74.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iasas.government.bg/uploads/files/Metodi/Metodica p.ins.-loza.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ГОРИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ


УТВЪРДИЛ:

ЗАМ. МИНИСТЪР:


/Бойко Боев/


М Е Т О Д

/проект/


ЗА ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ НА МАТОЧНИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ


СОФИЯ, 2005 г.


МЕТОД

ЗА ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ НА МАТОЧНИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ


Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), обн. ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г. и на Наредба №11 за производство и търговия на лозов посадъчен материал, обн. ДВ, бр. 29 от 02.03.2004г.

Методът за полска инспекция се прилага от инспекторите на ИАСАС, на основание официалното описание на апробационните признаци на сорта (клона).


І.Общи изисквания.

1.1. Полската инспекция на маточните насаждения от категории предбазов, базов, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал се извършва за установяване съответствието на маточното насаждение с изискванията за сортова чистота и здравно състояние на насаждението, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 11.

1.2. На маточните лозови насаждения от всички категории сертифициран посадъчен материал, се определя задължително вирусния статус. За тази цел Националната служба по растителна защита (НСРЗ) взема листни проби по време на вегетация на растенията в лозовите насаждения, за тестиране на вирусни заболявания. НСРЗ издава документ за здравно състояние.

1.3. Площите на маточните лозови насаждения (от всички категории сертифициран посадъчен материал ) - лозов маточник, маточно лозе и лозово вкоренилище - трябва да са чисти от нематоди, преносители на вирусни заболявания.

За целта се вземат почвени проби от НСРЗ, за тестиране за нематоди, в лаборатории на НСРЗ. НСРЗ издава документ за получените резултати от тестирането.

1.4. Площите на маточните насаждения - маточно лозе, лозов маточник и лозово вкоренилище трябва да са обозначени и ясно разграничени от другите лозови насаждения.

1.5. Преди да се извърши полската инспекция на маточното насаждение, инспекторът преглежда досието на заявеното за сертификация лозово насаждение.


2.Полска инспекция на маточни лозя.


2.1. Полската инспекция на маточните лозя за производство на резници за калеми, се извършва във фаза узряване на гроздето.

2.2. В маточното лозе всеки сорт (клон) се разполага в отделен ред и се обозначава с табелка – “сортово-подложкова комбинация” или “клоново-подложкова комбинация”.

2.3. В маточното лозе броят на липсващите лози не трябва да бъде повече от 5% за категориите базов и сертифициран посадъчен материал и 10% за стандартен посадъчен материал.

2.4. Сортовата чистота се установява след маркиране на примесите, на слабите и нетипични за сорта (клона) лози, с трайни знаци, като болните растения се изкореняват.

2.5. Сортовата чистота на маточното насаждение трябва да бъде 100%. Не се допускат примеси от други сортове (клонове) и видове лози. За тази цел инспекторът минава по всеки ред и прави преглед на всички лози. При установяване на немаркирани примеси в определените площи, маточното лозе не се одобрява.

2.6. Сортовата чистота се определя на основание официалното описание на сорта (клона), като се вземат в предвид следните показатели на отделните органи на лозата:

а) лист- мъхнатост,нарязаност,големина, форма на опашния вряз, форма на връхните и крайни зъби, оцветяване на нерватурата и листната дръжка, окосмяване;

б) грозд- големина, форма и плътност;

в) зърно- големина, форма, окраска, консистенция, вкус, аромат.

2.7. При полската инспекция се определят показателите, посочени в Приложение № 1,т.2, т. І и т. ІІ на Наредба № 11.

2.8. При извършване на полската инспекция на маточните лозя, се спазват разпоредбите на раздел II на Наредба № 11 и когато маточните лозя не отговарят на изискванията, посочени в Приложение № 1,т.2, т. І и т. ІІ на Наредба № 11, те се бракуват.

2.9. На одобреното маточно насаждение при полската инспекция, се определя добива на лозови резници за калеми от декар и общият добив от насаждението.

2.10. Резултатите от полската инспекция на маточното лозе се отразяват в акт за полска инспекция, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.

2.11. Набирането на резници за калеми от маточното лозе се извършва през есента, като най-напред се изрязват леторастите на маркираните примеси и нетипичните лози. Изрязаните леторасти се изнасят от насаждението. Прави се нов преглед на насаждението от инспекторите на ИАСАС и след това се извършва резитбата на одобрения при полската инспекция сорт.

3.Полска инспекция на лозов маточник

3.1. На лозовите маточници се извършват три прегледа (инспекции) по време на вегетация на растенията:

а) при първия преглед, който се извършва през месец юни се проверява досието на маточното насаждение –скица на насаждението по местонахождение, площта (дка) на отделните сортове (клонове) и бройките главини в 1 декар; документи за произхода на засадения лозов материал - сертификати, здравен документ за категориите предбазов, базов и сертифициран посадъчен материал, че площта е свободна от нематоди, преносители на вирусни болести.

б) вторият преглед се извършва през месец юли – за определяне на сортовата чистота;

в) третият преглед е за определяне нападението от болести и неприятели и определяне добива от маточното насаждение – извършва се през месец август.

При всички прегледи се прави окомерна преценка за навременно провеждане на агротехническите мероприятия - филизене, култучене, привързване на леторастите, борба с болестите и неприятелите.

3.2. В лозовия маточник всеки сорт (клон) лозова подложка се разполага в отделен ред и се обозначава с табелка.

3.3. Сортовата чистота се установява след маркиране (с трайни етикети) на примесите, на болните и нетипични за сорта (клона) лози.

3.4. Сортовата чистота на лозовия маточник трябва да 100%. Не се допускат примеси от други сортове (клонове) и видове лози.

3.6. Сортовата чистота се определя на основание официалното описание на сорта (клона), като се вземат предвид следните показатели на отделните органи на лозата:

а) напъпване – цвят, мъхнатост;

б) млад летораст - връх, цвят, мъхнатост, мустаци;

в) зрял летораст - дължина на междувъзлието, дебелина, цвят на кората, цвят и издутост на възлите.

г) лист- мъхнатост,нарязаност,големина, форма на опашния вряз, форма на връхните и крайни зъби, оцветяване на нерватурата, дължина и оцветяване на листната дръжка, окосмяване;

д) цвят - пол.

3.7. При полската инспекция се определят показателите, посочени в Приложение № 1,т.1, т.І и т.ІІ на Наредба №11.

3.8. Инспекторът определя средният добив от 1 декар и общия добив на подложковите резници, по сортове.

3.9. Резултатите от полска инспекция на лозовия маточник се отразяват в акт за полска инспекция.

3.10.В зависимост от климатичните условия, набирането на подложковите резници се извършва през есента или пролетта. Ако примесите не са изкоренени, то тогава най-напред се изрязват леторастите на маркираните примеси и нетипичните главини. След това се изнасят от насаждението, уведомява се инспектор на ИАСАС, прави се нов преглед, след което се започва резитбата на леторастите от одобрения сорт (клон).

3.11. При извършване на полската инспекция на лозовите маточници се спазват разпоредбите на раздел II на Наредба № 11. Когато лозовите маточници не отговарят на изискванията, посочени в Приложение № 1,т.1, т.І и т.ІІ на Наредба №11 на т.3.7, в които насаждения има главини болни от рак и бити от градушка, при които раните не са покрити със здрава тъкан, те се бракуват.


4.Полска инспекция на лозови вкоренилища с присадени -споени лози и с неприсадени лозови подложки.

4.1. Полска инспекция се извършва на лозови вкоренилища с присадени – споени лози и с неприсадени лозови подложки.

4.2. На всички лозови вкоренилища се извършват два прегледа по време на вегетацията:

а) първият преглед се извършва през месец юли, когато сортовите признаци са добре изразени; прави се преглед и на досието на маточното насаждение.

б) вторият преглед се извършва през месец септември - определя се сортовата чистота и се издава акт за полска инспекция.

При първия и втория прегледи се прави преценка на агротехническото състояние на вкоренилището- проведени ли са своевременно и качествено всички мероприятия, свързани с отглеждането: окопаване, торене, поливане, почистване на росните корени при присадените лози, ако се отглеждат на тирове. Проверява се сортовата чистота, унищожени ли са примесите, както и узряването на леторастите. Ако примесите не са унищожени в срок, който е предписан от инспектора на ИАСАС, вкоренилището се бракува.

4.3. Сортовата чистота се определя като се минава между всеки два реда на вкоренилището и се предценява всеки ред поотделно.

4.4. При полската инспекция се определят показателите,

посочени в Приложение № 1,т.3 т. І и т. ІІ на Наредба № 11.

4.5. Инспекторът определя по време на полската инспекция (последния преглед) приблизително общия добив от вкоренени лози.

4.6. Резултатите от полската инспекция на лозовото вкоренилище се отразяват в акт за полска инспекция.


5.Полска инспекция на лози в контейнери, картонажи, саксийки и сандъци.

5.1. Полска инспекция се извършва на присадени лозови резници, засадени в контейнери, картонажи, саксийки и сандъци, които се отглеждат в оранжерии.

5.2. В оранжерията, в която се отглеждат засадените в контейнери, картонажи, саксийки и сандъци лозички, всеки сорт (клон) се разполага в отделен ред и се обозначава с табелка – “сортово-подложкова комбинация” или “клоново-подложкова комбинация”.

5.3. Полската инспекция на лозички, засадени в контейнери, картонажи, саксийки и сандъци, които се отглеждат в оранжерии, се извършва през месец май, когато сортовите признаци - листата, са типични, от 9 до 12 лист. При прегледа се определя сортовата чистота и нападението от болести и неприятели.

5.4. Сортовата чистота на лозички, засадени в контейнери, картонажи, саксиики и сандъци се установява след маркиране на примесите, на слабите, болните и нетипични за сорта (клона) лози, като тези лозички се отделят от обозначените сортове (клонове), на място, различно от инспектираното маточно насаждение.

5.5. При полската инспекция се определят показателите, посочени в Приложение № 1, т.3, т. І и т.ІІ на Наредба № 11.

5.6. Резултатите от полската инспекция на лозички, засадени в контейнери, картонажи, саксийки и сандъци се отразяват в акт за полска инспекция. В акта се отбелязва общия добив на вкоренените лози.


6. Полска инспекция на вкоренилище от неприсадени лози от културните сортове ( лозички на собствен корен)

6.1. Вкоренените неприсадени лозички от културните сортове се използват за засаждане на нови лозя върху терени със съдържание на пясък в почвата над 70%.

6.2. За производството на неприсадени лози от културните сортове е необходима заявка до ИАСАС, придружена от удостоверение за механичния състав на почвата. Удостоверението се издава от оторизирани лаборатории.

6.3. Полската инспекция на вкоренилище от неприсадени лози от културните сортове, се извършва както при присадените лози.

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом