Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер95.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iasas.government.bg/uploads/files/Metodi/Shema lozov dejstvasta.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ


УТВЪРДИЛ

ЗАМ. МИНИСТЪР:

/д-р Светла Бъчварова /


С Х Е М А


ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ КАТЕГОРИИТЕ ИЗХОДЕН, БАЗОВ И СЕРТИФИЦИРАН


София, 2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ 1. Определение


2. Селекционна схема

2.1 Сортоподдържаща селекция

2.2 Санитарна селекция

2.3. Схема на клонова селекция, сортоподдържане и производство на сертифициран лозов посадъчен материал


3. Сертификация на лозов посадъчен материал материал

3.1. Нормативна база

3.2. Клонова селекция

3.3.Санитарна селекция

3.4. Категории

3.4. Изисквания при сертификацията


1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Система от мероприятия, която се прилага за лозов посадъчен материал – калеми, подложки, присадени вкоренени лози, предназначени за производство на грозде.


2.СЕЛЕКЦИОННА СХЕМА2.1.СОРТОПОДДЪРЖАЩА СЕЛЕКЦИЯ

Сортоподдържащата селекция е продължение на селекционния процес и има за задача да поддържа сортовата/клонова чистота и подобрява жизнеността, продуктивните, стопански и биологични качества на сортовете/клоновете, както и получаването на достатъчно количество качествен и автентичен посадъчен материал за пазара в страната и за Общия европейски пазар.

Схемата за селекция и производство на изходен (предбазов), базов и сертифициран материал започва със селекция за получаване на нови сортове, клонова и санитарна селекция на местни и интродуцирани сортове лози, която се извършва в научни организации и селекционни фирми. След официалното изпитване, признаване и регистриране на сорта /клона от Изпълнителна агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол (ИАСАС) започва неговото преразмножаване, в съответните категории.

При лозовия посадъчен материал, с цел производство на категориите сертифициран материал, основно се използва методът на индивидуалния отбор .

Отборът се извършва в маточните лозя, лозови маточници или лозови насаждения по следните признаци и показатели:

 • Морфологични и физиологични признаци

 • Родовитост и качество

 • Здравно състояние


2.2.САНИТАРНА СЕЛЕКЦИЯ

Определените лозови растения се маркират. След индивидуален отбор растението/растенията от дадения сорт/клон, включително и подложките, показали най-добри агро-биологични и стопански качества, преминават през диагностика за вирусни , вирусоподобни заболявания и вредни организми, приети с актове на Европейската комисия (ОЕРР и ЕРРО стандарти) .


Методи за диагностика:

 • визуален контрол за наличие на симптоми на вирус на късовъзлието: Grapevine fanleaf virus (GFLV) и вирус на арабисова мозайка: Arabis mosaic virus (ArMV) ; листно завиване по лозата: (GLRaV)и лозов флек вирус: Grapevine fleck virus (GFkV) (само за подложките), бактериалния рак по лозата (Agrobacterium vitis) и екскориоза по лозата (Phomopsis viticola);

 • индексаж с лозови индикаторни растения за лозови вирози;

 • микробиологичен тест за Agrobacterium vitis и Phomopsis viticola;

 • биотест с индикаторни растения за Agrobacterium vitis ;

 • ELISA –тест GFLV ArMV, GLRaV-1, GLRaV-3, и GFkV;,

 • За провеждане на изследване с ELISA метод се прилагат протоколите на съответната фирма, производител на диагностичните китове.

- анализ на почвата за наличие на нематоди, от родовете Longidorus, Xiphinema и Paralongidorus - вектори на вирусни и вирусоподобни заболявания.


2.3.Схема за клонова селекция, сорпоподдържане и производство на сертифициран лозов посадъчен материал

3. Сертификация на лозов размножителен материал


3.1.Нормативна уредба:


Закон за посевния и посадъчен материал (ЗППМ), обн. ДВ. бр.20/04.03.2003г., изменен ДВ. бр.27/29.03.2005г., изм. ДВ. бр.30/11.04. 2006г., изм.ДВ. бр.97/01.12.2006г.

Наредба № 95 от 04.08.2006г. за търговия на лозов посадъчен материал, обн. ДВ.71/01.09.2006г., изм. ДВ. Бр.4/16.01.2007г., хармонизирана с консолидираната Директива на Съвета 68/193/ЕИО от 9 април 1968 г за търговия с материал за вегетативно размножаване на лози, изменена и допълнена с Директива на Съвета 2002/11/ЕС от 14 февруари 2002 г. и Директива на Комисията 2005/43/ЕС от 23 юни 2005 г.

Наредба № 1 от 27.05. 1998 г. за фитосанитарен контрол, Обн. ДВ. бр.82 от 17.07.1998г., изм. ДВ. бр.91 от 19.10.1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22. 01.2002г., изм. ДВ. бр.28 от 28.03.2003г., изм. ДВ. бр.7 от 24 .01. 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12.09.2006 г, изм. ДВ. бр.8 от 30.01.2009 г, хармонизирана с Директива на Съвета 2000/29/ЕС от 8 май 2000 г. за защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.

Наредба №12 от 15.03.2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от Официалната сортова листа на Р. България, Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., която е хармонизирана с Директива на Комисията 2004/29/ЕО от 4 март 2004 г., по отношение на минималния брой признаци и минималните условия за изпитване на сортовете лоза.

Наредба № 12 от 1 юни 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове, Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г..

Наредба № 13 от 31.03.2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал, Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.26 от 25 Март 2005г., изм. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г.


Схема на сертификация


Схемата за селекция и производство на изходен, базов и сертифициран материал започва със селекция за получаване на нови сортове, клонова и санитарна селекция на местни и интродуцирани сортове лози, която се извършва в научни организации и селекционни фирми. След официалното изпитване, признаване и регистриране на сорта/клона от Изпълнителна агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол, започва неговото преразмножаване в съответните категории.3.2.Клонова селекция


А.Маточно лозово насаждение 3 години селекция

Отбор на изходни лози добив, качество, здравен статус

30-50 растения други критерии


І. Преценка и отбор на изходните лози


В.Клонова колекция 3-5 години селекция

20 клона (от 20 изходни лози) по 15-20 растения от клон родовитост, добив, качество, здравен статус

І-во вегетативно размножение


ІІ. Преценка на потомството и отбор на клонове


С. Клонова парцела 5 години селекция

по 80-100 растения от клон

родовитост, добив, качество, здравен статус

ІІ-ро вегетативно размножение


ІІІ.Преценка на потомството, отбор заявяване в ИАСАС за изпитване и вписване в на клон/ове Официална сортова листа (ОСЛ);

изпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС)

клонова парцела - ІІ-ро вегетативно

размножение


D.Маточно лозе/лозов маточник по 500 растения от клон

1-2 клона вписване в ОСЛ/ИАСАС


ІІІ-то вегетативно размножение


3.3.Санитарна селекция


Първа година

 • молекулярно и серологично тестиране за болести на клоново селекциониран материал;

 • събиране и съхраняване на резници от установените здрави лози.

 • по преценка ДНК анализи за сортова и подложкова автентичност


Втора година

 • тестиране с лозови индикатори – резниците от всяка лоза се разделят на две групи, едната от които се вкоренява на собствен корен (контрола), а другата – след присаждане с лозови индикатори.

 • отчитане на резултатите, унищожаване на болните лози;

 • изваждане и съхраняване на лозовите резници от установените здрави лози.


Трета година (карантинен участък)


 • лозите на собствен корен се засаждат и отглеждат в карантинен участък или оранжерия; върху почва , свободна от нематоди, преносители на вируси;

 • контрол върху санитарния статус на лозите, присадени за индексаж и серологични изпитвания, в т. ч. и на лозите на собствен корен.Четвърта година • контрол върху санитарния статус чрез отчитане резултатите от индексажа и серологичните изпитвания на лозите на собствен корен;

 • вкореняване на лозови резници от здравите лози и лозови подложкки в съдове и съхранение в оранжерии при контролирани условия по отношение външни инфекции /лозови генбанки/.


За ускоряване получаването на по-голям брой посадъчен материал от категорията изходен, може да се използа метода “ин витро” (не повече от 10 пасажа субкултивиране). Адаптираните “ин витро” растения се засаждат в оранжерии при контролирани условия, с цел получаване на резници за калеми и подложки. Същите се използват за производство на изходен лозов посадъчен материал в селекционните центрове. Получените присадени по санитарни фамилии вкоренени лози и вкоренени подложкови резници се сертифицират от ТЗ на ИАСАС като изходен (предбазов), (първоначален) материал и се обозначават с бял етикет с диагонална виолетова ивица

С изходния лозов посадъчен материал се създават маточни лозя и лозови маточници за производство на базов размножителен посадъчен материал. Извършва се ежегоден визуален контрол на фитосанитарния статус на лозите и лабораторно тестиране на всеки 5 години. Маточните насаждения се заявяват в ТЗ на ИАСАС. Получените от тези насаждения лозови резници за калеми и подложки, присадени вкоренени лози и вкоренени подложкови резници се сертифицират като базов материал и се обозначават с бял етикет.

Базовият посадъчен материал е предназначен за производство на сертифициран лозов посадъчен материал. Той се търгува и е предназначен за квалифицирани и пепиниерски стопанства, които са получили разрешение за производство от ИАСАС и притежават регистрационен номер за производство. В тези насаждения се извършва ежегодно визуален контрол на фитосанитарния статус на лозите и лабораторно терстиране на всеки 6 години. Маточните насаждения се заявяват в ТЗ на ИАСАС. Получените калеми, подложкови резници и присадени вкоренени лози се сертифицират и обозначават като сертифициран материал със син етикет. Сертифицираният лозов посадъчен материал е предназначен за продажба на лозарски стопанства за създаване на насаждения за производство на грозде.

3.4. Изисквания при сертификацията


Почвата в маточните лозя, маточници и лозовите вкоренилища, в които се засажда размножителен лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран, трябва да е свободна от нематоди от родовете Longidorus, Xiphinema и Paralongidorus- вектори на лозови вирози. За целта се извършва задължително лобораторно изследване на почвени проби по утвърдена методика.

При сертификацията на лозовия посадъчен материал, се спазват следните изисквания:

- растенията, заразени с вирусни болести и особено вирусите на късовъзлието и листното завиване, се унищожават в насажденията, предназначени за производство на изходен (предбазов,първоначален) материал и базов материал;

- насажденията, предназначени за производство на посадъчен материал от категорията сертифициран, се поддържат така, че растенията, визуално показващи симптоми на вирусни заболявания, да се премахват.


- когато има отпадане на лози в насаждението, което се дължи на посочените вредни организми, причините и резултатите от тестиранията се вписват в досието на маточното насаждение.

- лозовите вкоренилища не трябва да се настаняват в производствени лозови насаждения или маточни насаждения или в близост до производствени лозови насаждения. Разстоянието на лозовите вкоренилища от лозя или маточни насаждения не трябва да е по-малко от 2 m.

След определен период (15-20 години )на амортизация на маточините насаждения за производство на базов и сертифициран лозов посадъчен материал и когато те не отговарят вече на изискванията за съответната категория за производство на базов и сертифициран лозов посадъчен материал, те трябва да бъдат заменени от нови маточни насаждения. В тези случаи, в селекционните центрове, които извършват сортоподдържането на сорта, след отбор с методите на клонова и санитарна селекция, в т.ч. и лабораторни тестове за определяне на здравния статус, се определят изходни лози, от които да се получи посадъчен материал от категорията изходен материал. Схемата за производство на базов и сертифициран лозов посадъчен материал се повтаря.

Лозовият посадъчен материал се сертифицира от ИАСАС в категориите предбазов (изходен), базов и сертифициран чрез извършване на полска инспекция и окачествяване за съответствие с изискванията на Наредба № 95.

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом