Програма за развитие на здравеопазването
ИмеПрограма за развитие на здравеопазването
страница3/3
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер279.86 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/docs2/Programa_ zdraveop_ 2014-2020.doc
1   2   3Приоритет 6: Осигуряване на здравословна жизненана среда и нормално физическо и психическо развитие на децата.
НАПРАВЛЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Направление І: Детски ясли и млечна кухня

1.

Разкриване на нови детските ясли или яслени групи в обединени детски заведения.

Община Асеновград

2014 г.

Общинския бюджет

2.

Подобряване материалната база на съществуващата ясла – подмяна на дограма, саниране на сградата, обзавеждане на дворното пространство.

Община Асеновград

2014 г.

Общинския бюджет

3.

Стриктно спазване на стандартите за хранене на деца до тригодишна възраст при приготвяне на храна в Детската млечна кухня.

Община Асеновград

Директора на Ясла №1 и ДМл.К

2014 -2020 г.

Бюджета на Ясла № 1

4.

Закупуване на нов автомобил за разнасяне на готовата храна от Детска млечна кухня

Община Асеновград

2014 г.

Общинския бюджет
Направление ІІ: Училищно здравеопазване.

5.

Поддържане в изрядно състояние училищните здравни кабинети.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Бюджета на делегирана от държавата дейност Здравеопазване

6.

При наличие на законодателни предпоставки да се осигурят в кратки срокове училищни лекари и стоматолози.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Бюджета на делегирана от държавата дейност Здравеопазване

7.

Провеждане на групови дискуссии или индивидуални разговори за водене на здравословен начин на живот /живот без тютюн, наркотици, алкохол и др./ и предпазване от различни заболявания /СПИН, болести предавани по полов път, диабет, сърдечни заболявания и др./ да се водят с активното участие на медицинските специалисти от здравните кабинети.

Община Асеновград

Директорите на училища

2014 -2020 г.

Бюджета на делегирана от държавата дейност ЗдравеопазванеПриоритет 7. Гарантиране и модернизиране на здравната инфрастрктура и материалната база в общината.
НАПРАВЛЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАН СИРАНЕ

1.

Материално и кадрово осигуряване на здравната система.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения
Привличане на млади специалисти в системата на общинското

здравеопазване.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения

2.

Осигуряване на преференции за млади лекари и специалисти по здравни грижи, с оглед кадрово обезпечаване на „МБАЛ-Асеновград“ ЕООД и Медицински център І, гарантиране на приемственост и предпоставка за запазване на общинските лечебни заведения.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения

3.

Преференции при предоставяне на помещения - общинска собственост на общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина, практикуващи на територията на селата на община Асеновград.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет

4.

Подпомагане на материалното и кадрово обезпечаване на извънбол­нич­ната помощ в населените места от общината. Създаване на партньорство между заинтересованите страни за осигуряване на привлекателни условия за изпълнителите на медицински услуги за здравно обслужване на населението в отдалечени населени места.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет

5.

Подобряване на системата на здравното обслужване в детските и учебните заведения на територията на общината. Преразпределение на кадровия ресурс в здравните кабинети на детски градини и училища, за осигуряване на целодневно медицинско наблюдение в училищата, предвид въвеждане на целодневна организация на обучение.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджетПриоритет 8: Ограничаване на рисковете за здравето и подобряване безопасността на околната, битова и работната среда.

НАПРАВЛЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1.

Контрол в областта на здравословните и безопасни условия на труд в звената и поделенията на общината.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет

2.

Обобщаване данните и анализ на състоянието на работната среда и на трудовия процес и влиянието им върху здравето и разработване мерки за намаляване на професионалните заболявания в звената и поделенията на общината.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

В рамките на утвърдените бюджети

3.

Преглед и оценка на съществуващите системи за мониторинг на факторите на околната среда: атмосферен въздух, питейни води, храни, работна среда, училищна среда

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Бюджетни средства

4.

Оздравяване на околната среда, като предпоставка за добро здраве чрез:

  • Поддържане на наличните паркове, възстановяване на стари паркове /Баделема/ и създаване на нови зелени площи.

  • Разкриване на детски площадки;

  • Създаване на квартални спортни площадки и спортни площадки в парковете;

  • Обособяване на специални места за разхождане на домашни любимци и да се забрани разхождането им на други места, особено там, където има детски площадки и спортни площадки;

  • Изграждане на велоалеи;

Редовно измиване на улиците и тротоарите в града.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет

Проекти

Неправи-телствени организации

Спонсори

5.

Осигуряване своевременна и актуална информация за населението относно рисковете за здравето, предизвикани от вредните фактори на околната среда.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет


1   2   3

Свързани:

Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Програма за развитие на здравеопазването iconПроект bg051PO001 0
Проектът се осъществява от Министерство на здравеопазването с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките...
Програма за развитие на здравеопазването iconКонкурс „развитие на научната инфраструктура 2008
Подобряване на капацитета на научни организации и мсп за развитие на клетъчни и молекулярни биотехнологии и приложенията им в медицината...
Програма за развитие на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието...
Програма за развитие на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието...
Програма за развитие на здравеопазването iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на здравеопазването iconПрограма за устойчиво развитие на туризма
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Проблемите на имунопрофилактиката, нуждата и правото на защита от ваксинопредотвратими болести в България” проведена на 22. 04. 2008...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом