Програма за развитие на здравеопазването
ИмеПрограма за развитие на здравеопазването
страница2/3
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер279.86 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/docs2/Programa_ zdraveop_ 2014-2020.doc
1   2   3Приоритет 4. Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги.НАПРАВЛЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1.

Прилагане и изпълнение на медицинските стандарти и въвеждане на системи за управление на качеството.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения.

2.

Изграждане на система за безопасност на пациентите, съгласно европейските изисквания.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения.

3.

Въвеждане на системи за управление на качеството в лечебните заведения.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения.
Направление І: Намаляване на детската смъртност

4.

Запознаване с нормативните документи и инструкции на специалистите акушер-гинеколози в извънболничната помощ за наблюдение на рисковите бременности

ОПЛ, МБАЛ

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения.

5.

Внедряване на стандарти и правилата за добра медицинска практика в акушерството и гинекологията и педиатрията.

ОПЛ, МБАЛ

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения
Направление ІІ: Ограничаване на заболеваемостта и смъртността от социално-значими заболявания /сърдечносъдови, злокачествени новообразувания, травми и отравяния, диабет, туберкулоза, ХИВ/СПИН, ППБ, грип и ОРРЗ/.

6.

Подобряване на диагностичните умения на общопрактикуващите лекари.

Общопрактикуващите лекари

2014 -2020 г.

Собствени средства

7.

Действия за въвеждането на модерни технологии за диагностиката, лечението, рехабилитацията и грижите за болните.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения
Направление ІІІ: Намаляване факторите на риска за здравето на популационно равнище, с особено внимание към групите в неравностойно положение .

8.

Постигане на висок имунизационен обхват на населението.

Общопрактикуващите лекари

Здравните медиатори

2014 -2020 г.

Бюджет на ОПЛ Общински бюджет

9.

Разширяване на материалната база и капацитета на Дневния център за деца с увреждания.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет

10

Мерки за добро здраве на определени групи от детското население - такива с етнокултурни особености, с реални или нереални затруднения в ползването на достъпа до здравни услуги и медицинска помощ.

Здравните медиатори

2014 -2020 г.

Общински бюджет

11

Качествена и достатъчна рехабилитация на деца с увреждания и социално-значими заболявания.

ДЦДУ

2014 -2020 г.

Делегирана от държавата дейност

12

Стартиране на работата в Общостния център с деца и родители в неравностойно положение по въпросите за отглеждането и грижите за децата.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Финансиране по проект
Направление ІV: Подобряване на репродуктивно здраве на нацията.

13

Включване в Програма за постоянно обучение на ОПЛ по семейно планиране и репродуктивно здраве.

Общопрактикуващите лекари

2014 -2020 г.

Бюджет на ОПЛ

14

Финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, които са предприели извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция

Община Асеновград


2014

Общински бюджет

15

Активно включване в кампаниите за изследване за рак на гърдата и рак на шийката на матката.

Община Асеновград

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Държавния бюджет

16

Пълно и ранно обхващане на бременните жени за наблюдение през бременността чрез повишаване отговорността на лекарите и на пациента.

Общопрактикуващите лекари

Здравните медиатори

2014 -2020 г.

Бюджет на ОПЛ Общински бюджетНаправление V : Подобряване профилактиката на стоматологичните заболявания сред децата до 18 г.

17

Организиране и реализиране на общински орални профилактични програми насочени към децата и учениците до 18-годишна възраст.

Община Асеновград

Първичните стоматологични практики

2014 -2020 г.

Целево държавно и общинско финансиране

18

Включване в изпълнението на програмата за промоция на оралното здраве и профилактика на децата и учениците до 18-годишна възраст.


МЗ, НЗОК

2014 -2020 г.

Държавно финансиране


Приоритет 5: Оптимизиране на нивото на информационното осигуряване на дейности по обществено здравеопазванеНАПРАВЛЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Направление І : Информационни кампании насочени към гражданите

1.

Повишаване информираността на гражданите, относно правата и задълженията им за ползване на качествени здравни услуги.

Община Асеновград

Лечебните заведения ,РЗИ, ЦОП

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения

Общински бюджет

Проекти

2.

Повишаване информираността на гражданите за здравословния начин на живот и за заплахите за тяхното здраве.

Община Асеновград

Лечебните заведения ,

РЗИ, ЦОП

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения

Общински бюджет

Проекти

3.

Повишаване информираността на гражданите по социално-значими заболявания и здравни проблеми, представляващи национални приоритети.

Община Асеновград

Лечебните заведения ,

РЗИ, ЦОП

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения

Общински бюджет

Проекти

4.

Провеждане на информационни кампании насочени към групите в от населението в неравностойно положение, относно гарантираните права свързани с осигуряване на здравно обслужване.

Община Асеновград

Лечебните заведения ,

РЗИ, ЦОП

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения

Общински бюджет

Проекти

5.

Мобилизиране на професионалисти и парапрофесионалисти от средите на образованието, социалните дейности, местните власти, структурите на гражданското общество в дейности по превенция на болестите предавани по полов път и промоция на репродуктивно и сексуално здраве..

Община Асеновград

Лечебните заведения ,

РЗИ, ЦОП

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения

Общински бюджет

Проекти

6.

Системни здравно-образователни дейности по превенция на ХИВ/СПИН и рисково поведение и промоция на здравословен начин на живот в общността.

Община Асеновград

Лечебните заведения ,

РЗИ, ЦОП

2014 -2020 г.

Бюджетите на лечебните заведения

Общински бюджет

Проекти
Направление ІІ: Информационни програми насочени към подрастващото поколение

8.

Провеждане на информационна кампания в училищата в часовете на класа с активното участие на медицинските специалисти за СПИН и болести предавани по полов път.

Директорите на училища,

Медицински специалисти,

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

9.

Провеждане на информационна кампания в училищата в часовете на класа с активното участие на медицинските специалисти за битовия травматизим и възможностите за оказване на първа помощ.

Директорите на училища

Медицинскиспециалисти

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

10

Провеждане на информационна кампания в училищата в часовете на класа с активното участие на медицинските специалисти по въпросите за рационалното хранене, затлъстяването и болестите, свързани с него.

Директорите на училища

Медицински специалисти

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

11

Подобряване информираността на младите хора по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве и абортите.

Директорите на училища

Медицинскиспециалисти

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

12

Стимулиране на училищната политика по прилагане на класни и извънкласни форми на обучение, свързани с превенция на рисково поведение и промоция на здравословен начин на живот.

Директорите на училища

Медицинскиспециалисти

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

13

Подпомагане изграждането на отговорно и здравословно сексуално поведение на основата на добра осведоменост и развити социални умения, умения за вземане на решения, поемане на отговорност и управление на риска.

Директорите на училища

Медицинскиспециалисти


2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

14

Въвличане на младите хора в разработването и прилагането на здравни програми за техните връстници.

Директорите на училища

Медицинскиспециалисти

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

15

Осъществяване на здравно-образователна работа сред младите хора на групово и индивидуално равнище чрез съвременни образователни програми, основани на обучението чрез участие.

Директорите на училища

Медицинските специалисти

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

16

Специален фокус към деца и младежи в риск (отпаднали от системата на образованието, с поведенчески отклонения, млади закононарушители и др.) и техните семействата.

Директорите на училища

Медицинските специалисти

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджетите на училищата

Общински бюджет

Проекти

17

Поставяне на акцент за работа по превенция на ХИВ/СПИН и промоция на нерисково поведение към децата в Домове за деца, лишени от родителски грижи.

Директора на ДДЛРГ

Медицински специалисти

РЗИ

2014 -2020 г.

Бюджета на ДДЛРГ

Общински бюджет

Проекти
1   2   3

Свързани:

Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Програма за развитие на здравеопазването iconПроект bg051PO001 0
Проектът се осъществява от Министерство на здравеопазването с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките...
Програма за развитие на здравеопазването iconКонкурс „развитие на научната инфраструктура 2008
Подобряване на капацитета на научни организации и мсп за развитие на клетъчни и молекулярни биотехнологии и приложенията им в медицината...
Програма за развитие на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието...
Програма за развитие на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието...
Програма за развитие на здравеопазването iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на здравеопазването iconПрограма за устойчиво развитие на туризма
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Проблемите на имунопрофилактиката, нуждата и правото на защита от ваксинопредотвратими болести в България” проведена на 22. 04. 2008...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом