Програма за развитие на здравеопазването
ИмеПрограма за развитие на здравеопазването
страница1/3
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер279.86 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/docs2/Programa_ zdraveop_ 2014-2020.doc
  1   2   3
   ПРОЕКТ


ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

( 2014 – 2020)


Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г. е разработена въз основа на анализ на взаимодействието между общинските структури и лечебните заведения в община Асеновград и оценка на потребностите на населението в областта на здравеопазването.

Политиката на Община Асеновград в сферата на здравеопазването е повлияна от националните приоритети в тази област. Насочена е към подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция за преодоляване на заплахи по отношение на здравеопазването, към здравната промоция и профилактика. Предвидените действия са насочени изцяло към човека и неговите здравни потребности, за да получи адекватна помощ в максимално добри условия.

Девизът на Световната здравна организация „Здаве за всички през ХХІ век” определя нашата работа.

При разработване на пограмата са съблюдавани следните принципи:

1.Адекватност на мерките, основан на анализ на местните условия и отчитащи потребностите на жителите на община Асеновград.

2. Интегрираност, комплексност и балансираност на мерките, като част от усилията за съхраняване на общественото здраве.

3. Мултидисциплинарност в подходите за справяне с проблимите на здравеопазването.

4. Партньорство между всички заинтересовани страни .

5. Целесъобразност на бъдещите местни политики и общински програми при отчитане на реалностите.

6. Устойчивост на превантивната политика чрез осигуряване на приемственост и ресурсна обезпеченост.

7. Равнопоставеност и гарантирани човешки права спрямо всички потребители на здравни услуги.

8. Единност в изпълнението и координацията на дейностите .


Визията на програмата е: Високо качество на интегрираните медицински услуги на базата на съвременна материална база и модерни медицински и информационни технологии.


Основна цел на програмата е: Осигуряване на достъпни и качествени здравни услуги за гражданите на община Асеновград.


Приоритет 1. Подобряване достъпа до гарантирани здравни услуги.
НАПРАВЛЕНИЕ / ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1.

Подобряване достъпа до здравни грижи на хората с увреждания, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда.

Община Асеновград

Лечебните заведения

2014 -2015 г.-

Общински бюджет

Бюджета на лечебните заведения.

Проекти

2.

Подкрепа за профилактична дейност от водещи специалисти в общинските лечебни заведения с цел превенция на основните заболявания.

Лечебните заведения

Посто

янен

Бюджета на лечебните заведения

3.

Повишаване информираността на гражданите за техните права и задължения при предоставяне на здравни услуги.

Община Асеновград

Лечебните заведения

Неправителствени организации

ЦОП

Посто

янен

Общински бюджет

Бюджета на лечебните заведения.

Бюджета на ЦОП.


4.

Прилагане на специализиран подход и грижи за лицата в неравностойно положение, на тези от уязвимите групи с цел осигуряване на равнопоставеност в достъпа до здравни услуги.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения

5.

Разкриване на заведение за долекуване, продължително лечение и възстановяване /хоспис/.

Община Асеновград

Неправи телствени организации

Частни организации или лица.

2020 г.

Финансиране по проекти

Частни инвестиции..

Приоритет 2. Подобряване взаимодействието между извънболничното и болничното обслужване.
НАПРАВЛЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1.

Оценка и оптимизиране на инфраструктурата на болничното и извънболничното здравеопазване.

Лечебните заведения

2020 г.

Бюджет на лечебните заведения
2.

Оценка и оптимизиране на функционалните връзки между

болничното и извънболничното здравеопазване.

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения
3.

Организиране на срещи с цел взаимодействие на качествено ново ниво между всички структури от доболничната и болничната помощ за постигане на оптимални резултати при лечението на пациентите .

Община Асеновград Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Общински бюджет

Бюджета на лечебните заведения.
4.

Осъществяване на реална посредническа дейност на Общината при решаване на проблеми, възникнали между лечебните заведения.

Община Асеновград Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Общински бюджет

Бюджета на лечебните заведения.
5.

Ясно регламентиране на функциите и отговорностите на отделните участници от извънболничната и болничната помощ в процеса на лечение на пациентите.


МЗ, НЗОК

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Държавно финансиране Бюджет на лечебните заведения
6

Въвеждане на механизми за подобряване на информационния обмен между извънболничната и болничната помощ.

МЗ, НЗОК

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Държавно финансиране Бюджет на лечебните заведения


Приоритет 3. Преструктуриране на болничния сектор.НАПРАВЛЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕ­Н­ИЕТО НА ДЕЙНОСТТАСРОК


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1.

Преструктуриране на лечебните заведения на базата на Областната здравна карта.

МЗ, НЗОК

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Държавно финансиране Бюджет на лечебните заведения

2.

Оптимизиране броя на лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ според нуждите на населението.

МЗ, НЗОК

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Държавно финансиране Бюджет на лечебните заведения

3.

Уточняване собствеността на лечебните заведения в сградата на болницата.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Бюджета на община Асеновград
Направление І : Реформа в първичната здравна помощ, с оглед приближаването ú до стандартите в европейските страни.

6.

Стимулиране създаването на групови практики за осигуряване на непрекъснато 24-часово обслужване на населението.

Общопрактикуващите лекари

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения

7.

Подпомагане и мотивиране на общопрактикуващите лекари за осъществяване на частни инвестиции /помещения и оборудване/.

Община Асеновград Общопрактикуващите лекари

2014 -2020 г.

Общински бюджет

Бюджет на ОПЛ.

8.

.      Създаване на съвременна високотехнологична среда за комуникация и обмен на данни между ОПЛ и НЗОК, Мед.центрове и “МБАЛ”.


Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения

9.

Стимулиране на частните инвестиции в първичната здравна помощ.

Община Асеновград

Лечебните заведения

2014 -2020 г.

Бюджет на лечебните заведения

Общински бюджет

10

Създаване на система от правила за наблюдение на физическото и здравословно състояние на децата до 18 г. възраст с активното участие на медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата и детските градини.

Общопрактикуващите лекари

Медицинскиспециалисти от здравните кабинети

2014-2020 г.

Бюджет на ОПЛ

Общински бюджет

11

Създаване на условия и стимули за създаване практики на ОПЛ в отдалечените и труднодостъпните райони в общината.

Община Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет
Направление ІІ : Преструктуриране на извънболничната специализирана помощ /ИСП/

12

Реализиране на проекта за разкриване на съвременна физиотерапия и рехабилитационен център и водотерапия в една част от приземния етаж на новата сградата на болницата за нуждите на Медицински център І.

Община Асеновград

Медицински център І

2014 -2020 г.

Общински бюджет

Бюджет на Медицински център І

13

Реализиране на проекта, според който част от приземния етаж на новата сграда да се преустрои за разполагане на рентгенова апаратура и клинична лаборатория за нуждите на Медицински център І.

Община Асеновград

Медицински център І

2014 -2020 г.

Общински бюджет

Бюджет на Медицински център І

14

Усъвършенстване на финансовите механизми насочени към осигуряване качеството на ИСП и гарантиране на равен достъп на цялото население до високо качество на услугите.

НЗОК

Ежегодно се следят, анализи

рат и прила

гат


Държавния бюджет
Направление ІІІ: Развитие на болничната помощ

15

Подобряване на организацията на болничната помощ.

МБАЛ Асеновград

2014 -2020 г.

Бюджет на МБАЛ

16

Обучение на персонала в МБАЛ Асеновтрад.

МБАЛ Асеновград

2014 -2020 г.

Бюджет на МБАЛ

17

Усъвършенстване на финансовите механизми, насочени към осигуряване качество на болничната помощ.

МБАЛ Асеновград

2014 -2020 г.

Бюджет на МБАЛ

18

Подпомагане и мотивиране на болницата за инвестиране в оборудване и рехабилитация с оглед осигуряване на високо качество на болничната помощ, при устойчиво финансиране на ЛЗ.

Община Асеновград МБАЛ Асеновград

2014 -2020 г.

Общински бюджет

Бюджет на МБАЛ

Проекти

19

Въвеждане на индикатори за оценка на болничната дейност.

МЗ, НЗОК, МБАЛ Асеновград

2014 -2020 г.

Държавния бюджет

Бюджет на МБАЛ

20

Развитие на системата за управление, индикаторите за мониторинг и контрол ефективността на управлението в лечебното заведение.

МЗ, НЗОК, МБАЛ Асеновград

2014 -2020 г.

Държавния бюджет

Бюджет на МБАЛ
  1   2   3

Свързани:

Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Програма за развитие на здравеопазването iconПроект bg051PO001 0
Проектът се осъществява от Министерство на здравеопазването с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките...
Програма за развитие на здравеопазването iconКонкурс „развитие на научната инфраструктура 2008
Подобряване на капацитета на научни организации и мсп за развитие на клетъчни и молекулярни биотехнологии и приложенията им в медицината...
Програма за развитие на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието...
Програма за развитие на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция плевен
Анализът на здравно-демографската ситуация е важен, тъй като той предоставя възможност не само за критична оценка, но и насочва вниманието...
Програма за развитие на здравеопазването iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на здравеопазването iconПрограма за устойчиво развитие на туризма
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Програма за развитие на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Проблемите на имунопрофилактиката, нуждата и правото на защита от ваксинопредотвратими болести в България” проведена на 22. 04. 2008...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом