Протоко л година 2010 гр. София
ИмеПротоко л година 2010 гр. София
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер48.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени пре
П Р О Т О К О Л


Година 2010 гр.София

Софийският окръжен съд Трети състав

На петнадесети декември Година 2010

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТКОВСекретар Атанаска Динева

Прокурор Наталия Николова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ПЕТКОВ наказателно дело от общ характер № 993 по описа за 2010 година.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

За СОП – прокурор НИКОЛОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г. А. С. се явява лично и със служебния си защитник адв. Г. БОЯДЖИЕВ от САК;

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното с.з., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Г. А. С. – роден на . г. в гр. Е. П. , българин, български гражданин, не женен, не осъждан /реабилитиран/, с основно образование, безработен, с постоянен адрес град Е. П. , ул. , вх.Г ет.4 ап.12, ЕГН- **********.

На основание чл.274, ал.1 НПК СЪДЪТ разяснява на страните правото им на отводи срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Няма да правим отводи.

СЪДЪТ разяснява на обвиняемия правата му, предвидени в НПК, а именно правата по чл.55, чл.94, чл.115, чл.116, чл.277, ал.2 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.: Ясни са ми разяснените от съда права.

ПРОКУРОРЪТ: Господин председател, със защитника – адв. Бояджиев сме постигнали споразумение за решаване на делото, което представям на съда за одобрение. Нямам други искания.

ЗАЩИТНИКЪТ адв. БОЯДЖИЕВ: Господин председател, със СОП сме постигнали споразумение, което моля да бъде одобрено. Нямам искания.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА споразумение за решаване на делото, сключено между: Наталия Николова - прокурор при Окръжна прокуратура – София и адвокат Г. Бояджиев от САК – служебен защитник на обвиняемия Г. А. С..


Представена е декларация от обвиняемия по чл.381, ал.6 от НПК, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.


ОБВИНЯЕМИЯТ С.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по предявеното ми обвинение. Разбирам, че споразумението за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда, а определението на съда, с което се одобрява е окончателно. Доброволно съм подписал споразумението.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Нямаме предложения за промени в споразумението.


СЪДЪТ след като докладва споразумението и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, както следва:


І. Предмет и условия на споразумението:


С настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното производство по делото да бъде прекратено и да не се провежда съдебно разглеждане по общия ред.

Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемия Г. А. С. – роден на . в гр. Е. П. , българин, български гражданин, не женен, не осъждан /реабилитиран/, с основно образование, безработен, с постоянен адрес град Е. П. , ул. , вх.Г ет.4 ап.12, ЕГН- ********** е виновен:

Затова, че в периода от 06.11.2007г. срещу 07.11.2007г. , около полунощ в град Е. П. от казино „Оушън” – Автогара Е. П. /бившето Болеро/, с В.л Пе. П.и . Ве. е отвлякъл лицето Ас. Ге. Т., с цел противозаконно да го лиши от свобода, като деянието е извършено от повече от две лица – престъпление по чл. 142 ал.2 т.2 във вр. ал.1 от НК /изм. ДВ бр.27/2009г., бр. 26/2010г./ .


ІІ. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:

Страните се споразумяват на обвиняемия М. Г. В., на основание чл. 142 ал.2 т.2 във вр. ал.1 от НК /изм. ДВ бр.27/2009г., бр. 26/2010г./, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години и 10 /десет/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 4 /четири/ години.

ІІІ.ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Няма


ІV. РАЗНОСКИ ПО ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО:

Страните се съгласяват разноските, направени по делото в размер на 102.40 лева да се възложат на обвиняемите.

Страните се съгласяват на Г. А. С. да се възложи сумата от 34.14 /тридесет и четири лева и четиринадесет стотинки/ лева, вносими по сметка на Републиканския бюджет.


ПРОКУРОР:


/Наталия Николова/


СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:


/Г. Бояджиев/


ОБВИНЯЕМ:


/Г. С./


СЪДЪТ намира, че споразумението за решаване на делото не противоречи на закона и морала, при което и предвид обстоятелството, че от престъплението, извършено от обвиняемия, не са причинени съставомерни имуществени вреди, споразумението за решаване на делото следва да бъде одобрено.

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК СЪДЪТ


О П Р Е Д Е Л И:


ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между: Наталия Николова - прокурор при Окръжна прокуратура – София и адвокат Г. Бояджиев от САК – служебен защитник на обвиняемия Г. А. С..

ПРИЗНАВА обвиняемия Г. А. С. – роден на . г. в гр. Е. П. , българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран/, с основно образование, безработен, с постоянен адрес: гр. Е. П. , ул. , вх.Г ет.4 ап.12, ЕГН ********** за виновен затова, че: В периода от 06.11.2007г. срещу 07.11.2007 г., около полунощ в град Е. П. от казино „Оушън” – Автогара Е. П. /бившето Болеро/, с Васил Петров Петров и Мирослав Георгиев Веджов е отвлякъл лицето Асен Георгиев Трайков, с цел противозаконно да го лиши от свобода, като деянието е извършено от повече от две лица, поради което и на основание чл. 142 ал.2 т.2 във вр. ал.1 от НК /изм. ДВ бр.27/2009г., бр. 26/2010г./, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.


На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Г. А. С., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на СОС сумата в размер на 34,14 лева /тридесет и четири лева и четиринадесет стотинки/ за направените по досъдебното производство разноски.


ОТМЕНЯВА взетата по отношение на обвиняемия Г. А. С., със снета по делото самоличност, мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.


ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 993/2010 г. по описа на СОС.


Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Да се издаде препис от протокола на служебния защитник на обвиняемия С. – адв. Бояджиев, за представяне пред Бюрото за правна помощ.


Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 12.00 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:
Свързани:

Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л гр. София, 07. 01. 2010 година софийски окръжен съд
Софийски окръжен съд, наказателно отделение, седми състав, в публично съдебно заседание на седми януари 2010 година в състав
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л
Е” – полицай в Затвора гр. Пазарджик и 7/ седем/ щ бр в Затворническо общежитие „Средна гора” към Затвора –Пазарджик, днес 06. 04....
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л
Представяне и приемане на годишен доклад за 2010 година за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на община Хитрино за периода...
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 28. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 19. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л софия, 17. 11. 2010 година Върховният административен съд на Република България Второ отделение
Върховният административен съд на Република България Второ отделение, в съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и десета...
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л
Министъра на правосъдието за обявяване на конкурс за заемане на 4 /четири / щ бр за длъжността”Надзирател” категория „Е” – полицай...
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л №20 гр. Сливница, 11. 03. 2010 година Районен съд – гр. Сливница
Районен съд – гр. Сливница в публичното заседание на единадесети март 2010 година в състав
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 29. 04. 2010 година
Протоко л година 2010 гр. София iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 22. 12. 2010 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом