Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер120.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/00267032.doc
00267-2010-0032BG-Пловдив: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: инж. Кръстю Рангелов, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656438, Факс: 032 656432

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на:

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, За: Дисислава Зидарова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Инженеринг чрез изграждане на захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ, и ползване на течно гориво като резервно.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Община Пловдив
Код NUTS: BG421

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Инженеринг - включва проектиране и изпълнение на локални котелни инсталации. Проектиране и изпълнение на реконструкция и преустройство на съществуващите локални котелни инсталации, осигуряващи топлинна енергия за ОВ и инсталации за БГВ на изброените в документацията сгради, включващ демонтаж на старо оборудване, доставка и монтаж на ново оборудване за изгаряне на основно гориво природен газ и възможност за ползване на съществуващото течно гориво като резервно.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331000, 45333000 (ME02) , 44621210 (CB05)

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газови инсталации (На природен газ )
Водни котли (Ниско налягане )

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

деветстотин тридесет и пет хиляди, без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

935000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IB AN: BG57IORT73753302000003, BIC:IORTBGSF 2. Банкова гаранция, която задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие, срокът на валидност не може да бъде по-малък от срока на валидност на офертата, срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение не може да бъде по-малък от срока за изпълнение на договора. Изискуеми гаранции: А/Гаранция за участие - 1000/хиляда/лева за всяка позиция и се представя за всяка позиция по отделно. Б/ Гаранция за изпълнение на договора -4% /четири процента/ от стойността на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител кандидат преди подписване на договора. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или в банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от името на цялото обединение и се ползва от всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях. Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя в едномесечен срок от изпълнение предмета на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането ще се предвиди в бюджета на Община Пловдив за 2011 год. Изпълнителя трябва да изпълни поръчката със собствени средства. Разсрочено плащане - до 36 месеца.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

ДА

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Всички участници в откритият конкурс за възлагане на малката обществена поръчка трябва да представят следната информация и документи:1. удостоверение за актуално състояние за тези които на са пререгистрирани по ЗТР или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 2. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 4. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители;5. срок за изпълнение на поръчката;6. предлагана цена;7. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; 8. срок на валидност на офертата;9. документ за внесена гаранция за участие;10. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;11. техническо предложение за изпълнение на поръчката и за изпълнение на показателите за комплексна оценка на офертите. Когато документите са представени на копие, следва да бъдат заверени от участника. Удостоверение за актуално състояние, когато е приложимо от фирменото отделение на съответния съд по регистрацията на участника, което да е актуално към датата на подаване на офертата (т.е. да е издадено до 6 /шест/ месеца преди датата на подаване на офертата); От участие в процедурата се отстранява участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП, за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 13 от НВМОП. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Участникът следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение, съответстващо на нормативните изисквания по предмета на настоящата поръчка и да представи следните изискуеми документи: За физическите лица: 1. Официални документи (заверено от участника копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години ( 2007, 2008 и 2009 г.) За юридическите лица: 2. Заверено от участника копие на годишен баланс за всяка от предходните три години (2007, 2008 и 2009 г.). 3. Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2007, 2008 и 2009 г.);в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. 4. Информация за общия оборот от строителството, което е обект на поръчката, за последните три години (2007, 2008 и 2009 г..) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.Информацията по т.4 се представя във вид на декларация; 5. Банкова референция за изряден клиент -оригинал или нотариално заверено копие; 6.Участника трябва да притежава валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията. Под обект на поръчката се разбира видовете дейности, описани в т.1 към Техническото задание
Минимални изисквания: 1. Участника не трябва да има отрицателен финансов резултат от дейността си през (2007, 2008 и 2009 год. 2. Участника трябва да представи една банкова референция за изряден клиент; 3. Участникът трябва да има минимален общ оборот от строителство или доход за всяка от предходните три финансови години (2007, 2008 и 2009 г.) в размер по обособени позиции, както следва: За 1-ва обособена позиция не по-малко от 200 000 / двеста хиляди/ лева без ДДС; За 2-ра обособена позицияне по-малко от 690 000 / шестстотин и деветдесет хиляди/ лева без ДДС;За 3-та обособена позицияне по-малко от1 300 000 /един милион и триста хиляди/ лева без ДДС; 4. Участника трябва да представи застрахователен договор за застраховане на участника и отговорността му спрямо трети лица при извършване на строителна дейност с покрити всички рискове на участник.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия капацитет за изпълнение на поръчката, както следва: 1. Списък на основните договори /сходни с предмета на настоящата поръчка/, които участникът е изпълнил през последните 5 години ( 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009г.), с посочени: предмет, място и срокове на изпълнение, и клиенти съгласно образеца; Препоръки отнасящи се за изпълнението на най-важните строителни обекти, свързани със списъка на основните договори. 2. Списък на проектантския екип от правоспособни физически лица, определен за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът трябва да бъде придружен от удостоверения за проектантска правоспособност, професионални автобиографии, документи за образование, декларация от проектанта, че ще изпълни проектирането по настоящата ОП; 3. Списьк на инженерно-техническия състав на фирмата, определен за изпълнение строителството на обекта - предмет на обществената поръчка. Списькьт трябва да е придружена с професионални автобиографии и документи за образование и специфична професионална квалификация; 4. Списък на изпълнителския състав, ангажиран в строителството на обекта на поръчката, придружен с документи за специфична професионална квалификация, изискваща се от естеството на видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж.; 5. Списък на собствено и наето техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи); 6. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава валидно удостоверение за вписване.Преди сключване на договора да представи удостоверение за съответната категория на обекта на обществената поръчка. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице трябва да докаже регистрацията си в съответния професионален регистър на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентния орган в страната, в която е установен. 7. Участникът да има въведена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат (ISO 9001:2000 или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган; 8.Участникът да има въведена система за управление на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно OHSAS ISO 18000 или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган. 9. Участникът да предложи гаранционен срок не по-малко от изискуемия съгласно действащата нормативна уредба в Р.България и да обхваща целия предмет на поръчката както и етапи, части, съоръжения и мрежи.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил, общо през последните 5 години (2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 г.) договори сходни с предмета на настоящата поръчка, в размер по обособени позиции, както следва: За 1-ва обособена позиция не по-малко от 200 000 / двеста хиляди/ лева без ДДС; За 2-ра обособена позиция не по-малко от 600 000 / шестстотин хиляди/ лева без ДДС;За 3-та обособена позиция не по-малко от 1000000 / един милион/ лева без ДДС; Под договори сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират договори свързани с изпълнението на обекти в областта на строително монтажни работи на сгради с обществено предназначение. 2. Участникът трябва да представи минимум 2/две/ препоръки за добро изпълнение на строителство. В препоръките трябва да се посочи стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 3. Участникът трябва да представи валиден сертификат ISO 9001:2000 или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган; 4.Участникът да представи валиден сертификат OHSAS ISO 18000 или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган. 5. Участникът трябва да представи валидни документ/и/ удостоверяващи правоспособността им съгласно изискванията на чл. 36 от Закон за Техническите изисквания към продуктите. Представените документи трябва да отговарят на изискванията в: а/ Наредба № 6 от 25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; б/ Наредба, приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; в/ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164/07.07.2008г.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: цена за изпълнение; тежест: 50
Показател: срок за изпълнение; тежест: 15
Показател: гаранционен срок; тежест: 15
Показател: срок за разплащане; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 06/08/2010 00:00 Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

6 BGN

Условия и начин на плащане

В сградата на община Пловдив, пл."Централен"№1,ет.3,ст.8,след представен касов ордер за закупена документация на стойност 5,00/пет/ лв. без ДДС, съответно 6,00/шест/ лв. с вкл. ДДС. Документацията се заплаща: 1. Плащане в брой - в касата на Община Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" № 1, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. 2. Плащане по банков път - банков превод по банкова сметка на Община Пловдив,ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IB AN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 13.08.2010 г.  Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 16/08/2010 00:00 Час: 14:00

Място

Община Пловдив,зала 36,адрес: Пловдив,пл."Стефан Стамболов"№1, втори етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmi@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.07.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 / Наименование: Район "Централен"

1) Кратко описание

Проектиране и изпълнение на реконструкция и преустройство на съществуващите локални котелни инсталации, осигуряващи топлинна енергия за ОВ и инсталации за БГВ , включващ демонтаж на старо оборудване, доставка и монтаж на ново оборудване за изгаряне на основно гориво природен газ и резервно течно горово. на следните общински сгради:СОУ"Климент Охридски", бул."Васил Априлов" 5; Детска ясла №30, ул."Леденика"3;ЦДГ" Мирослава"ул. Пещерско шосе"28;ЦДГ"Чучулига", ул. Леденика"5;

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331000, 45333000 (ME02) , 44621210 (CB05)

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газови инсталации (На природен газ )
Водни котли (Ниско налягане )

3) Количество или обем

Съгласно документацията

Прогнозна стойност без ДДС

115000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


Обособена позиция №: 2 / Наименование: Район "Южен"

1) Кратко описание

Проектиране и изпълнение на реконструкция и преустройство на съществуващите локални котелни инсталации, осигуряващи топлинна енергия за ОВ и инсталации за БГВ , включващ демонтаж на старо оборудване, доставка и монтаж на ново оборудване за изгаряне на основно гориво природен газ и резервно течно горово. на следните общински сгради:ЦДГ"Вяра", ул.Д.Талев"59; ЦДГ"Светлина", ул.Болград"12;ЦДГ"Валентина",ул.Ал. Стамболийски"66; СОУ"Братя Миладинови"2, ул."Даме Груев"60; ОУ"Димитър Талев", ул. "К. Шапкарев"1;СОУ"Св.К. Кирил Философ"-1, ул. "Г. Кондолов"44а Детска ясла 14, ул."Г. Кондолов"43Б; ОУ"Ст. Михайловски", ул."К. Гергов"45; ЦДГ"Зравец", ул."Г. Икономов"12А; Детска ясла 35,ул."Г. Икономов"12А; Детска ясла 12, ул." Димитър талев" 2А;;Дом за стари хора "Св.Василий,ул. "Коматевско шосе" №28

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331000, 45333000 (ME02) , 44621210 (CB05)

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газови инсталации (На природен газ )
Водни котли (Ниско налягане )

3) Количество или обем

Съгласно документацията

Прогнозна стойност без ДДС

300000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


Обособена позиция №: 3 / Наименование: Район "Западен"

1) Кратко описание

Проектиране и изпълнение на реконструкция и преустройство на съществуващите локални котелни инсталации, осигуряващи топлинна енергия за ОВ и инсталации за БГВ , включващ демонтаж на старо оборудване, доставка и монтаж на ново оборудване за изгаряне на основно гориво природен газ и резервно течно горово. на следните общински сгради:ЦДГ"Елица",ул."Орфей"12;ЦДГ"Звезда", ул."Орфий"12; Ф-л"Първи юни", ул."Пепелаша"8; ОМГ"Ак. Кирил Попов", ул."Чемшир"11;

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331000, 45333000 (ME02) , 44621210 (CB05)

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газови инсталации (На природен газ )
Водни котли (Ниско налягане )

3) Количество или обем

Съгласно документацията

Прогнозна стойност без ДДС

520000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Район "Източен" Община Пловдив, ул. "Лев Толстой" №2, За: арх. Васил Кантарджиев, Милка Тодорова- добрикова, България 4000, Пловдив,...
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Милена Темелкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, e-mail
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Оп "Жилфонд", Община Пловдив, ул. "Гевгели" №32, За: Красимир Йорданов Димов, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 671279, Факс:...
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Район западен" община пловдив, ул. "Вечерница" №1 А, За: Диана Дишлиева, Република България 4001, Пловдив, Тел.: 032 604814, e-mail:,...
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив район "Южен", бул. "Македония" №73 А, За: Асен Чолаков, Васил Кодинов, Р. България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276164;...
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Район "Централен" Община Пловдив, ул. "Хр. Г. Данов" №39, За: Гергана Сивакова, Даниела Карова, инж. Георги Петков, Райчо Палагачев,...
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Медицински университет Пловдив, бул. "Васил Априлов" №15А, За: инж. Радко Стефанов пом ректор, България 4002, Пловдив, Тел.: 032...
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: инж. Илиян Фусков, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166
Bg-пловдив: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" №1, За: Емилия Петрова тел. 0887780310, Петър Касабов тел. 0886943330, Тодор...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом