Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език
ИмеПрограма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер17.79 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92569/709838/version/1/file/ibke.doc
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език


1. Българският език сред балканските езици. Основна специфика и особености.

2. Основни езикови особености на среднобългарския период.

3. Основни периоди в развитието на българския книжовен език.

4. Църковнославянският език – възникване, същност и характеристика.

5. Ролята на църковнославянския език за изграждането на СБКЕ.

6. Обща характеристика на мястото и ролята на Света гора за развоя на българската култура и език. Зографският манастир като български “остров” на Атон.

7. Българските манастири като духовно и книжовно средище в периода ХІV-ХVІ в. Особености на писмената традиция.

8. Народноразговорното начало – основен източник за изграждането на СБКЕ.

9. Дамаскините - първи тласък на народноразговорната традиция в писмените текстове през Възраждането.

10. Смесването на черти от западните и източните говори, както и от църковнославянски в текстовете на дамаскините.

11. Езиковите особености на “История славеноболгарская” в контекста на ранното Възраждане в България.

12. Начално формиране на българския книжовен език през I и П-та четвърт на XIX век.

13. Разгърнато изграждане на българския книжовен език между Кримската война и Освобождението.

14.Доизграждане на българския книжовен език след Освобождението до 20-те години на XX век. Руско влияние.

15. Разграничение между църковнославянско и руско влияние в ИБКЕ.

16. Основна характеристика на българската книжовна норма в синхрония и в диахрония.

17. Пуризъм – храктеристика, етапи и резултати.

18. Основни тенденции в развоя на съвременните книжовни норми.


Литература:


1.Андрейчин, Л. Из историята на нашето езиково строителство. С., 1986.

2.Андрейчин, Л, В.Попова, Хр.Първев. Христоматия по история на
новобългарския книжовен език. С, 1973.

3.Вълчев, Б. Възрожденските граматики на българския език. София, 2008.

4.Генчев, Н. Българското възраждане. С, 1981.

5.Колектив на БАН. История на новобългарския книжовен език. С, 1989.

6.Мирчев, К. Историческа граматика на българския език. С, 1958.

7.Попова, В. Помагало по история на новобългарския книжовен език. С, 1979.

8.Първев, Хр. Страници от историята на българския книжовен език. София, 1980.

9.Първев, Хр. Очерк по история на българската граматика. София, 1975г.

10.Русинов, Р. Учебник по история на новобългарския книжовен език. С, 1980.

Свързани:

Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconКонспект по история на украинския книжовен език
Произход на украинския книжовен език. Украинският книжовен език сред другите източнославянски книжовни езици
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconКонспект по старобългарски език
Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език и като общ книжовен език на православните славяни. Етническа...
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconКонспект по старобългарски език
Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език и като общ книжовен език на православните славяни. Етническа...
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconНорми на съвременния български книжовен език
В българския език гласните са два вида-широки и тесни. Tе си съответстват по двойки: а/ъ; о/у; е/и
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconПрограма по български език
Българският език като национален език. Отношение между книжовен език и диалекти. Нормативност в езика. Езикови норми – произход и...
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconЕзик и свят (Философски и филологически аспекти)
Синтактико-семантични типове определителни наречия и условия за тяхната употреба в българския и чешкия книжовен език, (докторска...
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconКонспект по съвременен словенски език за кандидатдокторантски изпит
Категорията време в словенския език. Формообразуване. Системно обусловени значения на темпоралните грамеми. Стилистични характеристики...
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconКатедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
Функционални аспекти на Великоморавската мисия с оглед на чешката средновековна литература; континуитет на Кирило-Методиевата традиция...
Програма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език iconКандидатдокторантски изпит по литургика
Въведение. Методология на науката “Литургика”; История на науката Литургика и научната и разработка; Български автори и научните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом