Сметна палата д оклад
ИмеСметна палата д оклад
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер51.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/DFZ_04.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит

на финансовото управление на извънбюджетната сметка

на Държавен фонд “Земеделие”


Одитът на финансовото управление на извънбюджетната сметка на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) за периода от 01.01.2004 г. до 30.06.2004 г. е извършен в изпълнение на одитната програма на Сметната програма за 2004 г. и на основание заповед на ръководителя на отделение ІV “Финансов одит”.

Одитният доклад е приет от Сметната палата с решение, взето на 20.01.2005 г.

Целта на извършения одит бе да се провери и оцени: изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в ДФЗ; организацията на бюджетния процес при изготвянето, изпълнението и отчитането на средствата по извънбюджетната сметка на ДФЗ; организацията на счетоводната система и нейното функциониране в съответствие с нормативните изисквания; законосъобразността на придобиването, управлението и разпореждането с имуществото, собственост на ДФЗ.


РЕЗУЛТАТИ И ОСНОВНИ ИЗВОДИ


1. Изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол


В ДФЗ са разработени и утвърдени Вътрешни правила за изграждане и функциониране на СФУК. По време на одита са са разработени и утвърдени вътрешни актове, допълнителни елементи на СФУК. Не е утвърден ред за документиране на придобиването, съхраняването, отпускането и преместването на дълготрайните и краткотрайните активи, собственост на фонда, в това число и правила за извършване на инвентаризация.

Предварителният контрол по законосъобразност на извършените разходи и поетите задължения в ДФЗ е осъществяван от финансов контрольор.

Създадена е добра организация за спазване на регламентирания достъп до сградата и за опазване на електроната информация.

Към 30.06.2004 г. не са съставени досиета на 638 земеделски производители за отпуснатите целеви субсидии за финансово подпомагане по краткосрочни финансови линии на стойност над 10 000 лв. По време на одита със заповеди на изпълнителния директор е разпоредено съставянето на досиета по инвестиционните програми, целевите финансови линии и целевите субсидии.

Допуснато е смесване на функции по закупуване и доставка на активи с функции на материалноотговорно лице, което създава риск за опазването и съхранението на активите на Фонда.

При осъществяване на контролната дейност от отдел “Вътрешен контрол – национални схеми” не са прилагани всички процедури, утвърдени в правилата за вътрешен контрол.

2. Управление и организация на бюджетния процесДържавен фонд “Земеделие” работи по извънбюджетна сметка съгласно чл. 2, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността (ПУД) на ДФЗ., Съгласно чл. 31 от този правилник Управителният съвет на фонда осъществява общ контрол по набирането, разходването и управлението на средствата на фонда. В законоустановените срокове е разработена и утвърдена план-сметката на фонда за 2004 г. През одитирания период не са извършвани корекции на основание чл. 34 и чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет. Одобрено е разпределение на финансовия ресурс на ДФЗ по инвестиционни програми, целеви финансови линии и целеви субсидии за 2004 г. Предприети са действия за събиране на просрочените вземания като към 30.06.2004 г. броят на предадените на Агенцията за събиране на държавни вземания изпълнителни листове е 3 170 броя.

В ДФЗ не са разписани вътрешни правила за планиране, актуализиране, изпълнение и отчитане на средствата по извънбюджетната сметка.

В приходната част на извънбюджетната сметка на фонда за 2004 г. не са планирани всички приходи, определени в чл. 14, ал. 1, т. 3-14 като източници на приходи по сметката на фонда, а именно: приходите по чл. 14, ал. 1, т.т. 5, 10, 11, 12 и 13. Липсата на законова регламентация на реда и начина за отчитане на действителния размер от администраторите на приходите по чл. 14, ал. 1, т. 3-14 и на възможност за контрол върху нормативно определените отчисления за фонда от различните приходоизточници не гарантира реалното и точно планиране и отчитане на част от приходите на ДФЗ.

Допуснато е неправилно отразяване на приходи, разходи и трансфери в нарушения на изискванията на Единната бюджетна класификация за 2004 г.

Изградените контролни процедури при изпълнението и отчитането на приходите и разходите по извънбюджетната сметка на ДФЗ не създават достатъчно условия за тяхното правилно и редовно отчитане.

3. Организация и функциониране на счетоводната системаПо време на одита бе разработена и утвърдена Счетоводна политика на ДФЗ за 2004 г., индивидуален сметкоплан и “Методика за осчетоводяване на стопанските операции в ДФЗ”.

Счетоводната политика не обхваща изцяло всички процеси, правила и процедури за отчитане на специфичните за ДФЗ дейности.

Не е определен редът за движението на счетоводните документи съгласно изискванията на чл. 44 от Закона за счетоводството, което създава възможност за проявление на риска от несвоевременно и неточно отразяване на стопанските процеси.

Активи от един и същи вид са заведени в различни счетоводни сметки за дълготрайни активи. Част от придобитите активи с единична стойност под определения праг на същественост не са осчетоводени задбалансово и не са отразени в книгата за инвентарни предмети.

Изградените вътрешноконтролни процедури в счетоводната система на ДФЗ не са действали достатъчно ефективно, в резултат на което са допуснати пропуски при документирането и счетоводното отчитане на стопанските операции.


4. Спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки


За одитирания период в ДФЗ са проведени 17 процедури за възлагане на обществени поръчки, от които 15 по реда на Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Една процедура е осъществена чрез пряко договаряне на стокова борса на основание чл. 16, ал. 1, т. 9 от ЗОП и една процедура на договаряне по реда на чл. 52 от ЗОП.

Част от досиетата по приключилите обществени поръчки не са напълно комплектовани с всички изискващи се документи, не се съхраняват на едно място и от едно длъжностно лице.

При провеждане на процедурите са спазени принципите за прозрачност и честна конкуренция, както и сроковете в рамките на всяка процедура. Процедурите по провеждането на обществените поръчки са оповестявани в съответствие със законовите изисквания.


5. Управление и разпореждането с имотите – държавна собственост, предоставени на ДФ “Земеделие”


Предприетите разпоредителни действия по управлението на имуществото са законосъобразни и не са допуснати съществени нарушения.

Не са предприети необходимите действия по отразяване на настъпилите промени в съществуващите актове за държавна собственост на части от сгради в гр. Бургас и гр. Пловдив съгласно изискванията на Закона за държавната собственост.

На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата до изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” е изпратен доклад с препоръки за подобряване на управлението на средствата по извънбюджетната сметка и имуществото на фонда.

На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата доклад за резултатите от одита е изпратен на министъра на земеделието и горите.


Кирил КОЛЧЕВ,

член на Сметната палата и

ръководител на отделение ІV

„Финансов одит”


Свързани:

Сметна палата д оклад iconРепубликабългари я сметнапалат а одитен доклад
Фар” този процес се подпомага с Туининг Лайт проекти. Експерти от германската сметна палата (Bundesrechnungshof) и от испанската...
Сметна палата д оклад iconСметна палата
Сметната палата за 2005 г и на основание заповед № од-6-115 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата д оклад iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ес за 2009 г
Сметна палата д оклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата д оклад iconЕвропейска сметна палата
Информационна бележка от Европейската сметна палата към Специален доклад № 7/2009 „Управление на фазата на разработване и валидиране...
Сметна палата д оклад iconУправлението на оперативните програми се нуждае от централизация и от опростена система, казва българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова Интервю на Наделина Анева
Работила е в министерството на промишлеността и в банкови институции. През 1995 г е избрана в Първия състав на българската Сметна...
Сметна палата д оклад iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2010 година: отчетите на ес са надеждни, но плащанията все още са засегнати от съществени...
Сметна палата д оклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата д оклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Сметна палата д оклад iconПравилник за вътрешний ред на върховната сметна палата
По предложение на Наший Министър на Финансите‚ представено Нам с доклада му от 27 ноемврий т год под №56557 и на основание чл. 75...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом