Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
страница1/13
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.59 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на осъвременяването на изискванията за данни и определенията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции1, и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

  1. В Регламент (ЕО) № 184/2005 е установена обща рамка за системното изготвяне на статистика на Съюза за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

  2. Предвид икономическите и техническите промени е необходимо съдържащите се в Регламент (ЕО) № 184/2005 изисквания за данни и определения да бъдат осъвременени, като се приведат в съответствие с международните стандарти, на които се основават общите правила за съставянето на статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

  3. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по платежния баланс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложенията към Регламент (ЕО) № 184/2005 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на [XXX] година.

За Комисията

ПредседателПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1: Месечен платежен баланс

Краен срок: 44-тия календарен ден след края на отчетния период

Периодичност: месечно

Първи отчетен период: април 2014 г.
Кредит

Дебит

Салдо

1. Текуща сметка


Стоки

Ниво 3

Ниво 3
Услуги

Ниво 3

Ниво 3
Първичен доход


Компенсации на наетите лица

Ниво 3

Ниво 3
Инвестиционен доход


Преки инвестиции


Собствен капитал

Ниво 3

Ниво 3
В т. ч.: реинвестирана печалба по резидентен сектор (Сектор 1)

Ниво 2(1)

Ниво 2(1)
Дългови инструменти

Ниво 3

Ниво 3
Портфейлни инвестиции


Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 3

Ниво 1
Дългови ценни книжа

Ниво 3

Ниво 1
Други инвестиции

Ниво 3

Ниво 3
В т.ч.: Лихва

Ниво 2(1)

Ниво 2(1)
Резервни активи

Ниво 3

Ниво 3
В т.ч.: Лихва

Ниво 2(1)

Ниво 2(1)
Друг първичен доход

Ниво 3

Ниво 3
Вторичен доход

Ниво 3

Ниво 3
 2. Капиталова сметка

Ниво 3

Ниво 3Нето придобиване на финансови активи

Нето натрупване на пасиви

Нето


3. Финансова сметка


Преки инвестиции


Собствен капитал по резидентен сектор (Сектор 1)

Ниво 2(1)

Ниво 2(1)
Дългови инструменти по резидентен сектор (Сектор 1)

Ниво 2(1)

Ниво 2(1)
Портфейлни инвестиции


Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове


По резидентен сектор (Сектор 1)

Ниво 2(1)

Ниво 1(1)
По сектор на емитента в държавата партньор (Сектор 1)

Ниво 2(1)Дългови ценни книжа


Краткосрочни


По резидентен сектор (Сектор 1)

Ниво 2(1)

Ниво 1(1)
По сектор на емитента в държавата партньор (Сектор 1)

Ниво 2(1)Дългосрочни


По резидентен сектор (Сектор 1)

Ниво 2(1)

Ниво 1(1)
По сектор на емитента в държавата партньор (Сектор 1)

Ниво 2(1)Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лицаНиво 2(1)

Други инвестиции


По резидентен сектор (Сектор 1)

Ниво 2(1)

Ниво 2(1)
В т.ч.: Валута и депозити

Ниво 2(1)

Ниво 2(1)
Резервни активи


Монетарно злато


Злато под формата на златни кюлчета

Ниво 1(1)Сметки за неразпределено злато

Ниво 1(1)Специални права на тираж (СПТ)

Ниво 1(1)Резервна позиция при Международния валутен фонд (МВФ)

Ниво 1(1)Други резервни активи


Валута и депозити


Вземания от органи на паричната политика, МВФ и Банката за международни разплащания (БМР)

Ниво 1(1)Вземания от други лица (банки)

Ниво 1(1)Ценни книжа


Дългови ценни книжа


Краткосрочни

Ниво 1(1)Дългосрочни

Ниво 1(1)Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 1(1)Финансови деривати (нето)

Ниво 1(1)Други вземания

Ниво 1(1)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом