Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г
ИмеОтчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер75.57 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/2170/otcet romi.doc
ОТЧЕТ

за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите

в община Пещера 2011 – 2020 г..


С Решение № 767 от заседание на общински съвет – Пещера, проведено на 19.09.2011 г. е приета Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 – 2020 г.

В Плана за действие на програмата за интегриране на ромите в община Пещера 2011 – 2020 г. са описани дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани, с цел реализирането й. В тази връзка са проведени следните дейности по отделните приоритети.


ПРИОРИТЕТ 1. ОБРАЗОВАНИЕ

Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Образователната интеграция е важна предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на роми.

1. Община Пещера има приета програма за интеграция на ромските деца в образованието, като интегрираните в смесени училища ромски деца са над 110.

2. Значително е подобрена материалната база в учебните заведения като бяха реновирани всички училища и детски градини по проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в община Пещера” по ОП „Регионално развитие”. Периодът на изпълнение на проекта бе 02. 2009 г. – 02. 2011 г., като размера на финансирането е 4 704 686.11 лв. Проектът приключи успешно.

3. Проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище", подкрепен от Фондация „Америка за България” се развива на територията на Община Пещера от неправителствени организации и обхваща деца и ученици в Община Пещера. Проектните дейности са насочени към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът се реализира в периода 2010 г. – 2013 г. Първите информации за постигнатите резултати ще бъдат получени след първото полугодие на текущата година.


ПРИОРИТЕТ 2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Основна роля за реализиране на дейностите по този приоритет се осъществяват от назначените в Общинска администрация - Пещера здравни медиатори. През отчетния период са извършени следните мероприятия:

1. Проведени са беседи с родители и ученици на тема ”Превенция на ранните бракове”; съвместно с РЗИ – Пазарджик са извършени обучения на ученици на теми „Вредата от тютюнопушенето”, „Чисти ръце” , „Вредата от наркотиците”;

2. На първи декември – Международния ден за борба със СПИН в двата ромски квартала и пред общината се извършиха безплатни анонимни тестове за СПИН с подкрепата на подвижен кабинет „КАБКИС”;

3. Проведени са интервенции за поставяне на спирали безплатно на многодетни майки;

4. През месец май 2012 г. е проведена среща с представители на Министерство на здравеопазването и изпълнителния директор на „Глобалния фонд за борба със СПИН / ХИВ” за разкриване на „Център за метадоново лечение на наркозависими лица”;

5. През отчетният период обект на наблюдение бяха рисковите групи от двата квартала, в т.ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора;

6. Своевременно бяха издирени и информирани хората от кварталите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК.

7. Текущата ежедневна работа на здравния медиатор е свързана с решаване на казуси от здравен характер: консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЛКК; придружавания до здравни институции, настаняване в здравни заведения;

8. Ежегодно с решение на Общински съвет – Пещера се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на Община Пещера на крайно нуждаещи се лица и семейства – средствата се отпускат при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности. Еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално – слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди за свои роднини, за самотни хора без близки и роднини, както и за обреди на ветераните от войните. Подпомагат се още лица и семейства претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия, при условие, че не са получили такива от Дирекция “Социално подпомагане”.


ПРИОРИТЕТ 3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Дейностите по този приоритет през отчетния период са свързани с:

1. Изготвяне на кадастрална карта, която обхваща и двата ромски квартала – предстои одобрение от Агенция по кадастъра;

2. Отреждане за жилищно строителство на терен от 31 дка. кв. ”Луковица”. Предстои да бъде променено предназначението на терена от земеделски в жилищен, както и изготвянето на ПУП – ПРЗ;

3. Провеждането на среща през месец април 2012 с представители на фондация „Америка за България”, която има намерение да реализира пилотен проект за двата ромски квартала с цел подобряване на жилищните условия;

4. Предстои приемането на ОУП за гр. Пещера като са обхванати и двата ромски квартала;

5. Предстои приключването на реконструкция на улица „Свобода” в кв. „Луковица”

по проект „Подобряване на градската среда” по оперативна програма „Регионално развитие”.


ПРИОРИТЕТ 4. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Пещера. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най – сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и неконкурентноспособност на пазара на труда. Община Пещера води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:

1. Проект – „Подкрепа за достоен живот” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (програмата за лични асистенти). Периодът, през който се осъществява проекта е 08.11.2010 г. до 03.10.2012 г. От стартирането на проекта до настоящия момент са обслужени 42 потребители, от които 12 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 44, от които 11 са от ромски произход;

2. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Агенция по заетостта, с Проект “Нов избор – развитие и реализация”, през 2011 година към настоящия момент са обучени и назначени в общинска администрация – Пещера и Общинските предприятия следните специалисти: еколози – 10 броя, техник- еколози – 16 броя, спасители при бедствия и аварии – 10 броя, озеленители - 15 броя, специалисти по външни настилки и облицовки – 20 броя, помощник пътни строители – 20 броя, бояджии – 10 броя, електромонтьори – 2 броя, огняр – 1 брой. Общият брой на лицата, които са преквалифицирани и наети по тази схема е 104 броя, от които около 60% са представители на ромския етнос. В момента по подадена заявка до Дирекция “Бюро по труда” се обучават, след което ще бъдат наети още 60 лица, по специалностите озеленители - 20 броя, помощник пътни строители - 20 броя, специалисти по външни настилки и облицовки – 20 броя.

3. По проект „Насърчаване на теренната работа  на местно ниво сред традиционни и маргинализирани групи на ромската общност“, финансиран от Европейската комисия, грограма “ДАФНЕ”, в партньорство с Община Пещера е разкрит Център за развитие на общността, който се ръководи от ЦМЕДТ “Амалипе” – Велико Търново. Назначени са двама общностни модератори, които изпълняват дейности по превенция на ранните бракове, превенция на изоставяне на деца, превенция на отпадане на деца от училище.

4. По Национална програма”От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2011 г. и 2012 г. са назначени 44 човека, от които за работа, свързана с неотложни аварийни дейности и извършване на неотложни аварийни работи е осигурена заетост на 38 лица.


ПРИОРИТЕТ 5. НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

1. С цел контролиране и мониториране на Програмата за развитие на ромската общност, съблюдаване процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност е сформиран “Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 – 2020 г.”

2. Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие”. Проектът се реализира на територията на Община Пещера от неправителствени организации. Целта на проекта е да се изгради модел за ефективно използване на обществени услуги от ромите, за сътрудничество с ромската общност и привличането им в дейности между различните общности, което би гарантирало, че всички членове на уязвими общности като ромската еднакво се ползват от техните фундаментални права. Дейността на проекта е свързана с провеждане на изследователска дейност относно антиромските стереотипи и предразсъдъци. Ще бъдат обучени шест екипа от шест области в България, в това число и екип от Община Пещера. Проектът започна през месец февруари 2011 г. и приключва през месец януари 2013 г.


ПРИОРИТЕТ 6. КУЛТУРА

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци. С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Пещера реализира различни проекти и чествания.

1. Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Пещера;

2. На 09.06. 2012 г. децата от СИП "Ромски фоклор" към Основно училище "Любен Каравелов" взеха участие в Международния детски ромски фестивал „Отворено сърце”, организиран от „Амалипе” – гр. В.Търново;

3. Спечелен е проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”. Главната цел на фестивала е сближаване на участниците, запознаване с различните култури чрез танца, музиката и традиционните национални носии на народите, които ще дойдат. Основната идея на организаторите е да събере фолклорни и национални художествени групи от цял свят за близка комуникация и представяне на собствената им национална култура, опознаване на други култури и международно сътрудничество в бъдеще. Съхраняване автентичната култура на етносите от региона и нейното отражение в общото европейско културно пространство и допринасяне за поддържане културното многообразие на  ЕС - основна ценност, която не противоречи, а обогатява съдържанието на европейския интеграционен процес. Идеята на фестивала е , да събере на една сцена деца от различни култури и етноси и да докаже, че различието сплотява, а изкуството е пътят към развитие на всички индивиди – развитие на нови форми на комуникация на международния диалог.

4. На 01. 10. 2011 г. в градската галерия, Центъра за развитие на общността организира изложба под надслов „Ние живеем и учим заедно” целта на изложбата бе да демонстрира и покаже на пещерската общественост известни роми в сферата на спорта културата и традициите, които са допринесли за развитието и славата на гр. Пещера извън пределите на страната като известния пещерски боксьор Серафим Тодоров, който лично уважи събитието, бяха изложени и снимки на известния танцьор и хореограф Манчо Макаринов и още много именити спортисти и дейци.


ПРИОРИТЕТ 7. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Основен проблем за развитието на активна спортна дейност е липсата на материална база за развитие на спорта сред младежите в ромските махали. За съжаление се закриха спортните школи в нашия град, които откриха и подготвиха наши спортни таланти спечелили множество национални, европейски, световни и олимпийски отличия.

1. Основан е младежки футболен отбор „ПИРИН”, който ежегодно участва в Националния ромски футболен турнир, организиран от Община Септември в периода 01-06 май.

Свързани:

Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconПрограма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconОбщина брусарци общинска стратегия за интегриране на ромите (2012 2020)
Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, Комисията за защита от дискриминация и др в изпълнение на общонационалната...
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconНационална стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012 2020)

Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от...
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconОтчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата 2005 2015 г. Дейности в областта на интеграцията на малцинствата
Отчет за 2008 г. 2009г. За изпълнение на стратегическите цели и дейностите,заложени в общинската страгетията за интегриране на малцинствата...
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconДобрички общински съвет, град добрич
Докладна записка относно: Отчет по изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда 2008 – 2012 г в Община Добричка...
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconОбщински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община павел баня / 2013-2014 / анализ
...
Отчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г iconПлан за действие на община аксаково
В изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом