Заседание на Обс варна
ИмеЗаседание на Обс варна
страница1/2
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер306.85 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/XIVzasedanie kratyk protokol.doc
  1   2
XIV заседание на ОбС – Варна


По предложение на ПК „Приватизация”


1. Общински съвет прие отчет за приходите и разходите по Годишния план за приватизация за 2008 г.;

2. Общински съвет прие Годишен план за приватизация за 2009 г.;

3. Общински съвет взе решение за откриване на приватизационни процедури като се направи анализ на правното състояние и на имоти, находящи се на :

- ул. „27 юли” № 66

- ул. „Мария Луиза” № 11

- бул. „8-ми Приморски полк” № 122

- ул. „Овчо поле” № 25

- ж.к. „Чайка” бл. 170

- бул. „8-ми Приморски полк” № 135, бл. 36


По предложение на ПК „Финанси и бюджет”


I. Общински съвет-Варна изменя свое решение № 5305-3/57/19.09.2007 год., както следва:

1. вместо „чл. 47, ал. 1 да се чете чл. 48, ал. 1

2. вместо „50 % от личните доходи за лица с намалена работоспособност над 71 % или навършени 75 години" да се чете ,,50 % от личните доходи за лица с намалена работоспособност от 71 % до 90 %."

След изменението, решение № 5305-3/57/19.09.2007 год. на Общински съвет-Варна придобива следния вид:

„На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/565/13.09.2007 год., Общински съвет-Варна допълва чл. 48, ал. 1 от Приложение № 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна с нова точка 5 със следния текст: 50 % от личните доходи за лица с намалена работоспособност от 71 % до 90 %."

Настоящото решение да се отрази в Приложение- № 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна като чл. 48, ал. 1 , т. 5.

II. Общински съвет-Варна допълва чл. 48, ал. 1 от Приложение № 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна с нови точки 6 и 7 със следното съдържание:

„точка 6. 40 % от личните доходи за лица с намалена работоспособност над 91 % или навършени 75 години.

точка 7. Месечната такса на лицата с над 71 % трайно намалена работоспособност или навършени 75 години, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, се редуцира чака, че остатъкът от личните месечни доходи на лицето след заплащането на таксата, не може да бъде в размер, по-малък от 120 лв

III. Общински съвет-Варна допълва чл. 48 от Приложение № 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна с нова алинея 2 със следното съдържание:

„Чл. 48, ал. 2. Лицата с над 71 % ТНР, получаващи единствено социална пенсия за инвалидност, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, се освобождават от заплащане на месечна такса.

IV. Общински съвет - Варна изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна /НОАМТЦУТОВ/ в частта на Глава II, Раздел I, както следва:

1. В чл. 20 се създава нова ал. 6:

"(6) За 2009 г. първата вноска за такса битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април."

2. Създава нова ал. 7

"(7) За 2009 г. на предплатилите за цялата година в срока по ал. 6 се прави отстъпка 5 на сто."

V. Общински съвет Варна приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, съгласно Приложение 1.

2. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/51/26.03.2009г., Общински съвет Варна приема изменения и допълнения в Приложение 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, съгласно Приложение 2.

3. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/51/26.03.2009г., Общински съвет Варна отменя Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приема ново Приложение2 към същата, съгласно Приложение 3.

VI. Общински съвет Варна изменя и допълва Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, както следва:

Наименованието на същата става: Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи-общинска собственост.

VII. Общински съвет - Варна приема окончателен годишен план и отчет на приходите по бюджета за 2008 г.

План 31.12. 08 г. Отчет 31.12. 08г. /в лева/ /в лева/

ПРИХОДИ 218577356 215829433

• взаимоотношения с ЦБ 85 252 674 85 225 107

трансфери 2 750 702 2 750 702

местни (данъчни и неданъчни) 108 278 413 108 278 413

безлихв. заем м/у бюдж. и извънб. с/ки -591 400

операции с финансови активи и пасиви 22 295 567 20 166 611 в т.ч.:

* разх. за придоб. дял., акции, съучастия -50 094 -50 094

* получ. дългоср. заеми от др. банки 14 436 978 13 368 655

* погашения общ. ценни книжа -3 764 973 -3 764 973

* друго финансиране (финансов лизинг) 1 842 069 1 842 069

* остатък по с/ки в лв. от предх. период 9 831 587 9 831 587

* наличност в л в. по с/ка в края -1 060 633


VIII. Общински съвет - Варна приема окончателен план и отчет за изпълнение на разходите по Бюджет 2008 година по функции:

План 31.12. 08 г. Отчет 31.12. 08 г.

/в лева/ в /лева/

РАЗХОДИ 218577356 215829433

I. ИЗО 16689747 16688314

II. Отбрана и сигурност 3057020 2654202

III. Образование " 74 322 837 73 655 615

IV. Здравеопазване 14494620 14494620

V. Социални дейности 10 858 076 1 0 903 889

VI. БКС 41 693 390 39984873

VII. Култура 14495248 14495248

VIII. Икономически услуги 41 067 921 41 054 1 75

IX. Лихви 1 898 497 1 898 497


IX. Общински съвет Варна одобрява отчет на разходите по инвестиционната програма на Община Варна в размер на 49476848 лв., в т.ч. разходи от банков заем - 13347009 лв., облигационен заем - 3 1 8 996 лв., съгласно приложение.


Х. Общински съвет - Варна одобрява преходен остатък за 2008 г. в размер на 1 060 633 лв., съгласно приложение, в т. ч.:

- държавни дейности 905 800 лв., от които за:

- функция ''Образование" - 667 222 лв.;

- функция "Отбрана и сигурност" - 238 578 л н.

- местни дейности 154 833 лв., от които за:

- функция "Социални дейности и жилищна политика" 120000 лв., дейност "Център за настаняване на деца с увреждания от семеен тип"-дарение "Уницеф"

- функция "Отбрна и сигурност" -13187лв.

- преходен остатък от банков заем 2008 г. - 21 646 л в.


XI. Общински съвет Варна приема отчет за целеви разходи :

- План за разходите по чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ /план сметка Чистота/ за 2008год.- 18585200лв.

- Други дейности по култура /междунар. и местни прояви/ - 2 975 875 лв.

- Социална програма на Община Варна - 1 734 480 лв.

- Помощи по решения на Общински съвет :

за погребения - 5 844 лв.,

за социално - битови нужди и лечение на граждани - 279 870 л в.

за деца сираци - 16 800 лв.

за деца на загинали полицаи - 15 600 лв.


XII. Общински съвет Варна приема отчет за извънбюджетните фондове и сметки за -2008г., съгласно приложение:

91% Специален фонд за инвестиции и ДМА

План 2 698 744

Отчет 949933

Остатък 3 1.12.2008г. 1 748 811

9% Фонд за покриване на разходите за приватизация

План 286 328

Отчет 229 322

Остатък 3 1.12.2008г. 57006


XIIІ. Общински съвет Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг за 2008 г., съгласно приложение.


XIV. Общински съвет Варна:

I. Приема бюджета за 2009 г., съгласно Единната бюджетна класификация, както следва:

(в лв.)

1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 200900000 /Пр. 1/втч:

*Приходи за делегирани от държавата дейности 81284841 в т.ч.: - Обща субсидия за държавни дейности 80 179 041 лв.

Преходен остатък от 2008г. за делегирани държавни дейности- 905 800 в т.ч.:

* остатък в лева по сметки - 439 832 лв.

* остатък в лева по валутни сметки - 465 968 лв.

- Данъчни и неданъчни приходи от делегирани държавни дейности /

наеми и образователни услуги / - 200 000 лв.

* Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в лв. - 119615159

Данъчни приходи - 48 130000

Неданъчни приходи - 56 439 003

Получени трансфери (субсидии) от ЦБ - 5 827 400

в т.ч.: *обща изравнит. Субсидия - 2 364 300

* целева капиталова (за екологични обекти и ремонт на общ. пътища) - 3 463 100

- Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки / - 13 408 600 /

- Заеми от банки - 30 068 323

- Погашения на Общински ценни книжа - /-З 765000 /

- Финансов лизинг - /-3 830800/

- Наличност в касата на 01.01.2009 г. - 154833

2. РАЗХОДИ ВСИЧКО - 200900000 (Пр. 2) в т.ч.:

дейности

РАЗХОДИ БЕЗ РЕЗЕРВ /държавни и местни/ 192 532 426

/съгласно чл. 17 от ЗДБРБ за 2009 г./

РЕЗЕРВ / държавни и местни дейности / 8 367 574

в т.ч.:

* Резерв 10 % нелихвени разходи и трансфери от държавни дейности - 8 01 7 904

* Резерв 10% от местни дейности - 349670

> Разходи за държавни дейности - - 81 284841

в т.ч.:

100% 90% 10%

а/обща субсидия за ДД 80179041 72161137 8017904

б/ преходен остатък-2008 г. 905 800 905 800

в/разходи от собствени приходи 200 000 200 000

> Разходи за местни дейности и дофинансиране на ДД- 119615159

в т.ч.:

- за местни дейности – 113 794 773

- дофинансиране от местни приходи – 5 820 386


II. Приема разходите по функции - 200 900 000

/ Пр. № 3 /

в т.ч.

- Ф-я Общи държавни служби - 15 874000

- Ф-я Отбрана и сигурност - З 062 000

- Ф-я Образование - 69441 000

- Ф-я Здравеопазване - 14533 000

- Ф-я Социално осигур. и подпомагане - 9 094 000

- Ф-я БКС - 57 862 000

- Ф-я Почивно дело и култура - 7 618 000

- Ф-я Икономически дейности - 21 783 000

- Ф-я Други некласифицирани - 1 633 000


III. Приема разходи по дейности:

- дейност Общинска администрация: Община, райони и кметства с населени места / Пр.№ 5 / - 15 423 800

- д-ст "Др. дейности по икономика"/ Пр.№ 6/ - 13 268600

- дейност Чистота / Пр. № 7/ - 21 039 000

- дейност Озеленяване - 1 700 000

- дейност Транспорт / Пр. № 9 - 7 400 000

- Експлоатация, поддръжка и ремонт осветление - 1 300 000

- Проектиране и планиране - /АГУП / - 500 000

- д. 606 "Пътища текущ, среден ремонт, проектиране строителство на улична мрежа" / Пр. № 8/ - 20 705 000

- д. 629 "Др.д-сти БКС"- капиталова програма - 9 574 000

/Приложение № 4 /

- д. 759 "Други д-сти по култура"/Пр.№ 13/ - 1 395 000

Международни и местни културни прояви -Обекти,финансирани от нов банков заем /Пр. 15/ - 15 000 000

IV. Приема Инвестиционна програма /Пр. №4/ 38 535 940

- от целева капиталова субсидия 3 463 100

- от местни приходи 18982871

- от банкови заеми 16089969

в т.ч.: 1 089 969 лв. преходен остатък от банков заем - 2007 г.,Общински съвет -Варна приема със същия да се финансира обект от инвестиционната програма Спортен комплекс "Младост"

V. Приема численост на персонала и средства за работна заплата по функции и дейности /Пр. № 10 /

VI. Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС № 27 от 2009 г. (Пр. 12)

VII. Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2009 г. :


социално-битови разходи в размер на З % от начислените трудови възнаграждения за всички служители по функции и дейности;

представителни разходи (Пр. 11);

за Социална програма д.559 /Пр.№ 16/ - 2 987 000

за помощи за лечение на граждани – 250 000

и социално слаби по решение на ОбС – 100 000

за погребения на соц. слаби и бездомни - 6000

за подпомагане на деца на загинали полицаи - 5 000

VIII. Общински съвет Варна приема извънбюджетната план-сметка по фонд Приватизация за 2009 г./ Пр. № 14/, в

т.ч.;; 91 % 9 %

Приходи 2 400 000 лв. 121410лв.

Разходи 1 665 000 лв. 1 10 000 лв.

Остатък 735000лв. 1 1 410лв.

IX. Общински съвет Варна приема разпределение на преходния остатък от 2008 г. за държавни и за местни дейности в размер на 1 060 633 лв. в т.ч.:

за Държавни Дейности 905 800

в т.ч.:

* Ф-я Образование - 667 222

* Ф-я Отбрана и сигурност - 238 578

за Местни Дейности – 154 833

в т.ч.:


* ф-я "Социални грижи", дейност "Център за настанявали на деца с увреждания от семеен тип"-дарение от Уницеф 120000

* ф-я „ Отбрана и сигурност" - 13 187

*преходен остатък от банков заем от 2008 г. - 21 646

Х.Общински съвет-Варна утвърждава средства по бюджет - 2009 г., за ф-я Образование, по училища на делегирани бюджети в размер на 2 284 962 л в., в т. ч.:

• от преходен остатък - 677 222 лв.

• дофинансиране на ДД - 1 607740 лв.

XI. Общински съвет - Варна дава съгласие да се изплащат стипендии на сираци и полусираци до и над 18 годишна възраст без лични доходи в СУПЦ "Анастасия д-р Железкова" в размер на 55 лв. месечно на дете.

XII. Общински съвет Варна:

1. Дава съгласие за финансиране на инвестиционни обекти на територията на община Варна чрез банков заем в размер на 15 000 000 лв. /Приложение №15/

2. Възлага на Кмета на община Варна да проведе процедура по 3011 за избор на изпълнител на обществена поръчка за избор на финансова институция за отпускане на заем със следните параметри:

• Размер на заема - 1 5 000 000 лева с ДДС

• Обезпечение на заема собствени приходи на община Варна за срока на действие на заема

• Срок на заема - 8 г.

• Гратисен период - 2 година

• Максимален лихвен процент - до 8,5 %

• Такса за управление на заема - до 1 %

Такса ангажимент - до 0.5 % върху неусвоената част от заема.

XIII. Общински съвет Варна: - връща се за преразглеждане

XIV. Общински съвет - Варна:

1. Дава съгласие за мостово финансиране на проект 58-131-82-82 техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 (договор№58-131- С082) чрез банков заем (кредитна линия) в размер на 3 836 000 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Варна да проведе процедура по ЗОП за избор на финансова институция за отпускане на кредит със следните параметри:

• Валута - в лева;

• Размер на заема - 3 836 000.00 лв.;

• срок на усвояване - 3 1.12.2009 г.;

• гратисен период - 1 година

• срок на погасяване на кредита - 2 г.;

• обезпечаване на заема - собствени приходи на Община Варна:

• лихвен процент - до 8,5 %

• такса ангажимент - до 0,5%

• Такса за управление на заема - до 1 %

XV. Общински съвет -Варна:

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с ..Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ11 - ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: BG161РООО1/2.1-02/2007/014 „Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна", съфинансиране от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 година, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161 РООО 1/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа" в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 РООО 1/2.1-02/2007/012, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга - 2 400 000 лв. (два милиона и четиристотин хиляди лева);

• Валута на дълга - лева;

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

• Срок на погасяване - до 10 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на асти, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/2.1-02/2007/012.

• Максимален лихвен процент - до 8,205%

• Такса ангажимент - до 0,5%

• Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/2.1-02/2007/012, сключен с Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 год.

S Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Варна по чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. З от Закона за общинските бюджети;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на Решението по т. 1.


XVI. Общински съвет Варна:

1. Дава съгласие Община - Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ11 - ЕАД, по силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Бъдеще за нашите деца - пълно енергийно санираме на детските заведения на територията на Община Варна", финансиран от Оперативна програма „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013), приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РООО1/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура. допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали11 (договор № BGI61POOO1/1.1-01/2007/03.1), при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга 2 927 428 лв. (два :милиона деветстотин двадесет и седем хиляди четиристотин двадесет и осем лева);

• Валута на дълга - лева

• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на асти, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата чрез плащанията от

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ Х» BG161РО001/1.1 -01 /2007/031 от 03.02.2009 г.;

• Максимален лихвен процент - до 8,205 %

• такси ангажимент - 0,5 %

• Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху вземанията на Община - Варна но Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/031 от 03.02.2009 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Варна по член 6, т.1 от Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1, т.З от Закона за общинските бюджети;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка -- „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

XVII. Общински съвет Варна:

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/046 „Музеите на Варна - ремонт и модернизация", финансиран от Оперативна програма ,,Регионално развитие" 2007-2013 година, Приоритетна ос 1: Устойчиво и итгегрирано градско развитие, Операция 1.1 Социална инфраструктура; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РООО1/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 РООО.1/1.1-01/2007/046, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга 3002363 лв. (три чплиона две хиляди триста шестдесет и три лева);

• Валута на дълга - лева;

• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

Срок на погасяване -- до 24 месеца, поетапно, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/046.

• Максимален лихвен процент - до 8,205%

• Такса ангажимент - до 0,5%

• Начин на обезпечение на кредита:

S Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/046, сключен с Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 год., и

S Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Варна по чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34, ал.1, т.З от Закона за общинските бюджети;

Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на Решението по т.1.

XVIII. Общински съвет - Варна:

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ - ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Ремонт на Социален учебно-професионален център "Анастасия Д-р Железкова" гр. Варна», в рамките на Схема BG161PO001/1.1-01/2007, Приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1: «Социална инфраструктура» на ОП «Регионално развитие 2007 -- 2013 год.». в рамките на договор BG161РООО1/1.1-01/2007/036, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга - 2 095 770 лв. (два милиона деветдесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет лева);

• Валута на дълга - лева;

• Вид на дълга - дългосрочен, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

S Срок на погасяване -- до 24 месеца, поетапно, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

„ Източници за погасяване на главницата чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/036.

• Максимален лихвен процент - до 8,205%

• Такса ангажимент - до 0,5%

• Начин на обезпечение на кредита:

• Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/036, сключен с Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 год.

Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Варна по чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. З от Закона за общинските бюджети;

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на Решението по т. 1."

XIX. Общински съвет Варна дава съгласие при възникнал временен недостиг на средства в процеса на изпълнение на общинския бюджет Община Варна да ползва заемообразно средства от извънбюджетната сметки.

XX. Общински съвет Варна приема разходите за делегираните държавни дейности да се извършват в размер на 90 % по бюджета на Община Варна за 2009 г. и утвърждава резерв от 10 %, съгласно приложение за разпределение.

XXI. Общински съвет-Варна дава съгласие при възникнала необходимост да се осигуряват заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета на Община Варна и извън бюджетната сметка до възстановяването на разходи.

XXII. Общински съвет Варна определя при изпълнението на бюджета да се съблюдават следните приоритети:

- за обслужване на общинския дълг;

- за заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии, медикаменти;

- за храна, отопление, осветление, както и издръжка за детски градини, социални и здравни заведения

XXIII. Общински съвет Варна Възлага на Кмета на Община Варна:

Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;

* Да предоставя среч-тва по един: м разходни стандарти съгласно одобрената формула на училищата на делегиран бюджет, в срок до 7 работни дни от получаването им от Републиканския бюджет;

* Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите средства по писма на Министерство на финансите за промяна на взатимоотношенията между Община Варна и Централния бюджет;

Да кандидатства за средства от Републиканския бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

* Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

* Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от Общински съвет - Варна Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна.

  1   2

Свързани:

Заседание на Обс варна iconЗаседание на Обс варна
Общинският съвет Варна утвърждава решението на Журито за удостояване с Награда „Варна от 27 април 2009 г на следните творци и творчески...
Заседание на Обс варна iconЖивко ников граждани за Варна
Днес, 05 февруари 2003 г в Пленарна зала на Община Варна Председателят на Общински съвет Варна г-н Красимир Милчев симов откри в...
Заседание на Обс варна iconРешението, което ОбС взе с единодушие, бе посрещнато с аплодисменти
Седем нови общински севетници встъпиха в длъжност в началото на 16-тото заседание на ОбС – Варна
Заседание на Обс варна iconПротоко л
Днес, 28 април 2004 г в 09. 00 ч в Пленарната зала на Община Варна, г-н Красимир Симов – Председател на Общински съвет – Варна откри...
Заседание на Обс варна iconПротоко л
Днес, 05 май 2004 г в 09. 00 ч в Пленарната зала на Община Варна, г-н Красимир Симов – Председател на Общински съвет – Варна откри...
Заседание на Обс варна iconПротоко л
Днес, 19. 03. 2008 г., в зала “Пленарна” на Община Варна се проведе петото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на...
Заседание на Обс варна iconСтелиян севастиянов – сдс
Днес, 17 декември 2002 г в Пленарна зала на Община Варна Председателят на Общински съвет Варна г-н Красимир Милчев симов откри в...
Заседание на Обс варна iconПитания и отговори на питания на 25-тото заседание на Общински съвет Варна
В отсъствието на кмета от 25-тото заседание на Обс варна, общинските съветници поставиха въпросите си. Зам кметът Антон Жожев, който...
Заседание на Обс варна iconПротоко л
Днес, 17 декември 2003 г в 09. 00 ч в Пленарната зала на Община Варна, г-н Красимир Симов Председател на Общински съвет Варна откри...
Заседание на Обс варна iconОт 50 бр общински съветници присъстваха 47 бр и отсъстваха 3
Днес, 02 октомври 2002 г в Пленарна зала на Община Варна Председателят на Общински съвет Варна г-н Красимир Милчев симов откри в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом