Техническо задание
ИмеТехническо задание
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер22.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofia-airport.bg/UserFiles/Tehn.zad Dvigatel Peugeot.doc

Техническо ЗАДАНИЕ


за доставка на двигател за Пежо Боксер 1. Описание на предмета на поръчката: Доставка на двигател за микробус Пежо Боксер”.
 1. Изпълнението на поръчката изисква:

  1. Кандидатите могат да предлагат нов оригинален двигател и/или рециклиран в завода-производител.

  2. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок от една година или 10 000 км. пробег /което настъпи първо/ за доставения двигател, чието начало е датата на Окончателния приемо-предавателен протокол, с който двигателят е вложен в автомобила и той е пуснат в експлотация, съгласно т.4.2 тук по-долу.

  3. Изпълнението на поръчката обхваща:

 • доставка до склад към отдел „Автосервиз” на един брой двигател, отговарящ на техническите показатели, представени в настоящото Техническо задание;

 • представител на изпълнителя да присъства при влагане на двигателя в автомобила;

 • въвеждане на автомобила в експлоатация.
 1. Технически параметри:

   1. Параметри на автомобила, за който двигателят е предназначен:

    1. Марка: PEUGEOT

    2. Модел: BOXER

    3. Шаси №: VF3233J5215648494

    4. Година на производство: 1998 г.

   2. Параметри на двигателя:

    1. Обем: 2 500 куб. см.

    2. Мощност: 63/86 kw/PS

    3. Гориво: Дизел
 1. Други условия:

  1. Доставката се изпълнява от Изпълнителя до склад към отдел „Автосервиз”, дирекция „Транспорт и ГСМ”.

  2. Срок за изпълнение на доставката – Определя се от Изпълнителя, но не повече от 30 работни дни от датата, на която Изпълнителят е приел да изпълни поръчката. Удостоверява се с подписване на предварителен приемо-предавателен протокол.

  3. Плащането се извършва след подписан без забележки окончателен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ че двигателят е монтиран на автомобила и пусната в експлоатация.

  4. В случай, че доставения двигател, при фактическото влагане в автомобила покаже несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нов съвместим.
 1. Документи, доказващи технически възможности – представят се от Кандидатите към офертата:

  1. Декларация от производителя на двигателя, че качеството му съответства на Сертификат за качество на продукта според изискванията на CEN или ISO или еквивалент.

  2. Документ за произход на предлагания двигател.

  3. В случай че Кандидатът предлага двигател, рециклиран в завода-производител, е необходимо към офертата да представи документ за съответствие, издаден от завода и доказващ че предлагания по тази поръчка двигател е напълно идентичен с оригиналния.Изготвил:

Марин Лаков

Гл. механик, към отдел „Автосервиз”


Съгласувал:

Иван Димитриев

Директор дирекция „Т и ГСМ”


Стр. от 2

Свързани:

Техническо задание iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Техническо задание iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание iconТехническо задание

Техническо задание iconТехническо задание
Долуподписаният/ата
Техническо задание iconПриложение 3 техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Техническо задание iconТехническо задание
Срокът за изпълнение на поръчката е до 01. 02. 2014 г от датата на подписване на договора
Техническо задание iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом