Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер42.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/obs/prot15/2012_15_356.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
Р Е Ш Е Н И Е


356

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 13. 09. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Изменение и допълнение на Решение № 45, взето с Протокол № 2/02.02.2012 г. на Общински съвет – Пловдив за преобразуване на Спортно училище „В. Левски” – Пловдив от общинско в държавно спортно училище


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив


На основание чл.21 ал. 2 във връзка с ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от ЗОС, чл.23 ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета, чл.12 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл.34в ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-394 от 31. 05. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


1. Изменя и допълва Решение № 45, взето с Протокол № 2/02.02.2012 г., както следва:

1.1. Изменя т.1, като същата придобива следната редакция:

„Дава съгласие СУ „В. Левски” – гр. Пловдив да се преобразува от общинско спортно училище в държавно спортно училище, считано от 01.11.2012 г., като от тази дата се променя и финансиращият орган на Спортното училище.”

1.2. Изменя т.2, като същата придобива следната редакция:

„Предлага на Министъра на физическото възпитание и спорта да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за издаване на заповед за преобразуване на Спортно училище „В. Левски” – гр. Пловдив от общинско спортно училище в държавно спортно училище, считано от 01.11.2012 г.”

1.3. Изменя т.3 и същата придобива следната редакция:

„Дава съгласие да предостави на преобразуваното училище, считано от датата на преобразуването му, безвъзмездно право на управление върху следните имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 1, изградени в поземлен имот с идентификатор 56784.514.239 по кадастралната карта и кадастралните регистри с площ от 43 784 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за обект комплекс за образование, за който поземлен имот е отреден УПИ І-514.251, спортно училище, кв.4 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив, а именно:

1. сграда с идентификатор 56784.514.239.13, със застроена площ от 986 кв.м., брой етажи 3, предназначение: сграда за образование, конструкция – масивна; година на построяване – 1969 г.

2. сграда с идентификатор 56784.514.239.4, със застроена площ от 458 кв.м., брой етажи 9, предназначение: общежитие, конструкция – масивна; година на построяване – 1978 г.

3. сграда с идентификатор 56784.514.239.11, със застроена площ от 446 кв.м., брой етажи 9, предназначение: общежитие, конструкция – масивна; година на построяване – 1969 г.

4. сграда с идентификатор 56784.514.239.10, със застроена площ от 278 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за обществено хранене, конструкция – масивна; година на построяване – 1980 г.

5. сграда с идентификатор 56784.514.239.12, със застроена площ от 535 кв.м., брой етажи 1, изба – 535 кв.м., предназначение: сграда за обществено хранене, конструкция – масивна; година на построяване – 1969 г.

6. сграда с идентификатор 56784.514.239.16, със застроена площ от 479 кв.м., брой етажи 1, предназначение: спортна сграда, база; конструкция – масивна; година на построяване – 1969 г.

7. сграда с идентификатор 56784.514.239.27, със застроена площ от 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад, конструкция – масивна; година на построяване – 1984 г..

1.4. Създава се т.4 – нова, със следния текст:

„В изпълнение на изискванията на чл. 50 от ЗФВС, дава съгласие, останалите спортни обекти, изградени в УПИ І-514.251, спортно училище, кв.4 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура”, гр. Пловдив, извън предоставените за управление на училището, да бъдат предоставяни безвъзмездно изцяло или частично за определено време за реализиране на учебно-тренировъчната и състезателна дейност на учениците, съобразно учебно-тренировъчната програма на училището и след предварително представен график в Община Пловдив. Изразходваните от учениците на спортното училище консумативи /ток, вода и парно/ по време на учебно-тренировъчните и състезателни дейности ще бъдат за сметка на училището.

1.5. Създава се т.5 – нова, със следния текст:

„Възлага на Кмета на Община Пловдив изпълнението на настоящето решение.”


МОТИВИ: Съгласно чл.10 ал.4 от Закона за народната просвета и чл.11 от Правилника за прилагането му, общински са детските градини, училища и обслужващи звена, които са с местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост. Същите нормативни актове предвиждат, че училища, които са с национално значение, следва да бъдат държавни училища и да се финансират съответно от държавния бюджет. Към настоящия момент Спортно училище „В. Левски” – гр. Пловдив е общинско училище и финансирането му се осъществява от общинския бюджет. С оглед профила на обучение, видовете спорт и разнообразието на спортните дисциплини, които предлага, Спортното училище задоволява образователните интереси и потребности не само на област с административен център – гр. Пловдив, а обучава ученици от цялата страна. В училището се обучават ученици по следните видове спорт: баскетбол, бокс, борба, борба класически стил, борба свободен стил, вдигане на тежести, волейбол, гребане, джудо, кану-каяк, лека атлетика, плуване, спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис, художествена гимнастика, футбол. За качеството на обучението и значимостта на учебното заведение свидетелстват и спортните успехи, завоювани от учениците на държавни първенства и международни състезания през последните четири години. С оглед на горното, предвид националната значимост на Спортно училище „Васил Левски” – гр. Пловдив и във връзка с писма №08-00-82(2)/17.05.2012г. и №08-00-82(4)/27.05.2012 г. на Министерството на физическото възпитание и спорта, училището следва да бъде преобразувано от общинско спортно училище в държавно спортно училище, като се промени и финансиращият го орган. В следствие на преобразуването ще се оптимизира спортно-тренировъчния процес, което ще доведе и до по-добра подготовка на учениците и постигане на по-високи спортни резултати.


БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО: 39

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на управител на „Диагностично-консултативен център VІІ пловдив” еоод търговско дружество със 100% участие на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом