Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
ИмеОбразец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер33.83 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://oblastlovech.org/assets/Porychki/2012/210512/obr4a4bdekl471.doc
Образец № 4а


Д Е К Л А Р А Ц И Я


за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3

от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/та………………........................................................................................,
ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на …….….……….………. г. от …………………..………………………, в качеството си на ………………………...…….......... на ................................................................................................

(управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма) ЕИК ….………………..., със седалище .....................................…………….......и адрес на управление ......................................................................,тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Участникът, който представлявам:

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


...................................... г. .....................................

гр. ...................................... Подпис и печат

Забележка: Декларацията се попълва от представляващите/управляващите участника. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Образец № 4б


Д Е К Л А Р А Ц И Я


за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/та………………........................................................................................,
ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на …….….……….………. г. от …………………..………………………, в качеството си на ………………………...…….......... на ................................................................................................

(управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма) ЕИК ….………………..., със седалище .....................................…………….......и адрес на управление ......................................................................,тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (ненужното се изтрива), за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

e) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


...................................... г. .....................................

гр. ...................................... Подпис


Забележка: Декларацията се подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП:


1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец –физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително при чуждестранните лица - лицата, които

представляват участника;

8. прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.Свързани:

Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconОбразец №4 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Зоп за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от зоп чрез публикуване на публична покана с предмет: “Доставка чрез...
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconПриложение №5 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Закупуване на самолетни билети и резервации за хотелско настаняване по проект bg051PO001 01-0024-С0001
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconДекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Периодична доставка на резервни части по обособени позиции за автомобили марка „Опел" и „ваз" числящи се на од на мвр-плевен"
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconДеклараци я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Данни по документ за самоличност
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconДекларация 1 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Реконструкция на площадни пространства и...
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconПриложение №5 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Договор № bg051PO001 01-0072, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ Схема за безвъзмездна финансова...
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconПриложение 3 деклараци я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
Булстат / еик участник в процедура по чл. 2а от нвмоп, с предмет
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconОбщинапомори е
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от зоп – Образец №4
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconСъдържание
Образец №2 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от зоп
Образец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки iconОбразец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп
Долуподписаният/-ната
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом