Изпълнителна агенция
ИмеИзпълнителна агенция
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер29.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gli.government.bg/upload/docs/2012-08/Annex_6_47.doc

Изпълнителна агенция

Главна инспекция по труда”

ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06-0001-C0001 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”Приложение №4.6
ДЕКЛАРАЦИЯ


за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б.а-д и ал.2, т.5

от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-та _____________________________________________

(трите имена)

ЕГН ___________, ЛК № _________, издадена на ___________г. от ___________,


с постоянен адрес: ___________________________________, в качеството си на _________________ на ______________________________- участник в открита

процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”,


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (респ. осъден съм, но съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.


__________________ Декларатор: _______________

(дата на подписване) _______________


* Забележка: Декларацията се подписва саморъчно от участника. Когато участникът е юридическо лице, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския

закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено

отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от

Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон,

а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които

представляват участника;

8. в случаите по чл.47, ал.4, т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

Свързани:

Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИнформационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
Отчет на основните параметри на бюджета на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” -3
Изпълнителна агенция iconАгенция за държавни вземания изпълнителна агенция "пътища"
Чл. С тази инструкция се регламентират редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за държавни вземания...
Изпълнителна агенция iconУказания на изпълнителна агенция по трансплантация за органно донорство
Д-р Теодора Джалева – Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция iconРепублика българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури,...
Изпълнителна агенция iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом