І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница5/14
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер0.7 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/Dokumentaziq Vania.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

РАЗДЕЛ VIІ. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод; Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника .

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 6 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 5 (включително попълнено Приложения № 3);

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 5.1, 5.2 и 5.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 10 от тази документация), както и лицата по чл.47, ал.5 (т.12.1) от настоящата документация.

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложение №1 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 2;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Предложение за изпълнение на поръчката – следва да включва: Предложение за организация на охраната; План и схема за охрана на обектите; Разработени варианти за действие на охранителя при различни екстремални ситуации; Създадена система за контрол и помощ на охранителите; Предложена основна месечна заплата /ОМЗ/ за охранител вкл. копия на 10 бр. трудови договори на охранители.

27.11. Проект на Договор за възлагане на обществената поръчка, подписан и подпечатан от участника – в един екземпляр – Приложение №8. Попълват се само данните на участника. Не се попълва цена!

27.12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Приложение № 4 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. Приложение № 4 се попълва в съответствие с указанията, посочени в него.

28. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договора; 2. избрания за водещ партньор на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 27.2, т.27.5, т. 27.6 и т. 27.7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като квалификационните изисквания по т.4.1 и т.5.1, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност се представя от всеки един от участниците в обединението.

29. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за всеки подизпълнител трябва да се представят документите по т. 27.2, т. 27.5, 27.6 и т. 27.7, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

30. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. собственоръчен подпис на оправомощеното или упълномощено лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. За документите, издадени извън България или на чужд език важат следните изисквания:

35.1. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. Преводът на удостоверението за регистрация на участника, трябва да бъде официален. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом