І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница4/14
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер0.7 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/Dokumentaziq Vania.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

V.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.


14. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 9 и т. 12 с декларации по образец, съгласно Приложения № 5.1, 5.2 и 5.3.

15. Липсата на обстоятелствата по т. 9 и т. 12 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 10 и т. 12.1.


V.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

16. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

17. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 5. и т.7 от тази документация.

17.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника9, освен ако не бъде отстранено след уведомяване от страна на Комисията съгласно т.79.2.1 от тази документация.

18. Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения, освен ако не бъде отстранено след уведомяване от страна на Комисията съгласно т.79.2.1 от тази документация.

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма, освен ако не бъде отстранено след уведомяване от страна на Комисията съгласно т.79.2.1 от тази документация.

21. Не са закупени документи за участие в откритата процедура, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.

Раздел VІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ22. Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” А - до 40 т.


Участникът, предложил най-ниската цена на охраната за месец получава 40 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:


А =

Забележка: Да се представи финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при образуване на работната заплата на охранител, включително единична цена. За предложена единична цена на охранител под 500 лв. без ДДС на участника се отнемат 20 точки от показателя «предлагана цена», защото съгласно законодателството в РБ тази цена е гранична за качество и надеждност за извършваната охранителна услуга.


IІ. Оценка по технически показатели на „предложение за изпълнение на поръчката”- Б - до 60 т.


Б = Б1+Б2+Б3+Б4+Б5


Където:

Б1 – брой точки, получени от участника за Предложение за организация на охраната;

Б2 - брой точки, получени от участника за План и схема за охрана на обектите

Б3 - брой точки, получени от участника за Разработени варианти за действие на охранителя при различни екстремални ситуации

Б4 - брой точки, получени от участника за Създадена система за контрол и помощ на охранителите

Б5 - брой точки, получени от участника за Предложена основна месечна заплата /ОМЗ/ за охранител


1.Предложение за организация на охраната – Б 1– максимален брой 10 т.

Участникът трябва да предложи цялостна концепция за организация на охраната съобразена с особеностите на обектите за охрана. Участникът трябва да посочи общия брой охранители за охрана на обектите, брой на постовете и режим на сменност, брой използвани МПС. Участникът представил цялостна концепция за организация на охраната, ясно и точно дефинирал задачите и отговорностите на отделните служители получава 10 точки. Участникът не описал пълно организацията на охрана, а само общо описание, не дифинирал задачите и отговорностите на отделните служители получава 5 точки.


2. План и схема за охрана на обектите– Б2 - максимален брой 10 т.

Участникът представил план и схема за охрана на обектите, съобразени с особеностите и вида им, използвал съвременни средства за комуникация и оборудване с технически средства на охранителите, получава 10 точки. Участник не предложил достатъчно пълна структура на плана и схемата за охрана, а е направил само общо описание на изпълнението, а последователността на плана не е достатъчно обоснована и охранителите не са оборудвани със съвременни технически средства получава 5 точки.


3. Разработени варианти за действие на охранителя при различни екстремални ситуации – Б3- максимален брой 15 т. Участникът разработил вариантите за действие на охранителите при различните природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, разработил действието на охранителите при сигнали получени от СОТ и Видеонаблюдение на обектите предмет на поръчката получава 15 точки. Участникът не разработил детайлно различните варианти за действие на охранителите, съобразени с особеностите на обектите, не посочил начина на взаимодействие с териториалните служби на МВР и ПАБ получава 7.5 точки.


4. Създадена система за контрол и помощ на охранителите – Б4 - максимален брой 15 т. Участникът представя информация за извършване на инструктажа и контрола на охранителите чрез GPS система. Участник представил информация как се осъществява инструктажа, контрола и помощта на охранителите през цялото денонощие, почивни и празнични дни и възможност за организиране на подсилени денонощни дежурства получава 15 точки. Участник не представил пълна и ясна информация за създадената система за инструктаж, контрол и помощ на охранителите получава 7.5 точки.

5. Предложена основна месечна заплата /ОМЗ/ за охранител – Б5- максимален брой 10 т.


Участниците трябва да представят копия на 10 бр. трудови договори на охранители.

Максимален брой точки получава участникът предложил най-високо средно аритметично ОМЗ от представените 10 бр. трудови договори, а точките на следващите участници се определят по формулата:


Б5 =


Максимален брой точки: А + Б = 100 т.


23. Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом