І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница2/14
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер0.7 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/Dokumentaziq Vania.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. да има валидна застраховка „професионална отговорност” за покриване на щети на Възложителя при настъпване на застрахователно събитие

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. копие от застраховка „Професионална отговорност” за покриване на щети на Възложителя при настъпване на застрахователно събитие


5. Технически възможности и квалификация.

5.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

5.1.1. опит в извършването на охранителна дейност на обекти сходни с предмета на поръчката - за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) – не по-малко от 3 броя договори.

5.1.2. Участниците в процедурата да са обучавали охранителния персонал в лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение учебен център /собствен или по договор/. Да представят програми за обучение на охранители в съответствие с чл.28 от ЗЧОД. Да представят минимум 5 бр. копия на протоколи за обучение от Център за професионално обучение за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.). Да представят минимум 10 броя копия на удостоверения за завършено обучение на охранителите издадено от Център за професионално обучение за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.).

5.1.3. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване:

- наличие на минимум 3 броя патрулни МПС за реагиране на сигнали по СОТ и видеонаблюдение

- наличие на минимум 1 брой патрулно МПС за контрол и помощ на охранителите в т.ч. през почивните и през празничните дни

- наличие на позволените от Закона за частна охранителна дейност помощни и предпазни средства за самозащита.

5.1.4. Да разполагат с технически системи за сигурност:

- охранителите да бъдат оборудвани с паник бутони

- изградена система за контрол и проверка на получени сигнали

- наличие на оборудван с технически средства дежурен център за контрол и помощ през цялото денонощие, включително събота и неделя.

5.1.5. Да има индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на обектите предмет на поръчката издадена от Комисия за регулиране на съобщенията.

5.1.6. Да разполага с действаща GPS система за контрол.

5.1.7. Да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД.

5.1.8.Участникът да е внедрил Система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г.

5.1.9. Участникът да е внедрил Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007.


Забележка: За „сходни обекти” по смисъла на настоящата обществена поръчка, се приемат следните обекти: подлези, надлези, подземни паркинги и гаражи.


5.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

5.2.1. за доказване на опита – списък съгласно Образец № 3 с не по-малко от 3 договора за изпълнение на охранителна дейност на обекти сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.), включително стойностите, датите, получателите и актуален телефон за връзка, придружен от референции. Прилагат се копия на три договора за охрана на сходни с предмета на поръчката обекти, изпълнени през последните три години. Прилагат се референции към всеки един от договорите, за които са приложили документи/доказателства;

5.2.2. за доказване на обучение на охранителния персонал в лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение учебен център /собствен или по договор/ участникът задължително представя: копие на лиценза на учебния център, а в случай че не е собствен се представя и нотариално заверен договор. Представят се копия от програми за обучение на охранители в съответствие с чл.28 от ЗЧОД. Представят се копия на протоколи за обучение от Център за професионално обучение за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.). Представят се копия на удостоверения за завършено обучение на охранителите издадено от Център за професионално обучение за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.).

5.2.3. за доказване на техническото оборудване: за наличие на патрулни МПС – копия на регистрационни талони, за наличие на позволените от Закона за частна охранителна дейност помощни и предпазни средства – документ за наличност и снимков материал.

5.2.4. за наличие на технически системи за сигурност се представя списък с използваните средства за комуникация и снимков материал; за наличие на оборудван с технически средства дежурен център се представя кратко описание на дежурния център и снимков материал.

5.2.5. Копие на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа за територията на обектите предмет на поръчката издадена от Комисия за регулиране на съобщенията.

5.2.6. Да разполага с GPS система за контрол – Участника да представи копие на договор за доставка и монтаж на GPS система.

5.2.7. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД.

5.2.8. Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008г.

5.2.9. Копие на валиден сертификат за Система за управление на здравето и безопастността при работа BS OHSAS 18001:2007г.

5.3. Документите по т.5.2.1. се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

6. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

7. Условията по т. 6 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

8. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом