І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница14/14
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер0.7 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/Dokumentaziq Vania.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява: Охрана на пешеходни подлези на територията на град София, както следва:

А. Невъоръжена, физическа охрана, 2 /два/ поста 24 часа, всички дни в месеца:

1.Подлез „Подуяне” – гарата

Б. Невъоръжена, физическа охрана, 1 /един/ поста 24 часа, всички дни в месеца:

1. Подлез при бул. „България” при „БОКАР”

2. Бул. „България” – Мотописта

3. Бул. „България” при 126 училище.

4. Бул. „България” и ул. „Акад. Иван Гешов”

5. Подлез при ЦУМ – Шератон

6. Подлез при бул. „Ботевградско шосе” и ул. „Витиня”

7. Бул. „Цариградско шосе” – Окръжна болница

8. Подлез „Цариградско шосе” при Полиграфическия комбинат/охранителя осъществява видеонаблюдението в подлезите „Алея Яворов”, ул. „акад. Попов”, ул. „Загоре” и при ул. „Св. Тертер” и организира реагиране при нарушение”

Б.1. Невъоръжена, физическа охрана, 1 /един/ поста 14 часа, всички дни в месеца:

1. Пешеходен подлез при „Захарна фабрика” – 1 /един/ пост 14 часа

В. Охрана с Видеоналюдение и реагиране с охранител физическа охрана, 24 часа, всички дни в месеца

1. Подлез „Цариградско шосе” при „Алея Яворов” – видеонаблюдение

2. Подлез „Цариградско шосе” при ул. „акад. Попов” – видеонаблюдение

3. Подлез „Цариградско шосе” при ул. „Загоре” – видеонаблюдение

4. Подлез „Цариградско шосе” при ул. „Св. Тертер” – видеонаблюдение

5. Подлез при гара „Подуяне” и бул. „Мадрид” /малък/ - видеонаблюдение след изграждането му и реагиране на охранителите от подлез „Подуяне” - гарата


Код по КОП 79713000.


Чл.2. Начина за осъществяване на охранителната дейност, предмет на настоящия договор, се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Плана за охрана, при съобразяване с конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и индивидуалните особености на всеки охраняван обект.


ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс.


ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА .

Чл.4. Договорът се сключва за срок от една година


ІV. МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА ОХРАНАТА.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение за извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охранителна дейност, при следните месечни цени:

Обща стойност на услугата за месец с ДДС: ........................... лв


Общо охранители ............ бр.


Чл.6 Начин на плащане


(1). Месечните плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени, съгласно чл. 5 от настоящия договор въз основа на представена и приета от него фактура и списък на охранителите извършвали охрана на обекта утвърден от Дирекция „Сигурност, обществен ред и масови прояви”

(2). Плащанията по договора се извършват до 30-то число на следващия месец.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ДО ПРЕДАВАНЕТО НА ОБЕКТА ЗА ОХРАНА.


Чл.7. /1/ Страните извършват съвместно охранително обследване на обектите, предмет на настоящия договор, като съставят протокол, в който се отразяват особеностите на конкретния обект, уязвимите в него места, необходимостта от допълнителни ограждане и осветяване, сигнално-охранителна и телефонна техника и други изисквания за гарантиране надежността на охраната.

/2./ В протокола за извършеното съвместно охранително обследване се отбелязват и предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гарантиране надежността на охраната, които предписания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изпълни в уговорен от страните срок при финансово осигуряване от Столична община.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта за охрана.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да участва в изготвянето на плана за охрана на всеки конкретен обект и да предлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения и допълнения в него.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуване и одобрение план за охраната на конкретния обект.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на свободен достъп до обекта за охрана във връзка с необходимостта да изготви оптимален план за охрана на обекта.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта за охрана с предавателно – приемателен протокол, подписан и от двете страни. От датата на предаване на обекта за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се пораждат всички задължения, свързани с охраната на предадения обект, както и правото на възнаграждение. До приемането на конкретния обект от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният не носи имуществена отговорност за причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди/ щети/.


VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да извършва контрол върху осъществената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охрана без да се намесва в работата на преките изпълнители;

б/ да предлага изменения и допълнения на вече утвърдения план за охрана;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани пропуски, нередности и грешки при осъществяване на охраната;

г/ за всички установени нарушения, нередности и грешки при осъществяване на охраната на обектите да изготвя доклад или съставя констативни протоколи.


Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:

а/ да осигури необходимото помещение за нуждите на охраната, като го предостави безвъзмездно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на договора;

б/ да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на профилактичните им ремонти и проверки;

в/ да доведе до знанието на всички работници и служители от охранявания обект въведените мерки за охрана и свързаните с това задължения по тяхното спазване.

г/ да осигури лично или чрез упълномощени от него лица:

  • задължителна съвместна проверка на обектите преди предаване /включването/ им под охрана.

  • достъп до обектите в часовете за охрана за външен оглед и блокиране, както и възможност за цялостна проверка на същите за проникнали лица;

- достъп на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите за профилактика и отстраняване на повреди на техниката;

- отношение на добър стопанин към монтираната СОТ и камерите от видеонаблюдението;

- мрежово електрическо захранване със стандартни параметри, необходимо за нормалната работа на техниката;

д/ да пази в тайна условията и начина на техническата охрана;

е/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /дежурния център/ лично или чрез упълномощени от него отговорници на обекта:

- при повреди в алармената система, както и при промени в обстановката, които могат да доведат до намаляване зоната на действие или елиминиране на датчиците, незабавно при установяването им;

  • за предстоящи ремонти, промени в конфигурацията на обект, декларираната стойност на охраняваното имущество, промени в собствеността и други;

- при промяна в данните на отговорниците за охрана на обект;

- при констатирано разбиване и кражба, без да влиза в съответния обект.

ж/ да не допуска закриване видимостта на датчиците към охраняваните обеми, врати, прозорци и др.

з/ След изтичане на 3 /три/ месеца от поемането охраната на обектите, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставя комисия, която извършва проверка дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнява охранителната услуга съгласно показателите с които е спечелил конкурса.


Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да внася необходимите изменения и допълнения в плана за охрана с оглед подобряване условията и увеличаване надеждността на охраната;

б/ да избере цикъла на охрана в зависимост от зададените параметри на охранявания обект, както и съответстващата сменност на охранителния персонал;

в/ да бъде запознаван своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с всички обстоятелства относно експлоатацията на охранявания обект, които биха нарушили по някакъв начин утвърдения вече план за охрана на този обект/ текущи, годишни ремонти и др. мероприятия/;

г/ да изисква от работниците и служителите от охранявания обект изпълнение на указанията, свързани с непосредствената му дейност по охраната на конкретния обект

д/ при необходимост да изисква легитимиране от страна на работници и служители от охранявания обект;

е/ при неподчинение от страна на работници и служители от охранявания обект, изразязащо се в отказ да се изпълнят указания свързани с охраната на обекта, отказ да се легитимират и всякакво друго действие, застрашаващо имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обект на охрана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преките охранители имат право да употребят необходимите средства за предотвратяване на увреждането съгласно ЗЧОД;

ж/ да осъществява контрол върху охраната по всяко време, по начин и със средства, които по негова преценка са необходими и достатъчни за изпълнение на поетите с договора задължения;

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства/ аварии, пожари, природни и социални бедствия и др./ ;


Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

а/ да изготви План за охрана за всеки конкретен обект;

г/ да извършва необходимия подбор, подготовка и контрол върху лицата, ангажирани с непосредствената охрана на обекта;

д/ да поддържа постоянна телефонна връзка с най- близкото до обекта поделение на МВР , системно взаимодейства с полицейските наряди и противопожарната охрана;

е/ ежемесечно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за :

- хода на изпълнението на задълженията си по договора и за възникнали проблеми в тази връзка, като представя месечен отчет за работата.;

-да представя поименен график на охранителите/по отделно за всеки пост/,обезпечаващи ефективно покритие на постовете по спечелени от конкурса показатели;

ж/ да оборудва с необходимите технически средства за охрана постовете и лицата, натоварени с непосредствената охрана на обекта;

з/ да извършва незабавно проверка на получен алармен сигнал от СОТ и видеонаблюдение на съответния обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предприеме необходимите действия за предотвратяване на правонарушение (проникване, кражба, нанасяне на щети и др.);

и/ да уведоми дежурните органи на полицията и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, веднага след констатиране на неправомерно проникване или опит за проникване в обект;

й/ да пази в тайна всички факти и сведения, свързани с особеностите на обектите, съхраняваните в тях материални ценности и имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

л/ да извършва точно съгласно договора възложената му охранителна дейност,като спазва трудовото законодателство у нас-продължителност на смените, извънреден труд, почивки и др.

Чл.17.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигурява техническа охрана на обекта:

а/ при прекъсване на електрозахранването за повече от 12 часа;

б/ когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, без да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извърши ремонт, преустройство, промяна на обстановката, свързана с възпрепятстване на техническите съоръжения;

в/ при възникнал пожар в обект, нарушил СОТ;

г/ когато обект не е включен под охрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друго лице, което е упълномощено от него да включва СОТ;

д/ при неправилно боравене с алармената система от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови служители, в резултат на което е предизвикан сигнал от СОТ;

Чл.18. Охраната със СОТ и видеонаблюдението се възстановява след отстраняване на пречките по чл.17.


VІІ.ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл.19. /1/ При кражби, грабеж, повреждане, унищожаване или друга форма на престъпно посегателство срещу охранявания обект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на 100% за нанесените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди.

/2/ При намаляване на броя на охранителите за един пост,с което се влошава качеството на охранителния процес и се нанася щета на СО,изпълнителят отговаря на 100%.

Чл.20. /1/ Размера на вредите по чл.19 ал.1 и ал.2 се установява от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за констатациите се подписва протокол от членовете на комисията и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ Комисията по ал.1 се формира в срок до три дена от настъпване на събитието.

Чл.21. Обезщетението за претърпени вреди се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на щетите, констатирани от комисията по чл.20, в срок до 1/един/ месец от подписването на протокола.


VІІІ.САНКЦИИ


Чл.22 При неплащане на обезщетение в сроковете по Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от щетите, която се удържа от съответното месечно възнаграждение.

Чл.23. При констатиране на 3 /три/ броя нарушения установени с доклади или протоколи, за пропуски и грешки, с които се влошава качеството на охраната, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се налага санкция в размер на 10 % от стойността на месечната услуга за охрана на обекта/те


ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.24 /1/ Договора се прекратява с изтичане на уговорения срок.

/2/ Освен в случая по ал.1 договора може да бъде прекратен:

а/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писменна форма при промяна на обстоятелствата, в резултат на които отпадне необходимостта от охрана ;

б/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тридесетдневно писмено предизвестие;

в/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при доказано системно неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

г/ едностранно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с двуседмично писмено предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пощата с обратна разписка;

д/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на някой/някои от обектите по чл.1 на договора, в случай, че отпадне основанието за тяхната охрана;

е/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по каквато и да е причина бъде лишен от право да упражнява охранителна дейност на територията на Република България.

ж/Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 дневно предизвестие при констатирано грубо нарушение на трудовото законодателство;


Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.25. Внесената гаранция за изпълнение в размер на .............../............................/ лева се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 /десет/ работни дни след изтичане на срока на договора, освен в случаите на Чл.19., Чл.24, /2/, в/, е.

Чл.26 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага гражданското законодателство на Република България.

Чл.27. Договора се изготви и подписа в два еднообразни екземпляри, от които един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложението на изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..........................

КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Фандъкова/ /................................/


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/1 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

5 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

6 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

7 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

8 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

10 Чл. 9 от ЗОП

11 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

12 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

13 чл. 65, ал. 2 от ЗОП

14 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

15 Оставя се вярното.

16 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

17 Оставя се вярното.

18 Оставя се вярното.

19 Оставя се вярното.

20 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом