Устав на сдружение с нестопанска цел
ИмеУстав на сдружение с нестопанска цел
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер178.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgarianforestplatform.org/ustav.doc
УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА

ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ”,гр.София

София, 2007 г.

Примерно СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ......................................................................................................

3

Наименование.................................................................................................................................

3

Седалище и адрес...........................................................................................................................

3

Срок.................................................................................................................................................

3

ГЛАВА ІI. ОСНОВНИ ЦЕЛИ............................................................................................................

3

Средства за постигане на целите..................................................................................................

4

Предмет на дейност........................................................................................................................

4

Основни принципи.........................................................................................................................

4

ГЛАВА IІІ.ЧЛЕНСТВО....................................................................................................................

5

Придобиване на членство..............................................................................................................

5

Права и задължения на членовете................................................................................................

5

Прекратяване на членство.............................................................................................................

6

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.....................................................................

7

ОРГАНИ............................................................................................................................................

7

Общо събрание..........................................................................................................................

7

Компетентност на ОС.................................................................................................................

7

Свикване на ОС...........................................................................................................................

8

Право на сведение за ОС............................................................................................................

8

Кворум на ОС..............................................................................................................................

8

Гласуване на ОС.........................................................................................................................

Избор на органи ..........................................................................................................................

8

9

Конфликти на интереси..............................................................................................................

9

Решения на ОС............................................................................................................................

9

Протокол......................................................................................................................................

9

Контрол на ОС............................................................................................................................

9

Управителен съвет...................................................................................................................

9

Мандат на УС..............................................................................................................................

10

Правомощия на УС.....................................................................................................................

10

Заседания на УС..........................................................................................................................

11

Вземане на решения на УС........................................................................................................

11

Контрол на УС............................................................................................................................

11

Отговорност на членовете на УС..............................................................................................

11

Председател...............................................................................................................................

11

Контролен съвет.......може би не!!!............................................................................................

12
12

ГЛАВА V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА.................................

13

Имущество......................................................................................................................................

13

Източници на средства..................................................................................................................

13

Имуществени вноски на членовете..............................................................................................

13

Стопанска дейност.........................................................................................................................

13

Разходване на имуществото..........................................................................................................

14

ГЛАВА VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.............................................

14

Имущество след ликвидацията.....................................................................................................

14

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.........................................................................

15

У С Т А В

на сдружение с нестопанска цел


ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ”,гр.София


І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


Статут

Чл. 1./1/ Сдружението е юридическо лице,отделно от членовете си,учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/,Устава и Решението на Учредителното събрание.

/2/ Сдружението не предвижда създаването на клонове.


Наименование


Чл.2./1/ Наименованието на сдружението е „ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ”,което се изписва съкратено на латиница като „ВFTP”.

/2/ Наименованието на сдружението,заедно с указания за седалището, адреса,съда,където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ,трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

/3/ Сдружението поддържа своя официална Интернет-страница.


Седалище и адрес на управление


Чл.3. Седалището и адресът на управление на сдружението са : град София,район „Триадица”, бул.”България”, ж.к.”Бокар”,бл.18.

СрокЧл.4. Сдружението се учредява за неопределен срок от време.

Чл.5 Сдружението ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ” е доброволна, независима , неправителствена и непартийна организация.

Чл. 6. Сдружението осъществява своята дейност като прилага и осигурява:

  • Свобода на сдружаването и доброволност в членството.

  • Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.

  • Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията.

  • Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет.ПечатЧл. 7. Печатът е кръгъл с надпис Сдружение с нестопанска цел “ ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ” – град София .


Определяне на вида и предмета на дейносттаЧл.8 /1/ Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

/2/ Предмет на дейността на Сдружението е:подпомагане на Държавата и собствениците на гори за устойчиво и многофункционално стопанисване и ползване на българската гора, за дългосрочно оползотворяване на горския фонд за промишлени,екологични и други нужди и на другите възобновяеми енергийни източници от биомаса, осигуряване на дългосрочни програми за залесяване, стопанисване и ползване,координиране и подпомагане на развитието на българските ползватели и преработватели на дървесина за промишлени нужди в страната и утвърждаване на техния обществен престиж и социален статус.Разработване и внедряване на иновации, нови технологии и дейности в горския и горскопромишления сектор с цел по-ефективното им оползотворяване в полза на обществото, собствениците на гори и земи от горския фонд, ползвателите и преработвателите на дървесина. Сдружението ще осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност,като приходът от тази дейност Сдружението ще използува за постигане на определените в Устава цели.Допълнителната стопанска дейност,която Сдружението ще осъществява търговска,издателска и консултанска дейност,рекламна и друга дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружението и необходима за постигане на определените в Устава цели.

Цел на дейностЧл.9.Целите са сдружението са: непрекъснатото подобряване системата и добрите практики за създаване и възпроизводство на горите, отглеждане и управление на горите, добив и разпределение на дървесина и биомаса,издигане и утвърждаване на обществения престиж и социален статус на българските горовладелци, ползватели и преработватели на дървесина в страната,координиране и подпомагане на развитието им и осигуряване благоприятни възможности за участието им в икономическия живот в страната.


Средства за постигане на целите


Чл.10 За постигане своите цели Сдружението:

1.Представлява, защитава и лобира за интересите на своите членове пред държавните,общинските,административните органи;

2.Разработва предложения за национални и регионални стратегии и политика за развитие на своите членове;

3.Разработва предложения за ново законодателство или допълнения към съществуващото;

4.Индентифициране и анализ на пречките и проблемите за съществуването и развитието на горовладелците, ползвателите и преработвателите на дървесина и разработване на предложения за отстраняването им.

5.Създаване на система на договорна основа за консултиране и подпомагане на българските горовладелци,ползватели и преработватели на дървесина чрез:

а/ организиране на консултации за своите членове по въпросите на търсене на чуждестранни партньори за съвместни предприятия, финансиране на проекти, оптимизационни и оздравителни програми, европейски стандарти,европейско законодателство и външно-търговски режими,решаване на екологични проблеми,внедряване на съвременни компютърни технологии,маркетинг и мениджмънт, митнически режими и действащото българско законодателство.

б/ осигуряване на информация от български,европейски и световни бази данни.

в/ изработване на технико-икономически обосновки и бизнес планове;

г/привличане на финансови средства от националния и регионалния бюджет,международни,национални и регионални програми и фондове,кредитни линии за по опазване на горите и възпроизводството им.

д/ развитие и прилагане на науката и иновациите в горския сектор, включително използването на нови науки и научни постижения; Създаване на по-ефективна новаторска система, включваща по-добре структурирана изследователска общност с по-висока ефективност;

е/поощряване и подпомагане реализирането на програми за предприемаческа култура и поведение,управление на човешки ресурси,професионална квалификация,решаване на екологични проблеми.

ж/насърчаване и стимулиране на достъпността и употребата на горска биомаса за продукти и енергия,чрез развитие на интелегентни и ефективни научни, технологично-производствени и нормативни процеси, за намаляване потреблението на енергия, произведена от конвенционални енергийни източници и намаляване промените в климата свързани с тази употреба;

з/ формулиране на предложения за техническа помощ,финансирана от ФАР и други международни и европейски програми,както и от национални и регионални програми при изграждането и поддръжката на горската инфраструктура, добива на дървесина и рекултивацията на горите.

и/ изготвяне на предложения за промяна на действащата нормативна уредба която пречи за развитието на българските ползватели на дървесина.

й/създава и поддържа база данни за некоректни съконтрагенти , като осигурява достъп до нея чрез телекомуникацията

к/защитава своите членове от нелоялна конкуренция,като при необходимост предприема съответните мерки съобразно закона;

л/Осъществява публикации в средствата за масово осведомяване;

Осъществяване на всякакви помощни дейности за постигане на целите на сдружението които не противоречат на българското законодателство.


І І УЧРЕДЯВАНЕ , ЧЛЕНСТВО , ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО.


Чл.11 Сдружението ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ” е неправителствена организация на юридически лица,имащи отношение към производството, отглеждането,добиването и преработването на дървесина за промишлени цели,използването й като енергиен източник, разработване и внедряване на научни разработки и най-добри технологии и др., които признават и приемат този Устав.


Членство


Членски права и задължения

Чл.12. /1/ Членуването в сдружението е доброволно.

/2/ Член на сдружението може да бъде всяко лице,което споделя целите и средствата за тяхното постигане на сдружението , спазва устава, създава, разпространява или прилага научни разработки свързани с горите, управление на гори и отглеждането им, ползване или преработка или търговия с дървесина и биомаса, и/или подпомага развитието на тези дейности и/или обединява лица, които имат такъв предмет на дейност .

Чл.13. Всеки член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да избира и бъде избиран в органите на сдружението;

3. да бъде осведомяван за дейността на сдружението,да преглежда книжата на сдружението,да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването на дейността на сдружението;

4. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението.

5. да напусне сдружението по собствено желание.

Чл.14. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

2. да изпълнява решенията на органите за управление на сдружението;

3. да съдейства за осъществяване на неговата дейност;

4. да не развива политическа дейност в и с помощта на сдружението;

5. да не използва по какъвто и да е начин членството си в сдружението за цели противоречащи на устава на сдружението;

Членските права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица освен в случай на смърт,съответно при прекратяване.

Членът на сдружението не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл.15. Придобиване на членство

Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.Кандидатите отправят писмена молба до УС,който разглежда молбата в едномесечен срок.Приемането става с решение след проведено явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство

Чл.16./1/ Членството в сдружението се прекратява:

1. Едностранно,със заявление до УС ;

2.Прекратяване дейността на юридическото лице.

3.Когато поведението на члена е несъвместимо с целите и задачите на сдружението,то УС има право да го изключи с гласовете на 2/3 от всички членове на сдружението.

4. При прекратяване на сдружението.

5. При отпадане.

/2/ решението за изключване се взема от УС при наличието на видимо поведение,което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

/3/ Отпадането на членство е налице,когато има системно не внасяне на членския внос и неучастие в дейността на сдружението.


І І І УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ


Органи на сдружението


Чл.17. Органи на сдружението са Общото събрание /ОС/ и Управителния съвет /УС/.


Състав на Общото събрание


Чл.18. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.


Компетентност на Общо събрание


Чл.19. /1/ Общото събрание е колективен върховен орган на сдружението.

/2/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4.взема решение за участие в други организации;

5.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

7.приема бюджета на сдружението;

8.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос ;

9.приема отчета за дейността на управителния съвет;

10.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

11.разпорежда се с недвижимите имоти на сдружението

12. взема и други решения, предвидени в устава.

(3) Правата по ал. 2, т. 1, 3, 5, 7, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Провеждане на Общото събрание

Чл.20. /1/ ОС се провежда най-малко един път в годината.

/2/ ОС може да бъде свикано по всяко време от УС или от 1/3 от членовете на сдружението.


Свикване на ОС


Чл.21. /1/ ОС се свиква от УС чрез писмена покана,която се обявява и на официалната Интернет-страница на сдружението.То може да се свиква и по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

/2/ Поканата трябва да съдържа: дневен ред,датата,часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се изпраща на обявените в сдружението адреси за кореспонденция на членовете на сдружението най-малко 14 дни преди насрочената дата.

Чл.22. Писмените материали от дневния ред на ОС трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на сдружението най-късно до датата за свикване на ОС.

Списък на присъстващите

Чл.23. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове.Те удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.


Кворум

Чл.24. /1/ ОС е законно,ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час по късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и члена да се явят.

/2/ ОС взема решенията си,ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Общото събрание се председателствува от един от членовете на сдружението на принципа на ротацията в поредност определена от Управителния съвет.За спазване на процедура при подготовката на протокола се избира един секретар,който води протокола на заседанието.

/4/.Председателя на общото събрание ръководи дейността на събранието.В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите от събранието решения.Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/5/.Дискусиите и решенията на събранието се водят по въпросите ,посочени в съобщението за свикване на общото събрание.

ГласуванеЧл.25. /1/ Всеки член на сдружението има право на 1 глас.

/2/ Едно лице може да представлява не повече от 3 членове на ОС въз основа на писмено пълномощно.


МнозинствоЧл.26. /1/ Решенията на ОС се приемат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решения по чл.19 ал. 2, т. 1 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.


РешенияЧл.27. Решенията на ОС влизат в сила незабавно,освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл.28. /1/ На заседанията на ОС се води протокол в специална книга съгласно изискванията на закона.

/2/ Протоколът на ОС се подписва от председателя и секретаря на събранието.Към него се прилага списък на присъстващите и други необходими документи.

/3/ Всеки член,присъствал на ОС,има право да изисква и да следи за точното записване решенията в протокола.


Управителен съвет

Чл.29./1/Управителен орган на сдружението е Управителен съвет /УС/ , избран за срок от 5 години от ОС.

/2/ УС се състои минимум от 3 лица.

/3/ Членовете на УС-юридически лица се представляват на заседанията от своите законни представители или упълномощени от тях лица.

Компетенции на УС


Чл.30.Управителния съвет:

1.Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

2.Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

3.Разпорежда се с движимото и недвижимото имущество и паричните средства;

4.Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

6.Определя адреса на сдружението;

7. Взема решения по всички въпроси,които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

8. Избира Председател на УС и Зам.Председател на УС и ги упълномощава да представляват същото заедно и поотделно.

9.Приема и изключва членове на Сдружението;


Заседания на Управителния съвет


Чл.31. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едномесечен срок,то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от Зам.председателя. Мястото,времето и дневния ред на заседанието на УС се определя от Председателя на УС,който уведомява за това всички членове на сдружението с писмена покана,връчена не по-късно от 7-седем дни преди заседанието.По решение на УС,взето с 2/3 от гласовете на съвета,заседанията могат да се провеждат на принципа на ротацията по местонахождение на членовете на УС.

/2/ Управителният съвет може да взема решение,ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е лице,с което има двустранна телефонна или друга връзка,гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/Управителния съвет може да приема решения и без да бъде провеждано заседание ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 30, т. 3 и 5 - с мнозинство от всички членове.

Председател-Права и задължения

Чл.32.Председател на Управителния съвет :

/1/ Председателят на УС представлява сдружението заедно и поотделно с Зам.Председателя на УС.


ІV ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ


Чл. 33. Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание.

2 По решение на съда по регистрацията му,когато целта й е станала непостижима,противна на закона или на държавния и обществен ред,и когато е обявено в несъстоятелност.

Чл. 34 След прекратяване на сдружението имуществото й се предава на ОБЩИНАТА по месторегистрацията на сдружението, която отговаря за задължения на сдружението към трети лица до размера на полученото имущество.

Чл.35 /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ В случаите на прекратяване ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.

/3/ Относно реда за осъществяване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора, както и производството по обявяване в несъстоятелност на сдружението, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.


V ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. При противоречие между някоя от разпоредбите на устава със законовите разпоредби,да се прилагат законовите.

Чл.37. Този Устав е приет на общото събрание на сдружението,проведено на 07.12.2007г. и подлежи на вписване в регистъра на Софийски градски съд.


Приложение към Устава се явява Списък с учредителите приели и подписали Устава и Протокол от учредително Общо събрание.


УЧРЕДИТЕЛИ  1. ЕООД”ПЛАТАН” със седалище и адрес на управление в

град Шумен,ул.”Софийско шосе”16,ет.8,ап.39,рег. по ф.д.№376/1997г. по описа на ШОС представлявано от пълномощника Георги Калоянов Павлов с ЕГН-6807278802-Подпис:....................................


  1. ЕООД”АГРОЛЕС” със седалище и адрес на управление в

град Враца,ж.к.”Дъбника”,бл.34,вх.В,ет.1,ап.38,рег. по ф.д.№373/2007г. по описа на ВрОС представлявано от управителя Цанко Тодоров Вутов с ЕГН-7608271929-Подпис:...............................


  1. ЕКОСВИЛ”ЕООД със седалище и адрес на управление в град

Свищов,Западна Индустриална зона,рег. по ф.д.№340/2002г. по описа на ВТОС представлявано от пълномощника Илия Лъчезаров Колев с ЕГН-8104185765-Подпис:.................................................................


  1. ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ”АД със седалище и адрес на управление в

град Плевен,ул.”Гривишко шосе”№6,рег. по ф.д.№903/1997г. по описа на ПлОС представлявано от пълномощника Илия Николов Николов с ЕГН-7404184027-Подпис:..........................................


5. ”ЕКОТЕКНИКА” ООД – гр.София, регистрирано с решение

по ф.д. №12562/1999г. на СГС, със седалище гр.София, адрес на управление район Витоша, бул.”България” №124, представлявано от управителя Димитър Георгиев Първанов с ЕГН-5307061646.


  1. Национално сдружение на собствениците на

недържавни гори “ГОРОВЛАДЕЛЕЦ” със седалище и адрес на управление гр.Чепеларе,ул.”Спартак”№6, рег. по ф.д.№266/2002г. по описа на СмОС, представлявано от Председателя Анелия Димитрова Почеканска с ЕГН-5601017478- Подпис:………………….

6.БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ-Институт за гората ,град София,представлявана от Проф. Христо Иванов Цаков с ЕГН-4811016561 Подпис:………………….


7. СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ на БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА” - гр.София, град София-1113, Община “Изгрев”, ул.”Елемаг”№30-А, рег. по рег. по ф.д.№3233/2004г. по описа на Софийски градски съд представлявано от пълномощника Михаил Георгиев Колчев с ЕГН 5012111545-Подпис:……………………………


8.ЕТ”ДАРИЯ-99-ДАРИНКА ДИМИТРОВА” със седалище и адрес в гр.Луковит,ул.Страцинска”№2,регистрирана по ф.д.№433/1999г. по описа на ПлОС,представлявано от Даринка Цветанова Димитрова с ЕГН-6604073055;


9. СНЦ „БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”-София ,ул.”Парчевич”№42,рег. По ф.д.№15445/1991г. по описа на СГС,представлявана от пълномощника Красимир Банчев Дачев с ЕГН-5002221463-Подпис:…………………………………….

Свързани:

Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел
...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел
Подписалите настоящия Устав решиха да учредят "българо-швейцарска търговска камара" (наричана за краткост само Камарата) като сдружение...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) «българска фасилити мениджмънт асоциация», наричана по-долу за краткост „Асоциацията“, е юридическо лице с нестопанска цел,...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел "Национална мрежа за децата" глава първа
Национална мрежа за децата” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел „Клуб Булгод – България (кбб)
Чл. (1). Кбб e юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обединяващо притежатели...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел
Чл. 1 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „сдружение с нестопанска цел „български национален комитет на...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел „Клуб Булгод – България (кбб)
Чл. (1). Кбб e юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обединяващо притежатели...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел „Клуб Булгод – България (кбб)
Чл. (1). Кбб e юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обединяващо притежатели...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconУстав на сдружение с нестопанска цел в частна полза
Чл (1) Учредява се сдружение българска демократична алтернатива – да за осъществяване на дейност в частна полза, наричано по-долу...
Устав на сдружение с нестопанска цел iconСдружение с нестопанска цел на
Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел родителско настоятелство за децата при одз №91 е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом