Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер15.92 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2010/67_23.07.2010_p11.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


67/23.07.2010 г.


ПРОТОКОЛ № 11/23.07.2010 г.


ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2010 година, съобразено със Заповед № ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. на Областен управител на област В. Търново.


На основание, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.1 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, съобразявайки се с посочените мотиви за неизяснена фактическа обстановка за връщане на Решение № 58 / 25.06.2010 г. във връзка със Заповед № ОА.03.03-34 / 09.07.2010г. на Областен управител на област В. Търново, прилагам копия от Годишен план за ползване на дървесина на територията на ДГС Елена и ДГС Буйновци за 2010 г., копия на Решения за възстановяване на гори и земи в горския фонд със скици за съответните имоти, копие на Заповед № РД-14-150/20.12.2008г. и Протоколно решение № 8 / 17.12. 2008 г. , които при разглеждане на предложението ми не бяха поискани като допълнителна информация. Във връзка с това на основание чл. 45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена


РЕШИ:


1. Одобрява ползването на дървесина от горите общинска и временно общинска собственост за снабдяване на местното население, съгласно условията за определяне на лицата, имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен за следните подотдели 190 я1, 190 в2, 207 х, 208 з2, 229 т1, 215 н, 244 з, 244 у, 244 р, 245 т, 245 щ, 245 х, 330 ж, 332 а, 335 в, 350 а1, 365 з, 368 а, 369 о, 378 л1, 379 ф, 379 ц, 413 л, 467 п, 471 ц на територията на Държавно горско стопанство Елена и 5 ж, 5 з, 95 а, 6 р, 6 с, 6 ч и 6 ш на територията на Държавно горско стопанство Буйновци.

2. Дава съгласие да се предоставят безплатно по 5 пространствени метра кубически дърва за огрев на ветераните, участвали във втората световна война.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране и добив на дървесината по т.1.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом