Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер13.06 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2009/07_20.01.2009_p2.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


7/20.01.2009г.


ПРОТОКОЛ № 2/20.01.2009г.


ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци съгласно провеждането на санитарни сечи по предписание на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци


На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53, ал.2, т.3 от Закона за горите и чл.80, ал.2, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, Общински съвет – Елена


РЕШИ:


Възлага на кмета на общината:

1. Да сключи договор за маркиране на дървесината.

2. Да проведе процедура за определяне на изпълнител чрез търг с тайно наддаване, съгласно чл.53, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината в Община Елена, за предоставяне ползването на дървесина в общински и временно общински гори, отдели и подотдели: 220 „и”, 242 „з”, 243 „к”, 244 „ц”, 244 „ш”, 377 „ч1” на територията на Държавно горско стопанство гр.Елена; 1 „ж”, 2 „м”, 4 „и”, 180 „х”, 260 „б” на територията на Държавно горско стопанство с.Буйновци.

3. Да сключи договор с изпълнителя, спечелил търга.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом