Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена
ИмеНаредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена
страница1/12
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер1.11 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1319006278.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА "ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(2) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:

1. подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони;

2. подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво;

3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;

4. насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.


Чл. 2. Мярката се прилага в селските райони на страната, определени в приложение № 1.


Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансовата помощ се предоставя за осъществяване на следните дейности:

1. проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;

2. обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;

3. обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;

4. учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;

5. работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;

6. информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;

7. разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;

8. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

(2) Финансова помощ не се предоставя за дейности, извършени преди началната и след крайната дата на проекта, определени в договора за предоставяне на финансовата помощ.


Раздел II.
Финансови условия


Чл. 4. Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи, свързани с дейностите, посочени в чл. 3, ал. 1.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният е левовата равностойност на 100 000 евро.

(2) Един кандидат може да бъде подпомаган в рамките на един или няколко проекта, одобрени по реда на тази наредба, до максималната обща стойност на финансовата помощ - левовата равностойност на 100 000 евро, за една и съща територия.

(3) За подпомагане на нов проект по реда на тази наредба се кандидатства след изпълнение и отчитане на предходния проект.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Финансовата помощ се изплаща за възстановяване на направени допустими разходи съгласно одобрения бюджет на проекта и в размерите и сроковете, посочени в договора за подпомагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Финансовата помощ се изплаща най-много на 4 части, като последното плащане е окончателно и се извършва след приключването на проекта.

(3) Датата на първото искане за плащане не може да бъде по-рано от 1 месец след началната дата на проекта.

(4) Общият размер на отделните плащания преди окончателното не може да надхвърля 80 % от стойността на допустимите разходи по проекта.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Размерът на всяко искане за одобрение на разходите, с изключение на окончателното не може да бъде по-малък от 10 % от стойността на допустимите разходи по проекта.


Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 7. (1) За подпомагане по реда на тази наредба могат да кандидатстват:

1. общини от селските райони, съгласно приложение № 1;

2. юридически лица с нестопанска цел;

3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е свързан с дейностите по чл. 3, ал. 1.

(2) Кандидатът и неговите партньори трябва да имат адрес на управление на територията на селския район, в който ще се развива подпомаганият проект.

(3) Когато кандидатът е лице по ал. 1, т. 2 и 3, трябва да отговаря на следните условия:

1. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. да не е в открито производство по несъстоятелност или да не е обявен в несъстоятелност;

3. да не е в производство по ликвидация;

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата.

(4) Кандидатът и/или неговите партньори трябва да имат предишен опит (поне един проект за последните три години) в проекти, осъществявани чрез партньорство.


Раздел IV.
Изисквания към проекта


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Проектите се осъществяват като публично-частни партньорства на трима партньори, като единият от тях кандидатства и получава финансовата помощ.

(2) Публично-частното партньорство по ал. 1 трябва да включва по един представител на община/и, стопанския и нестопанския сектор от съответната територия за създаване на МИГ.

(3) Партньорите подписват декларация за партньорство по образец съгласно приложение № 2 за периода на изпълнение на проекта. Декларацията за партньорство трябва да е придружена от документи, показващи публичността и прозрачността в избора на представители на стопанския и нестопанския сектор в партньорството по ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) За една територия може да се подпомага само едно партньорство, подкрепено от съответната/те община/и с решение на общинския/те съвет/и. Решението съдържа следните точки:

1. партньорите по проекта, избрани по условията на ал. 3;

2. кандидатът за финансово подпомагане по проекта;

3. лицето, което представлява общината/те по проекта и подписва декларацията за партньорство.

(5) Проектите трябва да се осъществяват на определена територия в селските райони с минимум 10 000 и максимум 100 000 души население.

(6) Проектите се изпълняват в рамките на период не по-кратък от 10 месеца и не по-дълъг от 20 месеца. Крайният срок за осъществяването им е до края на 2011 г.


Чл. 9. Един проект трябва задължително да включва най-малко пет от дейностите по чл. 3, ал. 1.


Чл. 10. Подпомагат се проекти, получили най-малко 50 точки по критериите за оценка, съгласно приложение № 3.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) За изпълнение на дейности по чл. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 8 кандидатът за финансово подпомагане предлага най-малко двама експерти за оказване на методическа помощ, които да покриват следните четири експертни области:

1. модератори на процеса за въвличане на местните общности в дейности по създаване на местна инициативна група, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на стратегия за местно развитие;

2. експерти за разработване на стратегия за местно развитие, свързано със събиране, обработване на данни и изготвяне на аналитични материали и финален вариант на стратегията;

3. експерти по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциални МИГ;

4. експерти по подготовка и провеждане на обучения към различни целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

(2) Кандидатът за финансово подпомагане може да избира експерти за оказване на методическа помощ от списък, одобрен от управляващия орган на ПРСР и публикуван на електронната страница на МЗХ.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) Кандидатите за експерти за оказване на методическа помощ могат да бъдат само физически лица, отговарящи на изискванията, посочени в приложение № 4.

(2) Експертите по ал. 1 не могат да бъдат служители в публичната администрация на национално, регионално или общинско ниво.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) Кандидатите за експерти, които не са включени в списъка, подават формуляр за кандидатстване съгласно образец по приложение № 5 заедно с посочените в него документи, доказващи посочените факти и обстоятелства, на хартиен носител и в електронно копие на CD към съответното заявление за подпомагане за предоставяне на финансова помощ.

(2) Министерството на земеделието и храните набира кандидатите за включване в списъка по чл. 11, ал. 2, като публикува обява в национални медии и на електронната страница на МЗХ, която съдържа изискванията към експертите, сроковете и начина на подаване на документите за участие в процедурата по подбор на експертите.

(3) Приемането на документи за кандидатстване за участие в процедурата по подбор на експерти по ал. 2 се извършва до септември 2009 г.

(4) Кандидатите по ал. 2 подават формуляр за кандидатстване по образец, посочен в приложение № 5, заедно с посочените в него документи, доказващи посочените факти и обстоятелства, на хартиен носител и в електронно копие на CD в деловодството на МЗХ или по пощата на адреса на МЗХ.

(5) Едно лице може да кандидатства за включване в повече от една експертна група, като за всяка група класирането е отделно.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) Процедурата по одобрение на експертите се провежда на два етапа:

1. подбор по документи;

2. тест след провеждане на задължителното обучение.

(2) Подборът по документи се извършва от управляващия орган на ПРСР при МЗХ.

(3) Министерството на земеделието и храните организира обучение по ПРСР и ЛИДЕР подхода за всички експерти, одобрени по ал. 1, т. 1.

(4) След приключване на обучението се провежда тест за оценка на кандидатите. За успешно издържали теста се считат кандидатите, набрали поне 70 % от общия брой точки.

(5) Успешно издържалите теста се включват в списък на групите експерти, който се публикува на електронната страница на МЗХ.

(6) В случай че посочените от кандидата за финансово подпомагане експерти не бъдат одобрени, те следва да бъдат заменени.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)


Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 17. Допустимите разходи за осъществяването на проектите са:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) разходи за заплащане на експертите по чл. 11, ал. 1 и 2, координатора на проекта и един технически асистент;

2. разходи за наемане на външни експерти за извършване на предвидените дейности по проекта;

3. разходи за покупка на ново офис оборудване и офис техника в размер до 10% от бюджета по проекта;

4. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) разходи за външни услуги, необходими за оперативното функциониране на офиса и разходи за наем на офис за срока на изпълнение на проекта;

5. разходи за офис консумативи, канцеларски материали и копиране;

6. разходи за софтуер, свързан с осъществяваната дейност;

7. разходи за преводачески услуги;

8. разходи за външни изпълнители за извършване на проучвания и оценки, събиране на информация, подготовка и провеждане на информационни кампании, подготовка и разпространение на информационни материали, подготовка и провеждане на семинари и обучения, създаване и поддържане на електронна страница;

9. организационни разходи за провеждане на семинари и обучения, работни и партньорски срещи, наем зали и оборудване;

10. транспортни разходи в страната и чужбина, предвидени в бюджета и изчислени съгласно Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);

11. разходи за нощувки и дневни, предвидени в бюджета и изчислени съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;

12. такси за участия в изложения, конференции, срещи, обучения;

13. държавни и нотариални такси за регистриране на местната инициативна група;

14. правни услуги, които се отнасят до регистриране на местната инициативна група и до сключването и изпълнението на договори във връзка с осъществяваната дейност.


Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Не са допустими следните разходи:

1. разходи за дължими лихви;

2. разходи за лизинг;

3. разходи за закупуване на недвижими имоти;

4. разходи за закупуване на оборудване втора употреба;

5. разходи за закупуване на моторни превозни средства;

6. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) данък добавена стойност с изключение на невъзстановимия, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 4, 5, ал. 1 от Шестата директива на Съвета 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота - Обща система за данък добавена стойност: единна основа за оценка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Не се предоставя финансова помощ за разходи за заплащане на координатор или технически асистент по проекта, когато тези лица са служители на общинска администрация, с изключение на случаите, когато при изпълнение на дейностите по проекта са в неплатен отпуск.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconПроект на Наредба по мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Едба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Управление на миг, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба за изменение на Наредба №23 от 18 декември 2009 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" И
Иите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност...
Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба №8 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка придобиване на умения и постигане на обществена iconНаредба №8 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом