Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането,
ИмеРегламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането,
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер284.9 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/114364COM_2011_870_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4   5   6   71.Малките и средните предприятия — двигатели на икономическия растеж


Икономическият успех на Европа в голяма степен зависи от разгръщането на потенциала на малките и средните предприятия (МСП). През последните пет години на МСП се дължи повече от половината добавена стойност в нефинансовия сектор на икономиката и 80 % от всички нови работни места в Европа1.

МСП често срещат значителни трудности при осигуряване на финансирането, от което се нуждаят, за да се развиват и да осъществяват нововъведения.

Един от ключовите приоритети, залегнали в стратегията на ЕС за икономически растеж през следващото десетилетие „Европа 2020“, както и в документите на Комисията „Акт за единния пазар“2 и „Акт за малките предприятия“3, е да се улесни достъпът на МСП до финансиране. В Годишния обзор на растежа4 беше подчертана решаващата роля на стабилната финансова система както за подпомагането му, така и за определянето на приоритетите за действие в краткосрочен план.

В този контекст програмата за реформиране на финансовите услуги, въведена в отговор на финансовата криза, може да създаде регулаторни предимства за МСП. Комисията освен това предлага ново целево финансиране на равнище ЕС за преодоляване на слабостите на пазара, които ограничават растежа на МСП.

В настоящия План за действие Европейската комисия представя различните мерки, които предприема, за да улесни достъпа до финансиране за 23-те милиона МСП и осезаемо да подпомогне техния растеж5.

2.Отговор на проблемите


Както подробно е представено в приложението6, трудностите при достъпа до финансиране са една от основните пречки пред растежа на МСП. Причините за тези пречки са много, като някои от тях имат цикличен7, а други — структурен характер. Съществена роля играе информационната асиметрия между търсенето и предлагането на финансиране.

За финансирането си от външни източници МСП до голяма степен се осланят на банковите заеми, поради което следва да им бъдат предоставени подходящи алтернативи.

Комисията ще използва регламент, за да направи МСП по-забележими за инвеститорите, а пазарите — по-привлекателни и по-достъпни за МСП. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, насочено към ограничаване на риска, и финансирането на МСП, както и между защитата на инвеститорите и специфичните мерки за МСП.

Второ, Комисията възнамерява и занапред да улеснява чрез бюджета на ЕС достъпа до финансиране за малките и средните предприятия, за да се преодолеят слабостите на пазара (т.е. информационната асиметрия и разпокъсаността на пазара на рисков капитал), които ограничават растежа на МСП. Намесата на ЕС трябва да има ясна добавена стойност като допълнение към финансовите ресурси, налични на национално равнище, и да привлече допълнително финансиране („финансов мултипликационен ефект“)8.

Трето, Комисията ще се възползва от своята координираща роля, по-специално в сътрудничество с държавите-членки, за обмен на челен опит и осъществяване на полезни взаимодействия между мерките, предприети на национално ниво и на ниво ЕС.

Докато повечето от мерките ще се разгръщат в средно- и дългосрочна перспектива, важно е също така да се подчертае, че Европа вече предприема редица стъпки за справяне с непосредствените трудности.

Основната цел е стабилизирането на икономическото и финансово положение. В края на октомври държавните и правителствени ръководители постигнаха съгласие за цялостен набор от мерки за преодоляване на съществуващото напрежение на финансовите пазари, като в същото време се гарантира приток на кредити към реалната икономика и предотвратяване на прекомерната задлъжнялост.

В текущия програмен период (2007—2013 г.) Европа предоставя за МСП балансирано съчетание от гъвкави финансови инструменти, които са от съществено значение за посрещане на нуждите на МСП от разнообразно финансиране. Финансовите инструменти на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) с бюджет от 1,1 млрд. EUR следва да дадат възможност на финансовите институции да осигурят ново финансиране9 в размер на около 30 млрд. EUR, предназначени за над 315 000 МСП. През периода 2008—2011 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предостави заеми на МСП на обща стойност около 40 млрд. EUR, от които се възползваха над 210 000 МСП.

В областта на политиката на сближаване Комисията вече прие мерки за предоставяне на инвестиции в полза на МСП в 15 държави-членки чрез инструментите за финансов инженеринг, разработени от структурните фондове. Тези мерки бяха допълнително подсилени и позволяват инвестиции в МСП на всеки етап от стопанската им дейност във всички държави-членки, поради което представляват важен алтернативен финансов източник за достъп до кредитиране. За текущия финансов период помощта за предприятия, предоставяна чрез инвестиции в собствен капитал, гаранции и заеми, се оценява на най-малко 3 млрд. EUR.

И накрая, за да се осигури по-лесен достъп до кредитиране, от 2012 г. се създава специален инструмент за поделяне на риска в рамките на механизма за поделяне на риска по Седмата рамкова програма за научни изследвания (РП7). Инструментът ще предоставя частични гаранции на финансовите посредници чрез механизъм за поделяне на риска, като по този начин се намаляват техните финансови рискове, което следва да ги насърчи да предоставят заеми между 25 000 EUR и 7,5 млн. EUR на МСП, които се занимават с научноизследователска, развойна или иновационна дейност.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, icon3 swot анализ на състоянието на мсп в България
Основни препоръки спрямо политиката към мсп според Годишния доклад за състоянието и развитието на мсп в България
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconПроект Трансфер на иновации по Леонардо да Винчи Устойчивост и социална отговорност чрез учене в мсп
Социална Корпоративна Отговорност (ско) в рамките на мсп, използвайки балансирана методология за наблюдение чрез карти за регистриране...
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconБизнес Социалната Отговорност Основа II: От държава на благосъстоянието до общество на благосъстоянието: со и иновативните мсп
Аинтересованите страни от мсп. В тези следващи параграфи основата на концепцията се обсъжда от по-широка перспектива на общите концепции...
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по предприемачество
Секторът на мсп – основа на съвременната пазарна икономика. Мсп в Еврорегиона – базисни данни
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
Методологията 6x3 за разработване на стратегия за социално отговорно бизнес поведение в мсп предоставя ясна стъпка по стъпка структура...
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconСъдържание Въведение 4 Значение на европейската дефиниция за мсп 5 Цели на този справочник 5 глава І защо е необходима нова дефиниция? 6
Дефиницията беше изготвена след широк кръг консултации с участници от тази сфера, което доказва, че един от ключовете към успешното...
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconОбяснителен меморандум
Мсп, да започнат трансгранична търговия или да разширят дейността си на пазарите на други държави-членки. Достъпът на потребителите...
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconТехнологично обновление в предприятията грантови схеми за мсп и големи предприятия по оп „Конкурентоспособност Кратък преглед на семинара
Технологично обновление в предприятията грантови схеми за мсп и големи предприятия по оп „Конкурентоспособност”
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconОбяснителен меморандум
Култура“, „медиа“ и „медиа мундус“ и чрез която се създава нов финансов механизъм за улесняване на достъпа до финансиране за малките...
Регламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането, iconПрограма фар
Проектът е насочен към подобряване на конкурентноспособността на мсп от производствения сектор чрез предоставяне на подкрепа в тези...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом