Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер14.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_2132262597.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До……………………………….


Р Е Ш Е Н И Е


1


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.11.2011 г., Прот. № 1


Относно: Комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов


На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 7, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет – Свищов,


Р Е Ш И:


  1. Създава 5 членна Комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов.

  2. Комисията по т. 1 е в състав:

  • Бойко Симеонов Александров;

  • Гинка Борисова Ташкова;

  • Любомир Чавдаров Любенов;

  • Петър Гошев Петров;

  • Калин Илиев Костов.

  1. Комисията да си избере Председател и да определи правилата и реда за тайното гласуване.


По т. 1 в залата присъстват 29 общински съветници.

Гласували “За” – 29, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.

По т. 2 в залата присъстват 29 общински съветници.

Гласували “За” – 29, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.

По т. 3 в залата присъстват 29 общински съветници.

Гласували “За” – 29, “Против” –няма и “Въздържали се” – няма.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …


/Светлана Георгиева/

Вярно при ОбС: …………………

/В. Минчева/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом